Quản lý thu Bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tt

25 76 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:42

1 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án DN có vốn ĐTNN có phát triển mạnh mẽ, thu hút sử dụng khối lượng lao động lớn, góp phần tích cực tăng trưởng kinh tế, yếu tố thúc đẩy trình đổi công nghệ, nâng cao lực cạnh tranh, tạo hiệu ứng lan tỏa đến thành phần kinh tế khác Tuy nhiên, lựa chọn, đào thải lao động thị trường dẫn đến tình trạng thất nghiệp, biến động phức tạp kinh tế nói chung tình hình sản xuất kinh doanh DN nói riêng đưa đến rủi ro ốm đau, tai nạn lao động ngày gia tăng Thêm vào đó, số lao động bình qn/ DN có vốn ĐTNN lớn, tình trạng vi phạm pháp luật tham gia đóng góp vào quỹ BHXH phổ biến thể việc DN không đăng ký tham gia BHXH, đăng ký không đủ số lao động thuộc diện tham gia, đóng khơng mức tiền lương NLĐ thực nhận Điều đòi hỏi để bảo vệ NLĐ Nhà nước phải tăng cường vai trò quản lý thu BHXH DN có vốn ĐTNN Nhà nước đóng vai trò quan trọng việc điều tiết sách BHXH Thực tế thời gian qua vấn đề QLNN thu BHXH tồn số vấn đề như: chưa có định hướng riêng cho vấn đề thu BHXH DN có vốn ĐTNN, số sách, quy định Nhà nước thu BHXH khối doanh nghiệp thiếu đồng bộ, chưa sát với thực tế; hoạt động tra kiểm tra chưa kịp thời; việc áp dụng mơ hình QLNN thu BHXH nói chung thu BHXH DN có vốn ĐTNN nói riêng chưa có tổng kết đánh giá cách đầy đủ khoa học…Từ vấn đề đặt thực tiễn trên, nghiên cứu QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN Việt Nam vấn đề cần thiết Để tìm kiếm mơ hình quản lý hiệu hoạt động thu BHXH DN có vốn ĐTNN cần nghiên cứu chuyên sâu, QLNN thu BHXH để nhân diện bất cập tìm mơ hình quản lý hiệu Đó lý tác giả chọn đề tài “Quản lý thu BHXH doanh nghiệp có vốn ĐTNN Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Phân tích đánh giá thực trạng QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN, từ đưa nhóm giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu quản lý nhà nước thu BHXH doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Luận án nghiên cứu QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN gồm ba nhóm nội dung lớn: hoạch định sách, tổ chức máy phân cấp quản lý, tra giám sát xử lý vi phạm pháp luật Trong nội dung hoạch định sách tra, giám sát, đối tượng nghiên cứu QLNN Bộ Lao động- Thương binh Xã hội Trong hoạt động quản lý thu quan BHXH, luận án nghiên cứu ba hoạt động chính: quản lý đăng kí tham gia BHXH, quản lý kê khai thu nộp tiền đóng BHXH hoạt động tra giám sát, xử lí nợ đóng BHXH (khơng bao gồm Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ) - Không gian nghiên cứu: nghiên cứu hoạt động quản lý Nhà nước thu BHXH DN có vốn ĐTNN Việt Nam - Thời gian nghiên cứu: Luận án tiến hành thu thập sơ cấp từ tháng năm 2016 đến tháng năm 2018 để nghiên cứu thực trạng QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN; liệu thứ cấp từ năm 2014-2018; đề xuất giải pháp nhằm tăng cường QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN đến năm 2020, tầm nhìn 2025 Những đóng góp luận án Những đóng góp mặt học thuật, lý luận: Luận án hệ thống hóa làm rõ sở lý thuyết, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN tiêu chí đánh giá QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN bao gồm: (i) Tiêu chí hiệu lực, (ii) Tiêu chí hiệu quả, (iii) Tiêu chí phù hợp, (iv) Tiêu chí bền vững Những đóng góp thực tiễn: Luận án đánh giá QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN theo tiêu chí theo nội dung QLNN: (i) Ban hành sách, pháp luật, (ii) Tổ chức máy thực thu BHXH, (iii) Thanh tra, kiểm tra Những đóng góp giải pháp: Luận án đề xuất nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến luận án 1.1.1 Nghiên cứu nguyên lý chức quản lý nhà nước thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 1.1.2 Nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Nội dung QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN gồm nội dung: ban hành sách, pháp luật; tổ chức máy thực thu BHXH; tra, kiểm tra 1.1.3 Nghiên cứu tiêu chí đánh giá quản lý nhà nước thu BHXH doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Tổng quan nghiên cứu tiêu chí đánh giá bao gồm xác định tiêu chí phương pháp đánh giá 1.1.4 Những khoảng trống nghiên cứu Hiện có “khoảng trống” lý luận đánh giá thực tiễn quản lý nhà nước thu BHXH doanh nghiệp có vốn ĐTNN: - Cơ sở lý luận nội dung, quy trình quản lý nhà nước thu BHXH nói chung, thu BHXH doanh nghiệp có vốn ĐTNN nói riêng; - Nội dung QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN Việt Nam; - Các yếu tố ảnh hưởng đến QLNN tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN; - Các khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN Việt Nam; 1.2 Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án tập trung trả lời câu hỏi: - Quản lý thu BHXH DN có vốn ĐTNN Việt Nam khác so với nước khác? Quản lý thu BHXH DN có vốn đầu tư nước ngồi có điểm khác biệt so với DN nước? - Thực trạng QLNN hoạt động thu BHXH DN có vốn ĐTNN Việt Nam nay? - Những tiêu chí sử dụng để đánh giá QLNN thu BHXH DN có vốn đầu tư nước ngoài? - Giải pháp hoàn thiện QLNN thu BHXH DN có vốn đầu tư nước Việt Nam thời gian tới gì? Chính phủ nên/ khơng nên làm hoạt động thu BHXH? 1.3 Khung phân tích luận án 4 Luận án dứng dụng mơ hình Tim Cadman đưa năm 2012, kết hợp với nhân tố ảnh hưởng đến QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN tiêu chí đánh giá chất lượng QLNN: hiệu lực, hiệu quả, phù hợp, bền vững Sơ đồ 1.1 Khung phân tích luận án 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp luận nghiên cứu Luận án tiếp cận đối tượng nghiên cứu dựa sở vận dụng phương pháp vật biện chứng làm phương pháp luận chung 1.3.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 1.3.2.1 Phương pháp định tính 1.3.2.2 Phương pháp định lượng CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 2.1 Cơ sở lý luận quản lý thu bảo hiểm xã hội 2.1.1 Khái niệm vai trò bảo hiểm xã hội kinh tế 2.1.1.1 Khái niệm bảo hiểm xã hội “BHXH bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết” 5 BHXH sách xã hội luật hóa tùy theo điều kiện cụ thể nước NLĐ tham gia BHXH gia đình họ đối tượng trực tiếp hưởng lợi từ sách BHXH, có kiện bảo hiểm xảy dẫn đến giảm thu nhập từ lao động Để tổ chức thực sách BHXH phải dựa vào quỹ tiền tệ NLĐ, người SDLĐ đóng góp có bảo trợ Nhà nước 2.1.1.2 Vai trò bảo hiểm xã hội kinh tế Việc thực BHXH có vai trò tất bên mối quan hệ BHXH: người lao động, tổ chức sử dụng lao động, rộng toàn xã hội 2.1.2 Khái niệm quản lý thu bảo hiểm xã hội QLNN thu BHXH trình Nhà nước xây dựng, ban hành sách, pháp luật thu BHXH; tuyên truyền, phổ biến sách; tổ chức máy quy trình thu BHXH; tra- kiểm tra việc chấp hành thu BHXH nhằm điều chỉnh mối quan hệ phát sinh trình thu BHXH” Nhà nước đề sách thu BHXH, tác động điều tiết hoạt động thu BHXH, đưa hoạt động thu BHXH vào quỹ đạo chung sách BHXH Việc tăng cường QLNN hoạt động thu BHXH với mục đích tạo chế, sách cơng bằng, dân chủ đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp NLĐ tham gia BHXH 2.1.3 Tính tất yếu khách quan quản lý thu bảo hiểm xã hội 2.1.3.1 Quản lý thu bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi cho người lao động BHXH coi sản phẩm dịch vụ công đáp ứng nhu cầu bản, thiết yếu chung NLĐ dịch vụ BHXH thỏa mãn điều kiện loại hình dịch vụ cơng xếp vào nhóm loại hình dịch vụ cơng khơng túy Vai trò Nhà nước hoạt động thu BHXH DN có vốn ĐTNN đảm bảo việc cung ứng dịch vụ công thị trường cho dù Nhà nước trực tiếp cung ứng hay doanh nghiệp tư nhân cung ứng 2.1.3.2 Quản lý thu bảo hiểm xã hội đảm bảo cân lợi ích bên tham gia bảo hiểm xã hội Việc lựa chọn mơ hình tài tồn mâu thuẫn lợi ích cần cân mơ hình tương ứng với cách thức can thiệp khác Nhà nước: Nhà nước can thiệp trực tiếp- Nhà nước tổ chức thực BHXH Nhà nước can thiệp gián tiếp- Phối hợp với khu vực tư nhân, thành lập tổ chức thực BHXH độc lập 6 2.1.3.3 Quản lý nhà nước thu bảo hiểm xã hội góp phần kịp thời đối phó với biến động môi trường Một số biến động môi trường, đặc biệt giai đoạn đặt yêu cầu ngày cao QLNN thu BHXH, bao gồm: - Những biến động khó kiểm soát kinh tế làm giảm nguồn thu BHXH - Sự thay đổi công nghệ làm gia tăng khả mở rộng đối tượng tham gia kiểm sốt số thu BHXH - Già hóa dân số làm giảm số lượng lao động tham gia đóng góp BHXH tương lai - Những quan điểm khác hiệu việc thực sách BHXH Chính phủ 2.2 Quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 2.2.1 Khái quát doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 2.2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Pháp luật Việt Nam hành ghi nhận hoạt động nhà đầu tư nước kinh tế nước ta phạm vi rộng (tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi) so với doanh nghiệp có vốn ĐTNN, đồng thời khơng quy định tỷ lệ vốn góp nhà ĐTNN để cơng nhận DN có vốn ĐTNN “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngồi thành viên cổ đông” 2.2.1.2 Phân loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi DN có vốn ĐTNN bao gồm: DN 100% vốn đầu tư nước ngoài, DN liên doanh, Hợp đồng hợp tác với đặc điểm khác Trong đó, hình thức hợp đồng hợp tác không thành lập pháp nhân (doanh nghiệp) mới, nên doanh nghiệp có vốn ĐTNN bao gồm: doanh nghiệp 100% vốn ĐTNN DN liên doanh 2.2.1.3 Vai trò doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi DN có vốn ĐTNN với phát triển mạnh mẽ, lực vốn, cơng nghệ, trình độ quản lý có vai trò thúc đẩy phát triển thị trường lao động, tạo sức ép cạnh tranh DN nước sức mạnh lan tỏa kinh tế 2.2.2 Khái niệm, mục tiêu, đặc điểm quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 2.2.2.1 Khái niệm quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 7 “Quản lý thu BHXH doanh nghiệp có vốn ĐTNN q trình tác động điều hành nhà nước việc hình thành quỹ BHXH từ nguồn thu đóng góp doanh nghiệp có vốn ĐTNN nhằm đảm bảo hình thành quỹ BHXH theo mục đích, quy định việc thực tốt sách BHXH nhằm đảm bảo an tồn cho tài BHXH, đảm bảo thu đủ, thu đối tượng thời gian quy định Nhà nước” QLNN thu BHXH mang tính quyền lực Nhà nước, lấy pháp luật làm công cụ quản lý chủ yếu, thực ba chức Nhà nước: lập pháp, hành pháp, tư pháp 2.2.2.2 Mục tiêu quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN hướng tới ba mục tiêu bản: - Đảm bảo bền vững tài quỹ BHXH; - Mở rộng diện bao phủ BHXH Mở rộng diện bao phủ theo chiều ngang (tăng số lượng người tham gia hưởng BHXH) chiều dọc (tăng chất lượng, mức độ khoản trợ cấp) - Đảm bảo cân lợi ích bên tham gia đóng góp 2.2.2.3 Đặc điểm quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Về đối tượng quản lý: Các chủ đầu tư nước di chuyển vốn quốc tế hình thức vốn sản xuất, trực tiếp tham gia quản lý Chủ SDLĐ người nước ngoài, đất đai, nhà xưởng phần lớn thuê Đặc điểm dẫn đến vấn đề phát sinh việc đảm bảo quyền lợi BHXH cho NLĐ chủ DN người nước bỏ trốn trường hợp DN phá sản, giải thể Về cách thức quản lý: Trình độ quản trị doanh nghiệp DN có vốn ĐTNN thường tốt, cơng tác phòng ngừa rủi ro, rủi ro tính tốn thấu đáo, trách nhiệm xã hội thường DN có vốn ĐTNN nhận thức tuân thủ Về quan hệ lao động DN có vốn ĐTNN: Sự khác biệt văn hố, tác phong công nghiệp, hành vi ứng xử… làm cho quan hệ chủ thợ trở nên căng thẳng Mối QHLĐ không bền vững khiến NLĐ thường xuyên di chuyển chỗ làm, làm ảnh hưởng đến việc tham gia hưởng BHXH Về phân bổ nguồn vốn đầu tư: tình trạng cân đối thu hút vốn ĐTNN ngành kinh tế, địa phương khiến đặc điểm quy mô DN, việc làm, tiền lương vấn đề thu BHXH khác DN có vốn ĐTNN khác địa phương; dẫn tới khó xác định mục tiêu cụ thể tổ chức quản lý thu BHXH 8 2.2.3 Nội dung quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 2.2.3.1 Hoạch định chiến lược, sách, pháp luật thu bảo hiểm xã hội Một là, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình- dự án thu BHXH Hai là, sách thu BHXH Ba là, hệ thống pháp luật thu BHXH - Quy định đối tượng tham gia BHXH: - Quy định mức đóng, đóng, tỷ lệ đóng, quy trình, phương thức đóng BHXH - Quy định hành vi trốn đóng, nợ đóng BHXH biện pháp xử lý tương ứng - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn… bên mối quan hệ BHXH Những nội dung quy định : Hiến pháp, Luật, Luật trực tiếp điều chỉnh liên quan đến BHXH, Các văn quy phạm pháp luật luật hướng dẫn thi hành 2.2.3.2 Tổ chức máy quản lý Nhà nước thu bảo hiểm xã hội Sơ đồ 2.1 Mơ hình QLNN thu BHXH giới Sơ đồ mô lựa chọn quan QLNN thiết kế máy tổ chức thực thu BHXH với hai lựa chọn Quản lý thu bán tập trung (phân cấp theo đối tượng tham gia quỹ thành phần) quản lý thu tập trung (cơ quan thuế BHXH thu) Cả hai lựa chọn phân cấp theo địa giới hành để thuận lợi cho việc quản lý: cấp trung ương, cấp khu vực cấp địa phương Để tiến hành tổ chức quản lý thu bảo hiểm xã hội DN có vốn ĐTNN, nội dung tổ chức máy quản lý thu BHXH bao gồm: tuyên truyền, phân cấp, hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ 2.2.3.4 Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lí vi phạm việc thực thu bảo hiểm xã hội Chủ thể tra thu BHXH nói chung, DN có vốn ĐTNN nói riêng bao gồm: tra Nhà nước tra chuyên ngành “ 2.2.4 Tiêu chí đánh giá quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (1) Tiêu chí hiệu lực: Hiệu lực QLNN phạm trù xã hội mức độ pháp luật tuân thủ mức độ thực quyền lực huy phục tùng mối quan hệ chủ thể quản lý với đối tượng quản lý điều kiện lịch 10 sử định.” Hiệu lực QLNN xem xét hai giác độ: - Mức độ thực quyền lực nhà nước: - Mức độ tuân thủ pháp luật, chấp hành đạo từ quan quản lý thu BHXH: (2) Tiêu chí hiệu quả: hiệu QLNN thu BHXH đo lường thông qua số:” (i) Mức độ gia tăng số thu BHXH khối DN có vốn ĐTNN (ii) Mức độ giảm thiểu thời gian thu nộp BHXH (iii) Mức độ tiết kiệm chi phí (3) Tiêu chí cơng bằng, phù hợp Sự phù hợp nội dung đánh giá qua: (i) Mức độ phù hợp quy định pháp luật thu BHXH DN có vốn ĐTNN (ii) Mức độ phù hợp cách thức tổ chức thu BHXH với DN có vốn ĐTNN (iii) Mức độ phù hợp hoạt động tra, kiểm tra với với DN có vốn ĐTNN (4) Tiêu chí bền vững: bao gồm tiêu (i) Mức độ bền vững tài ổn định sách thu BHXH DN có vốn ĐTNN (ii) Tham gia BHXH góp phần đảm bảo lợi ích cho NLĐ (iii) Tham gia BHXH góp phần san sẻ gánh nặng tài cho DN có vốn ĐTNN NLĐ gặp rủi ro (iv) Năng lực tổ chức thực tổ chức BHXH ngày nâng cao.” 2.