DAP AN TO DAM DE KIEM TRA 45 PHUT

5 35 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:07

- ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV – SỐ (THỜI GIAN 45’) HỌ VÀ TÊN: LỚP: TRƯỜNG: ĐỀ BÀI Mục tiêu : Phát biểu định nghĩa hệ kín Câu 1) Chọn câu phát biểu sai Trong hệ kín : a) Các vật hệ tương tác với b) Các nội lực đôi trực đối c) Khơng có ngoại lực tác dụng lên vật hệ d) Nội lực ngoại lực cân Mục tiêu : Nêu tính chất vectơ động lượng Câu 2) Chọn biểu diễn biểu diễn sau : a) r r b) c) p v r v r p r p r v d) a b Mục tiêu : Phân biệt hệ kín hệ khơng kín Câu 3) Hệ sau khơng coi hệ kín : a) Một vật xa vật khác b) Hệ vật chuyển động không ma sát mặt phẳng ngang c) Hệ vật chuyển động không ma sát mặt phẳng nghiêng d) Hệ “súng đạn” trước sau bắn Mục tiêu : Giải thích hệ hệ kín Câu 4) Hệ “Vật rơi tự Trái đất” hệ kín : a) Vì bỏ qua lực cản khơng khí b) Vì có vật rơi c) Vì trọng lực trực lực mà vật hút trái đất d) Vì lý khác Mục tiêu : Suy biểu thức mô tả biến đổi động lượng hệ vật từ dạng khác ĐL II Newton Câu 5) Xét hệ gồm có vật tương tác Biểu thức mơ tả biến đổi động lượng hệ : r r r r r r a) m1v1 + m v2 = m1v1′ + m v′2 v1 v2 : vận tốc vật trước va chạm b) r r r p1 + F∆t = p2 r r v′1 v′2 : vận tốc vật sau va chạm - ĐT: 01689.996.187 r r r Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com r r c) m1 (v1 - v1′ ) = m (v2 - v′2 ) p1 : động lượng hệ trước va chạm r d) a c p2 : động lượng hệ sau va chạm r r Mục tiêu : Vận dụng cơng thức p = mv tìm động lượng p Câu 6) Trên hình đồ thị chuyển động vật có khối lượng kg Động lượng vật thời điểm t1 = 1s thời điểm t2 = 5s : a) p1 = + 3kgm/s p2 = b) p1 = p2 = c) p1 = p2 = - 3kgm/s d) p1 = + 3kgm/s p2 = - 3kgm/s Mục tiêu : Vận dụng tính chất vectơ động lượng tìm vectơ tổng động lượng hệ vật Câu 7) Chọn phương án sai phương án tổng hợp động lượng vật tương tác : a) r r r p1 p p2 r r p1 p r p2 b) r p1 r p c) r p1 r p2 r p d) r p2 Mục tiêu : Vận dụng định luật bảo toàn động lượng Câu 8) Hệ gồm vật có động lượng : p1 = 6kgm/s p2 = 8kgm/s Động lượng tổng cộng hệ p = 10 kgm/s : r r a) p1 p2 phương, ngược chiều r r b) p1 p2 phương, chiều r r c) p1 p2 hợp góc 300 r r d) p1 p vng góc với Mục tiêu : Vận dụng dạng khác ĐL II Newton tìm độ biến thiên động lượng Câu 9) Vật có khối lượng 1kg rơi tự xuống đất khoảng thời gian 0.5s Lấy g = 10m/s2 độ biến thiên động lượng vật khoảng thời gian : b.9kgm/s c.10kgm/s d.0,5kgm/s a) 5.0kgm/s Mục tiêu : Vận dụng dạng khác ĐL II Newton tìm lực F Câu 10) Viên đạn khối lượng 10g bay với vận tốc 600m/s gặp tường Đạn xuyên qua tường thời gian 1/1000s Sau xuyên qua tường vận tốc đạn 200m/s Lực cản trung bình tường tác dụng lên đạn : a) + 40.000N b - 40.000N c + 4.000N d - 4.000N Mục tiêu : Nêu đặc điểm công lực Câu 11) Công lực sau không phụ thuộc vào dạng đường : a) Trọng lực b.Lực đàn hồi c.Lực ma sát D.a b - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com Mục tiêu : Nêu lực có tính chất giống trọng lực (lực thế) Câu 12) Công lực sau âm dương : a) Trọng lực b) Lực đàn hồi c) Lực ma sát d) a,b,c Mục tiêu : Phát biểu nội dung định luật bảo toàn công Câu 13) Máy học làm lợi cho ta cơng : a) Ròng rọc cố định ròng rọc động b) Đòn bẩy mặt phẳng nghiêng c) Ròng rọc cố định đòn bẩy d) Không máy học làm lợi cho ta công Mục tiêu : Nhận biết trường hợp công học thực Câu 14) Xét hệ qui chiếu gắn với đất Trong trường hợp sau, trường hợp công học thực : a) Một người phía đầu tàu lửa tàu chạy b) Một người đẩy kiện hàng nặng kiện hàng khơng nhúc nhích c) Một người chèo thuyền vận tốc với dòng nước ngược dòng nước chảy d) a,b,c Mục tiêu : Vận dụng cơng thức tính cơng trường hợp cụ thể Câu 15) Một người kéo hòm gỗ trượt sàn nhà dây có phương hợp với phương nằm ngang góc 300 Lực tác dụng lên dây 150N hòm trượt 20m Cơng lực thực : a) 150 J b) 1500J c) 1500 J d) 150J Mục tiêu : Vận dụng cơng thức tính cơng trọng lực Câu 16) Búa máy khối lượng độ cao 10m so với mặt đất chuẩn bị đóng xuống đầu cọc bêtơng độ cao 1m so với mặt đất Lấy g = 10m/s2 , cơng cực đại mà búa máy thực đóng vào đầu cọc : a) 100.000J b.110.000J c 90.000J d 9.000J Mục tiêu : Phân biệt động động lượng Câu 17) Hai vật khối lượng, chuyển động với vận tốc theo phương ngang theo phương thẳng đứng Chọn kết luận kết luận sau : a) Wđ1 = Wđ2 r r b) p1 = p2 r r r r d) Wđ1 = Wđ2 p1 = p2 c) Wđ1 = Wđ2 p1 = p2 Mục tiêu : Phát biểu nội dung định lý động Câu 18) Công mà lực thực lên vật : a) Độ biến thiên động vật b) Độ biến thiên động lượng vật c) Độ biến thiên vận tốc vật d) a b Mục tiêu : Nêu đặc điểm Câu 19) Chọn câu phát biểu sai : a) Thế vật vị trí phụ thuộc vào vận tốc vật vị trí b) Thế hấp dẫn đàn hồi dạng số dạng - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com c) Thế có giá trị phụ thuộc vào việc chọn gốc d) Thế hấp dẫn vật thực chất hệ kín gồm vật trái đất Mục tiêu : Nêu tính tương đối động Câu 20) Một xe tải có khối lượng M chuyển động ngược chiều xe taxi có khối lượng m Khi ngang qua nhau, xe tải có vận tốc v1 , xe taxi có vận tốc v2 Đối với người ngồi xe taxi xe tải có động : Mv12 Mv12 mv22 M(v1 + v )2 M(v1 - v2 )2 a) B + c d 2 2 Mục tiêu : Vận dụng định lý động âu 21) Một vật tăng tốc trường hợp : từ 10m/s > 20m/s từ 50m/s > 60m/s Gọi A1 A2 công thực trường hợp Chọn kết luận kết luận sau : a) A1 = A2 b.A1 < A2 c.A1 > A2 d.Chưa đủ để so sánh A1 A2 Mục tiêu : Vận dụng định lý động Câu 22) Viên đạn khối lượng 10g có vận tốc 300m/s bay xuyên qua gỗ dày 5cm Sau xuyên qua gỗ vận tốc đạn 100m/s Lực cản trung bình tác dụng lên đạn : a) + 8.102 N b - 8.103 N c - 8.102 N d.+ 8.103 N Mục tiêu : Vận dụng cơng thức tính hấp dẫn vật Câu 23) Một người đứng cầu ném đá có khối lượng 50g lên cao theo phương thẳng đứng Hòn đá lên đến độ cao 6m (tính từ điểm ném) dừng rơi xuống Chọn gốc mặt đất lấy g = 10m/s2 , đá vị trí cao : a) 3J b.2.94J c.0 d.a, b, c Mục tiêu : Nhận biết trường hợp bảo toàn Câu 24) Trong trường hợp đây, bảo toàn : a) Vật ném lên theo phương thẳng đứng khơng khí b) Vật trượt xuống không vận tốc đầu mặt phẳng nghiêng không ma sát c) Vật trượt xuống không vận tốc đầu mặt phẳng nghiêng có ma sát d) a b Mục tiêu : Vận dụng định luật bảo toàn Câu 25) Vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh A dốc, có độ cao h so với mặt đất, xuống chân dốc Biết vật trượt không ma sát chọn gốc mặt đất vận tốc vật chân dốc : a) 2gh B 4g2h2 c 2gh d.kết khác Mục tiêu : Vận dụng định luật bảo toàn Câu 26) Vật rơi không vận tốc đầu từ độ cao 60m Độ cao h mà động 1/3 : a) 40m b.30m c 20m d kết khác Mục tiêu : Định nghĩa nêu tính chất lượng Câu 27) Chọn câu phát biểu : a) Năng lượng đặc trưng cho khả thực công b) Năng lượng gắn liền với vật chất c) Năng lượng đại lượng vô hướng d) a, b, c Mục tiêu : Phát biểu nêu hệ định luật bảo tồn lượng Câu 28) Hệ : Khơng thể có động vĩnh cửu rút từ định luật : a) Định luật bảo toàn lượng b) Định luật bảo toàn c) Định luật bảo toàn động lượng d) b c Mục tiêu : Nêu tính tương đối lượng Câu 29) Trong lựa chọn sau, lựa chọn chứa đại lượng vật lý có tính tương đối : - ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com a) Vận tốc, lượng b) Năng lượng, động c) Năng lượng, động lượng d) a,b,c Mục tiêu : Phân biệt va chạm đàn hồi va chạm mềm Câu 30) Đại lượng vật lý bảo toàn va chạm đàn hồi khơng bảo tồn va chạm mềm : a) Động lượng b) Động c) Vận tốc d) a c  .. .- ĐT: 01689.996.187 r r r Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com r r c) m1 (v1 - v1′ ) = m (v2 - v′2 ) p1 : động lượng hệ trước va... Phát biểu nêu hệ định luật bảo to n lượng Câu 28) Hệ : Khơng thể có động vĩnh cửu rút từ định luật : a) Định luật bảo to n lượng b) Định luật bảo to n c) Định luật bảo to n động lượng d) b c Mục... a) + 40.000N b - 40.000N c + 4.000N d - 4.000N Mục tiêu : Nêu đặc điểm công lực Câu 11) Công lực sau không phụ thuộc vào dạng đường : a) Trọng lực b.Lực đàn hồi c.Lực ma sát D.a b - ĐT: 01689.996.187
- Xem thêm -

Xem thêm: DAP AN TO DAM DE KIEM TRA 45 PHUT , DAP AN TO DAM DE KIEM TRA 45 PHUT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn