DE KIEM TRA 45

5 19 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:07

- ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV – SỐ (THỜI GIAN 45’) HỌ VÀ TÊN: LỚP: TRƯỜNG: ĐỀ BÀI Câu 1) Chọn câu phát biểu sai Trong hệ kín : a) Các vật hệ tương tác với b) Các nội lực đơi trực đối c) Khơng có ngoại lực tác dụng lên vật hệ d) Nội lực ngoại lực cân Câu 2) Chọn biểu diễn biểu diễn sau : a) b) c) r p r v r v r p r p r v d) a b Câu 3) Hệ sau không coi hệ kín : a) Một vật xa vật khác b) Hệ vật chuyển động không ma sát mặt phẳng ngang c) Hệ vật chuyển động không ma sát mặt phẳng nghiêng d) Hệ “súng đạn” trước sau bắn Câu 4) Hệ “Vật rơi tự Trái đất” hệ kín : a) Vì bỏ qua lực cản khơng khí b) Vì có vật rơi c) Vì trọng lực trực lực mà vật hút trái đất d) Vì lý khác Câu 5) Xét hệ gồm có vật tương tác Biểu thức mô tả biến đổi động lượng hệ : a) m1vr1 + m vr = m1vr1′ + m vr ′2 vr1 vr : vận tốc vật trước va chạm r r r r r b) p1 + F∆t = p2 v′1 v′2 : vận tốc vật sau va chạm r c) m1 (vr1 - vr1′ ) = m (vr - vr ′2 ) p1 : động lượng hệ trước va chạm - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com r d) a c p2 : động lượng hệ sau va chạm Câu 6) Trên hình đồ thị chuyển động vật có khối lượng kg Động lượng vật thời điểm t1 = 1s thời điểm t2 = 5s : a) p1 = + 3kgm/s p2 = b) p1 = p2 = c) p1 = p2 = - 3kgm/s d) p1 = + 3kgm/s p2 = - 3kgm/s Câu 7) Chọn phương án sai phương án tổng hợp động lượng vật tương tác : a) r p r p1 r p1 r p2 r p r p2 b) r p1 r p c) r p1 d) r p2 r p r p2 Câu 8) Hệ gồm vật có động lượng : p1 = 6kgm/s p2 = 8kgm/s Động lượng tổng cộng hệ p = 10 kgm/s : a) pr1 pr phương, ngược chiều b) pr1 pr phương, chiều c) pr1 pr hợp góc 300 d) pr pr vng góc với Câu 9) Vật có khối lượng 1kg rơi tự xuống đất khoảng thời gian 0.5s Lấy g = 10m/s2 độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian : a) 5.0kgm/s b.9kgm/s c.10kgm/s d.0,5kgm/s Câu 10) Viên đạn khối lượng 10g bay với vận tốc 600m/s gặp tường Đạn xuyên qua tường thời gian 1/1000s Sau xuyên qua tường vận tốc đạn 200m/s Lực cản trung bình tường tác dụng lên đạn : - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com a) + 40.000N b - 40.000N c + 4.000N d - 4.000N Câu 11) Công lực sau không phụ thuộc vào dạng đường : a) Trọng lực b.Lực đàn hồi c.Lực ma sát D.a b Câu 12) Công lực sau âm dương : a) Trọng lực b) Lực đàn hồi c) Lực ma sát d) a,b,c Câu 13) Máy học làm lợi cho ta cơng : a) Ròng rọc cố định ròng rọc động b) Đòn bẩy mặt phẳng nghiêng c) Ròng rọc cố định đòn bẩy d) Khơng máy học làm lợi cho ta công Câu 14) Xét hệ qui chiếu gắn với đất Trong trường hợp sau, trường hợp công học thực : a) Một người phía đầu tàu lửa tàu chạy b) Một người đẩy kiện hàng nặng kiện hàng không nhúc nhích c) Một người chèo thuyền vận tốc với dòng nước ngược dòng nước chảy d) a,b,c Câu 15) Một người kéo hòm gỗ trượt sàn nhà dây có phương hợp với phương nằm ngang góc 300 Lực tác dụng lên dây 150N hòm trượt 20m Cơng lực thực : a) 150 J b) 1500J c) 1500 J d) 150J Câu 16) Búa máy khối lượng độ cao 10m so với mặt đất chuẩn bị đóng xuống đầu cọc bêtông độ cao 1m so với mặt đất Lấy g = 10m/s2 , công cực đại mà búa máy thực đóng vào đầu cọc : a) 100.000J b.110.000J c 90.000J d 9.000J Câu 17) Hai vật khối lượng, chuyển động với vận tốc theo phương ngang theo phương thẳng đứng Chọn kết luận kết luận sau : a) Wđ1 = Wđ2 - ĐT: 01689.996.187 r Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com r b) p1 = p2 r r c) Wđ1 = Wđ2 p1 = p2 d) Wđ1 = Wđ2 pr1 = pr Câu 18) Công mà lực thực lên vật : a) Độ biến thiên động vật b) Độ biến thiên động lượng vật c) Độ biến thiên vận tốc vật d) a b Câu 19) Chọn câu phát biểu sai : a) Thế vật vị trí phụ thuộc vào vận tốc vật vị trí b) Thế hấp dẫn đàn hồi dạng số dạng c) Thế có giá trị phụ thuộc vào việc chọn gốc d) Thế hấp dẫn vật thực chất hệ kín gồm vật trái đất Câu 20) Một xe tải có khối lượng M chuyển động ngược chiều xe taxi có khối lượng m Khi ngang qua nhau, xe tải có vận tốc v1 , xe taxi có vận tốc v2 Đối với người ngồi xe taxi xe tải có động : a) Mv12 B Mv1 + mv22 2 c M(v1 + v ) d M(v1 - v2 ) 2 âu 21) Một vật tăng tốc trường hợp : từ 10m/s > 20m/s từ 50m/s > 60m/s Gọi A1 A2 công thực trường hợp Chọn kết luận kết luận sau : a) A1 = A2 b.A1 < A2 c.A1 > A2 d.Chưa đủ để so sánh A1 A2 Câu 22) Viên đạn khối lượng 10g có vận tốc 300m/s bay xuyên qua gỗ dày 5cm Sau xuyên qua gỗ vận tốc đạn 100m/s Lực cản trung bình tác dụng lên đạn : a) + 8.102 N b - 8.103 N c - 8.102 N d.+ 8.103 N Câu 23) Một người đứng cầu ném đá có khối lượng 50g lên cao theo phương thẳng đứng Hòn đá lên đến độ cao 6m (tính từ điểm ném) dừng rơi xuống Chọn gốc mặt đất lấy g = 10m/s2 , đá vị trí cao : a) 3J b.2.94J c.0 d.a, b, c Câu 24) Trong trường hợp đây, bảo toàn : a) Vật ném lên theo phương thẳng đứng khơng khí - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com b) Vật trượt xuống không vận tốc đầu mặt phẳng nghiêng không ma sát c) Vật trượt xuống không vận tốc đầu mặt phẳng nghiêng có ma sát d) a b Câu 25) Vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A dốc, có độ cao h so với mặt đất, xuống chân dốc Biết vật trượt không ma sát chọn gốc mặt đất vận tốc vật chân dốc : a) 2gh B 4g2h2 c 2gh d.kết khác Câu 26) Vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao 60m Độ cao h mà động 1/3 : a) 40m b.30m c 20m d kết khác Câu 27) Chọn câu phát biểu : a) Năng lượng đặc trưng cho khả thực công b) Năng lượng gắn liền với vật chất c) Năng lượng đại lượng vô hướng d) a, b, c Câu 28) Hệ : Khơng thể có động vĩnh cửu rút từ định luật : a) Định luật bảo toàn lượng b) Định luật bảo toàn c) Định luật bảo toàn động lượng d) b c Câu 29) Trong lựa chọn sau, lựa chọn chứa đại lượng vật lý có tính tương đối : a) Vận tốc, lượng b) Năng lượng, động c) Năng lượng, động lượng d) a,b,c Câu 30) Đại lượng vật lý bảo tồn va chạm đàn hồi khơng bảo toàn va chạm mềm : a) Động lượng B.Động C Vận tốc D a c
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA 45 , DE KIEM TRA 45

Từ khóa liên quan