lý 10 rơi tự do 10

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:10

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1 Công thức liên hệ vận tốc ném lên theo phương thẳng đứng độ cao cực đại đạt v02 = gh * v02 = gh gh v0 = gh v02 = Hướng dẫn Áp dụng bảo toàn ta có m v02 = m.g h → v02 = 2.g h Câu2 Một vật rơi tự không vận tốc ban đầu từ độ cao 5m xuống Vận tốc chạm đất v = 8,899m/s *.v = 10m/s v = 5m/s v = 2m/s * v = 2.g.h Câu3 Một vật thả từ máy bay độ cao 80m Cho vật rơi tự với g = 10m/s2, thời gian rơi t = 4,04s t = 8,00s *.t = 4,00s t = 2,86s Hướng dẫn h = g t2 2.h 2.80 →t = = = 4s g 10 Câu4 Hai viên bi sắt thả rơi độ cao cách khoảng thời gian 0,5s Lấy g = 10m/s2 Khoảng cách hai viên bi sau viên thứ rơi 1,5s *.6,25m 12,5m 5,0m 2,5m g g Hướng dẫn s = s1 − s2 = (t12 − (t1 − 0, 5) ) = (1, 52 − 1) = 6, 25 m Câu5 Một người thợ xây ném viên gạch theo phương thẳng đứng cho người khác tầng cao 4m Người việc giơ tay ngang bắt viên gạch Lấy g = 10m/s2 Để cho viên gạch lúc người bắt khơng vận tốc ném v = 6,32m/s2 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com v = 6,32m/s v = 8,94m/s2 *.v = 8,94m/s Hướng dẫn v = 2.g.h = 2.10.4 ≈ 8,94m / s Câu6 Người ta ném vật từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,0m/s Lấy g = 10m/s2 Thời gian vật chuyển động độ cao cực đại vật đạt *.t = 0,4s; H = 0,8m t = 0,4s; H = 1,6m t = 0,8s; H = 3,2m t = 0,8s; H = 0,8m v v2 Hướng dẫn H = , v = v0 − g.t → t = = 0, 4s 2.g g Câu7 Thời gian rơi vật thả rơi tự 4s Lấy g = 10m / s Tính: Độ cao nơi thả vật 40m *.80m 120m 160m Hướng dẫn s = h = g t2 Câu8 Thời gian rơi vật thả rơi tự 4s Lấy g = 10m / s Vận tốc lúc chạm đất vật 10m/s 20m/s *.40m/s 80m/s Hướng dẫn s = h = g t2 v2 , áp dụng bảo tồn ta có m = m.g.h → v = 2.g h 2 Câu9 Một đá rơi từ miệng giếng cạn đến đáy giếng 3s.Tính độ sâu giếng, lấy g = 9,8m / s 90m *.45m 30m 15m Hướng dẫn h = g t2 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu10 Một vật thả rơi tự nơi có g = 9,8m / s Tính quãng đường vật rơi 3s *.44,1m 88,2m 29,4m 14,7m Hướng dẫn s = g t2 ... 2.g g Câu7 Thời gian rơi vật thả rơi tự 4s Lấy g = 10m / s Tính: Độ cao nơi thả vật 40m *.80m 120m 160m Hướng dẫn s = h = g t2 Câu8 Thời gian rơi vật thả rơi tự 4s Lấy g = 10m / s Vận tốc lúc... dẫn h = g t2 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu10 Một vật thả rơi tự nơi có g = 9,8m / s Tính quãng đường vật rơi 3s *.44,1m 88,2m 29,4m 14,7m Hướng dẫn s = g t2
- Xem thêm -

Xem thêm: lý 10 rơi tự do 10 , lý 10 rơi tự do 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn