ly 10 thế năng bien thien the nang 46

18 52 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:09

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com câu1 Một vật rơi từ độ cao 50m xuống đất, độ cao động ? *.25m 10m 30m 50m Hướng dẫn Áp dụng bảo toàn độ cao 50m với độ cao mà động năng: câu2 Một vật ném thẳng đứng từ lên cao với vận tốc 2m/s Khi chuyển động ngược chiều lại từ xuống độ lớn vận tốc vật đến vị trí bắt đầu ném : ( Bỏ qua sức cản khơng khí ) * Hướng dẫn Bỏ qua sức khơng khí nên bảo toàn vận tốc vận tốc cũ câu3 Một vật có khối lượng 2,0kg 4,0J mặt đất có độ cao 3,2m *.0,204m 0,206m http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 9,8m Hướng dẫn ADCT câu4 Khi bị nén 3cm lò xo đàn hồi 0,18J Độ cứng lò xo : 200N/m *.400N/m 500N/m 300N/m Hướng dẫn câu5 Cho lò xo đàn hồi nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng Khi tác dụng lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang ta thấy giãn 2cm Tính giá trị đàn hồi lò xo 0,08J 0,04J *.0,03J 0,05J Hướng dẫn sau áp dụng câu6 Một lò xo có độ dài ban đầu l0 = 10cm Người ta kéo giãn với độ dài l1 = 14cm Hỏi lò xo ? Cho biết k = 150N/m http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 0,13J 0,2J 1,2J *.0,12J Hướng dẫn câu7 Một vật có khối lượng m = 3kg đặt vị trí trọng trường vị trí Wt1 = 600J Thả tự cho vật rơi xuống mặt đất, vật Wt2 = -900J Cho g = 10m/s2.Vật rơi từ độ cao *.50m 60m 70m 40m Hướng dẫn Độ biến thiên từ suy độ dịch chuyển vật câu8 Đại lượng vật lí sau phụ thuộc vào vị trí vật trọng trường? Động *.Thế Trọng lượng Động lượng http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Thế đại lượng đặc trưng cho phục thuộc vào vị trí vật câu9 Xét vật chuyển động thẳng biến đổi theo phương nằm ngang Đại lượng sau không đổi? Động Động lượng *.Thế Vận tốc Hướng dẫn Theo phương ngang chiều cao vật không thay đổi so với mốc chọn nên không đổi câu10 Một vật ném thẳng đứng từ lên cao Trong trình chuyển động vật thì: Thế vật giảm, trọng lực sinh công dương Thế vật giảm, trọng lực sinh công âm Thế vật tăng, trọng lực sinh công dương *.Thế vật tăng, trọng lực sinh công âm Hướng dẫn Khi ném vật lên cao chiều cao vật tăng so với vị trí ban đầu nên tăng, mặt khác trọng lực hướng xuống dưới, ngược chiều chuyển động nên trọng lực sinh công âm câu11 Thế hấp dẫn đại lượng: Vơ hướng, dương khơng http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com *.Vơ hướng, âm, dương, không Véc tơ hướng với véc tơ trọng lực Véc tơ có độ lớn ln dương không Hướng dẫn Khi mốc dương, âm, chuyển động theo đường cong kín câu12 Phát biểu sau sai: Thế hấp dẫn đàn hồi: Cùng dạng lượng Có dạng biểu thức khác Đều phụ thuộc vào điểm đầu điểm cuối *.Đều đại lượng vô hướng, dương, âm, khơng Hướng dẫn Chú ý đàn hồi không âm câu13 Dưới tác dụng lực 5N lò xo bị giãn cm Công ngoại lực tác dụng để lò xo giãn cm là: *.0,31 J 0,25 J 15 J 25 J Hướng dẫn Đầu tiên tính k dựa vào sau áp dụng cơng thức câu14 Một vật chuyển động khơng có: http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Động lượng Động *.Thế Cơ Hướng dẫn Nếu vật chuyển động mà độ cao khơng đổi khơng có câu15 Một lò xo bị nén cm Biết độ cứng lò xo k = 100N/m, đàn hồi lò xo là: – 0,125 J 1250 J 0,25 J *.0,125 J Hướng dẫn , với x theo đơn vị hệ SI câu16 Một lò xo bị giãn 4cm, đàn hồi 0,2 J Độ cứng lò xo là: 0,025 N/cm *.250 N/m 125 N/m 10N/m Hướng dẫn http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com câu17 Hai vật có khối lượng m 2m đặt hai độ cao 2h h Thế hấp dẫn vật thức so với vật thứ hai là: Bằn hai lần vật thứ hai Bằng nửa vật thứ hai *.Bằng vật thứ hai Bằng vật thứ hai Hướng dẫn Dựa vào công thức dẫn hai vật ta dễ dàng thấy hấp câu18 Một thang máy có khối lượng chuyển động từ tầng cao cách mặt đất 100m xuống tầng thứ 10 cách mặt đất 40m Nếu chọn gốc tầng 10, lấy g = 9,8m/s2 Thế thang máy tầng cao là: *.588 kJ 392 kJ 980 kJ 588 J Hướng dẫn Chọn gốc tầng thứ mười độ cao h vật áp dụng cơng thức tính sau ta tính tần cao câu19 Một cần cẩu nâng contenơ khối lượng 3000kg từ mặt đất lên độ cao 2m ( tính theo di chuyển trọng tâm contenơ ) Lấy g = 9,8m/s2, chọn mốc mặt đất Thế trọng trường contenơ độ cao 2m là: http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com *.58800J 85800J 60000J 11760J Hướng dẫn câu20 Một buồng cáp treo chở người có khối lượng tổng cộng 800kg từ vị trí xuất phát cách mặt đất 10m tới trạm dừng núi độ cao 550m sau lại tiếp tục tới trạm khác độ cao 1300m Lấy mốc mặt đất, trọng trường vật điểm xuất phát trạm dừng là: 4.104J; 24.105J; 64.105J *.8.104J; 44.105J; 104.105J 7,8.104J; 0,4.105J; 6,4.105J 6.104J; 0,56.105J; 8,4.105J Hướng dẫn ADCT xong câu21 Một cần cẩu nâng contenơ khối lượng 3000kg từ mặt đất lên độ cao 2m ( tính theo di chuyển trọng tâm contenơ ), sau đổi hướng hạ xuống sàn tơ tải độ cao cách mặt đất 1,2m Lấy g = 9,8m/s2, chọn mốc mặt đất Độ biến thiên hạ từ độ cao 2m xuống sàn ô tô là: 48000J 47000J *.23520J 32530J http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Đối với ta cần áp dụng công thức sau xong câu22 Một cần cẩu nâng contenơ khối lượng 3000kg từ mặt đất lên độ cao 2m ( tính theo di chuyển trọng tâm contenơ ), sau đổi hướng hạ xuống sàn tơ tải độ cao cách mặt đất 0,4m Lấy g = 9,8m/s2, chọn mốc mặt đất Độ biến thiên hạ từ độ cao 2m xuống sàn ô tô là: 58800J *.47040J 23520J 11760J Hướng dẫn câu23 Một buồng cáp treo chở người có khối lượng tổng cộng 800kg từ vị trí xuất phát cách mặt đất 10m tới trạm dừng núi độ cao 550m sau lại tiếp tục tới trạm khác độ cao 1300m Lấy mốc trạm dừng thứ nhất, trọng trường vật điểm xuất phát trạm dừng là: - 4.104J; 0; 64.105J – 8,8.104J; 0; 109.105J 7,8.104J; 0; 6,24.105J *.– 4,32.106J; 0; 6.106J Hướng dẫn Trạm dừng thứ độ cao 550m tính phải ý lấy độ cao vị trí cần tính trừ độ cao vị trí làm mốc http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com câu24 Một cần cẩu nâng contenơ khối lượng 2500kg từ mặt đất lên độ cao 2,5m ( tính theo di chuyển trọng tâm contenơ ) Lấy g = 10m/s2, chọn mốc mặt đất Thế trọng trường contenơ độ cao 2m là: *.62500J 6250J 61250J 25000J Hướng dẫn câu25 Một cần cẩu nâng contenơ khối lượng 3000kg từ mặt đất lên độ cao 2m ( tính theo di chuyển trọng tâm contenơ ), sau đổi hướng hạ xuống sàn ô tô tải độ cao cách mặt đất 0,8m Lấy g = 10m/s2, chọn mốc mặt đất Độ biến thiên hạ từ độ cao 2m xuống sàn tô là: 48000J 47040J 4800J *.36000J Hướng dẫn câu26 Một buồng cáp treo chở người có khối lượng tổng cộng 800kg từ vị trí xuất phát cách mặt đất 10m tới trạm dừng núi độ cao 550m sau lại tiếp tục tới trạm khác độ cao 1300m Công trọng lực thực buồng cáp treo di chuyển từ vị trí xuất phát tới trạm dừng thứ là: *.- 432.104J – 8,64.106J http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 6.106J 5.106J Hướng dẫn câu27 Một buồng cáp treo chở người có khối lượng tổng cộng 800kg từ vị trí xuất phát cách mặt đất 10m tới trạm dừng núi độ cao 550m sau lại tiếp tục tới trạm khác độ cao 1300m Công trọng lực thực buồng cáp treo di chuyển từ trạm dừng thứ đến trạm dừng thứ hai là: * Hướng dẫn câu28 Một cần cẩu nâng contenơ khối lượng 2800kg từ mặt đất lên độ cao 3m ( tính theo di chuyển trọng tâm contenơ ), sau đổi hướng hạ xuống sàn tơ tải độ cao cách mặt đất 1,5m Lấy g = 10m/s2, chọn mốc mặt đất Độ biến thiên hạ từ độ cao 3m xuống sàn ô tô là: 84000J 8400J *.42000J 36000J Hướng dẫn http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com câu29 Một vật khối lượng 3kg đặt vị trí trọng trường mà Wt1 = 600J Thả vật rơi tự tới mặt đất vật Wt2 = 900J Lấy g = 10m/s2 Mốc chọn cách mặt đất: 20m 25m *.30m 35m Hướng dẫn cách mặt đất 30m vật mốc chọn câu30 Một vật khối lượng 3kg đặt vị trí trọng trường mà Wt1 = 600J Thả vật rơi tự tới mặt đất vật Wt2 = 900J Lấy g = 10m/s2 Vật rơi từ độ cao nào: 40m *.50m 60m 70m Hướng dẫn câu31 Một vật khối lượng 3kg đặt vị trí trọng trường mà Wt1 = 600J Thả vật rơi tự tới mặt đất vật Wt2 = 600J Lấy g = 10m/s2 Mốc chọn cách mặt đất: *.20m 25m 30m 35m http://lophocthem.com Hướng dẫn cách mặt đất 20m Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com vật mốc chọn câu32 Một vật khối lượng 3kg đặt vị trí trọng trường mà Wt1 = 600J Thả vật rơi tự tới mặt đất vật Wt2 = 600J Lấy g = 10m/s2 Vật rơi từ độ cao nào: *.40m 50m 60m 70m Hướng dẫn câu33 Một vật khối lượng 3kg đặt vị trí trọng trường mà Wt1 = 600J Thả vật rơi tự tới mặt đất vật Wt2 = 900J Lấy g = 10m/s2 Tốc độ vật qua mốc là: 5m/s 10m/s 15m/s *.20m/s Hướng dẫn Tại mốc 0, áp dụng bảo toàn vị trí cao vị trí mốc ta tính vận tốc mốc câu34 Một vật khối lượng 3kg đặt vị trí trọng trường mà Wt1 = 600J Thả vật rơi tự tới mặt đất vật Wt2 = 900J Lấy g = 10m/s2 Tốc độ vật qua vừa chạm đất là: 10 m/s http://lophocthem.com * Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com m/s m/s m/s Hướng dẫn Tại mốc 0, áp dụng bảo tồn vị trí cao mặt đất ta tính vận tốc vừa chạm đất câu35 Khi bị nén 3cm, lò xo đàn hồi 0,18J Độ cứng lò xo bằng: 200N/m 300N/m *.400N/m 500N/m Hướng dẫn ADCT câu36 Cho lò xo đàn hồi nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng, tác dụng lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang, ta thấy dãn 2cm Giá trị đàn hồi lò xo dãn 2cm là: 0,04J 0,05J *.0,03J 0,08J Hướng dẫn Đầu tiên ta tính k sau tính lượng dựa vào công thức sau http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com câu37 Cho lò xo đàn hồi nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng, tác dụng lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang, ta thấy dãn 2cm Cơng lực đàn hồi thực lò xo kéo dãn thêm từ 2cm đến 3,5cm là: – 0,04J *.– 0,062J 0,09J – 0,18J Hướng dẫn ADCT 3,5cm với k tính với 2cm, theo cơng thức sau câu38 Cho lò xo đàn hồi nằm ngang trạng thái ban đầu không bị biến dạng, tác dụng lực F = 3N kéo lò xo theo phương ngang, ta thấy dãn 2cm Cơng lực đàn hồi thực lò xo kéo dãn thêm từ 2cm đến 5,5cm là: *.– 0,2J – 0,02J 0,2J – 2,0J Hướng dẫn ADCT 5,5cm với k tính với 2cm, theo công thức sau câu39 Giữ vật khối lượng 0,25kg đầu lò xo thẳng đứng với trạng thái ban đầu chưa biến dạng Ấn cho vật xuống làm lò xo bị nén đoạn http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 10cm Biết lò xo có độ cứng k = 500N/m, bỏ qua khối lượng nó, lấy g = 10m/s2 chọn gốc vị trí lò xo khơng biến dạng Thế tổng cộng hệ vật – lò xo là: 3,04J 2,75J 2,25J 0,48J Hướng dẫn câu40 Một lò xo có độ cứng k = 10N/m chiều dài tự nhiên l0 = 10cm Treo vào đầu lò xo cân khối lượng 100g, lấy vị trí cân cân làm gốc tọa độ, g = 10m/s2, bỏ qua khối lượng lò xo Giữ cân vị trí cho lò xo có chiều dài 5cm 10cm tổng cộng hệ lò xo - nặng tương ứng hai vị trí là: 0,2625J; 0,15J *.0,25J; 0,3J 0,25J; 0,625J 0,6J; 0,02J Hướng dẫn Chú ý thể tổng cộng bao gồm đàn hồi lò xo hấp dẫn cân câu41 Một thác nước cao 30m đổ xuống phía kg nước giây Lấy g = 10m/s , công suất thực thác nước bằng: 2000kW *.3000kW 4000kW 5000kW http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn câu42 Ba công nhân A, B C kéo vật nặng khối lượng từ độ cao theo đường khác nhau: A kéo thẳng đứng; B kéo mặt phẳng nghiêng góc 450 so với phương ngang; C kéo mặt phẳng nghiêng góc 300 so với phương ngang Bỏ qua ma sát, hỏi công nhân thực công lớn nhất: Công nhân A công nhân B công nhân C ba công nhân thực công Hướng dẫn Ba cơng nhân thực cơng nâng vật lên vị trí định thời gian câu43 Một người thực công đạp xe đạp lên đoạn đường dài 40m dốc nghiêng 200 so với phương ngang Nếu thực công mà lên dốc nghiêng 300 so với phương ngang đoạn đường dài bao nhiêu, bỏ qua ma sát: 20m *.27m 40m 58m Hướng dẫn câu44 Một thác nước cao 40m đổ xuống phía kg nước giây Lấy g = 10m/s2, công suất thực thác nước bằng: 2000kW http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 3000kW *.4000kW 5000kW Hướng dẫn kg nước câu45 Một thác nước cao 40m đổ xuống phía giây Lấy g = 10m/s , công suất thực thác nước bằng: *.2000kW 3000kW 4000kW 5000kW Hướng dẫn câu46 Một vật có khối lượng kg đặt vị trí trọng trường Wt1 = 500J Thả vật rơi tự đến mặt đất Wt1 = 900J Hỏi vật rơi từ độ cao so với mặt đất 45,7 *.47,6 46,6 30 Hướng dẫn ... đất 10m tới trạm dừng núi độ cao 550m sau lại tiếp tục tới trạm khác độ cao 1300m Lấy mốc mặt đất, trọng trường vật điểm xuất phát trạm dừng là: 4 .104 J; 24 .105 J; 64 .105 J *.8 .104 J; 44 .105 J; 104 .105 J... 44 .105 J; 104 .105 J 7,8 .104 J; 0,4 .105 J; 6,4 .105 J 6 .104 J; 0,56 .105 J; 8,4 .105 J Hướng dẫn ADCT xong câu21 Một cần cẩu nâng contenơ khối lượng 3000kg từ mặt đất lên độ cao 2m ( tính theo di chuyển trọng... đất 10m tới trạm dừng núi độ cao 550m sau lại tiếp tục tới trạm khác độ cao 1300m Lấy mốc trạm dừng thứ nhất, trọng trường vật điểm xuất phát trạm dừng là: - 4 .104 J; 0; 64 .105 J – 8,8 .104 J; 0; 109 .105 J
- Xem thêm -

Xem thêm: ly 10 thế năng bien thien the nang 46 , ly 10 thế năng bien thien the nang 46

Từ khóa liên quan