BAO CAO TRUONG CHUAN DA SUA(1)

45 86 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 22:37

Báo cáo công tác kiểm định trường tiểu học. Đây là trường tiểu học thuộc xã vùng 3 khó khăn của huyện Lộc Bình. Tài liệu chỉ dùng để tham khảo. Tài liệu còn nhiều hạn chế rất mong có ý kiến giúp đỡ của các đồng nghiệp MỤC LỤC Nội dung Mục lục Danh mục chữ viết tắt Bảng tổng hợp kết tự đánh giá Phần I CƠ SỞ DỮ LIỆU Phần II TỰ ĐÁNH GIÁ A ĐẶT VẦN ĐỀ B TỰ ĐÁNH GIÁ Tự đánh giá mức 1, mức 2, mức Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng phát triển nhà trường Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể tổ chức khác nhà trường Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chun mơn tổ văn phòng Tiêu chí 1.5: Khối lớp tổ chức lớp học Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài tài sản Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên nhân viên Tiêu chí 1.8: Quản lý hoạt động giáo dục Tiêu chí 1.9: Thực quy chế dân chủ sở Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an tồn Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất thiết bị dạy học Tiêu chí 3.1: Khn viên, sân chơi, sân tập Tiêu chí 3.2: Phòng học Tiêu chí 3.3: Khối phòng phục vụ học tập khối phòng hành quản trị Tiêu chí: 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp nước Tiêu chí: 3.5 Thiết bị Tiêu chí 6: Thư viện Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Tiêu chí: 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh Tiêu chí 4.2: Cơng tác tham mưu cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức, cá nhân nhà trường Tiêu chuẩn 5: Hoạt động kết giáo dục Trang 1-2 4-5 6-7-8-9 10 10 11 11 11 11-12-13 13 13-14-15 15-16 16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 22 22-23 23-24 24-25 25-26 26 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 34 34-35 35-36 36 Tiêu chí: 5.1.Kế hoạch giáo dục nhà trường Tiêu chí: 5.2 Thực Chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học Tiêu chí 5.3: Thực hoạt động giáo dục khác Tiêu chí 5.4: Cơng tác phổ cập giáo dục tiểu học Tiêu chí 5.5: Kết giáo dục III KẾT LUẬN CHUNG Phần III PHỤ LỤC 37-38 38-39 39-40 40 41-42 42 43 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT 10 11 12 13 Chữ viết tắt HT PHT CBQL GV CC VC GD&ĐT HS GD CCDC BĐDCMHS HĐGDNGLL GDXMC Chữ viết đầy đủ Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Cán quản lý Giáo viên Công chức Viên chức Giáo dục đào tạo Học sinh Giáo dục Công cụ dụng cụ Ban đại diện cha mẹ học sinh Hoạt động giáo dục lên lớp Giáo dục xóa mù chữ Ghi TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ Kết đánh giá 1.1 Đánh giá theo tiêu chí từ mức đến mức Tiêu chuẩn Tiêu chí Khơng đạt Kết Đạt mức Mức Mức Mức Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng phát triển nhà trường Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn thể tổ chức khác nhà trường Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chun mơn tổ văn phòng Tiêu chí 1.5: Khối lớp tổ chức lớp học Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài tài sản Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên nhân viên Tiêu chí 1.8: Quản lý hoạt động giáo dục Tiêu chí 1.9: Thực quy chế dân chủ sở Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên x Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên Tiêu chí 2.4: Đối với học sinh Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất thiết bị dạy học Tiêu chí 3.1: Khn viên, sân chơi, sân tập Tiêu chí 3.2: Phòng học Tiêu chí 3.3: Khối phòng phục vụ học tập khối phòng hành - quản trị Tiêu chí: 3.4: Khu vệ sinh, hệ thống cấp nước Tiêu chí: 3.5 Thiết bị Tiêu chí 6: Thư viện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Tiêu chí: 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh Tiêu chí 4.2: Cơng tác tham mưu cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức, cá nhân nhà trường Tiêu chuẩn 5: Hoạt động kết giáo dục Tiêu chí: 5.1.Kế hoạch giáo dục nhà trường Tiêu chí: 5.2 Thực Chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học Tiêu chí 5.3: Thực hoạt động giáo dục khác Tiêu chí 5.4: Cơng tác phổ cập giáo dục tiểu học Tiêu chí 5.5: Kết giáo dục x x x x x x x Kết đạt mức: 1.2 Đánh giá theo mức Tiêu chí Kết (Khoản, Điều) Đạt Khoản 1- Điều 22 Khoản 2- Điều 22 Khoản 3- Điều 22 Khoản 4- Điều 22 Khoản 5- Điều 22 Khoản 6- Điều 22 Kết quả: Không đạt Mức Kết luận: Trường đạt Ghi Không đạt x x x x x x Phần I CƠ SỞ DỮ LIỆU Tên trường: Trường tiểu học xã Tú Đoạn I Tên trước đây: Trường tiểu học THCS xã Tú Đoạn Cơ quan chủ quản: Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lộc Bình Tỉnh: Lạng Sơn Họ tên Hà Thị Ly hiệu trưởng Huyện: Lộc Bình Xã: Tú Đoạn Đạt CQG Năm thành lập trường (theo 2000 định thành lập) Công lập X Tư thục Trường chuyên biệt Điện thoại Fax Website Số điểm trường 0985 013 052 02 Loại hình khác Thuộc vùng khó khăn Thuộc vùng đặc biệt khó khăn Trường liên kết với nước Số lớp học Số lớp học Năm học 2013-2014 Khối lớp Khối lớp Khối lớp Khối lớp Khối lớp Cộng TT Năm học 2014-2015 4 4 20 Năm học 2015-2016 4 4 20 4 4 20 Số phòng học phòng chức khác Số liệu Năm học Năm học Năm học 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Phòng học kiên cố Phòng học bán kiên cố Phòng học tạm Các phòng chức khác Cộng Năm học 2016-2017 Năm học 2017-2018 4 4 20 4 4 20 Năm học Năm học Ghi 2016-2017 2017-2018 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 21 21 21 21 21 41 41 41 41 41 Cán quản lý, giáo viên, nhân viên a) Số liệu thời điểm tự đánh giá: Tổng Nữ Dân Trình độ đào tạo Ghi số Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng Giáo viên Nhân viên Cộng Chưa đạt chuẩn tộc 27 34 25 31 Đạt chuẩn Trên chuẩn 25 29 25 32 b) Số liệu năm gần đây: TT Số liệu Năm học 2013-2014 Năm học 2014-2015 Năm học 2015-2016 Năm học 2016-2017 Năm học 2017-2018 Tổng số giáo viên Tỷ lệ giáo viên/lớp Tỷ lệ giáo viên/học sinh Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện tương đương trở lên (nếu có) Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên (nếu có) Các số liệu khác (nếu có) Học sinh a) Số liệu chung 30 28 30 27 26 1,5 1,4 1,5 1,35 1,3 9,2 8,9 9,2 8,2 8,2 4 T T Số liệu Tổng số học sinh - Nữ - Dân tộc - Khối lớp - Khối lớp - Khối lớp - Khối lớp - Khối lớp Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 325 322 313 328 316 172 322 70 74 55 66 60 169 322 56 70 73 57 66 161 313 65 51 70 70 57 108 211 44 40 38 45 44 152 314 62 73 63 50 68 Ghi Tổng số tuyển Học buổi/ngày Bán trú Nội trú Bình quân số học sinh/lớp học Số lượng tỉ lệ % học độ tuổi - Nữ - Dân tộc Tổng số học sinh giỏi cấp huyện/tỉnh (nếu có) Tổng số học sinh giỏi quốc gia (nếu có) 10 Tổng số học sinh thuộc đối tượng sách - Nữ - Dân tộc 11 Tổng số học sinh (trẻ em) có hồn cảnh đặc biệt Các số liệu khác (nếu có) 70 56 65 44 62 325 322 313 328 316 16,2 16 15 16 15 325/325 = 100% 322/322 = 100% 313/313 = 100% 328/328 =100% 313/316 =99,1 172 322 169 322 161 313 108 211 152 314 43 138 79 82 54 b) Công tác phổ cập giáo dục tiểu học kết giáo dục (đối với tiểu học) Số liệu Năm học Năm học Năm học Năm học Năm học 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Trong địa bàn 67/67 69/69 65/65 72/72 62/62 tuyển sinh = 100% = 100% = 100% =100% =100% trường tỷ lệ trẻ em tuổi vào lớp Tỷ lệ học sinh 319/319 322/322 313/313 328/328 316/316 hoàn thành =100% = 100% =100% =100% = 100% chương trình lớp học Tỷ lệ học sinh 11 59/59 67/67 56/56 72/72 66/66 tuổi hoàn thành =100% = 100% = 100% = 1005 = 100% chương trình tiểu học Tỷ lệ trẻ em đến 129/129 133/133 116/116 117/118 436/436 14 tuổi hoàn = 100% = 100% = 100% = 99,1% =99,7% thành chương trình tiểu học Ghi Phần II TỰ ĐÁNH GIÁ A ĐẶT VẤN ĐỀ Trường tiểu học xã Tú Đoạn thuộc xã vùng II huyện Lộc Bình, với tổng diện tích tự nhiên 2.554,56 ha, gồm 21 thơn có 03 thơn đặc biệt khó khăn có 1452 hộ dân với 6584 nhân khẩu, dân tộc chủ yếu Tày, Nùng Trong năm qua lãnh đạo đạo cấp ủy Đảng quyền địa phương, đời sống nhân dân xã dần nâng lên Trên địa bàn xã có 07 trường học (trong có 02 trường Mầm non, 02 trường Tiểu học, 02 trường Trung học Cơ sở, 01 trường THPT) Nhà trường gồm điểm trường chính, điểm trường lẻ, Điểm trường Khn viên trường học xây dựng khang trang gồm: dãy nhà tầng với 10 phòng học, phòng Hội đồng, làm việc Hiệu trưởng, phòng làm việc Phó Hiệu trưởng, phòng Tin Học, phòng học Âm Nhạc, dãy nhà cấp gồm phòng Truyền thống, phòng Đội, phòng Thư viện, phòng Thiết bị, phòng ăn, ngồi có phòng chờ GV, phòng y tế, phòng Bảo vệ, phòng kho, nhà đa Điểm trường Nà Già gồm phòng học cấp 4, phòng chờ GV, phòng bảo vệ Điểm Pò Cc gồm phòng học cấp 4, phòng chờ GV, phòng bảo vệ Tại trường điểm trường có khu vệ sinh dành riêng cho giáo viên học sinh đảm bảo trì vệ sinh Trường có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh, trường hệ thống nước hệ thống thoát nước đảm bảo Có cổng trường, biển trường, trường rào, hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định Điều lệ trường tiểu học Trong nhiều năm qua, nhà trường làm tốt công tác quản lý theo Điều lệ trường Tiểu học; có đội ngũ giáo viên dạy mơn văn hố, khiếu tự chọn đạt chuẩn chuẩn Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2018-2019 34 đồng chí đó: Cán quản lý có đồng chí; giáo viên có 27 đ/c (trong có 21 giáo viên văn hố, giáo viên mơn – có GV hợp đồng ); nhân viên có đồng chí Tổng số học sinh nhà trường năm học 2018- 2019 có 318 học sinh/20 lớp, trung bình số học sinh lớp 15 em Hàng năm, chất lượng đội ngũ ngày củng cố nâng cao 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên, có 88,9% giáo viên đạt trình độ chuẩn Số giáo viên giỏi cấp ngày tăng; hàng năm có từ -5 giáo viên giỏi cấp huyện Tỷ lệ học sinh khen thưởng ngày tăng (đạt tỷ lệ 61%) Phong trào luyện viết chữ đẹp trọng nên năm qua trường có số học sinh đạt giải viết chữ đẹp cấp huyện, cấp tỉnh Ngồi nhà trường ln quan tâm tổ chức hoạt động lên lớp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi học tập học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện nhà trường Trường tiểu học xã Tú Đoạn I công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ vào tháng 12 năm 2013 Thực tự đánh giá theo Thông tư 17/2018/TT-BGD&ĐT ngày 22/18/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Thông tư ban hành Quy định Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trường tiểu học Trường 10 a) Nhà trường có bốn cơng trình vệ sinh độc lập: Các cơng trình dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh gồm có phòng nam, phòng nữ riêng Các phòng vệ sinh thường xuyên đảm bảo cấp đủ nước, sử dụng thuận lợi cho học sinh khuyết tật học hòa nhập [H3.3.04.01] b) Hệ thống nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống cấp nước đảm bảo nước uống nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên học sinh [H3.3.04.02] c) Thu gom rác xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh mơi trường [H3.3.04.03] Mức a) Nhà trường có khu vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; riêng cho nam nữ đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng, vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, [H3.3.04.01] b) Trường có nguồn nước đảm bảo vệ sinh đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh, hệ thống thoát nước, thu gom xử lý chất thải đáp ứng qui định Bộ Giaó dục Đào tạo Y Tế [H3.3.04.01] ; [H3.3.04.04] Điểm mạnh Trường có khu vệ sinh riêng cho giáo viên học sinh an toàn, thuận tiện, Có nguồn nước đáp ứng nhu cầu sử dụng giáo viên, nhân viên học sinh Hệ thống nước đảm bảo, nước thải khơng bị ứ đọng Nhà trường có phận phục vụ chuyên quét dọn thu gom rác đảm bảo cho cảnh quan nhà trường ln Điểm yếu Có khu vệ sinh giáo viên học sinh Trường học sinh bị xuống cấp, khơng đảm bảo tính thẩm mĩ Kế hoạch cải tiến chất lượng Nhà trường làm tốt công tác tham mưu với hội cha mẹ học sinh cấp có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh khu học sinh giáo viên trường Tự đánh giá: Đạt mức Tiêu chí 3.5: Thiết bị Mức a) Có đủ thiết bị văn phòng thiết bị khác phục vụ hoạt động nhà trường b) Có đủ thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định c) Hằng năm thiết bị kiểm kê, sửa chữa Mức a) Hệ thống máy tính kết nối Internet phục vụ cơng tác quản lý, hoạt động dạy học b) Có đủ thiết bị dạy học theo quy định c) Hằng năm, bổ sung thiết bị dạy học thiết bị dạy học tự làm Mức 31 Thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm khai thác, sử dụng hiệu đáp ứng yêu cầu đổi nội dung phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Mô tả trạng Mức a) Nhà trường có đủ thiết bị văn phòng thiết bị khác phục vụ hoạt động nhà trường [H3-3-02-04] b) Trường có đủ thiết bị dạy học theo quy định Thơng tư 15/2009/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng năm 2009 Bộ GDĐT Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học [H3-3-05-01] c) Hằng năm, vào cuối kỳ cuối năm thiết bị nhà trường kiểm kê [H3-3-05-02] (Biên kiểm kê sách, thiết bị dạy học) Mức a) Hệ thống máy tính trường kết nối Internet phục vụ công tác quản lý, hoạt động dạy học [H3-3-05-03] b) Nhà trường có đủ thiết bị dạy học theo quy định [H3-3-05-01] c) Hằng năm, nhà trường chủ động tham mưu tự tiết kiệm ngân sách để mua bổ sung thiết bị dạy học thường xuyên phát động thi tự làm đồ dùng dạy học để bổ sung thêm thiết bị dạy học tự làm [H3-3-05-01] Mức Thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm giáo viên trường khai thác, sử dụng tương đối hiệu đáp ứng yêu cầu đổi nội dung phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường [H3-3-05-04] Điểm mạnh Nhà trường có đầy đủ trang thiết bị văn phòng thiết bị dạy học theo quy định, trang thiết bị sử dụng triệt để tương đối hiệu Hằng năm tiến hành kiểm kê, bổ sung kịp thời sửa chữa đồ dùng trang thiết bị hỏng hóc Điểm yếu Nhà trường có mạng Internet cố định nhiên tốc độ đường truyền không ổn định nên ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý hoạt động dạy – học Kế hoạch cải tiến chất lượng Năm học 2019-2020 nhà trường tham mưu với nhà cung cấp nâng cấp đường truyền Internet để phục vụ cho hoạt động nhà trường tốt Tự đánh giá: Đạt mức Tiêu chí 6: Thư viện Mức a) Được trang bị sách, báo, tạp chí, đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa xuất phẩm tham khảo tối thiểu phục vụ hoạt động nghiên cứu, hoạt động dạy học, hoạt động khác nhà trường b) Hoạt động thư viện đáp ứng yêu cầu tối thiểu nghiên cứu, hoạt động dạy học, hoạt động khác cán quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh c) Hằng năm thư viện kiểm kê, bổ sung sách, báo, tạp chí, đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa xuất phẩm tham khảo 32 Mức Thư viện nhà trường đạt Thư viện trường học đạt chuẩn trở lên Mức Thư viện nhà trường đạt Thư viện trường học tiên tiến trở lên; hệ thống máy tính thư viện kết nối Internet đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, hoạt động dạy học, hoạt động khác cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh Mô tả trạng: Mức a) Nhà trường có đầy đủ loại sách, báo, đồ, tranh ảnh phục vụ dạy học Tuy nhiên số lượng sách tham khảo [H3-3-06-01] b) Hoạt động thư viện nhà trường đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho việc dạy học [H3-3-06-02] c) Cuối năm kiểm kê sách, báo, tạp chí, đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa xuất phẩm tham khảo [H3-3-05-02] Mức Thư viện nhà trường đạt Thư viện chuẩn [H3-3-06-03] Mức Thư viện nhà trường đạt Thư viện trường học tiên tiến [H3-3-06-03]; hệ thống máy tính thư viện kết nối Internet đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, hoạt động dạy học hoạt động khác cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh nhà trường [H3-3-06-04] Điểm mạnh: Có phòng thư viện riêng biệt trang bị máy tính, máy in, kết nối Internet đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, hoạt động dạy học hoạt động khác cán quản lý, giáo viên, nhân viên học sinh nhà trường Điểm yếu: Số lượng đầu sách tham khảo ít, số loại sách cũ Kế hoạch cải tiến chất lượng: Trong năm học 2019 – 2020 năm tiếp tục tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường bổ sung thêm số trang thiết bị, sách báo, loại sách tham khảo đồ dùng tự làm để nâng cao chất lượng giáo dục tốt Tự đánh giá: Đạt mức *Kết luận Tiêu chuẩn Trường có diện tích mặt rộng, thống mát, sở vật chất khang trang, đồng với đầy đủ phòng học phòng chức Có sân chơi, bãi tập khn viên đảm bảo diện tích cho học sinh học tập hoạt động Trường có khu vệ sinh riêng cho cán giáo viên, khu vệ sinh cho học sinh đảm bảo hợp vệ sinh Nhà trường quan tâm đầu tư kinh phí mua tài liệu, sách báo, trang thiết bị phục vụ tốt cho dạy, học hoạt động, có thư viện đạt chuẩn thân thiện, tạo điều kiện cho học sinh lớp đọc phòng đọc thư viện để cung cấp thêm vốn hiểu biết cho học sinh Số lượng tiêu chí đạt mức 1: 6/6 tỷ lệ 100% Số lượng tiêu chí đạt mức 2: 2/6 tỷ lệ 33,4% Số lượng tiêu chí đạt mức 3: 4/6 tỷ lệ 66,6% 33 Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội * Mở đầu: Nhà trường thực phối hợp hiệu mơi trường giáo dục: Nhà trường, gia đình xã hội nhằm giáo dục toàn diện học sinh Ngoài ra, chủ động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng giáo dục Phối hợp với quyền địa phương làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường Nhà trường có Ban đại diện cha mẹ học sinh thành lập theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Xây dựng kế hoạch hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh cho năm học Phối hợp tổ chức hoạt động cho học sinh, giáo viên năm Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ học sinh Mức a) Được thành lập hoạt động theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh b) Có kế hoạch hoạt động theo năm học c) Tổ chức thực kế hoạch hoạt động tiến độ Mức Phối hợp có hiệu với nhà trường việc tổ chức thực nhiệm vụ năm học hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương sách giáo dục cha mẹ học sinh; huy động học sinh đến trường, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp Mức Phối hợp có hiệu với nhà trường, xã hội việc thực nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Mô tả trạng (Mô tả theo mức đánh giá báo, có mã minh chứng kèm theo): Mức a) Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường thành lập theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh [H4 - – 04 - 01] b) Có kế hoạch Ban đại diện cha mẹ học sinh năm [H4 – - 04 - 02] c) Hằng năm Ban đại diện phối hợp tổ chức hoạt động cho học sinh, giáo viên đảm bảo tiến độ kế hoạch đề Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa chủ động việc tổ chức hoạt động [H4 – - 04 - 03] Mức Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường việc tổ chức thực nhiệm vụ năm học hoạt động giáo dục [H4 - - 04 - 04] Đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương sách giáo dục cha mẹ học sinh qua buổi họp phụ huynh[H4 - - 04 - 05 Hằng năm huy động tỷ lệ học sinh đến trường đạt 100% [H4 - - 04 - 05] Mức Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa phối hợp có hiệu với nhà trường, xã hội việc thực nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh 34 Điểm mạnh Nhà trường có ban đại diện cha mẹ học sinh Được thành lập hoạt động theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Có kế hoạch hoạt động theo năm học Tổ chức thực kế hoạch hoạt động tiến độ Điểm yếu Ban đại diện cha mẹ học sinh có kế hoạch thực năm học nhiên chưa chủ động việc tổ chức hoạt động Chưa phối hợp với nhà trường xã hội việc thực nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Kế hoạch cải tiến chất lượng Nhà trường chủ động đề xuất hoạt động cho Ban đại diện cha mẹ học sinh Tăng cường đề xuất nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Tự đánh giá: Đạt mức Tiêu chí 4.2: Cơng tác tham mưu cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức, cá nhân nhà trường Mức a) Công tác tham mưu cấp ủy đảng, quyền để thực kế hoạch giáo dục nhà trường; b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cộng đồng chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục; mục tiêu, nội dung kế hoạch giáo dục nhà trường; c) Huy động sử dụng nguồn lực hợp pháp tổ chức, cá nhân quy định Mức a) Tham mưu cấp ủy đảng, quyền để tạo điều kiện cho nhà trường thực phương hướng, chiến lược xây dựng phát triển; b) Phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao nội dung giáo dục khác cho học sinh; chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, cơng trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có cơng với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng địa phương Mức Tham mưu cấp ủy Đảng, quyền phối hợp có hiệu với tổ chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục địa phương Mơ tả trạng Mức a)Nhà trường có văn đạo cấp ủy đảng, quyền địa phương thực nhiệm vụ giáo dục [H4-4-02-01] b)Nhà trường tuyên truyền để nâng cao nhận thức trách nhiệm cộng đồng chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, mục tiêu, nội dung kế hoạch giáo dục nhà trường qua họp phụ huynh học sinh [H404-04-04] 35 c)Nhà trường huy động sử dụng nguồn lực hợp pháp tổ chức, cá nhân quy định [H1-1-06-03] Mức a) Nhà trường tham mưu cấp ủy đảng, quyền để tạo điều kiện cho nhà trường bước thực phương hướng, chiến lược xây dựng phát triển [H4-402-01] b) Nhà trường phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao nội dung giáo dục khác cho học sinh qua hoạt động [H4-4-02-04] Mức Công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền phối hợp hiệu chưa cao tổ chức, cá nhân xây dựng trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục địa phương Điểm mạnh Nhà trường tham mưu có văn đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương thực nhiệm vụ giáo dục Điểm yếu Công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền phối hợp hiệu chưa cao tổ chức, cá nhân xây dựng trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục địa phương Kế hoạch cải tiến chất lượng Trong năm học 2018- 2019 năm nhà trường tích cực thực tốt công tác tham mưu phối hợp phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân, xây dựng kế hoạch hoạt động để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao nội dung giáo dục khác cho học sinh Tự đánh giá: Đạt mức * Kết luận Tiêu chuẩn Nhà trường xây dựng mối quan hệ tích cực, hiệu lực lượng giáo dục, tổ chức đoàn thể, nhân dân địa phương, đặc biệt ban đại diện hội cha mẹ học sinh, tạo điều kiện cho phát triển hoạt động dạy học nhà trường Ban đại diện cha mẹ học sinh thành lập hoạt động theo điều lệ trường tiểu học, có phối kết hợp hoạt động đạt hiệu tương đối cao Tuy nhiên, n hà trường nằm vùng nông thôn đa số nông dân, khơng có tổ chức kinh doanh lớn, nhiều phụ huynh học sinh thuộc diện hộ nghèo cận nghèo nên công tác huy động tham gia cộng đồng nguồn lực xã hội việc bảo vệ, bảo dưỡng sở vật chất chưa đạt hiệu cao Số lượng tiêu chí đạt mức 1: 2/2 tỷ lệ 100% Số lượng tiêu chí đạt mức 2: 2/2 tỷ lệ 100% Số lượng tiêu chí đạt mức 3: Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục kết giáo dục * Mở đầu: Trên sở chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo, trường thực phù hợp với thực tế, theo quy định phổ biến công khai cho giáo viên 36 học sinh, đảm bảo mục tiêu Kế hoạch giảng dạy thiết kế đầy đủ, linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh Các hoạt động hỗ trợ giáo dục trường địa phương quan tâm Kết giáo dục nhà trường ổn định đảm bảo đạt tiêu đăng kí, cam kết đầu năm học 100% học sinh nhà trường đánh giá theo Thông tư 22 Bộ giáo dục đào tạo Xây dựng kế hoạch hoạt động lên lớp theo chủ điểm Rèn kỹ sống, tạo hội để học sinh tham gia q trình học tập tích cực, chủ động, sáng tạo Công tác Phổ cập giáo dục tiểu học nhà trường đảm bảo trì Tiêu chí 5.1: Kế hoạch giáo dục nhà trường Mô tả trạng Mức a) Nhà trường thực đảm bảo theo quy định Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, quy định chuyên môn sở giáo dục, phòng giáo dục[H5-101-01];[H5-1-01-02];[H5-1-01-03] b) Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục năm đảm bảo mục tiêu Giáo dục toàn diện Đạo đức; trí tuệ; thể chất; thẩm mĩ cho học sinh:[H1-1-01-02]; [H1-1-01-04].Tuy nhiên việc thực kế hoạch Giáo dục số năm học nội dung bồi dưỡng học sinh khiếu hiệu đạt hội thi giao lưu cấp chưa cao c) Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học nhà trường hàng năm phòng Giáo dục Đạo tạo kiểm tra phê duyệt: [H1-1-01-02] Mức a) Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học nhà trường cập nhật, điều chỉnh phù hợp với điều kiện tình hình thực tế địa phương, nhà trường dựa văn đạo, hướng dẫn Bộ GD&ĐT; Sở Giáo dục Đào tạo; Phòng GD&ĐT: [H1-1-01-02] b).Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học trường hàng năm đường phổ biến công khai đến tất cán bô, giáo viên, nhân viên nhà trường thông qua họp hội đồng, hộp thư điện tử dùng chung trường: [H1-1-01-03] Được phổ biến công khai đến phụ huynh thông qua buổi họp phụ huynh [H5-1-01-04] Điểm mạnh Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch Giáo dục đảm bảo theo quy định chương trình Giáo dục phổ thơng cấp Tiểu học, Kế hoạch xây dựng cụ thể theo Tuần, tháng, học kỳ Kế hoạch, đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với đối tượng học sinh, đáp ứng khả nhận thức yêu cầu phát triển bền vững điều kiện thực tế địa phương Thực bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu Kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo tính giáo dục tồn diện, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế trường địa phương Điểm yếu Một số nội dung kế hoạch giáo dục chưa thực tốt như: việc tổ chức Giáo dục thể chất; bỗi dưỡng học sinh khiếu; giáo dục kĩ sống cho 37 học sinh chưa thực thường xuyên; nội dung hình thức hoạt động nghèo nàn chưa phong phú đa rạng nên hiệu đạt chưa cao Kế hoạch cải tiến chất lượng Duy trì tốt có hiệu kết đạt được; Tham mưu với cấp bố trí giáo viên có lực chuyên môn để thực công tác bồi dưỡng học sinh khiếu Giao cho tổng phụ trách đội phận có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp; giáo dục kĩ sống cho học sinh phong phú đa dạng để lôi học sinh; tăng cường tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo; hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao nhà trường Tự đánh giá: Đạt mức Tiêu chí 5.2: Thực Chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học Mức a) Tổ chức dạy học đúng, đủ môn học hoạt động giáo dục đảm bảo mục tiêu giáo dục; b) Vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh điều kiện nhà trường; c) Thực quy định đánh giá học sinh tiểu học Mức a) Thực chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với đối tượng đáp ứng yêu cầu, khả nhận thức học sinh; b) Phát bồi dưỡng học sinh có khiếu, phụ đạo học sinh gặp khó khăn học tập, rèn luyện; Mức Hằng năm, rà sốt,phân tích, đánh giá hiệu tác động biện pháp, giải pháp tổ chức hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo viên, học sinh; Mô tả trạng Mức a) Hằng năm nhà trường tổ chức dạy học đúng, đủ môn học hoạt động giáo dục đảm bảo mục tiêu giáo dục [H1-01-01-02]; [H5-5-02-02] b) Nhà trường vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh điều kiện nhà trường [H5-5-02-03] c) Nhà trường thực quy định đánh giá học sinh tiểu học [H5-5-0204] Mức a) Nhà trường thực chương trình, kế hoạch giáo dục; lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức dạy học phù hợp với đối tượng đáp ứng yêu cầu, khả nhận thức học sinh [H5-5-02-05]; [H5-5-02-03] 38 b) Giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân thục nhiệm vụ năm hoc cho nội dung theo lớp học bồi dưỡng học sinh khiếu, học sinh gặp khó khăn học tập rèn luyện [H5-5-02-06]; [H5-5-02-07] Mức Hằng năm nhà trường rà soát, đánh giá hiệu tác động biện pháp, giải pháp tổ chức hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học giáo viên, học sinh; [H1-1-01-04]; [H5-5-02-08] Điểm mạnh Nhà trường tổ chức dạy học đúng, đủ môn học hoạt động giáo dục đảm bảo mục tiêu giáo dục; vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học, tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo mục tiêu, nội dung giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh điều kiện nhà trường; tổ chức đánh giá học sinh theo quy định Điểm yếu Việc vận dụng, phổ biến nhân rộng chưa kịp thời sáng kiến có phương pháp, biện pháp dạy học hay đến giáo viên Kế hoạch cải tiến chất lượng Từ năm học 2018 – 2019 nhà trường trú trọng tổ chức hội thảo chuyên đề chuyên môn, vận dụng sáng kiến hay dạy học Tự đánh giá: Đạt mức Tiêu chí 5.3: Thực hoạt động giáo dục khác Mô tả trạng: Mức a) Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hoạt động giáo dục lên lớp [H5-5-03-01] b) Nội dung hình thức tổ chức hoạt động lồng ghép ngày lễ, kỷ niệm năm phong phú, phù hợp điều kiện nhà trường [H4-4-204] c) Các hoạt động tổ chức đảm bảo tất học sinh nhà trường tham gia [H5-5-03-04] Mức Các hoạt động ngoại khóa tổ chức có hiệu quả, tạo hội cho học sinh tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo [H4-4-02-04]; [H5-5-03-04] Mức Nội dung hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp chủa nhà trường chưa phân hóa theo nhu cầu, lực sở trường học sinh Điểm mạnh Có kế hoạch để tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp thực nhiều hoạt động cho học sinh Điểm yếu Kế hoạch tổ chức hoạt động nội dung hình thức tổ chức chưa phân hóa theo nhu cầu, lực sở trường học sinh Một số học sinh tham gia chưa tự tin mạnh dạn 39 Kế hoạch cải tiến chất lượng Từ năm học 2018 - 2019 năm nhà trường xây dựng kế hoạch , phối hợp với đoàn thể địa phương tổ chức hoạt động câu lạc để học sinh tự nguyện đăng ký theo sở trường Tự đánh giá: Đạt mức Tiêu chí 5.4: Cơng tác phổ cập giáo dục tiểu học Mức a) Thực nhiệm vụ phổ cập giáo dục theo phân công; b) Trong địa bàn tuyển sinh trường tỷ lệ trẻ em tuổi vào lớp đạt 90%; c) Quản lý hồ sơ, số liệu phổ cập giáo dục tiểu học quy định Mức Trong địa bàn tuyển sinh trường tỷ lệ trẻ em tuổi vào lớp đạt 95% Mức Trong địa bàn tuyển sinh trường tỷ lệ trẻ em tuổi vào lớp đạt 98% Mơ tả trạng Mức a) Nhà trường tham gia thực nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học địa phương phân công cán bộ, giáo viên nhân viên đến thôn để điều tra hộ gia đình [H5-5-04-01]; [H5-5-04-02]Tuy nhiên cách cập nhật số liệu sổ chưa b) Hằng năm công tác tuyển sinh trường địa bàn tỷ lệ trẻ tuổi vào lớp đạt 100% [H5-5-04-03] c) Nhà trường có hồ sơ quản lý số liệu công tác phổ cập giáo dục tiểu học theo năm [H5-5-04-04]; [H5-5-04-05]; [H2-2-04-01] Mức Trong năm học nhà trường huy động tỷ lệ trẻ tuổi vào lớp đạt 100% [H5-504-04] Mức Trong năm nhà trường huy động tỷ lệ trẻ tuổi vào lớp đạt 100% [H5-5-0404] Điểm mạnh Nhà trường năm huy động trẻ lớp đạt tỉ lệ cao Hệ thống hồ sơ, số liệu, quản lý đầy đủ Điểm yếu Một số sổ theo dõi hộ gia đình cập nhật chua cẩn thậncòn tẩy xóa Kế hoạch cải tiến chất lượng Năm học 2019-2020 năm tiếp theo, nhà trường phát huy kết đạt đạo giáo viên điều tra hộ gia đình xác, hạn chế ghi sai, tẩy xóa Tự đánh giá: Đạt Mức 40 Tiêu chí 5.5: Kết giáo dục Mức a) Tỷ lệ học sinh hồn thành chương trình lớp học đạt 70% b) Tỷ lệ học sinh 11 tuổi hồn thành chương trình tiểu học đạt 65% c) Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hồn thành chương trình tiểu học đạt 80%, trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 70% Mức a) Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 85% b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hồn thành chương trình tiểu học đạt 80%, 1.3 Mức a) Tỷ lệ học sinh hồn thành chương trình lớp học đạt 95%; b) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hồn thành chương trình tiểu học đạt 90%, trường thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt 80%; trẻ em 11 tuổi lại học lớp tiểu học Mô tả trạng Mức a) Trường xây dự kế hoạch hoạt động chuyên môn theo năm học, xây dựng cụ thể tiêu, nội dung, giải pháp thực kế hoạch hoạt động hàng tháng cụ thể [H5-5-05-01] Xây dựng kế hoạch đạo giáo viên lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với học sinh, học sinh chưa đạt chuẩn, giáo viên phụ đạo 02 tiết/ tuần không nhận thù lao [H5-505-02] b) Nhà trường luôn thực đầy đủ mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi, xây dựng kế hoạch thực hoàn thành hồ sơ phổ cập hàng năm [H55-05-03] c) Nhà trường phối hợp kịp thời cha mẹ học sinh huy động trẻ huy động trẻ độ tuổi lớp hoàn thành chương trình tiểu học, ngăn chặn tượng học sinh tái mù chữ địa phương [H5-5-05-04] Mức a) Trường thực tốt kế hoạch thực nhiệm vụ hàng năm, đảm bảo trì tiêu học sinh chuyển lớp theo kế hoạch [H5-5-05-05] b) Nhà trường thực tốt ”Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” đảm bảo trì phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi [H5-5-05-06] Mức a) Nhà trường học sinh hồn thành chương trình lớp học đạt 98% b) Nhà trường huy động học sinh 11 tuổi hồn thành chương trình tiểu học đạt 98% Điểm mạnh Duy trì kết đạt được, hơng có học sinh bỏ học Tỷ lệ học sinh đạt thành tích xuất sắc học tập mơn học, học sinh có thành tích bật mặt ln trì ổn định mức cao Hằng năm, nhà trường có nhiều học sinh tham gia đạt giải tương đối cao hội thi, giao lưu cấp tổ chức 41 Điểm yếu Một số học sinh nhận thức chậm, chưa có ý thức tự giác học tập nên kết học tập chưa cao, học sinh khuyết tật, học sinh có hồn cảnh khó khăn Kế hoạch cải tiến chất lượng Từ năm học 2018-2019 năm học tiếp theo, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục đạo giáo viên đạo sát để hàng tháng, giáo viên ghi nhận cố gắng tiến học sinh, kịp thời động viên khen thưởng Cuối học kì, giáo viên tổng hợp báo cáo tiến học sinh lớp phụ trách để nhà trường nắm bắt có hướng đạo, điều chỉnh nội dung, phương pháp ôn luyện, kèm cặp cho học sinh sinh khuyết tật, học sinh có hồn cảnh khó khăn phù hợp giúp em học tập ngày tiến Tự đánh giá: Đạt mức * Kết luận tiêu chuẩn Nhà trường thực dạy chương trình, kế hoạch, dạy đủ môn học theo kế hoạch qui định Bộ Giáo dục Đào tạo Thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp, đa số giáo viên nhiệt tình cơng tác giảng dạy Tuy nhiên chất lượng số buổi hoạt động chưa có chiều sâu, số em gia đình thiếu quan tâm, chưa kết hợp chặt chẽ với nhà trường, kéo theo việc học tập tiến chậm Số lượng báo đạt mức 1: 5/5 tỷ lệ 100% Số lượng báo đạt mức 2: 2/5 tỷ lệ 40% Số lượng báo đạt mức 3: 3/5 tỷ lệ 60% III KẾT LUẬN CHUNG Số lượng tiêu chí đạt mức 1: 26/27 tỷ lệ 96,3% Số lượng tiêu chí khơng đạt mức 1: 1/27 tỷ lệ 3,7 % ( tiêu chuẩn có tiêu chí 2.1 khơng đạt) Số lượng tiêu chí đạt mức 2: 26/27 tỷ lệ 96,3% Số lượng tiêu chí khơng đạt mức 2: 1/27 tỷ lệ 3,7 % Số lượng tiêu chí đạt mức 3: 14/19 tỷ lệ 73,7 % Số lượng tiêu chí khơng đạt mức 3: 5/19 tỷ lệ 26,3 % Tự đánh giá theo Điều 34 Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 Đạt cấp độ: Không đạt Trên toàn báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học xã Tú Đoạn trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt./ Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT; - Lưu trường Tú Đoạn, ngày 13 tháng năm 2019 HIỆU TRƯỞNG Hà Thị Ly 42 PHẦN III PHỤ LỤC TT Số văn Số 17/2018/TT-BGDĐT, 22/08/2018 Số 14/PGD&ĐT, 07/01/2019 Số 5932/BGD&ĐT-QLCL, 28/12/2018 Nội dung văn Thông tư ban hành quy định kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đạt chuẩn quốc gia trường Tiểu học V/v hướng dẫn thực công tác KĐCLGD xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2019 Dự thảo hướng dẫn xác định nội hàm, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học V/v hướng dẫn tự đánh giá đánh giá ngồi sở giáo dục phổ thơng 43 44 45 ... cường nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường học đạt chuẩn quốc gia Qua hoạt động đánh giá bao quát toàn... Chí Minh hiệu chưa cao Kế hoạch cải tiến chất lượng 14 Năm học 2018 - 2019 năm phát huy kết đạt Nhà trường tiếp tục tham mưu với Đoàn niên xã tổ chức hoạt động đoàn đạt hiệu cao Tự đánh giá: Đạt... dụng nâng cao chất lượng hiệu giáo dục b) Hoạt động tổ chuyên môn tổ văn phòng định kỳ rà sốt, đánh giá, điều chỉnh Mức a) Hoạt động tổ chuyên môn tổ văn phòng có đóng góp việc nâng cao chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO TRUONG CHUAN DA SUA(1), BAO CAO TRUONG CHUAN DA SUA(1), Tiêu chí: 5.2 Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng, Kế hoạch cải tiến chất lượng, Tiêu chí 5.2: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn