ly 10 công, công suất 33

10 52 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:09

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1 Một người dùng tay đẩy sách có trọng lượng 5N trượt khoảng dài 0,5m mặt bàn nằm ngang không ma sát, lực đẩy có phương phương chuyển động sách Người thực cơng là: *.2,5J – 2,5J 5J Hướng dẫn Áp dụng Câu2 Một vật khối lượng 2kg bị hất với vận tốc ban đầu có độ lớn 4m/s để trượt mặt phẳng nằm ngang Sau trượt 0,8m vật dừng lại Công lực ma sát thực bằng: 16J *.– 16J -8J 8J Hướng dẫn Tính gia tốc vật theo cơng thức sau tính lực F làm cho vật chuyển động chậm dần Câu3 Cần công suất để nâng đá có trọng lượng 50N lên độ cao 10m thời gian 2s: 2,5W 25W *.250W 2,5kW Hướng dẫn Câu4 Một xe có khối lượng 1,1 bắt đầu chạy với vận tốc không với gia tốc 4,6m/s2 thời gian 5s Công suất trung bình xe bằng: *.5,82.104W http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com ,82.104W 2,53.104W 4,53.104W Hướng dẫn ADCT Câu5 Một máy kéo có cơng suất 5kW kéo khối gỗ có trọng lượng 800N chuyển động 10m mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt khối gỗ mặt phẳng nằm ngang 0,5 Tính thời gian máy kéo thực hiện: 0,2s 0,4s 0,6s *.0,8s Hướng dẫn Câu6 Một xe khối lượng 400kg Động xe có cơng suất 25kW Xe cần thời gian để chạy quãng đường dài 2km kể từ lúc đứng yên đường ngang bỏ qua ma sát, coi xe chuyển động thẳng nhanh dần với gia tốc 0,156 : *.50s 100s 108s 216s Hướng dẫn Câu7 Mơt người cố gắng ơm chồng sách có trọng lượng 50N cách mặt đất 1,2m suốt thời gian phút Cơng suất mà người thực là: 50W 60W 30W *.0 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Khơng có dịch chuyển chồng sách theo phương trọng lực nên s=0 suy P = Câu8 Một cầu thang siêu thị mang 20 người, trọng lượng người 500N từ tầng lên tầng cách 6m (theo phương thẳng đứng) thời gian phút Tính cơng suất cầu thang này: 4kW 5kW *.1kW 10kW Hướng dẫn Câu9 Một động có cơng suất tiêu thụ 5kW kéo vật có trọng lượng 12kN lên cao 30m theo phương thẳng đứng thời gian 90s với vận tốc không đổi Hiệu suất động bằng: 100% *.80% 60% 40% Hướng dẫn Câu10 Một trục kéo có hiệu suất 80% hoạt động động có cơng suất 8kW Trục kéo kéo lên vật có trọng lượng 80N với vận tốc bằng: 190m/s 100m/s *.80m/s 60m/s Hướng dẫn Câu11 Đáp án sau đúng: mà http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Lực đại lượng véc tơ nên công đại lượng véc tơ Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực cơng có hai yếu tố: lực độ dời vật *.cơng lực đại lượng vơ hướng có giá trị đại số vật chuyển động thẳng đều, cơng hợp lực khác khơng có độ dời vật Hướng dẫn Trong khái niệm công ta thấy cơng đại lượng vơ hướng có giá trị đại số Câu12 Một tàu thủy chạy song theo đường thẳng kéo sà lan chở hàng với lực không đổi N, thực công 15 J Sà lan dời chỗ theo phương lực quãng đường: 300m *.3000m 1500m 2500m Hướng dẫn ADCT Câu13 Một vật khối lượng m = 3kg kéo lên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang lực không đổi 50N dọc theo đường dốc chính, bỏ qua ma sát, cơng lực kéo thực độ dời 1,5m là: 7,5J 50J *.75J 45J Hướng dẫn Cơng lực kéo lực kéo nhân với quãng đường dịch chuyển Câu14 Một vật khối lượng 2kg rơi tự từ độ cao 10m so với mặt đất Bỏ qua sức cản khơng khí, lấy g = 9,8m/s2 Sau khoảng thời gian 1,2s trọng lực thực công là: *.138,3J 150J 180J 205,4J http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Tính quãng đường vật sau 1,2 giây theo công thức sau ADCT Câu15 Một vật khối lượng 2kg rơi tự từ độ cao 10m so với mặt đất Bỏ qua sức cản khơng khí, lấy g = 9,8m/s2.Cơng suất trung bình trọng lực khoảng thời gian 1,2s là: 230,5W 250W 180,5W *.115,25W Hướng dẫn Câu16 Một vật khối lượng 2kg rơi tự từ độ cao 10m so với mặt đất Bỏ qua sức cản khơng khí, lấy g = 9,8m/s2.Cơng suất tức thời trọng lực thời điểm 1,2s là: 250W *.230,5W 160,5W 130,25W Hướng dẫn Câu17 Một máy bơm nước giây bơm 15 lít nước lên bể độ cao 10m Nếu coi tổn hao không đáng kể, lấy g = 10m/s2, công suất máy bơm là: 150W 3000W *.1500W 2000W Hướng dẫn với m=15kg Câu18 Một máy bơm nước giây bơm 15 lít nước lên bể độ cao 10m Trong thực tế hiệu suất máy bơm 0,7; lấy g = 10m/s2 Sau nửa máy bơm thực công là: http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 1500kJ *.3857kJ 4500kJ 6785kJ Hướng dẫn Câu19 Công suất xác định bằng: tích cơng thời gian thực cơng *.công thực đơn vị thời gian công thực đươc đơn vị chiều dài giá trị công thực Hướng dẫn Dựa vào biểu thức Câu20 Một người nhấc vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m mang vật ngang độ dời 30m Cho gia tốc rơi tự g = 10m/s2 Công tổng cộng mà người thực là: 1860J 1800J 180J *.60J Hướng dẫn Tổng cơng thực có cơng trọng lực tức Câu21 Một thang máy khối lượng chịu tải tối đa 800kg Khi chuyển động thang máy chịu lực cản khơng đổi 4.103N Hỏi để đưa thang máy lên cao có tải trọng tối đa với vận tốc không đổi 3m/s cơng suất động phải bao nhiêu? Lấy g = 9,8m/s2: *.64920W 32460W 54000W 55560W Hướng dẫn máy lên lực F lực cần tác dụng để nâng thang http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu22 cần cẩu nâng vật khối lượng Lấy g = 9,8m/s2 Lực nâng cần cẩu phải để vật có gia tốc khơng đổi 0,5m/s2: 52600N *.51500N 75000N 63400N Hướng dẫn ADCT Câu23 cần cẩu nâng vật khối lượng Lấy g = 9,8m/s2 Công suất cần cẩu phải biến đổi theo thời gian để vật có gia tốc không đổi 0,5m/s2: P = 22500.t *.P = 25750.t P =28800.t P = 22820.t Hướng dẫn Chú ý Câu24 Một ô tô chạy đường với vận tốc 72km/h với công suất động 60kW Lực phát động động là: 2500N *.3000N 2800N 1550N Hướng dẫn Câu5 Một ô tô chạy đường với vận tốc 72km/h với công suất động 60kW Công lực phát động động ô tô chạy quãng đường 6km là: *.18.106J 12.106J 15.106J 17.106J Hướng dẫn Tính sau tính http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu26 Một vật có trọng lượng 10N đặt mặt bàn nằm ngang Tác dụng vào vật lực 15N theo phương ngang, lần thứ mặt nhẵn, lần thứ hai mặt nhám với độ dời 0,5m Biết cơng tồn phần lần thứ hai giảm 2/3 so với lần thứ Lấy g = 9,8m/s2 Lực ma sát tác dụng lên vật là: *.5N 10N 12N 20N Hướng dẫn Ta có … cho Câu27 Một vật khối lượng m = 3kg kéo lên mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang lực không đổi 50N dọc theo đường dốc chính, bỏ qua ma sát, cơng trọng lực thực độ dời 1,5m là: 25J - 25J *.-22,5J -15,5J Hướng dẫn với s = 1,5 m Câu28 cần cẩu nâng vật khối lượng Lấy g = 9,8m/s2 Vật có gia tốc không đổi 0,5m/s2 Công mà cần cẩu thực thời gian 3s là: 110050J 128400J 15080J *.110250J Hướng dẫn Câu29 Một vật có trọng lượng 10N đặt mặt bàn nằm ngang Tác dụng vào vật lực 15N theo phương ngang, lần thứ mặt nhẵn, lần thứ hai mặt nhám với độ dời 0,5m Biết cơng tồn phần lần thứ hai giảm 2/3 so với lần thứ Lấy g = 9,8m/s2 Hệ số ma sát vật mặt nằm ngang là: *.0,5 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 0,2 0,4 0,3 Hướng dẫn Hướng dẫn Ta có … cho từ áp dụng tiếp Câu30 Một đầu tàu khối lượng 200 chạy với vận tốc 72km/h đoạn đường thẳng nằm ngang có trướng ngại vật, tầu hãm phanh đột ngột bị trượt đoạn đường dài 160m phút trước dừng hẳn Coi lực hãm khơng đổi, tính lực hãm cơng suất trung bình lực khoảng thời gian trên: 15.104N; 333kW 20.104N; 500kW 25104N; 250W *.25.104N; 333kW Hướng dẫn tính độ lớn gia tốc từ tính tiếp lực hãm ,,, sau tính cơng suất theo biểu thức với t = 120s Câu31 Một vật khối lượng 10kg kéo sàn nằm ngang lực 20N hợp với phương ngang góc 20J 40J * Khi vật di chuyển 2m sàn lực thực cơng : J J Hướng dẫn J Câu32 Một vật khối lượng 10kg kéo sàn nằm ngang lực 20N hợp với phương ngang góc Khi vật di chuyển 2m sàn thời gian 4s công suất lực là: 5W 10W * W W http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Tính A sau lấy A chia cho t ta tính cơng suất P A tính sau J Câu33 Một vật khối lượng m thả không vận tốc ban đầu từ đỉnh dốc nghiêng có độ cao đỉnh so với chân h Khi dốc có ma sát vận tốc chân dốc 2/3 vận tốc vật đến chân dốc khơng có ma sát, biết gia tốc trọng trường g Công lực ma sát là: 2mgh/3 4mgh/9 *.5mgh/9 khơng xác định thiếu góc nghiêng dốc so với mặt phẳng ngang Hướng dẫn Khi làm ý đến công cản, công cản cơng lực ma sát ... đổi Hiệu suất động bằng: 100 % *.80% 60% 40% Hướng dẫn Câu10 Một trục kéo có hiệu suất 80% hoạt động động có cơng suất 8kW Trục kéo kéo lên vật có trọng lượng 80N với vận tốc bằng: 190m/s 100 m/s... hãm cơng suất trung bình lực khoảng thời gian trên: 15 .104 N; 333kW 20 .104 N; 500kW 2 5104 N; 250W *.25 .104 N; 333kW Hướng dẫn tính độ lớn gia tốc từ tính tiếp lực hãm ,,, sau tính cơng suất theo... độ cao 10m Nếu coi tổn hao không đáng kể, lấy g = 10m/s2, công suất máy bơm là: 150W 3000W *.1500W 2000W Hướng dẫn với m=15kg Câu18 Một máy bơm nước giây bơm 15 lít nước lên bể độ cao 10m Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: ly 10 công, công suất 33 , ly 10 công, công suất 33

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn