ly 10 cơ năng 18

8 45 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:09

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1 Xét hệ gồm hai vật va chạm vào theo phương thẳng đứng đại lượng vật lí sau bảo tồn ? Động Cơ Động lượng *.Khơng có Hướng dẫn Theo phương thẳng đứng khơng có đại lượng vật lý bảo tồn có ảnh hưởng trọng lực Câu2 Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả rơi tự từ độ cao 5m xuống đất đóng vào cọc có khối lượng m2 = 100kg mặt đất làm cọc lún sâu vào đất 5m Coi va chạm búa cọc va chạm mềm Cho g = 9,8m/s2 Tính lực cản coi khơng đổi đất 628450 N 250450 N *.318500 N 154360 N Hướng dẫn Tính vật tốc trước chạm đất sau áp dụng bảo toàn động lượng để xác định vật tốc sau va chạm(va chạm mềm).từ áp dụng bảo tồn động năng: độ biến thiên động công lực cản Câu3 Một bi khối lượng 20g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất Cho g = 9,8m/s2 Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất giá trị động năng, bi lúc ném vật http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com *.0,16J; 0,31J; 0,47J 0,32J; 0,62J; 0,47J 0,24J; 0,18J; 0,54J 0,18J; 0,48J; 0,80J Hướng dẫn Trong toán t cần áp dụng cơng thức để tìm động suy đáp án ln Câu4 Một vật có khối lượng 400g thả rơi tự từ độ cao 20m so với mặt đất Cho g = 10m/s2 Sau rơi 12m động vật : 16 J 24 J 32 J *.48 J Hướng dẫn Áp dụng bảo toàn tương đương với biểu thức : Câu5 Tính lực cản đất thả rơi đá có khối lượng 500g từ độ cao 50m Cho biết đá lún vào đất đoạn 10cm Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản khơng khí 25000N *.2500N 2000N 22500N http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Câu6 Một lắc đơn có chiều dài l = 1m Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng góc 450 thả tự Cho g = 9,8m/s2 Tính vận tốc lắc qua vị trí cân 3,14m/s 1,58m/s 2,76m/s *.2,4m/s Hướng dẫn Câu7 Cơ đại lượng: luôn dương không luôn dương ln ln khác khơng *.có thể dương, âm khơng Hướng dẫn Cơ đại lượng dương, âm không tùy thuộc vào dạng lượng mà có, hồn tồn âm, dương, khơng Câu8 Một vật nhỏ ném lên từ điểm M phía mặt đất; vật lên tới điểm N dừng rơi xuống Bỏ qua sức cản không khí Trong q trình MN? giảm cực đại N http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com *.cơ khơng đổi động tăng Hướng dẫn Trong q trình bảo toàn Câu9 Từ mặt đất, vật ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Cho g = 10m/s2 Ở độ cao động ? Bằng lần động ? *.2,5m ; 4m 2m ; 4m 10m ; 2m 5m ; 3m Hướng dẫn Áp dụng bảo tồn vị trí cần tính với ban đâu , áp dụng bảo toàn ta có từ cần thay động thế lần động vào Câu10 Một người nặng 650N thả rơi tự từ cầu nhảy độ cao 10m xuống nước Cho g = 10m/s2 Tính vận tốc người độ cao 5m chạm nước m/s; 12,2 m/s m/s; 10m/s m/s; 11,6 m/s *.10 m/s; 14,14 m/s http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Chỉ cần tính vật tốc vị trí cách mặt nước 5m Câu11 Một lực 2500 N tác dụng theo phương ngang đặt lên xe có khối lượng 500kg đứng yên mặt phẳng ngang Biết tổng lực cản chuyển động 1000N Công xe sau chuyển động 2s : 900 J 90 J J *.9 kj Hướng dẫn Gia tốc xe xe 2s thức , quãng đường , cơng xe tính theo cơng Câu12 Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất 0,8 m) ném lên vật với vận tốc đầu m/s Biết khối lượng vật 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2 Cơ vật ? J J *.5 J J Hướng dẫn http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu13 Từ mặt đất, vật ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Cho g = 10m/s2 Vị trí cao mà vật lên cách mặt đất khoảng : 15m *.5m 20m 10m Hướng dẫn Câu14 Cơ đại lượng: Vô hướng, dương *.Vơ hướng, âm, dương khơng Véc tơ hướng với véc tơ vận tốc Véc tơ, âm, dương khơng Hướng dẫn Cơ đại lượng vơ hướng âm, dương, không Câu15 Đại lượng không đổi vật ném theo phương nằm ngang? *.Thế Động Cơ Động lượng http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Theo phương ngang độ cao vật so với mốc không đổi không đổi Câu16 Trong trình rơi tự vật thì: Động tăng, tăng *.Động tăng, giảm Động giảm, giảm Động giảm, tăng Hướng dẫn Trong trình rơi tự chiều cao vật giảm nên chuyển hóa thành độn Câu17 Một vật ném từ lên Trong trình chuyển động vật thì: *.Động giảm, tăng Động giảm, giảm Động tăng, giảm Động tăng, tăng Hướng dẫn Vật ném từ lên chiều cao tăng dần tăng, động chuyển hóa dần thành Câu18 Một vật có khối lượng kg rơi tự từ độ cao h = 50 cm xuống đất, lấy g = 10 m/s2 Động vật trước chạm đất là: 500 J *.5 J http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 50 J 0,5 J Hướng dẫn bảo toàn vuhoangbg@gmail.com ... 3,14m/s 1,58m/s 2,76m/s *.2,4m/s Hướng dẫn Câu7 Cơ đại lượng: luôn dương khơng ln ln dương ln ln khác khơng *.có thể dương, âm không Hướng dẫn Cơ đại lượng dương, âm khơng tùy thuộc vào dạng... quãng đường , công xe tính theo cơng Câu12 Từ điểm M (có độ cao so với mặt đất 0,8 m) ném lên vật với vận tốc đầu m/s Biết khối lượng vật 0,5 kg, lấy g = 10 m/s2 Cơ vật ? J J *.5 J J Hướng dẫn... 15m *.5m 20m 10m Hướng dẫn Câu14 Cơ đại lượng: Vơ hướng, ln dương *.Vơ hướng, âm, dương không Véc tơ hướng với véc tơ vận tốc Véc tơ, âm, dương không Hướng dẫn Cơ đại lượng vô hướng âm, dương,
- Xem thêm -

Xem thêm: ly 10 cơ năng 18 , ly 10 cơ năng 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn