lý 10 chuyển động thẳng đều 13

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:08

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1 Một vật chuyển động thẳng với vận tốc v = 2m/ s Và lúc t = 2s vật có toạ độ x = 5m Phương trình toạ độ vật x= 2t + x= -2t + *.x= 2t + x= -2t + Hướng dẫn Dựa vào công thức x = x0 + v.t với x0 tọa độ đầu vật Theo ta có v = 2m / s Tại t = 2s : = x0 + 2.2 → x0 = suy x= 2t + Câu2 Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = + 60t (x : m, t đo giờ) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động với vận tốc ? Từ điểm O, với vận tốc 5km/h Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h Từ điểm M, cách O km, với vận tốc km/h *.Từ điểm M, cách O km, với vận tốc 60 km/h Hướng dẫn Dựa vào công thức x = x0 + v.t với x0 tọa độ đầu vật Ta có x0 = , vật chuyển động Từ điểm M, cách O km, v vật tốc, tương ứng với vận tốc 60 km/h Câu3 Phương trình vật chuyển động thẳng có dạng: x = -3t + (m; s).Kết luận sau Vật chuyển động theo chiều dương suốt thời gian chuyển động Vật chuyển động theo chiều âm suốt thời gian chuyển động *.Vật đổi chiều chuyển động từ dương sang âm thời điểm t= 4/3 Vật đổi chiều chuyển động từ âm sang dương toạ độ x= Hướng dẫn Tại thời điểm t = vật có tọa độ 4, bên dương gốc tọa độ, từ thời điểm t = 4/3 trở tọa độ vật âm, dó phần âm gốc tọa độ Câu4 Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều quãng đường dài 40m Nửa quãng đường đầu vật hết thời gian t1 = 5s, nửa quãng đường sau vật hết thời gian t2 = 2s Tốc độ trung bình quãng đường là: 7m/s *.5,71m/s 2,85m/s 0,7m/s Hướng dẫn Tốc độ trung bình tổng quãng đường chia tổng thời gian hết quãng đường vtb = 40 = 5, 71m / s 5+ http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu5 Một vật chuyển động thẳng không đổi chiều Trên quãng đường AB, vật nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật với vận tốc v2 = 5m/s Vận tốc trung bình quãng đường là: 12,5m/s *.8m/s 4m/s 0,2m/s Hướng dẫn vtb = S AB = = 8m / s AB AB t1 + t2 + 2.20 2.5 Câu6 Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều; đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60km/h, sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h Vận tốc trung bình xe suốt thời gian chạy là: 50km/h *.48km/h 44km/h 34km/h Hướng dẫn vtb = ∑ = s ∑t 2.60 + 3.40 = 48km / h Câu7 Một xe chuyển động thẳng khơng đổi chiều có vận tốc trung bình 20Km/h đoạn đường đầu 40Km/h đoạn đường lại Vận tốc trung bình 4 xe đoạn đường : 30km/h *.32km/h 128km/h 40km/h Hướng dẫn vtb = ∑ = s ∑t s = 32km / h s 3s + 4.20 4.40 Câu8 Một xe chuyển động thẳng không đổi chiều, nửa thời gian đầu xe chạy với vận tốc 12km/h Trong nửa thời gian sau xe chạy với vận tốc 18km/h Vận tốc trung bình suốt thời gian là: *.15km/h 14,5km/h 7,25km/h 26km/h http://lophocthem.com t Hướng dẫn vtb Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com t ∑ s = 12 + 18 = 15km / h = t ∑t Câu9 Một ngừơi xe đạp 2/3 đoạn đừơng đầu với vận tốc trung bình 10km/h 1/3 đoạn đừơng sau với vận tốc trung bình 20km/h Vận tốc trung bình ngừơi xe đạp quảng đừơng *.12km/h 15km/h 17km/h 13,3km/h Hướng dẫn vtb = ∑ = s ∑t s s+ s 3.10 3.20 = 12km / h Câu10 Một ô tô chuyển động đoạn đường thẳng có vận tốc ln ln 80 km/h Bến xe nằm đầu đoạn thẳng xe ô tô xuất phát từ điểm cách bến xe km Chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động tơ làm chiều dương Phương trình chuyển động xe ô tô đoạn đường thẳng : *.x = + 80t x = 80 – 3t x = – 80t x = 80t Hướng dẫn Áp dụng công thức tổng quát x = x0 + v.t , với x0 tọa độ ban đầu vật so với mốc, mốc bến xe vật cách mốc 3km, nên x0 = Vận tốc 80 v = 80 suy x = + 80t Câu11 Cùng lúc hai điểm A B cách 10 km có hai tơ chạy chiều đường thẳng từ A đến B Vận tốc ô tô chạy từ A 54 km/h ô tô chạy từ B 48 km/h Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát hai xe ô tô làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động hai xe làm chiều dương Phương trình chuyển động tơ chạy từ A từ B ? *.xA = 54t ;xB = 48t + 10 xA = 54t + 10; xB = 48t xA = 54t; xB = 48t – 10 xA = -54t, xB = 48t Hướng dẫn Áp dụng công thức tổng quát x = x0 + v.t Chọn A làm mốc tức x0 A = , B cách A 10km nên x0 B = 10 , từ ta thay v xe tương ứng thu kết http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu12 Cùng lúc hai điểm A B cách 10 km có hai tơ chạy chiều đường thẳng từ A đến B Vận tốc ô tô chạy từ A 54 km/h ô tô chạy từ B 48 km/h Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát hai xe ô tô làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động hai xe làm chiều dương hỏi khoảng thời gian từ lúc hai ô tô xuất phát đến lúc ô tô A đuổi kịp ô tô B khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp h ; 54 km h 20 ph ; 72 km *.1 h 40 ph ; 90 km h ; 108 km Hướng dẫn Phương trình chuyển động xe xA = 54t ; xB = 48t + 10 xe gặp xA = xB suy t = 1h40 ph Thay t vào xA = 54t ta tìm đc vị trí gặp cách A 90 km Câu13 Trong phương trình chuyển động thẳng sau đây,phương trình biểu diễn chuyển động không xuất phát từ gốc toạ độ ban đầu hướng gốc toạ độ? x=15+40t (km,h) *.x=80-30t (km,h) x= -60t (km,h) x=-60-20t (km,h) Hướng dẫn x=80-30t (km,h) thời điểm đầu vật vị trí cách gốc 80km t tăng tọa độ giảm dần gần tới tức gốc tọa độ ... vtb = ∑ = s ∑t s s+ s 3.10 3.20 = 12km / h Câu10 Một ô tô chuyển động đoạn đường thẳng có vận tốc luôn 80 km/h Bến xe nằm đầu đoạn thẳng xe ô tô xuất phát từ điểm cách bến xe km Chọn bến xe làm... thời điểm ô tô xuất phát làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động ô tô làm chiều dương Phương trình chuyển động xe ô tô đoạn đường thẳng : *.x = + 80t x = 80 – 3t x = – 80t x = 80t Hướng dẫn Áp... Phương trình chuyển động xe xA = 54t ; xB = 48t + 10 xe gặp xA = xB suy t = 1h40 ph Thay t vào xA = 54t ta tìm đc vị trí gặp cách A 90 km Câu13 Trong phương trình chuyển động thẳng sau đây,phương
- Xem thêm -

Xem thêm: lý 10 chuyển động thẳng đều 13 , lý 10 chuyển động thẳng đều 13

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn