lý 10 tính tương đối của chuyển động 20

6 76 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:10

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1 người xe đạp với vận tốc 14,4 km/ h, đoạn đường song hành với đường sắt đoạn tàu dài 120 m chạy ngược chiều vượt người giây kể từ lúc đầu tàu gặp người Hỏi vận tốc tàu ? 20 m/s *.16 m/s 24 m/s m/s Hướng dẫn Gọi vận tốc tàu v ta có v + 14, 120 = → v = 16m / s 3, 6 Câu2 người xe đạp với vận tốc 14,4 km/ h, đoạn đường song hành với đường sắt đoạn tàu dài 120 m chạy chiều vượt người giây kể từ lúc đầu tàu gặp người Hỏi vận tốc tàu ? m/s 16 m/s 20 m/s *.24 m/s Hướng dẫn Gọi vận tốc tàu v ta có v − 14, 120 = → v = 24m / s 3, 6 Câu3 tàu thủy chở hàng xuôi dòng sơng 100 km, chạy ngược dòng đượcu 60 km tính vận tốc dòng nước so với bờ.Coi vận tốc nước đối bờ luôn không đổi = 15km / h = 25km / h * = 5km / h = 20km / h Hướng dẫn gọi vận tốc nước so với bờ , vận tốc tàu so với nước vt : ta có vt + = ta lại có vt − = 100 = 25 60 = 15 giải hệ phương trình ta vt = 20km / s, = 5km / s Câu4 tàu thủy chở hàng xi dòng sơng 100 km, chạy ngược dòng 60 km tính vận tốc tàu so với nước.Coi vận tốc nước đối bờ luôn không đổi vt = 15km / h vt = 25km / h vt = 5km / h * vt = 20km / h http://lophocthem.com Hướng dẫn gọi Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com vận tốc nước so với bờ , vận tốc tàu so với nước vt : ta có vt + = ta lại có vt − = 100 = 25 60 = 15 giải hệ phương trình ta vt = 20km / s, = 5km / s Câu5 Một xà lan chạy xi dòng sơng từ A đến B A, B cách 36 km nước chảy với vận tốc km/h vận tốc xà lan nước bao nhiêu? 32 km/h 16 km/h 12 km/h *.8 km/h Hướng dẫn Gọi vận tốc xà lan nước v ta có v + = 36 → v = 8km / h Câu6 Một thuyền dọc sông từ bến A đến bến B quay lại bếnA thời gian 1h, AB =4km, vận tốc nước chảy khơng đổi km tính vận tốc thuyền so với nước km/s km/s km/s *.9 km/s Hướng dẫn Gọi vật tốc nước so với bờ , thuyền so với nước vt ta có cơng thức AB AB + = ⇔ vt2 − 8vt − = → vt = 9km / h vt + vt − Câu7 Một thuyến xi dòng từ bến A đến bến B giờ, sau quay ngược dòng từ B đến A thời gian giờ, vận tốc nước không đổi, vận tốc thuyền so với nước yên lặng không đổi Nếu thả cho thuyền tự trôi từ A đến B thời gian ? *.12 h 24 h 6h 0,5 h Hướng dẫn Gọi vật tốc nước so với bờ , thuyền so với nước vt ta có vt + = AB AB AB 2.vt + 2.n , vt − = suy vt = 5.vn → = = 12h vn Câu8 thuyền buồm chạy ngược dòng sơng, sau 10 km khúc gỗ trơi theo dòng sâu, sau phút trơi 1003 m tính vận tốc thuyền buồm so với nước ? http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com km/h *.12 km/h 10 km/h đáp án khác Hướng dẫn Vận tốc nước = thuyền vt = 100 = m / s = 2km / h từ suy vận tốc 3.60 10 + = 12km / h Câu9 Hai vật A B chuyển động ngược chiều với vận tốc v1 =1,1m/s; v2 =0,5m/s.Hỏi sau 10s khoảng cách hai vật giảm bao nhiêu: 5m 6m 11m *.16m Hướng dẫn s = (v1 + v2 ).t = 1, 6.10 = 16m Câu10 Hai vật A B chuyển động chiều với vận tốc v1=1,1m/s;v2=0,5m/s.Hỏi sau khoảng cách hai vật tăng lên đoạn 3m: 2,7s 6s 5s *.1,9s Hướng dẫn t = s = ≈ 1,9 s v1 + v2 1,1 + 0,5 Câu11 hai đòan tàu hỏa A B chạy song song ngược chiều nhau.Đoàn A dài 150m chạy với vận tốc 15m/s Đoàn tàu B chạy với vận tốc 10m/s.Hỏi hành khách đứng bên cửa sổ tàu B nhìn thấy tàu A qua trước mặt bao lâu: 10s 30s *.6s 15s Hướng dẫn t = L ∑v = 150 = 6s 15 + 10 Câu12 máy bay bay từ điểm A đến điểm B cách 900km theo chiều gió 2,5h.Biết khơng có gió máy bay bay với vận tơc 300km/h.Hỏi vận tốc gió bao nhiêu: 360km/h http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com *.60km/s 420km/h 180km/h Hướng dẫn Vận tốc gió v = 900 − 300 = 60km / h 2,5 Câu13 Một ca nô ngược chiều từ A đến B mát thời gian 15 phút Nếu ca nô tặt máy thả trơi theo dòng nước từ B đến A thời gian 60 phút Ca nô mở máy từ B đến A thời gian: *.10 phút 30 phút 45 phút 40 phút Hướng dẫn Gọi vận tốc ca nô v, vận tốc nước ta có v − = măt khác = t= AB = 4.AB AB = AB suy v = 5vn thời gian xi dòng từ B A AB = h tương đương 10 phút v + Câu14 Một dòng sơng rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s bờ Một thuyền sông với vận tốc 3m/s Vận tốc thuyền bờ xi dòng là: *.4m/s 2m/s 10 ≈ 3,2 m/s 3m/s Hướng dẫn Vận tối bờ xi dòng v = + = 4m / s Câu15 Một dòng sơng rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s bờ Một thuyền sông với vận tốc 3m/s Vận tốc thuyền bờ ngược dòng là: 4m/s *.2m/s 10 ≈ 3,2 m/s 3m/s Hướng dẫn Vận tối bờ ngược dòng v = − = 2m / s Câu16 Một dòng sông rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s bờ Một thuyền sông với vận tốc 3m/s.Vận tốc thuyền bờ từ bờ sang bờ đối diện theo phương vng góc với bờ là: http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 4m/s 2m/s * 10 ≈ 3,2 m/s 3m/s Hướng dẫn Vận tốc thuyền bờ từ bờ sang bờ đối diện theo phương vng góc v = 32 + 12 = 10m / s Câu17 Một dòng sông rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s bờ Một thuyền sông với vận tốc 3m/s Khi từ bờ theo phương vng góc bờ sang bờ đối diện(điểm dự định đến)do nước chảy nên sang đến bờ thuyền bị trôi cuối dòng.Khoảng cách từ điểm dự định đến điểm thuyền đến thực cách là: 180m *.20m 63m 18m Hướng dẫn s = AB = 60 = 20m vt Câu18 Một dòng sơng rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s bờ Một thuyền sông với vận tốc 3m/s Muốn đến điểm dự định đối diện điểm xuất phát bên bờ thuyền phải theo hướng chếch lên thượng nguồn hợp với bờ góc: 60o 45o * 19o 71o Hướng dẫn sin α = = → α ≈ 19o vt Câu19 Hai bến sông A B cách 18km.Tính khoảng thời gian t để ca nơ xi dòng nước từ A đến B lại chạy ngược dòng trở A.Cho biết vận tốc ca nơ dòng nước 16,2km/h vận tốc dòng nước bờ sông 1,5m/s 1h 40ph 1h 20ph 2h30ph *.2h10ph Hướng dẫn t = t1 + t2 = 18 18 + ≈ 2h10 ph làm tròn đến 10 ph 16, − 1,5 16, + 1,5 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu20 phà xi dòng 3h,khi ngược dòng 6h.Như vậy, phà hỏng máy trơi theo dòng nước bao lâu: 9h *.12h 15h 18h Hướng dẫn Giải phương trình sau ta tính vận tốc nước bờ s s , v p + = suy = v p s 3.v p + 3vn t= = = 12h vn + v p = thời gian trôi phà tắt máy ... A B chuyển động ngược chiều với vận tốc v1 =1,1m/s; v2 =0,5m/s.Hỏi sau 10s khoảng cách hai vật giảm bao nhiêu: 5m 6m 11m *.16m Hướng dẫn s = (v1 + v2 ).t = 1, 6.10 = 16m Câu10 Hai vật A B chuyển. .. sang bờ đối diện theo phương vng góc với bờ là: http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 4m/s 2m/s * 10 ≈ 3,2 m/s 3m/s Hướng dẫn Vận tốc thuyền bờ từ bờ sang bờ đối diện... tốc nước ta có v − = măt khác = t= AB = 4.AB AB = AB suy v = 5vn thời gian xi dòng từ B A AB = h tương đương 10 phút v + Câu14 Một dòng sơng rộng 60m,nước chảy với vận tốc 1m/s bờ Một thuyền sông
- Xem thêm -

Xem thêm: lý 10 tính tương đối của chuyển động 20 , lý 10 tính tương đối của chuyển động 20

Từ khóa liên quan