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 2.2.5.1 Yếu tố thuộc mơi trường quản lý Một là, trình độ phát triển kinh tế Hai là, Sự phát triển khoa học công nghệ kĩ thuật Ba là, môi trường luật pháp 2.2.5.2 Yếu tố thuộc chủ thể quản lý Một là, quan điểm Nhà nước bảo hiểm xã hội Hai là, Năng lực cán thu BHXH Ba là, sở vật chất ngành BHXH 2.2.5.3 Yếu tố thuộc khách thể quản lý Một là, Năng lực tổ chức quản lý, điều hành nguồn lực doanh 11 nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Hai là, Ý thức chấp hành pháp luật doanh nghiệp có vốn ĐTNN Ba là, Việc làm, thu nhập, trình độ nhận thức NLĐ DN có vốn ĐTNN 2.3 Kinh nghiệm quốc tế quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 2.3.1 Quản lý thu bảo hiểm xã hội Đức 2.3.2 Quản lý thu bảo hiểm xã hội Mỹ 2.3.3 Quản lý thu bảo hiểm xã hội Trung Quốc 2.3.4 Bài học cho Việt Nam quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 2.3.4.1 Bài học ban hành sách 2.3.4.2 Bài học tổ chức quản lý thiết kế máy thực 2.3.4.3 Bài học tra, giám sát việc thực CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 3.1 Thực trạng thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam 3.1.1 Thực trạng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam Theo hình thức đầu tư: DN liên doanh DN 100% vốn ĐTNN Theo quốc gia đầu tư: Hàn Quốc, Nhật Bản… Theo cấu ngành đầu tư: Cơ cấu ngành có khác biệt theo giai đoạn khác phụ thuộc vào nhu cầu thị trường Theo địa phương tiếp nhận nguồn vốn đầu tư: dự án FDI có mặt tất 63 tỉnh, thành nước Tuy nhiên, địa phương có sở hạ tầng thuận lợi, lao động dồi dào, có kỹ năng… có kết thu hút ĐTNN tốt so với tỉnh khó 12 khăn 3.1.2 Kết thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam 3.1.2.1 Kết tham gia bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm NLĐ người SDLĐ Trong giai đoạn 2014- 2018, số đơn vị lao động tham gia BHXH tất khối tăng Riêng DN có vốn ĐTNN, năm 2014 nước có 14.001 đơn vị, số tăng lên 25.865 đơn vị năm 2018 Xét theo cấu, năm 2018, DN có vốn ĐTNN tham gia BHXH chiếm 5,7% tổng số đơn vị, nhiên số lao động tham gia BHXH thuộc khối chiếm tới 30,74% Bình qn DN có vốn ĐTNN có 172 lao động tham gia BHXH, đó, DN ngồi quốc doanh bình qn có 16 lao động tham gia/ đơn vị 3.1.2.2 Số thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam Về mức tiền lương làm đóng BHXH: đóng BHXH NLĐ làm việc doanh nghiệp FDI thuộc chế độ tiền lương đơn vị SDLĐ định Về bản, tiền lương làm đóng BHXH NLĐ tất khối loại hình tăng Trong đó, mức tiền lương bình quân NLĐ làm việc doanh nghiệp có vốn ĐTNN cao (5.8 triệu đồng/người/tháng năm 2018) có tốc độ tăng ổn định tất khối Về kết thu: Bảng 3.5: Tình hình thu BHXH giai đoạn 2014-2018 Đơn vị: Tỷ đồng Khối QL 2014 2015 2016 2017 2018 Hành nghiệp, 47,943 50,847 53,313 56,019 46.759 Đảng, Đoàn thể, LLVT 13,603 15,949 17,680 18,021 13.113 DNNN DN có vốn ĐTNN 36.910 43,397 56,738 65,026 74,126 DNNQD 29.936 36,575 46,369 54,020 65,822 4.273 4,083 4,587 5,160 6,458 147,549 174,490 195,199 220,446 Đối tượng khác Tổng 130.991 Giai đoạn 2014-2018, số thu BHXH tất khối có xu hướng tăng 13 Khối DN có vốn ĐTNN có tốc độ tăng thu 151,8%, cao tốc độ tăng bình quân tất khối Năm 2018, số thu khối DN có vốn ĐTNN 74.126 tỷ đồng, chiếm 46,92% tổng số thu khối DN chiếm 33,6% tổng số thu tất khối Nguyên nhân từ năm 2014 đến năm 2018: - Số lượng doanh nghiệp có vốn ĐTNN NLĐ tham gia BHXH - Tỷ lệ đóng góp tăng từ 7% NLĐ, 17% người sử dụng lao động năm 2012 lên tương ứng 8% 18% năm 2014 trở theo lộ trình tăng mức đóng quy định Luật BHXH năm 2006 - Mức lương sở tăng lương tối thiểu vùng tăng theo quy định 3.1.2.3 Tình hình trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Một là: trốn đóng BHXH Đây hành vi người SDLĐ khơng khởi tạo quan hệ BHXH với tổ chức bảo hiểm, không làm thủ tục tham gia bảo hiểm cho NLĐ từ thiết lập QHLĐ Các hành vi trốn đóng: - Trốn đóng BHXH tồn NLĐ DN - Đóng khơng đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH DN - Xây dựng thang lương, bảng lương thành nhiều bậc, tách tiền lương thành nhiều khoản phụ cấp, tiền thưởng để trốn đóng BHXH.“ Hai là, nợ đóng BHXH: hành vi người SDLĐ thiết lập QHLĐ, tham gia BHXH cho NLĐ (NLĐ cấp sổ bảo hiểm có sổ bảo hiểm) mà chậm đóng, khơng đóng 3.2 Thực trạng quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam 3.2.1 Thực trạng sách, pháp luật quản lý thu bảo hiểm xã hội Việt Nam (i) Về hình thức thể hiện: Văn pháp luật thu BHXH cấu trúc chặt chẽ, logic (ii) Về nội dung: Hệ thống văn hướng dẫn nghiệp vụ ngành BHXH ban hành đầy đủ thường xuyên sửa đổi, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tế Các nội dung bao gồm: văn quy định chức năng, nhiệm vụ quan QLNN tổ chức thực BHXH; văn điều chỉnh hoạt động thu BHXH bao gồm: đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, tỷ lệ đóng, tiền lương làm đóng BHXH, phương thức đóng BHXH; văn điều chỉnh tra kiểm 14 tra, xử lý vi phạm lĩnh vực BHXH, quy trình, thủ tục, hồ sơ, mẫu biểu tham gia BHXH… 3.2.2 Thực trạng tổ chức máy quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam 3.2.2.1 Bộ máy quản lý Nhà nước thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam Chính phủ thống QLNN BHXH, đạo xây dựng, ban hành thực văn quy phạm pháp luật, chế độ, sách BHXH nói chung Bộ Lao động - Thương binh Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực QLNN BHXH, Bộ Tài QLNN mảng tài BHXH; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực QLNN BHXH phạm vi địa phương 3.2.2.2 Bộ máy tổ chức thực thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam BHXH Việt Nam: tổng hợp, phân bổ dự toán thu; quản lý thu địa bàn nước, thực chức tra chuyên ngành đóng BHXH1 BHXH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực công tác quản lý thu BHXH địa bàn tỉnh: Lập dự toán thu gửi BHXH Việt Nam; phân bổ kế hoạch thu trực tiếp đạo, quản lý việc thu BHXH BHXH cấp huyện; trực tiếp thu BHXH đơn vị chưa phân cấp cho cấp huyện; thực chức tra chuyên ngành đóng BHXH địa bàn tỉnh BHXH cấp huyện: quản lý, tổ chức thu BHXH cho đối tượng địa bàn huyện BHXH tỉnh phân cấp; lập kế hoạch hàng năm gửi BHXH tỉnh Chức tra chuyên ngành đóng BHXH chưa phân cấp cho cấp huyện Tùy số lượng quy mơ DN có vốn ĐTNN địa phương mà phân cấp quan BHXH khác Ngồi ra, phân cơng cán chuyên quản khối DN có vốn ĐTNN thực linh hoạt Pháp luật quan BHXH Việt Nam khơng ấn định cách thức chung tồn hệ thống mà cho phép quan BHXH địa phương chủ động phân cơng Mặc dù nước có 3,1% quan BHXH phân công riêng cán chuyên quản thu BHXH khối DN có vốn ĐTNN, song xét góc độ DN có vốn ĐTNN phụ trách cán BHXH định Theo Nghị định 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 quy định việc thực chức tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN quan BHXH (hiệu lực từ 1/6/2016) 15 3.2.2.3 Tuyên truyền sách, pháp luật bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Hình 3.9: Mức độ hiểu biết sách thu BHXH NLĐ NLĐ tìm hiểu BHXH qua nhiều kênh thông tin khác nhau, kênh phổ biến phổ biến quan BHXH với 25% lựa chọn, 16% qua DN, 22% NLĐ tự tìm hiểu; 14% cơng đoàn phổ biến; 12% từ kênh khác tờ rơi, khóa đào tạo nghiệp vụ; 11% NLĐ khơng tìm hiểu thông tin qua kênh 3.2.2.4 Hướng dẫn quy trình tổ chức thu BHXH doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam Bước 1: Lập giao kế hoạch thu BHXH DN có vốn ĐTNN Bước 2: Thực thu BHXH DN có vốn ĐTNN - Tiếp nhận danh sách, tờ khai tham gia BHXH DN có vốn ĐTNN - Kiểm tra, đối chiếu, cấp quản lý sổ BHXH - Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận tiền thu BHXH Bước 3: Báo cáo thẩm định kết thu BHXH Trong toàn bước quy trình, ứng dụng CNTT ngày mở rộng 3.2.2.5 Quy trình tổ chức thu nợ bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam BHXH việc thống việc phân loại nợ theo tiêu chí thời gian nợ, cách thức đốc thu, trách nhiệm tổ thu nợ BHXH địa phương, chưa thống cách thức xử lý DN thành lập khơng đăng ký đóng BHXH: (i) có địa phương tiến hành truy thu, (ii) có địa phương lấy lý truy 16 thu để “làm khó” doanh nghiệp; (iii) có địa phương khơng truy thu mà tính đóng từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH; (iv) có địa phương “thỏa thuận” với doanh nghiệp để truy thu khoảng thời gian định tổng số thời gian phải truy thu theo quy định 3.2.3 Thực trạng tra, kiểm tra hoạt động thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam 3.2.3.1 Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam Chức tra BHXH thực bởi: Thanh tra chuyên ngành Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, Thanh tra tài quỹ BHXH Bộ tài Bảng 3.4: Thanh tra việc thực BHXH Bộ Lao động- Thương binh Xã hội giai đoạn 2015—2018 Chỉ tiêu Năm 2014 2015 2016 2017 2018 Số đơn vị tra 239 438 376 580 570 Số đơn vị bị xử phạt 13 11 36 71 100 Số tiền (triệu đồng) 562 762 1.560 5.139 8068 Số đơn vị chấp hành phạt 10 26 35 38 Tỷ lệ chấp hành phạt (%) 62% 91% 72% 50% 38% (Nguồn: Bộ Lao động- Thương binh Xã hội) Lực lượng tra mỏng, số đơn vị xử phạt thấp, tỷ lệ chấp hành hình phạt thấp vấn đề tồn tra BHXH quan QLNN 3.2.3.2 Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH BHXH Việt Nam Trong trình xác định đối tượng tra, quan BHXH tập trung chủ yếu vào hai nhóm có số nợ cao tất khối DN có vốn ĐTNN DN quốc doanh 3.2.3.3 Thanh tra Nhà nước việc thực BHXH DN có vốn ĐTNN Thanh tra Chính phủ tra UBND cấp tra Nhà nước tiến hành tra lĩnh vực BHXH có yêu cầu cấp quản lý Năm 2014, theo đạo Bộ Chính trị, tra Chính phủ tiến hành tra việc chấp hành pháp luật BHXH 68 DN, có DN có vốn ĐTNN địa bàn 12 tỉnh, thành phố Kết cho thấy, DN có vốn ĐTNN chậm đóng với thời gian chậm đóng kéo dài từ tháng đến 67 tháng (trung bình 26 tháng) 3.2.4 Đánh giá quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam theo tiêu chí 17 3.2.4.1 Hiệu lực (1) Mức độ thực quyền lực nhà nước (a) Mức độ hoạch định chiến lược, kế hoạch thu BHXH mức độ tham gia tiếp nhận thông tin chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thu BHXH DN hạn chế Theo điều tra tác giả, có 37,7% doanh nghiệp có vốn ĐTNN tham gia vào q trình xây dựng, 47,2% DN thông tin đầy đủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thu BHXH (b) Mức độ ban hành pháp luật Đánh giá DN có vốn ĐTNN vấn đề ban hành văn quy phạm pháp luật; có 80,9% DN đánh giá văn tương đối đầy đủ và; 45,9% DN nhận định văn chưa chi tiết [Phụ lục 9] Cụ thể hơn, có khoảng 85% doanh nghiệp FDI cho luật nghị định không rõ ràng2, chưa điều chỉnh vướng mắc (c) Mức độ điều tiết phủ (c1) Mức độ điều tiết quan QLNN Trung ương (c2) Mức độ điều tiết quan QLNN địa phương: (c3) Vai trò ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế (d) Thanh tra, kiểm tra thu BHXH (2) Mức độ tuân thủ pháp luật Tuy nhiên, q trình tổ chức thực số sai phạm từ bên mối quan hệ BHXH, bao gồm: (a) Cơ quan tổ chức thực (b) Doanh nghiệp có vốn ĐTNN (c) NLĐ DN có vốn ĐTNN 3.2.4.2 Hiệu (1) Mức độ gia tăng số thu BHXH khối DN có vốn ĐTNN Đơn vị tính: người, tỷ đồng Điều tra VCCI việc thực BHXH DN có vốn ĐTNN tháng 11 năm 2016 18 Hình 3.12: Mức độ gia tăng số thu BHXH (2) Mức độ giảm thiểu thời gian thu nộp BHXH Trong năm 2015, thủ tục hành cắt giảm từ 115 thủ tục xuống 33 thủ tục Thành phần hồ sơ (gồm biểu mẫu, tờ khai, đơn, công văn đề nghị) giảm 56%, số lượng tiêu tờ khai, biểu mẫu giảm 82%, quy trình, thao tác thực giảm 78% Năm 2016, BHXH Việt Nam cắt giảm 01 thủ tục hành (từ 33 thủ tục xuống 32 thủ tục); giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực Từ phía DN, 81,8% DN đánh giá thời gian giao dịch việc đóng BHXH ngày rút ngắn; 64,6% DN đánh giá thủ tục thu nộp thuận tiện Trong đó; 91,1% DN cho quy trình, biểu mẫu thu BHXH niêm yết công khai, chưa đầy đủ, rõ ràng (52,7%DN); 45,4% đánh giá mẫu kê khai BHXH phức tạp (3) Mức độ tiết kiệm chi phí 3.2.4.3 Công bằng- phù hợp (1) Mức độ phù hợp quy định pháp luật thu BHXH DN có vốn ĐTNN (2) Mức độ phù hợp cách thức tổ chức thu BHXH với DN có vốn ĐTNN (3) Mức độ phù hợp hoạt động tra, kiểm tra với với DN có vốn ĐTNN 19 3.2.4.4 Tiêu chí bền vững (1) Mức độ bền vững tài ổn định sách thu BHXH DN có vốn ĐTNN (2) Tham gia BHXH góp phần đảm bảo lợi ích cho NLĐ (3) Tham gia BHXH góp phần san sẻ gánh nặng tài cho DN có vốn ĐTNN NLĐ gặp rủi ro (4) Năng lực tổ chức thực ngày nâng cao 3.3 Nhận xét thành công, hạn chế quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi ngun nhân 3.3.1 Thành cơng Một là, Về hoạch định sách, pháp luật thu BHXH DN có vốn ĐTNN - Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, chiến lược ngành xây dựng đầy đủ - Chính sách, pháp luật BHXH ban hành dựa khoa học, liệu thống kê dự báo biến động nhân học, khả cân đối quỹ - Văn quy phạm pháp luật thu BHXH DN có vốn ĐTNN bảo đảm thống quy định thu BHXH DN có vốn ĐTNN với loại hình DN khác - Q trình thực sách, pháp luật BHXH BHXH Việt Nam theo dõi, đánh giá Hai là, tổ chức thực thu BHXH DN có vốn ĐTNN: - Tổ chức máy ngành BHXH theo hệ thống dọc, tập trung, thống từ Trung ương đến địa phương phù hợp với tính chất cơng việc - Vấn đề đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải BHXH Việt Nam thực liệt đạt kết tốt - Tồn quy trình thu ứng dụng CNTT hướng tới hệ thống tích hợp, tập trung, đại Ba là, tra, kiểm tra - BHXH Việt Nam giao chức tra phát huy hiệu việc quản lý, điều chỉnh kết thu BHXH -“BHXH địa phương đề cao công tác tiếp dân, đối thoại với công dân để tháo gỡ kịp thời vướng mắc 3.3.2 Hạn chế tồn 20 Một là, sách, pháp luật thu BHXH DN có vốn ĐTNN - Một số quy định chưa đầy đủ, rõ ràng, chưa thống nhất, số vấn đề thực tế DN có vốn ĐTNN tình trạng chủ SDLĐ người nước ngồi bỏ trốn chưa có hướng dẫn - Văn hướng dẫn thi hành Luật chưa kịp thời, gây khó khăn tổ chức thực cho DN Hai là, tổ chức thực thu BHXH DN có vốn ĐTNN: - Thiếu quản lý, điều phối thống chung tầm vĩ mô - Quy trình, cách thức tổ chức thực chưa thống - Quy trình thu BHXH thơng qua người SDLĐ gây vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ - Trách nhiệm giải trình tình hình thu, chi quỹ BHXH thơng tin q trình đóng góp NLĐ chưa thực đầy đủ Ba là, tra, kiểm tra -“Công tác tra, kiểm tra, giám sát bị chi phối nhiều vào việc giải vụ, chế giải vấn đề có tính hệ thống.” - Tỷ lệ thu hồi nợ qua công tác tra, kiểm tra thấp 3.3.3 Nguyên nhân Một là, nguyên nhân từ phía quan BHXH - Năng lực cán thu BHXH - Thiếu phối hợp với quan liên quan: “Với quan quản lý lao động cấp địa phương, Với UBND, Hội đồng nhân dân cấp, Với tổ chức công đồn - Đầu tư quỹ BHXH có hiệu chưa cao - BHXH Việt Nam chưa có sở liệu thống nhất, kết nối, chia sẻ, Hai là, ngun nhân từ phía DN có vốn ĐTNN “Hình 3.12: Nguyên nhân trốn đóng Bảo hiểm xã hội Kết khảo sát cho thấy 80,9 % DN cho tuân thủ hầu hết DN khác tuân thủ Khi DN khác trốn đóng không bị xử lý, bị xử lý vi phạm với mức chế tài thấp; DN có xu hướng làm theo Thêm vào đó, có 10,9% NLĐ đồng tình với quan điểm DN, chí thỏa thuận với DN khơng đóng đóng với mức thấp để nhận lợi ích trước mắt thay khả bảo vệ lâu dài Bên cạnh DN có đủ khả đóng góp cố tình trốn đóng, có 25,9% DN ảnh hưởng điều kiện kinh tế nói chung, hoạt 21 động DN gặp nhiều khó khăn, số DN giải thể, ngừng hoạt động, đặc biệt DN mà chủ người nước bỏ trốn khỏi Việt Nam Ba là, Nguyên nhân từ phía NLĐ Hình 3.13: Ngun nhân NLĐ khơng tn thủ tham gia BHXH Nguyên nhân quan trọng tác động đến ý định tham gia BHXH NLĐ NLĐ muốn nhận trợ cấp cao hơn, thay lợi ích BHXH tương lai (được 27,9% NLĐ lựa chọn) thực chất kết tổng hòa nguyên nhân hiểu biết, tiền lương, sách chưa hấp dẫn… Bốn là, Nguyên nhân khác CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI TẠI VIỆT NAM 4.1 Quan điểm, định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 4.1.1 Quan điểm quản lý nhà nước thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 4.1.2 Định hướng hoàn thiện quản lý nhà nước thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 4.2 Đề xuất hồn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 4.2.1 Nhóm giải pháp hệ thống sách, pháp luật thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 4.2.1.1 Ban hành pháp luật có kế hoạch, mục tiêu 4.2.1.2 Điều chỉnh, bổ sung số nội dung pháp luật thu BHXH DN có vốn ĐTNN Một là, với nhóm văn quy định chức năng, nhiệm vụ QLNN thu BHXH 22 Hai là, Nhóm văn điều chỉnh hoạt động thu BHXH Ba là, Điều chỉnh số quy định cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn 4.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức máy 4.2.2.1 Tích hợp hệ thống thu bảo hiểm xã hội thu thuế Kết hợp thông qua quan thuế thực quản lý theo chế hướng đến khách hàng Hệ thống thu tích hợp cung cấp truy cập cho thuế vấn đề liên quan đến ASXH Trung tâm dịch vụ cung cấp thơng tin kịp thời xác; tăng cường sử dụng dịch vụ điện tử (e-mail, chat, ) 4.2.2.2 Xây dựng máy quản lý thu bảo hiểm xã hội với mơ hình trung tâm xử lý liệu tập trung Tồn thơng tin NLĐ q trình tham gia, đóng góp bao gồm: họ tên, ngày sinh, mã số sổ BHXH, tình hình tham gia, số năm tích lũy số tiền đóng chi tiết; thơng tin thụ hưởng sách NLĐ thân nhân bao gồm: chế độ hưởng, số tiền hưởng, điều kiện, giới hạn thời gian hưởng NLĐ thân nhân; thơng tin tình hình kê khai, khấu trừ, nộp BHXH đơn vị SDLĐ… lưu giữ tập trung trung tâm liệu tập trung BHXH Việt Nam 4.2.3 Nhóm giải pháp tổ chức quản lý thu thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Đây nhóm giải pháp cán quan BHXH lựa chọn nhóm giải pháp cần thiết việc tăng cường tuân thủ đóng BHXH [Phụ lục 10] 4.2.3.1 Tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật thu Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Tun truyền BHXH theo chiến dịch truyền thông hướng tới đối tượng khác nhau: DN có vốn ĐTNN, NLĐ, quan liên quan 4.2.3.2 Cải cách quy trình, thủ tục thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Một là, Tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng cơng nghệ thơng tin tổ chức thực Các phần mềm phù hợp cần tăng cường hiệu tổng thể để thu BHXH, cách hỗ trợ quản lý liệu chun nghiệp hố q trình tốn Hồ sơ điện tử cho phép kiểm tra chéo nâng cao hiệu quản lý điều hành Để đẩy nhanh tiến độ việc ứng dụng CNTT quản lý thu BHXH: thực bắt buộc tất thông tin liên lạc, trao đổi, lưu trữ hồ sơ, nộp lệ phí, quyền người chịu trách nhiệm 23 Hai là, thu BHXH trực tiếp từ NLĐ thay thu thơng qua DN có vốn ĐTNN Sơ đồ 4.1: Quy trình thu BHXH đề xuất Ba là, quan BHXH thiết lập hệ thống tiêu chí đánh giá NLĐ, DN tham gia BHXH theo mức độ tuân thủ 4.2.3.3 Quản lý nợ đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội Bước 1: Xác định, phân loại ưu tiên khoản nợ Bước 2: Cung cấp biện pháp trả nợ Bước 3: Quản lý nợ 4.2.3.4 Tăng cường hiệu phối hợp quan, tổ chức liên quan tới hoạt động thu BHXH Tăng cường hiệu phối hợp quan, tổ chức liên quan bao gồm: Tổng cục thống kê; Bộ, Sở kế hoạch đầu tư; tòa án; tổ chức cơng đồn; ngân hàng quan QLNN lao động địa phương 4.2.4 Nhóm giải pháp tra, kiểm tra việc thực bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Một là, cần thay đổi nhận thức hoạt động tra, kiểm tra Hai là, thực tốt chức tra chuyên ngành đóng BHXH BHXH Việt Nam Ba là, kiểm sốt DN có vốn ĐTNN bỏ trốn: Bốn là, Tăng cường vai trò quyền lực tra BHXH Năm là, Tăng cường hoạt động giám sát thu BHXH DN có vốn ĐTNN 24 4.2.5 Một số giải pháp khác - Hệ thống sách việc làm, lao động, tiền lương phải cải cách đồng - Thay đổi cách thức giao tiêu kế hoạch thu - Thực giao tiêu phát triển BHXH cho quyền địa phương khu công nghiệp, khu kinh tế - Nghiên cứu thay đổi cách tiếp cận mơ hình BHXH theo hướng sàn ASXH, thiết kế hệ thống đa tầng - Tăng cường hiệu đầu tư quỹ BHXH để gia tăng nguồn thu cho quỹ, giảm áp lực đóng góp lên NLĐ người SDLĐ - Minh bạch thông tin quản lý - Tăng cường lực đại diện đích thực NLĐ 25 KẾT LUẬN Bảo hiểm xã hội với vai trò trụ cột hệ thống ASXH sách góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đất nước BHXH thực theo nguyên tắc đóng- hưởng, quỹ BHXH hình thành chủ yếu từ đóng góp người lao động người sử dụng lao động Quản lý nhà nước thu BHXH DN có vốn ĐTNN tác động tới hoạt động thu BHXH, giúp cho công tác thu BHXH DN có vốn ĐTNN diễn đúng, đủ, kịp thời, đảm bảo việc trì tăng trưởng quỹ Luận án hệ thống hóa vấn đề lý luận thu BHXH QLNN thu BHXH Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng; thành tựu hạn chế tồn thu BHXH QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN Những đánh giá theo hệ thống tiêu chí theo nội dung QLNN sở để tác giả đưa số nhóm giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường QLNN thu BHXH DN có vốn ĐTNN thời gian tới Luận án đưa số kiến nghị với Nhà nước, với Bộ, ngành liên quan quan BHXH nhằm tạo chế, sách điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu QLNN thu BHXH Việt Nam Tuy nhiên giới hạn định, luận án tập trung vào vấn đề quản lý Nhà nước thu BHXH Do vậy, cần số nghiên cứu khác: - Nghiên cứu tiếp cận với nội dung lại QLNN thu BHXH hợp tác quốc tế thu BHXH,… - Pháp luật hành khơng khống chế số vốn góp nhà ĐTNN vào doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tiến hành hoạt động; quan BHXH tiến hành thu BHXH sở lao động, tiền lương Thêm vào cách thức phân loại khối DN quan BHXH không thống nhất, dẫn đến số liệu thu BHXH khối doanh nghiệp có vốn ĐTNN chưa thực đầy đủ xác Hướng nghiên cứu thực hệ thống liệu BHXH đầy đủ hơn, phân loại khối DN xác hơn; nghiên cứu thực tiễn quy mô lớn ... nghiệm quốc tế quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 2.3.1 Quản lý thu bảo hiểm xã hội Đức 2.3.2 Quản lý thu bảo hiểm xã hội Mỹ 2.3.3 Quản lý thu bảo hiểm xã hội Trung Quốc... TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 3.1 Thực trạng thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam 3.1.1 Thực trạng doanh. .. tổ chức máy quản lý thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam 3.2.2.1 Bộ máy quản lý Nhà nước thu bảo hiểm xã hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam Chính phủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu Bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tt, Quản lý thu Bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tt, ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn