CHU DE 3 ROI TU DO

6 33 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:10

Chương 1: Động học chất điểm Chủ đề 1: Chuyển động thẳng Chủ đề 2: Chuyển động thẳng biến đổi Chủ đề 3: Rơi tự Chủ đề 4: Chuyển động tròn Chủ đề 5: Tính tương đối chuyển động Chủ đề 6: Ôn tập – kiểm tra VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM I Kiến thức Định nghĩa: Sự rơi vật chân không, tác dụng trọng lực gọi rơi tự a) Tính chất chuyển động rơi: Vật rơi tự chuyển động theo phương thẳng đứng Chuyển động rơi tự chuyển động nhanh dần Ở nơi Trái Đất vật rơi tự với gia tốc a = g = 9,8m/s2 b) Công thức rơi tự Chọn trục toạ độ OH thẳng đứng chiều dương từ xuống dưới, ta có công thức : v0 = 0; Vt = gt ; h = gt2/2 , vt2 =2gh * Lưu ý: Nên chọn gốc thời gian lúc vật rơi, chiều dương từ xuống (để g>0), gốc toạ độ vị trí rơi Ta giải tốn rơi tự chuyển động thẳng biến đổi với: v0 = 0, a = g VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 3: SỰ RƠI TỰ DO II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 1: BÀI TỐN VẬT RƠI TỪ ĐỘ CAO h VÍ DỤ MINH HỌA VD1 Thả vật từ độ cao 80 m Cho vật rơi tự Tính thời gian rơi? Lấy g = 10 m/s2 HD Tại t0 = 0, vật vị trí O, y0 = 80 m Vật chuyển động nhanh dần ngược chiều dương Gia tốc a = – g = –10 m/s2 Vận tốc đầu v0 = m/s.Phương trình chuyển động: y = 80 – gt2 /2 Tại thời điểm chạm đất: y = nên t = s VD2 Một đá rơi từ miệng giếng cạn đến đáy giếng 3s.Tính độ sâu giếng Lấy g = 10 m/s2 HD Ta thấy chuyển động đá chuyển động nhanh dần với gia tốc a = g = 10 m/s2 Độ sâu giếng quãng đường đá h = gt2 /2 = 45 m VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 3: SỰ RƠI TỰ DO II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 1: BÀI TOÁN VẬT RƠI TỪ ĐỘ CAO h BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1: Khoảng thời gian hai lần liền để hai giọt mưa rơi xuống từ mái hiên 0,1 s Khi giọt đầu rơi đến mặt đất giọt sau cách mặt đất 0,95 m Tính độ cao mái hiên Lấy g = 10 m/s2 Đs: t = s, s = m Bài Từ độ cao 180 m người ta thả rơi tự vật nặng không vận tốc ban đầu Cùng lúc từ mặt đất người ta bắn thẳng đứng lên cao vật nặng với vận tốc ban đầu 80 m/s Lấy g = 10 m/s2 a) Xác định độ cao thời điểm mà hai vật ngang qua b) Xác định thời điểm mà độ lớn vận tốc hai vật Đs: a) t = 2,25 s, s1 = s2 = 154,6875 m b) t = s VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 3: SỰ RƠI TỰ DO II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 2: BÀI TOÁN QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI TRONG GIÂY THỨ N VÍ DỤ MINH HỌA VD1 Một vật rơi tự từ độ cao 180 m Tính thời gian rơi, vận tốc vật trước chạm đất s quãng đường rơi giây cuối trước chạm đất Lấy g = 10 m/s2 HD Thời gian rơi: s = gt2/2 t = s Vận tốc trước chạm đất s: vt-2 = g(t – 2) = 40 m/s Quãng đường rơi giây cuối: ∆s = s – st-1 = s - g(t - 1)2 /2= 55 m VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 3: SỰ RƠI TỰ DO II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 2: BÀI TOÁN QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI TRONG GIÂY THỨ N BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài Một vật thả rơi tự từ độ cao s Trong giây cuối vật đoạn đường dài 63,7 m Lấy g = 9,8 m/s2 Tính thời gian rơi, độ cao s vận tốc vật lúc chạm đất Đ/s: t = s; s = 240,1 m; v = 68,6 m/s Bài Một vật rơi tự từ độ cao s Trong hai giây cuối trước chạm đất, vật rơi độ cao s Tính thời gian rơi, độ cao s vận tốc vật chạm đất Lấy g = 10 m/s2 Đ/s: t = s, s = gt2 = 80 m; v = gt = 40 m/s VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM ... chạm đất s: vt-2 = g(t – 2) = 40 m/s Quãng đường rơi giây cuối: ∆s = s – st-1 = s - g(t - 1)2 /2= 55 m VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 3: SỰ RƠI TỰ DO II CÁC DẠNG... 3s.Tính độ sâu giếng Lấy g = 10 m/s2 HD Ta thấy chuyển động đá chuyển động nhanh dần với gia tốc a = g = 10 m/s2 Độ sâu giếng quãng đường đá h = gt2 /2 = 45 m VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM -. .. toạ độ vị trí rơi Ta giải tốn rơi tự chuyển động thẳng biến đổi với: v0 = 0, a = g VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM - VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 3: SỰ RƠI TỰ DO II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 1: BÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE 3 ROI TU DO , CHU DE 3 ROI TU DO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn