Thuyết trình mục tiêu khi làm việc nhóm

9 46 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:39

Là thành quả đạt đượcSản phẩm cuối cùngLà định hướng xuyên suốtLà cốt lõi trong hoạt động nhómĐảm bảo việc duy trì hoạt động nhómGiúp nâng cao khả năng làm việc Là nguyên nhân giúp hình thành nhóm MỤC TIÊU NHÓM KHÁI NIỆM  Là thành đạt  Sản phẩm cuối  Là định hướng xun suốt q trình làm việc nhóm ĐẶC TRƯNG CỦA MỤC TIÊU Sự đồng Mục tiêu rõ thuận ràng Xác lập khó Tận tụy với khăn mục tiêu Thiết lập mục tiêu Bắt đầu vấn đề  Dùng để làm ?  Từ đâu, ở đâu ?  Khi ?  Ai ?  Tại ?  Như ? không trả lời khơng nên tiến hành Tại phải có mục tiêu nhóm ?  Là cốt lõi hoạt động nhóm  Đảm bảo việc trì hoạt động nhóm  Giúp nâng cao khả làm việc Là nguyên nhân giúp hình thành nhóm Cảm ơn thầy bạn Chú ý lắng nghe Sức mạnh đến từtừ tập thể, Sức mạnh đến tập thể, đến từtừ bất kỳkỳ cácá đến bất nhân nhân ... suốt trình làm việc nhóm ĐẶC TRƯNG CỦA MỤC TIÊU Sự đồng Mục tiêu rõ thuận ràng Xác lập khó Tận tụy với khăn mục tiêu Thiết lập mục tiêu Bắt đầu vấn đề  Dùng để làm ?  Từ đâu, ở đâu ?  Khi ?... nên tiến hành Tại phải có mục tiêu nhóm ?  Là cốt lõi hoạt động nhóm  Đảm bảo việc trì hoạt động nhóm  Giúp nâng cao khả làm việc Là nguyên nhân giúp hình thành nhóm Cảm ơn thầy bạn Chú ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình mục tiêu khi làm việc nhóm, Thuyết trình mục tiêu khi làm việc nhóm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn