DE KIEM TRA 15

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:10

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn: Vật lý - Lớp 10 Họ tên: Lớp: Câu 1: Trường hợp sau đây, vật coi chất điểm? A Trái đất chuyển động tự quay quanh trục B Ơ tơ di chuyển sân trường C Giọt cà phê nhỏ xuống ly D Giọt nước mưa rơi Câu 2: Một kiến bò dọc theo miếng chén có dạng đường tròn bán kính R Khi nửa đường tròn, đường độ dời kiến chuyển động là? A ΠR ΠR C 2R ΠR R B ΠR 2R D ΠR O Câu 3: Chọn câu sai A Đồ thị vận tốc theo thời gian chuyển động thẳng đường song song với trục Ot B Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị theo thời gian toạ độ vận tốc đường thẳng C Đồ thị toạ độ theo thời gian chuyển động thẳng đường thẳng D Đồ thị toạ độ theo thời gian chuyển động thẳng đường thẳng xiên góc Câu 4: Chọn câu sai Khi chất điểm chuyển động thẳng biến đổi nó: A Có gia tốc khơng đổi B Có gia tốc trung bình khơng đổi C Chỉ chuyển động nhanh dần chậm dần D Có thể lúc đầu chuyển động chậm dần đều, sau chuyển động nhanh dần Câu 5: Chọn câu sai Chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần nếu: A a > v0 > C a < v0 > B a > v0 = D a < v0 = Câu 6: Một hành khách từ A đến B cách 100 km Nghỉ B trở A Tốc độ trung bình người suốt đường là: A 25 km/h C 40 km/h B 67 km/h C 75 km/h Câu 7: Cho đồ thị diễn tả vị trí chất điểm chuyển động theo thời gian sau: Trong khoảng từ - giây vật quãng đường là: http://lophocthem.com A m C m B 12 m D 16 m Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 10 2 Câu 8: Một vật chuyển động với vận tốc 16 m/s tăng tốc đến vận tốc 20 m/s sau vượt qua quãng đường 36m Gia tốc tơ có độ lớn bao nhiêu? A m/s2 B 0,2 m/s2 C m/s2 D 0,1 m/s2 Câu 9: Một vật bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi từ A đến B Đến B vật có vận tốc m/s Hỏi đến C vật có vận tốc bao nhiêu? Biết BC = 8AB A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 10: Cho đồ thị toạ độ hai tơ chuyển động thẳng Phương trình toạ độ ô tô là: A x1 = - 40t; B x1 = - 40t; x (km) x2 = 60t x2 = 0,25 + 60t C x1 = 60 - 40t; x2 = 60 (t - 0,25) D x1 = - 40t; x2 = 60 (t - 0,25) 60 (2) 30 (1) 0,25 0,5 0,75 1,5 t (h)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA 15 , DE KIEM TRA 15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn