PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM tt

29 54 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LA NGỌC GIÀU PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐƠNG LỚN NƯỚC NGỒI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 9340201 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 Công trình hoàn thành : TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn khoa hoïc : PGS.TS Võ Xuân Vinh TS Thân Thị Thu Thủy Phản biện : Phản biện : Phản biện : Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp trường họp Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Stt Tên cơng trình Năm cơng bố Nơi cơng bố Biến động giá chứng khốn cơng bố thơng tin cổ đơng cá nhân tổ chức có liên quan đăng ký giáo dịch cổ phiếu 2016 Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 255(II), 16-26 Phản ứng thị trường với thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu nhà quản lý 2016 Tạp chí Phát triển Kinh tế, 27, 44-62 Tác động thông tin nhà đầu tư nước ngồi trở thành cổ đơng lớn giá cổ phiếu – nghiên cứu thị trường chứng khốn Việt Nam 2017 Cơng nghệ ngân hàng, 133, 91-98 Tác động thông tin nhà đầu tư nước ngồi khơng cổ đơng lớn giá cổ phiếu – nghiên cứu thị trường chứng khốn Việt Nam 2017 Tap chí Kinh tế & Phát triển, 246, 39-48 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Hai số đối tượng có ưu đặc biệt thơng tin kể đến người nội người có liên quan Do vậy, để tạo cơng hạn chế tình trạng bất cân xứng thơng tin người nội bộ, người liên quan cổ đông khác giao dịch chứng khoán, theo quy định pháp luật hành, tất giao dịch chứng khoán CĐL, người nội người liên quan phải công bố thông tin trước thực giao dịch1 Bên cạnh người nội bộ, người có liên quan xem có lợi mặt thơng tin khơng người nội Trong bối cảnh hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh yếu tố văn hóa đặc thù Việt Nam loại trừ tượng thông tin doanh nghiệp người nội truyền tải cho cổ đơng người có liên quan Vì vậy, việc thực giao dịch người nội bộ, người có liên quan gây thay đổi bất thường giá khối lượng giao dịch Tuy nhiên, qua việc tìm hiểu cơng trình nghiên cứu trước nghiên cứu sinh chưa thấy nghiên cứu ảnh hưởng giao dịch người nội đến giá khối lượng giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam Đây khoảng trống cần nhu cầu thực tiễn khoảng trống học thuật cần xem xét Một đối tượng khác mà luận án muốn hướng đến giao dịch nhà đầu tư nước ngồi Đã có nhiều nghiên cứu nhà đầu tư nước Việt Nam nghiên cứu Võ Xuân Vinh (2014), Batten & Vo (2015), Võ Xuân Vinh (2016) , Võ Xuân Vinh & Đặng Bửu Kiếm (2016d) …Tuy nhiên, nghiên cứu sinh chưa tìm thấy nghiên cứu phân tích ảnh hưởng thơng tin nhà đầu tư nước ngồi trở thành CĐL khơng CĐL 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Cụ thể luận án nghiên cứu nội dung sau: Thứ nhất, phân tích phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người nội Thứ hai, phân tích phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người có liên quan Thứ ba, phân tích phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu với tác động thơng tin nhà đầu tư nước ngồi trở thành CĐL khơng CĐL 1.3 Câu hỏi nghiên cứu • Giá cổ phiếu biến động với thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người nội bộ? • Khối lượng giao dịch cổ phiếu biến động với thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người nội bộ? • Giá cổ phiếu biến động với thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người liên quan? • Khối lượng giao dịch cổ phiếu biến động với thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người liên quan? • Giá cổ phiếu biến động thông tin nhà đầu tư nước ngồi trở thành CĐL khơng CĐL công bố? 1Theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc công bố thơng tin thị trường chứng khốn cổ đông nội gọi người nội • Khối lượng giao dịch cổ phiếu biến động thông tin nhà đầu tư nước ngồi trở thành CĐL khơng CĐL công bố? 1.4 Đối tượng nghiên cứu Luận án xem xét phản ứng nhà đầu tư với thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người nội bộ, người liên quan cổ đông lớn nhà đầu tư nước 1.5 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người nội bộ, người liên quan cổ đơng lớn nhà đầu tư nước ngồi từ công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh từ 2008 đến 2015 1.6 Trình tự thực luận án Để thực nghiên cứu luận án triển khai theo trình tự sau: Thứ nhất: Lược khảo tổng quan nghiên cứu trước để tìm kiếm khe hở nghiên cứu thực cho bối cảnh Việt Nam Thứ hai: Xác định đề tài nghiên cứu, đối tượng, mục tiêu phạm vi nghiên cứu Thứ ba: Lược khảo lý thuyết, hệ thống tổng hợp nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài Thứ tư: Từ nghiên cứu trước luận án lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp cho đề tài Thứ năm: Thực thu thập liệu cần thiết cho nghiên cứu Thứ sáu: Thực kiểm định cần thiết để phân tích thảo luận kết đạt luận án Thứ bảy: Kết luận kết đạt đề xuất số hàm ý sách cho đối tượng có liên quan 1.7 Kết cấu đề tài Đề tài gồm chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Một số thuật ngữ sử dụng luận án Thuật ngữ người nội người liên quan sử dụng luận án định nghĩa theo định nghĩa Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, cụ thể nội dung lược trích lại sau: Người nội bộ, người có liên quan, cổ đơng lớn, ngày công bố thông tin, thông tin đăng ký giao dịch, thông tin nội bộ, lợi nhuận bất thường, khối lượng bất thường 2.2 Giới thiệu thị trường chứng khốn Việt Nam Thị trường chứng khốn khơng chỉ kênh huy động vốn trung dài hạn mà kênh quan trọng việc điều hành sách kinh tế vĩ mơ cho nhiều quốc gia giới Tại Việt Nam thị trường chứng khốn thức hình thành ngày 11/07/1998 theo Nghị định số 48/CP Chứng khoán Thị trường chứng khốn, cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 127/1998/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh 2.3 Quy định pháp lý công bố thông tin 2.3.1 Văn luật quy định công bố thông tin Công bố thông tin thể chế hóa văn pháp luật, công ty tham gia niêm yết sở giao dịch chứng khoán phải tuân thủ việc công bố thông tin Việc công bố thông tin qui định cụ thể luật chứng khoán cụ thể hóa thơng tư Thơng tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007, thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 gần thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Việc công bố thông tin liên quan đến qui định cụ thể sau (2): 2.3.2 Công bố thông tin Các đối tượng công bố thông tin theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 2.3.3 Phương tiện công bố thông tin Cũng theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 2.3.4 Thời gian công bố thông tin người nội người liên quan Tuân thủ theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 2.4 Phản ứng nhà đầu tư thông qua giá khối lượng giao dịch với thông tin công bố 2.4.1 Phản ứng nhà đầu tư thông qua giá với thông tin công bố Lý thuyết hiệu dạng vừa áp dụng cơng trình nghiên cứu để giải thích phản ứng nhà đầu tư việc công bố thông tin giao dịch cổ phiếu các cổ đông nhà đầu tư, với hàm ý giá cổ phiếu tự động điều chỉnh để cập nhật thông tin công bố LNBT Brown & Warner (1980) định nghĩa chênh lệch lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng cổ phiếu Việc xác định tồn LNBT xoay quanh ngày công bố thông tin để làm sở kết luận tính hiệu thị trường 2.4.2 Phản ứng nhà đầu tư thông qua khối lượng giao dịch với thông tin công bố Thị trường tồn giao dịch khác tạo người mua người bán Cơ sở giải thích cho hành vi nhà đầu tư dẫn đến giao dịch tạo vị khác biệt Karpoff (1986) giải thích thơng qua lý thuyết khối lượng giao dịch Nội dung lý thuyết nói đến hai yếu tố tạo giao dịch: Thứ nhất, Karpoff (1986) cho trước vấn đề hay kiện nhà đầu tư có cách phân tích, lý giải phù hợp cho họ khơng giống nhà đầu tư Do vậy, họ tạo nên giao dịch không giống Thứ hai, mặc dù cùng giải thích vấn đề nhà đầu tư lại có kỳ vọng, mong muốn khác từ thúc đẩy họ có hành vi giao dịch không giống Đồng thời, hai yếu tố cùng tồn giao dịch thị trường trở nên sôi 2.5 Cơ sở lý thuyết phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá khối lượng giao dịch với thông tin giao dịch cổ phiếu người nội bộ, người liên quan nhà đầu tư nước 2.5.1 Lý thuyết thông tin bất cân xứng Lý thuyết sử dụng luận án lý thuyết thông tin bất cân xứng, lý thuyết xây dựng Akerlof (1970) với báo tiếng viết thông tin không cân xứng bên liên quan thị trường ô tô cũ đăng tạp chí The quarterly journal of economics Trong luận án này, thông tin bất cân xứng sử dụng để giải thích cho hành vi nhà đầu tư sau: i) Có khả nhà đầu tư người nội bộ, người liên quan giao dịch cổ phiếu dựa thông tin mà họ nắm giữ; ii) Các nhà đầu tư bên ngồi, vốn khơng có nhiều thơng tin, họ cho nội dung thơng tin đăng ký giao dịch người nội người có liên quan mang thơng tin họ thực giao dịch theo Dựa vào lý thuyết bất cân xứng thông tin, việc giao dịch cổ phiếu người nội bộ, người liên quan giao dịch nhà đầu tư nước ngồi để trở thành khơng CĐL làm cho nhà đầu tư thị trường nghi ngờ giao dịch có chứa đựng thông tin chưa công bố Do vậy, nhà đầu tư thị trường họ thực giao dịch tương tự giao dịch người nội bộ, người liên quan Theo thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc công bố thông tin thị trường chứng khốn cổ đơng nội gọi người nội nhà đầu tư nước ngồi để giảm thiểu rủi ro tìm kiếm lợi nhuận Đó nguyên nhân tạo thay đổi giá cổ phiếu khối lượng giao dịch 2.5.2 Lý thuyết tín hiệu Lý thuyết tín hiệu cho rằng, hành vi định người nội , người liên quan nhà đầu tư nước ngồi cổ đơng lớn mang tín hiệu cổ đông khác hàm chứa thơng tin mà cổ đơng khác khơng có Dựa lý thuyết tín hiệu thấy rằng, người nội người liên quan đăng ký giao dịch cổ phiếu dẫn đến thay đổi giá khối lượng giao dịch cổ phiếu thị trường Đối với giao dịch nhà đầu tư nước ngoài, trường hợp giao dịch nhà đầu tư nước ngồi mang theo tín hiệu triển vọng khác công ty Ngược lại, nhà đầu tư nước muốn giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu để khơng CĐL, sách quản trị khả minh bạch bị thay đổi từ làm giảm hiệu hoạt động công ty 2.5.3 Lý thuyết thị trường hiệu Phản ứng nhà đầu tư công ty cơng bố thơng tin giải thích lý thuyết thị trường hiệu Fama (1970) Lý thuyết cho thị trường xem hiệu giá chứng khoán phản ảnh tất thơng tin chứng khốn Chính thế, nhà đầu tư không kiếm LNBT (Pindyck & Rubinfeld 2009) từ việc giao dịch chứng khoán thị trường Mặc dù lý thuyết thị trường hiệu áp dụng rộng rãi lý thuyết tài chính, có số nghiên cứu chỉ thị trường không hiệu (Aharony & Swary 1980; Asquith & Mullins Jr 1983; Bajaj & Vijh 1995; Bernheim & Wantz 1992; Charest 1978; Dyl & Weigand 1998; Grinblatt et al 1984; Lie 2005; Woolridge 1982) Các nghiên cứu minh chứng tồn LNBT trước sau ngày công bố thông tin 2.6 Tổng quan nghiên cứu trước Theo số liệu thống kê (Kothari & Warner 2005) từ năm 1974 đến năm 2000 có 565 nghiên cứu kiện đăng tải tạp chí có uy tín giới Một số nghiên cứu điển sau: 2.6.1 Nhóm nghiên cứu liên quan đến thông tin chi trả cổ tức Nghiên cứu Pettit (1972), Charest (1978), Aharony & Swary (1980), Woolridge (1982), Asquith & Mullins Jr (1983), Grinblatt et al (1984), Wansley et al (1991), Gurgul et al (2003), Fuller (2003), Lee & Yan (2003), McCluskey et al (2006), Dasilas & Leventis (2011), Chen et al (2014), Võ Xuân Vinh & Đoàn Thị Minh Thái (2015), Nguyễn Thị Minh Huệ (2015)… 2.6.2 Một số nghiên cứu trước liên quan đến thông báo chia tách cổ phiếu Điển nghiên cứu: (Copeland 1979; Han 1995; Ball & Brown 1968; Chen et al 2011; Chou et al 2005; Desai & Jain 1997; Doran 1994; Dyckman et al 1984; Elfakhani & Lung 2003; Grinblatt et al 1984; Kunz & Rosa‐Majhensek 2008; Lamoureux & Poon 1987, Võ Xuân Vinh & Phan Thị Anh Thư 2014) 2.6.3 Một số nghiên cứu trước liên quan đến thông tin mua lại cổ phiếu Các nghiên cứu điển hình như: Chua (2010); Yook (2010), Wu (2012), Reddy et al (2013), Hillert et al (2016), Võ Xuân Vinh & Trịnh Tấn Lực (2015) 2.6.4 Thơng tin cơng bố báo cáo tài doanh nghiêp Ball & Brown (1968), Hew et al (1996), Liu et al (2003), Schadewitz et al (2005), Võ Xuân Vinh & Lê Thị Kim Phượng (2014), nhiều nghiên cứu xem xét phản ứng nhà đầu tư thông qua giá cổ phiếu báo cáo kiểm tốn có điều chỉnh công bố nghiên cứu thực Anh, Mỹ Úc : (Baskin 1972; Dodd et al 1984; Dopuch et al 1986; Firth 1978; Herbohn et al 2007; Hsu et al 2011; Ianniello & Galloppo 2015; Pei & Hamill 2013); Việt Nam có nghiên cứu Trần Thị Giang Tân & Lâm Vũ Phi (2017) 2.6.5 Ngồi ra, số nghiên cứu khác xoay quanh kiện liên quan đến thị trường chứng khoán Võ Xuân Vinh & Lê Thị Kim Phượng (2014), Võ Xuân Vinh & Trịnh Tấn Lực (2015), Võ Xuân Vinh & Đặng Bửu Kiếm (2016d) 2.7 Khe hở nghiên cứu Hình 2.4 đồ tài liệu 2.8 Giả thuyết nghiên cứu luận án Thứ nhất, nhóm giả thuyết nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng thông tin đăng ký giao dịch CP người nội đến giá khối lượng giao dịch:  Giả thuyết 1a: Giá CP tăng với kiện đăng ký giao dịch mua người nội  Giả thuyết 1b: Giá CP giảm với kiện đăng ký giao dịch bán người nội  Giả thuyết 2a: Khối lượng giao dịch tăng với kiện công bố thông tin đăng ký giao dịch mua CP người nội  Giả thuyết 2b: Khối lượng giao dịch tăng với kiện công bố thông tin đăng ký giao dịch bán CP người nội Thứ hai, nhóm giả thuyết nghiên cứu liên quan đến ảnh hưởng thông tin đăng ký giao dịch CP người liên quan  Giả thuyết 3a: Giá CP tăng với kiện đăng ký giao dịch mua người có liên quan  Giả thuyết 3b: Giá CP giảm với kiện đăng ký giao dịch bán người có liên quan  Giả thuyết 4a: Khối lượng giao dịch tăng với kiện công bố thông tin đăng ký giao dịch mua CP người có liên quan  Giả thuyết 4b: Khối lượng giao dịch tăng với kiện công bố thông tin đăng ký giao dịch bán CP người có liên quan Thứ ba, nhóm giả thuyết liên quan đến giao dịch cổ đơng lớn nước ngồi  Giả thuyết 5a: Giá CP tăng với kiện thông tin NĐT nước ngồi trở thành cổ đơng lớn cơng bố  Giả thuyết 5b: Giá CP giảm với kiện thông tin NĐT nước ngồi khơng cổ đơng lớn công bố  Giả thuyết 6a: Khối lượng giao dịch CP tăng với kiện thông tin NĐT nước ngồi trở thành cổ đơng lớn  Giả thuyết 6b: Khối lượng giao dịch CP tăng với kiện thông tin NĐT nước ngồi khơng cổ đơng lớn CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp nghiên cứu 3.1.1 Giới thiệu phương pháp nghiên cứu kiện Theo MacKinlay (1997) phương pháp nghiên cứu kiện thực qua số bước sau:  Chọn kiện thực nghiên cứu;  Chọn mẫu công ty;  Chọn thời gian cho cửa sổ kiện, sổ ước lượng cửa sổ sau kiện;  Đo lường phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá (được thể qua LNBT) và/ khối lượng cổ phiếu (được thể qua KLBT);  Kiểm định 3.1.2 Mô tả chi tiết bước thực theo phương pháp nghiên cứu kiện luận án 3.1.2.1 Các kiện nghiên cứu luận án Các kiện chọn để thực luận án bao gồm: - Thông báo đăng ký mua cổ phiếu người nội bộ; - Thông báo đăng ký bán cổ phiếu người nội bộ; - Thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan; - Thông báo đăng ký bán cổ phiếu của người liên quan; - Thơng báo nhà đầu tư nước ngồi trở thành CĐL; - Thơng báo nhà đầu tư nước ngồi khơng CĐL 3.1.2.2 Ngày kiện, cửa sổ kiện, sổ ước lượng cửa sổ sau kiện  Ngày kiện Tương ứng với kiện chọn để thực nghiên cứu, ngày kiện ngày thông tin kiện công bố website sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh  Cửa sổ kiện, sổ ước lượng cửa sổ sau kiện Ba cửa sổ khung kiện sử dụng để nghiên cứu gồm: i) Cửa sổ kiện chọn 31 ngày, tính từ ngày -15 (trước ngày công bố thông tin 15 ngày) đến ngày +15 (sau ngày công bố thông tin 15 ngày) bao gồm ngày (ngày kiện), ii) Cửa sổ ước lượng 120 ngày từ ngày -16 đến ngày -135, iii) Cửa sổ sau ngày kiện tính từ ngày + 16 đến ngày +30 tổng số 15 ngày 3.1.2.3 Đo lường phản ứng nhà đầu tư thể qua giá cổ phiếu Đo lường phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu xem xét qua tồn LNBT LNBT tích luỹ  Lợi nhuận bất thường (ARi,t) Theo Brown & Warner (1980) LNBT hiệu số giữ lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng cổ phiếu Trong nghiên cứu này, AR tính: AR i,t = R i,t – E (Ri,t) Phương pháp Lợi nhuận kỳ vọng điều chỉnh lợi nhuận thị trường (Rm,t) E (Ri,t) = Rm,t Phương pháp E (Ri,t) = α i,t + β i,t R m,t  Lợi nhuận bất thường trung bình (AARt)  Lợi nhuận bất thường trung bình tích luỹ CAAR (t1, t2) 3.1.2.4 Đo lường phản ứng nhà đầu tư thông qua khối lượng giao dịch AVi,t = log () – E [log ()|Xi] 3.1.2.5.Các phương pháp kiểm định  Kiểm định tham số Kiểm định lợi nhuận bất thường: t-test vào ngày t tính sau: Kiểm định lợi nhuận bất thường tích lũy  Kiểm định phi tham số 3.2 Dữ liệu phục vục công tác nghiên cứu Luận án liệu chọn từ công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh khoảng thời gian từ 2008 đến 2015 Bảng 3.1 Thống kê mô tả kiện nghiên cứu luận án Năm Người liên quan tổ chức mua vào Người liên quan cá nhân Người nội bán mua vào bán mua vào bán 2008 24 32 11 25 2009 30 56 27 82 2010 38 54 36 131 2011 23 27 34 81 2012 23 21 32 110 2013 37 56 29 119 2014 50 80 40 185 2015 24 33 22 37 Cộn 249 359 231 770 g (Nguồn: Tổng hợp nghiên cứu sinh) Cổ đơng nước ngồi Cộng mua vào bán 14 50 84 189 169 134 135 78 25 147 187 121 139 196 250 71 11 16 35 34 28 28 29 10 135 401 565 515 520 607 776 297 853 1.136 136 82 3.816 13 KẾT LUẬN CHƯƠNG Các kết cho thấy thông tin hàm chứa thông báo đăng ký mua cổ phiếu người nội xem thông tin tốt thị trường người nội thực hành vi mua vào cổ phiếu chiến lược quan trọng để góp phần ngăn chặn đà giảm giá cổ phiếu thị trường Ngược lại, thông tin hàm chứa thông báo đăng ký bán cổ phiếu người nội xem thông tin xấu thị trường Giá cổ phiếu sụt giảm hình thành xu hướng giảm giá ngày thông báo đăng ký bán cổ phiếu người nội bộ, khối lượng giao dịch tăng đột biến vào ngày xung quanh ngày kiện Ngoài ra, kết nghiên cứu cho thấy có tượng nhà đầu tư bên ngồi thực giao dịch theo giao dịch người nội Kết ủng hộ cho việc tồn thơng tin bất cân xứng lý thuyết tín hiệu CHƯƠNG PHẢN ỨNG CỦA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ KHI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN 5.1 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu với thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người liên quan cá nhân 5.1.1 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu với thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan cá nhân Bảng 5.1 cho thấy trước thông tin công bố giá cổ phiếu thị trường giảm , nhiên, ngày kiện, giá cổ phiếu tăng thêm vào đó, sau ngày kiện LNBT AAR[1]:0.38% với mức ý nghĩa 5% trì vào ngày sau Kết thể bảng 5.1 (phần bên phải) cho thấy khối lượng giao dịch tăng ngày thông báo đăng ký mua cổ phiếu tồn hết ngày giao dịch thứ 13 Đây chứng cho thấy khối lượng giao dịch cải thiện đáng kể từ ngày thông tin công bố Từ kết trên, thấy thơng báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan cá nhân thị trường xem tín hiệu tốt Có tượng nhà đầu tư khác thực giao dịch gia tăng giao dịch theo giao dịch người liên quan Bảng 5.1: Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan cá nhân Lợi nhuận bất thường AAR1 T stat Z-value -5 -0.24% -1.41 -1.69* -4 0.09% 0.53 1.9* -3 0.13% 0.75 -0.23 -2 0.11% 0.64 -0.63 -1 -0.32% -1.87* -0.23 0.44% 2.55** 2.56** 0.38% 2.24** 2.29** 0.22% 1.28 1.10 0.16% 0.94 0.70 0.10% 0.61 1.36 -0.09% -0.52 -0.50 Khung CAAR T stat Z-value [-15;-1] -0.14% -0.20 -1.03 [0;15] 1.56% 1.97** 1.76* [0;30] 2.45% 2.31** 1.36 [-15;15] 1.42% 1.28 1.76* ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% (Nguồn: Tổng hợp kết tính tốn Nghiên cứu sinh) T Khối lượng bất thường AAV T stat 0.02 0.18 0.04 0.41 0.16 1.54 0.15 1.49 0.13 1.26 0.24 2.38** 0.32 3.11*** 0.21 2.1** 0.23 2.29** 0.27 2.64*** 0.25 2.46** MAAV T stat 0.06 0.94 0.22 3.14*** 0.14 2.03** 0.14 2.35** 14 5.1.2 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan cá nhân với tỷ lệ mua khác Bảng 5.2 Bảng 5.3 thể kết kiểm định việc tồn LNBT với thông báo đăng ký mua cổ phiếu với tỷ lệ đăng ký mua mua nhiều người liên quan cá nhân Với thơng báo đăng ký mua ít, kết bảng 5.2 chưa tìm thấy chứng phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu cổ phiếu thông tin mua cổ phiếu công bố, điều thể qua việc LNBT ngày công bố thơng tin khơng có ý nghĩa thống kê (bảng 5.2) Bảng 5.2: Kết kiểm định LNBT khối lượng giao dịch bất thường với thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan cá nhân với tỷ lệ mua T -5 -4 -3 -2 -1 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] Lợi nhuận bất thường AAR1 -0.22% 0.11% 0.01% 0.28% -0.75% 0.23% 0.32% 0.25% 0.31% -0.08% -0.25% CAAR -0.78% 0.88% 1.78% 0.10% T stat -1.05 0.52 0.03 1.32 -3.52*** 1.08 1.48 1.15 1.46 -0.37 -1.16 T stat -0.92 0.89 1.31 0.07 Khối lượng bất thường Z-value 1.05 -1.94* -0.07 -0.82 1.98** -1.57 -1.94* -1.20 -0.45 0.11 0.30 Z-value -2.32** -0.26 -0.45 -0.07 AAV 0.10 0.08 0.17 0.24 0.06 0.27 0.21 0.18 0.12 0.30 0.24 MAAV 0.06 0.21 0.09 0.14 T stat 0.68 0.52 1.09 1.58 0.39 1.77* 1.35 1.15 0.77 1.94* 1.56 T stat 0.62 1.92* 0.83 1.42 *;**;*** với mức ý nghĩa 10%;5%;1% (Nguồn: Tổng hợp kết tính tốn Nghiên cứu sinh) Với thơng báo đăng ký mua nhiều, kết bảng 5.3 cho thấy tồn khối lượng giao dịch bất thường ngày [0] ngày [1] LNBT trung bình tích lũy khung thời gian sau kiện có giá trị dương Bên cạnh đó, khoản cổ phiếu cải thiện kể từ kiện công bố, thể qua tồn khối lượng giao dịch bất thường dương từ ngày [0] ngày [15] hầu hết có ý nghĩa thống kê kiểm định Qua kết cho thấy với tỷ lệ đăng ký mua nhiều cá nhân có liên quan thị trường có phản ứng với thơng tin rõ nét thông tin hàm chứa thơng báo đăng ký mua thơng tin tốt Ngồi ra, sau so sánh, tìm thấy phản ứng nhà đầu tư với thông báo đăng ký giao dịch mua nhiều cá nhân liên quan có kết tương tự với trường hợp phản ứng nhà đầu tư với thông báo đăng ký mua nhiều người nội Bảng 5.3: Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan cá nhân với tỷ lệ mua nhiều Lợi nhuận bất thường T AAR1 T stat Z-value -5 -0.27% -1.08 1.39 -4 0.08% 0.30 -0.28 -3 0.19% 0.77 0.65 -2 -0.07% -0.28 1.02 -1 0.07% 0.30 -1.21 0.65% 2.63*** -2.14** Khối lượng bất thường AAV T stat 0.02 0.20 -0.04 -0.35 0.11 0.98 0.02 0.19 0.15 1.39 0.21 1.97** 15 T Lợi nhuận bất thường AAR1 T stat Z-value 0.50% 2.03** -1.77* 0.18% 0.73 -0.28 0.04% 0.14 -0.84 0.36% 1.46 -0.65 0.06% 0.24 0.83 CAAR T stat Z-value 0.45% 0.40 -0.65 2.35% 1.94* 0.09 3.44% 2.15** 0.09 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [15;15] 2.80% 1.61 0.09 ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% Khối lượng bất thường AAV T stat 0.46 4.27*** 0.24 2.25** 0.40 3.7*** 0.27 2.53** 0.23 2.11** MAAV T stat 0.03 0.39 0.25 2.71*** 0.24 2.44** 0.14 1.92* (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) 5.1.3 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu với thông báo đăng ký bán cổ phiếu người liên quan cá nhân Bảng 5.4 cho thấy giá cổ phiếu thị trường tăng mạnh có xu hướng tăng liên tục thể qua việc tồn LNBT dương từ ngày [-14] đến ngày [-1] hầu hết với mức ý nghĩa cao Tại thời điểm công bố thông tin đăng ký bán cá nhân liên quan, giá cổ phiếu sụt giảm và tiếp diễn sau biểu qua việc tồn LNBT âm ngày sau ngày công bố thông tin Mặc khác, LNBT tích luỹ khung thời gian sau ngày công bố thông tin âm (CAAR [0;30]: -0.96% có ý nghĩa thống kê mức 5%) Xem xét góc độ giao dịch, khoản cổ phiếu cải thiện đáng kể, khối lượng giao dịch có thay đổi lớn trước, sau ngày kiện Qua kết cho thấy thị trường xem thông tin đăng ký bán cổ phiếu người liên quan cá nhân tín hiệu xấu Có tượng nhà đầu tư khác thực giao dịch gia tăng giao dịch theo giao dịch người liên quan Bảng 5.4: Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký bán cổ phiếu người liên quan cá nhân t -5 -4 -3 -2 -1 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] Lợi nhuận bất thường AAR1 0.26% 0.67% 0.48% 0.54% 0.33% -0.09% -0.09% -0.07% 0.07% 0.12% -0.05% CAAR 4.43% -0.26% -0.96% 4.17% T stat 2.66*** 6.91*** 4.94*** 5.63*** 3.37*** -0.90 -0.88 -0.70 0.73 1.21 -0.54 T stat 10.08*** -0.67 -1.8* 7.07*** Khối lượng bất thường Z-value -0.69 -4.3*** -1.99** -3.65*** -2.64*** 1.99** 1.83* 0.60 -1.13 -0.84 -0.05 Z-value 7.39*** -3.72*** -4.45*** 4.57*** ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% AAV 0.24 0.27 0.23 0.28 0.27 0.33 0.28 0.16 0.26 0.22 0.15 MAAV 0.16 0.18 0.12 0.17 T stat 4.75*** 5.23*** 4.44*** 5.46*** 5.27*** 6.56*** 5.53*** 3.13*** 5.14*** 4.4*** 2.89*** T stat 5.25*** 4.79*** 3.34*** 5.44*** 16 (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) 5.1.4 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu thông báo đăng ký bán cổ phiếu người liên quan cá nhân với tỷ lệ bán khác Bảng 5.5 5.6 trình bày kết kiểm định việc tồn LNBT với thông báo đăng ký bán cổ phiếu với tỷ lệ đăng ký bán bán nhiều người liên quan cá nhân Các kết cho thấy phản ứng nhà đầu tư trước thơng báo đăng ký bán ít, bán nhiều người liên quan cá nhân có tương đồng với Bảng 5.5: Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký bán cổ phiếu người liên quan cá nhân với tỷ lệ bán T -5 -4 -3 -2 -1 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] Lợi nhuận bất thường Khối lượng bất thường AAR1 T stat Z-value AAV T stat 0.28% 0.51% 0.43% 0.71% 0.38% 0.00% -0.23% 0.08% 0.21% 0.01% -0.12% CAAR 5.17% -0.26% -1.27% 4.91% 2.28** 4.12*** 3.47*** 5.69*** 3.04*** 0.01 -1.84* 0.67 1.69* 0.06 -0.94 T stat 9.11*** -0.53 -1.82* 6.42*** -0.95 -1.36 -0.95 -3.39*** -1.56 0.48 2.41** -0.13 -1.66* 0.27 1.60 Z-value 6.28*** -3.9*** -4.21*** 3.84*** 0.15 0.22 0.22 0.27 0.25 0.30 0.30 0.21 0.27 0.15 0.11 MAAV 0.13 0.16 0.10 0.15 2.81*** 4.02*** 3.99*** 4.9*** 4.64*** 5.46*** 5.57*** 3.83*** 5*** 2.75*** 2.07** T stat 3.40*** 3.43*** 2.19** 3.70*** ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) Bảng 5.6: Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký bán cổ phiếu người liên quan cá nhân với tỷ lệ bán nhiều Lợi nhuận bất thường t AAR1 T stat -5 0.24% 1.69* -4 0.81% 5.77*** -3 0.51% 3.64*** -2 0.37% 2.65*** -1 0.31% 2.23** -0.16% -1.13 0.06% 0.46 -0.26% -1.85* -0.06% -0.42 0.24% 1.69* 0.03% 0.23 Khung CAAR T stat [-15;-1] 3.79% 5.62*** [0;15] -0.10% -0.17 Z-value 0.35 4.66*** 1.99** 1.79* 2.5** -1.91* -0.17 -1.09 0.04 1.68* 1.79* Z-value 4.97*** -0.37 Khối lượng bất thường AAV T stat 0.33 4.56*** 0.32 4.5*** 0.23 3.24*** 0.29 4.11*** 0.30 4.14*** 0.37 5.14*** 0.26 3.65*** 0.11 1.57 0.27 3.74*** 0.30 4.2*** 0.17 2.35** MAAV T stat 0.18 3.88*** 0.21 3.39*** 17 Lợi nhuận bất thường Khối lượng bất thường AAR1 T stat Z-value AAV T stat [0;30] -0.37% -0.47 -1.09 0.15 2.49** [-15;15] 3.69% 4.09*** 3.53*** 0.20 3.95*** ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) 5.2 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu với thông t báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người liên quan tổ chức 5.2.1 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu với thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan tổ chức Kết (bảng 5.7) cho thấy ngày thông báo, giá có phản ứng với thơng tin (AAR [0]: 0.84% với mức ý nghĩa 1%) Sau ngày công bố thông tin, giá cổ phiếu tiếp tục tăng, LNBT trung bình tích lũy có giá trị dương Như vậy, thị trường phản ứng tích cực với thơng báo đăng ký mua cổ phiếu tổ chức có liên quan Khối lượng giao dịch có thay đổi khơng rõ ràng Dựa kết phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch, thông tin hàm chứa thông báo đăng ký mua cổ phiếu tổ chức có liên quan thông tin tốt, giá cổ phiếu tăng khoản cổ phiếu cải thiện không rõ ràng Bảng 5.7: Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan tổ chức T -5 -4 -3 -2 -1 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] Lợi nhuận bất thường AAR1 -0.01% 0.35% 0.20% 0.01% 0.03% 0.84% 0.78% 0.42% 0.13% -0.22% 0.07% CAAR 0.33% 1.79% 1.36% 2.11% T stat -0.06 2.34** 1.31 0.06 0.19 5.56*** 5.18*** 2.83*** 0.88 -1.43 0.50 T stat 0.54 2.85*** 1.65* 2.5** Khối lượng bất thường Z-value 0.35 -0.53 -0.41 1.11 0.73 -2.94*** -3.83*** -2.06** -1.04 0.86 0.48 Z-value -1.67* 2** 1.50 1.37 AAV -0.04 -0.04 -0.10 -0.12 -0.03 0.13 0.13 0.25 0.14 0.03 0.02 MAAV -0.14 0.03 -0.02 -0.05 T stat -0.47 -0.53 -1.24 -1.43 -0.35 1.53 1.56 2.98*** 1.63 0.33 0.29 T stat -2.45** 0.45 -0.35 -0.90 ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) 5.2.2 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan tổ chức với tỷ lệ mua khác Với thơng báo đăng ký mua (Bảng 5.8) tổ chức liên quan, giá cổ phiếu có phản ứng với thông tin công bố chứng tồn LNBT có giá trị dương với mức ý nghĩa 5% ngày kiện tồn đến ngày thứ Mặt khác LNBT tích luỹ dương khung thời gian sau ngày công bố thông tin với mức ý nghĩa 1% kiểm định phi tham số Khối lượng giao dịch khơng có thay đổi lớn rõ ràng nhìn chung khoản cổ phiếu cải thiện Như vậy, kiện thơng báo đăng ký mua tổ 18 chức liên quan có tác động tích cực ngắn hạn đến giá cổ phiếu khơng có tác động rõ ràng đến khối lượng giao dịch Bảng 5.8: Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan tổ chức với tỷ lệ mua Lợi nhuận bất thường t AAR1 T stat Z-value -5 0.20% 0.91 0.34 -4 0.30% 1.41 0.70 -3 0.01% 0.07 -0.20 -2 0.00% 0.02 -0.92 -1 0.28% 1.30 0.52 0.52% 2.41** 1.41 0.33% 1.54 1.59 0.54% 2.5** 2.49** 0.10% 0.45 -0.02 -0.56% -2.58*** -1.63 0.19% 0.90 0.16 Khung CAAR T stat Z-value [-15;-1] -0.02% -0.03 -0.74 [0;15] 1.06% 1.27 2.84*** [0;30] 0.93% 0.86 1.77* [-15;15] 1.04% 0.90 0.87 ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) Khối lượng bất thường AAV T stat 0.08 0.75 -0.02 -0.18 -0.01 -0.09 -0.12 -1.12 -0.11 -1.06 0.08 0.75 0.06 0.55 0.14 1.37 0.09 0.86 0.02 0.20 -0.04 -0.39 MAAV T stat -0.09 -1.29 -0.06 -0.74 -0.06 -0.86 -0.07 -1.10 Với thông báo đăng ký mua nhiều (bảng 5.9) tổ chức liên quan tồn LNBT trung bình dương ngày cơng bố thơng tin trì đến ngày thứ tư cùng với LNBT trung bình tích luỹ khung thời gian sau ngày công bố thông tin có giá trị dương cao Khối lượng cổ phiếu có thay đổi tích cực (thanh khoản tăng) không đáng kể Tương tự trường hợp đăng ký mua ít, kiện thơng báo đăng ký mua nhiều tổ chức liên quan có tác động tích cực ngắn hạn đến giá cổ phiếu khơng có tác động rõ ràng đến khối lượng giao dịch Bảng 5.9: Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan tổ chức với tỷ lệ mua nhiều Lợi nhuận bất thường t AAR1 T stat Z-value -5 -0.22% -1.02 0.76 -4 0.40% 1.89* -0.14 -3 0.38% 1.81* -0.68 -2 0.01% 0.06 0.58 -1 -0.23% -1.07 1.66* 1.15% 5.45*** -2.83*** 1.23% 5.8*** -3.55*** 0.31% 1.46 -0.32 0.17% 0.79 -1.40 0.13% 0.62 -0.32 -0.04% -0.21 0.76 Khung CAAR T stat Z-value [-15;-1] 0.68% 0.77 -0.86 [0;15] 2.52% 2.68*** 0.76 [0;30] 1.80% 1.43 1.12 [-15;15] 3.19% 2.57** 1.84* ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% Khối lượng bất thường AAV T stat -0.21 -1.43 -0.09 -0.60 -0.17 -1.11 -0.11 -0.70 0.05 0.31 0.17 1.12 0.17 1.13 0.34 2.28** 0.19 1.29 0.08 0.53 0.06 0.37 MAAV T stat -0.20 -2.23** 0.09 0.81 -0.02 -0.20 -0.05 -0.54 19 (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) 5.2.3 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu với thông báo đăng ký bán cổ phiếu người liên quan tổ chức Kết Bảng 5.10 minh chứng trước thời điểm kiện giá cổ phiếu tăng liên tục thể qua việc tồn LNBT dương LNBT tích lũy khung thời gian trước thơng báo Tuy nhiên, ngày thông báo, giá cổ phiếu giảm kéo dài đến ngày thứ hai sau ngày công bố thơng tin nhiều ngày sau Phản ứng nhà đầu tư xem xét góc độ khối lượng, khối lượng giao dịch bất thường có giá trị dương từ ngày [-5] đến ngày [15] Thêm vào đó, chỉ số khối lượng giao dịch bất thường trung bình ngày cho giai đoạn trước sau kiện, MAAV[-15;-1]: 0.10 có ý nghĩa thống kê mức 5%; MAAV[0;15]: 0.22 có ý nghĩa thống kê mức 1% MAAV[0;30]: 0.17 với mức ý nghĩa 1% Qua cho thấy thông tin hàm chứa thông báo đăng ký bán cổ phiếu tổ chức liên quan thông tin xấu Giá cổ phiếu giảm hình thành xu hướng giảm giá cổ phiếu kể từ ngày thông báo Bảng 5.10: Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký bán cổ phiếu người liên quan tổ chức t -5 -4 -3 -2 -1 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] Lợi nhuận bất thường AAR1 T stat 0.24% 1.99** 0.34% 2.83*** 0.31% 2.64*** 0.32% 2.69*** 0.12% 1.02 -0.15% -1.22 -0.15% -1.30 -0.26% -2.23** 0.15% 1.26 0.10% 0.81 0.05% 0.45 CAAR T stat 2.01% 3.61*** -1.03% -1.73* -1.42% -1.91* 0.97% 1.21 Z-value -0.61 -0.92 -1.56 -2.19** -0.61 2.45** 0.98 3.19*** 0.24 0.03 0.66 Z-value 1.50 -2.93*** -3.67*** 0.34 Khối lượng bất thường AAV T stat 0.18 2.93*** 0.17 2.77*** 0.20 3.29*** 0.19 3.07*** 0.15 2.55** 0.35 5.81*** 0.23 3.79*** 0.21 3.46*** 0.21 3.44*** 0.24 4*** 0.19 3.11*** MAAV T stat 0.10 2.33** 0.22 3.91*** 0.17 3.23*** 0.16 3.49*** ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính toán tổng hợp) 5.2.4 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu thông báo đăng ký bán cổ phiếu người liên quan tổ chức với tỷ lệ mua khác Đối với thông báo đăng ký bán (bảng 5.11) người liên quan tổ chức, hầu hết ngày khung kiện chưa có chứng thống kê cho thấy khơng tồn lại LNBT Tuy nhiên, ngày kiện AAV [0]: 0.23 với mức ý nghĩa 1%; đồng thời, khoản cổ phiếu cải thiện sau ngày kiện Với kết trên, thị trường khơng có phản ứng qua giá cổ phiếu thông tin đăng ký bán tổ chức liên quan giúp cải thiện tính khoản cổ phiếu Bảng 5.11: Kết kiểm định LNBT với thông báo đăng ký bán cổ phiếu người liên quan tổ chức với tỷ lệ bán 20 Lợi nhuận bất thường t -5 -4 -3 -2 -1 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] AAR1 0.19% 0.24% 0.28% 0.13% -0.15% -0.06% 0.07% -0.24% 0.09% 0.14% 0.10% CAAR 1.55% -0.25% -0.90% 1.30% T stat 1.27 1.59 1.86* 0.84 -0.99 -0.36 0.45 -1.58 0.59 0.95 0.68 T stat 2.31** -0.33 -0.93 1.21 Z-value 0.39 -0.66 0.53 0.98 -0.96 -1.11 0.09 -2.45** -1.11 1.28 -0.36 Z-value 1.73* -0.51 -1.26 1.58 Khối lượng bất thường AAV 0.22 0.12 0.10 0.04 0.06 0.23 0.04 0.12 0.09 0.17 0.17 MAAV 0.08 0.11 0.05 0.10 T stat 3.4*** 1.84* 1.51 0.58 0.98 3.56*** 0.58 1.88* 1.32 2.66*** 2.55** T stat 1.49 1.78* 0.71 1.80* ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) Đối với thông báo đăng ký bán bán nhiều (bảng 5.12) tổ chức liên quan, tồn LNBT dương số ngày trước kiện công bố từ ngày [-4] đến [-1] Tuy nhiên, ngày kiện, giá cổ phiếu đảo chiều sụt giảm trì qua ngày Cùng với tồn khối lượng giao dịch bất thường có giá trị dương từ ngày [-5] đến ngày [15] Điều cho thấy thông tin hàm chứa thông báo đăng ký bán cổ phiếu tổ chức liên quan thơng tin xấu Đồng thời, có tượng giao dịch cổ phiếu theo thông tin đăng ký bán tổ chức liên quan Bảng 5.12: Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký bán cổ phiếu người liên quan tổ chức với tỷ lệ bán nhiều T -5 -4 -3 -2 -1 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] Lợi nhuận bất thường AAR1 T Test Sign Test 0.28% 1.51 -0.58 0.43% 2.32** -2.08** 0.34% 1.85* -1.78* 0.51% 2.76*** -2.23** 0.40% 2.13** -1.48 -0.24% 2.26** -1.29 -0.38% -2.04** 1.51 -0.29% -1.55 2.11** 0.21% 1.13 -0.88 0.05% 0.26 1.21 0.00% 0.02 0.46 CAAR T test Sign Test 2.46% 2.77*** 1.06 -1.82% -2** -2.98*** -1.94% -1.7* -3.28*** 0.65% 0.54 -0.43 ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) KẾT LUẬN CHƯƠNG Khối lượng bất thường AAV T Test 0.17 1.72* 0.25 2.47** 0.33 3.24*** 0.32 3.16*** 0.24 2.36** 0.49 4.86*** 0.42 4.12*** 0.31 3.06*** 0.35 3.41*** 0.30 2.99*** 0.19 1.91* MAAV T test 0.13 1.93* 0.29 3.01*** 0.25 2.65** 0.21 2.78** 21 Một số kết chương này: Thứ nhất, thơng tin hàm chứa thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan cá nhân thông tin tốt ngược lại, thông tin hàm chứa thông báo đăng ký bán cổ phiếu người liên quan cá nhân thông tin xấu Thứ hai, thông tin hàm chứa thông báo đăng ký mua cổ phiếu tổ chức có liên quan khơng tốt thông tin hàm chứa thông báo đăng ký bán cổ phiếu tổ chức liên quan thông tin xấu CHƯƠNG PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THƠNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI TRỞ THÀNH CỔ ĐƠNG LỚN VÀ KHƠNG CỊN LÀ CỔ ĐƠNG LỚN 6.1 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu với thơng tin nhà đầu tư nước ngồi trở thành CĐL Kết bảng 6.1 chỉ chưa có minh chứng phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch trước ngày công bố thông tin nhà đầu tư nước ngồi CĐL cơng ty Mặc dù thị trường không phản ứng trước ngày công bố thông tin Nhưng sau ngày công bố kiên, giá cổ phiếu tăng cho thấy có phản ứng tích cực thị trường với thơng tin công bố khối lượng giao dịch không tăng Điều cho thấy nhà đầu tư thị trường đánh giá tích cực với thơng tin có quan tâm nhiều mã cổ phiếu có thơng tin nhà đầu tư nước ngồi trở thành CĐL Bảng 6.1: Kết kiểm định LNBT KLBT thơng báo nhà đầu tư nước ngồi trở thành CĐL Lợi nhuận bất thường Khối lượng bất thường t AAR1 T Test Sign Test AAV T Test -5 -4 -3 -2 -1 0.10% 0.23% 0.03% 0.33% -0.14% -0.33% 0.74% 0.45% -0.01% -0.34% 0.29% CAAR 1.83% 1.49% 1.28% 3.32% Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] 0.29 0.71 0.10 1.02 -0.43 -1.01 2.26** 1.36 -0.04 -1.03 0.88 T test 1.94* 1.50 1.11 2.21** 1.12 -0.08 0.26 1.8* -1.8* -1.46 3.52*** 1.63 0.94 -0.08 0.94 Sign Test 2.15** 0.77 0.09 2.15** 0.15 0.03 -0.05 -0.11 -0.32 0.00 -0.07 -0.01 -0.11 0.02 -0.07 MAAV 0.05 -0.10 -0.16 -0.02 1.47 0.27 -0.52 -1.13 -3.18*** 0.05 -0.66 -0.06 -1.07 0.17 -0.69 T stat 0.79 -0.99 -1.64 -0.31 ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) Nhằm cố thêm minh chứng, luận án xem xét thêm phản ứng nhà đầu tư ngày giao dịch để trở thành CĐL Bảng 6.2: Kết kiểm định LNBT KLBT xung quanh ngày thực giao dịch nhà đầu tư nước để trở thành CĐL t -5 -4 Lợi nhuận bất thường AAR1 0.39% 0.55% T Test 1.99** 2.76*** Sign Test 2.16** 1.47 Khối lượng bất thường AAV T Test 0.29 2.81*** 0.22 2.11** 22 Lợi nhuận bất thường t -3 -2 -1 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] AAR1 0.14% 0.07% 0.29% 0.39% -0.15% 0.02% 0.00% 0.24% -0.23% CAAR T Test 0.72 0.37 1.45 1.98** -0.77 0.11 0.02 1.23 -1.14 T test 2.55% 0.66% 0.73% 3.21% 2.77*** 0.64 0.59 2.11** Sign Test 1.30 0.61 1.13 1.30 -1.45 -0.59 0.27 1.30 0.44 Sign Test 2.16** 0.27 0.78 2.67*** Khối lượng bất thường AAV T Test 0.15 1.49 0.16 0.63 0.12 1.17 0.21 2.02** -0.03 -0.25 -0.02 -0.21 0.00 -0.04 -0.15 -1.48 -0.29 -2.8*** MAAV T stat 0.12 -0.08 -0.14 0.02 2.09** -0.86 -1.45 0.27 ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) Từ kết bảng 6.2 minh chứng ngày trước ngày kiện nhà đầu tư nước ngồi có kế hoạch trở thành CĐL có khả mua vào cổ phiếu để tích lũy dần khiến lượng cầu cổ phiếu tăng có khả tác động đến thi trường làm gia tăng giá cổ phiếu Đặc biệt ngày kiện, việc mua vào lượng lớn cổ phiếu nhà đầu tư nước để trở thành CĐL làm lượng cầu cổ phiếu ngày [0] tăng cao làm cho giá cổ phiếu tăng ngày kiện Sau ngày kiện, thấy nhà đầu tư nước ngồi khơng tích cực mua vào thêm khối lượng giao dịch giá cổ phiếu khơng biến động bất thường Tuy vậy, dấu AAV cho thấy khoản cổ phiếu có sụt giảm sau ngày kiện Tóm lại, kết cho thấy việc mua vào cổ phiếu để trở thành CĐL nhà đầu tư nước ngồi có tác động đến giá cổ phiếu, lực mua lớn với khối lượng cao làm tăng giá cổ phiếu Sự gia tăng giá đơn quy luật cung cầu tạo nên Ngồi ra, khơng có chứng cho thấy nhà đầu tư khác thị trường thực giao dịch theo nhà đầu tư nước ngồi sau ngày kiện không tồn KLBT LNBT 6.2 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu thông báo đăng ký bán cổ phiếu nhà đầu tư nước ngồi để khơng CĐL Bảng 6.3: Kết kiểm định LNBT ngày công bố thông tin đăng ký bán cổ phiếu nhà đầu tư nước ngồi để khơng CĐL T -5 -4 -3 -2 -1 Lợi nhuận bất thường AAR1 T Test Sign Test 0.33% 1.33 0.49 -0.03% -0.13 -0.40 -0.43% -1.73* -1.06 0.15% 0.60 0.27 -0.05% -0.20 -0.40 0.25% 1.01 1.37 -0.15% -0.61 -1.50 0.25% 1.00 0.93 0.01% 0.03 0.27 -0.12% -0.48 0.04 -0.09% -0.36 -0.40 Khối lượng bất thường AAV -0.01 -0.17 -0.08 -0.08 -0.06 0.07 -0.15 -0.02 -0.10 -0.28 -0.27 T Test -0.07 -1.01 -0.45 -0.46 -0.34 0.44 0.91 -0.11 -0.61 -1.66* -1.60 23 T Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] Lợi nhuận bất thường AAR1 T Test Sign Test CAAR T test Sign Test -0.80% -0.75 -1.73* -0.36% -0.33 0.27 -1.36% -1.01 -0.62 -1.17% -0.75 -0.18 Khối lượng bất thường AAV MAAV -0.09 -0.01 -0.04 -0.05 T Test T stat -1.00 -0.05 -0.34 -0.51 ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) Kết bảng 6.3 chưa tìm thấy chứng thực nghiệm cho thấy phản ứng nhà đầu tư, điều thể qua việc không tồn LNBT khối lượng giao dịch bất thường có ý nghĩa thống kê ngày công bố thông tin Sau ngày công bố thông tin giá cổ phiếu giảm khối lượng giao dịch giảm (LNBT KLBT âm nhiên khơng có ý nghĩa thống kê).Tóm lại, kiện thơng báo đăng ký bán cổ phiếu nhà đầu tư nước để khơng CĐL khơng có tác động rõ ràng đến giá khối lượng giao dịch cổ phiếu thị trường Do đó, kiện thơng báo đăng ký bán cổ phiếu nhà đầu tư nước để khơng CĐL khơng hàm chứa truyền tải thông tin thị trường Tương tự nội dung nhà đầu tư nước trở thành CĐL, để cố thêm minh chứng cho kết luận nhà đầu tư nước ngồi bán cổ phiếu để khơng CĐL không hàm chứa truyền tải thông tin thị trường Luân án xem xét thêm phản ứng nhà đầu tư ngày giao dịch thành công nhà đầu tư nước ngồi để khơng CĐL Bảng 6.4: Kết kiểm định LNBT ngày giao dịch nhà đầu tư nước ngồi để khơng CĐL T -5 -4 -3 -2 -1 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] Lợi nhuận bất thường AAR1 T Test Sign Test 0.15% 0.66 -1.02 -0.33% -1.44 0.26 0.26% 1.15 -0.81 -0.04% -0.17 -0.59 0.30% 1.30 -0.16 0.05% 0.22 -0.59 -0.34% 1.93* -1.67* -0.21% 1.8* -1.24 -0.20% 0.89 -1.02 -0.20% 0.89 -1.02 -0.17% -0.75 0.05 CAAR T test Sign Test 1.19% 1.25 0.05 0.55% 0.55 -1.02 -0.10% -0.08 -1.02 1.74% 1.22 -0.81 Khối lượng bất thường AAV T Test 0.19 1.94* 0.19 1.97** 0.42 4.29*** 0.20 2.02** 0.17 1.74* 0.66 6.66*** 0.26 2.64*** 0.42 4.32*** 0.40 4.11*** 0.48 4.87*** 0.22 2.26** MAAV T stat 0.12 1.62 0.30 3.02 0.17 1.98 0.21 2.80 ***; **; * với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% (Nguồn: Nghiên cứu sinh tính tốn tổng hợp) Kết bảng 6.4 cho thấy giá cổ phiếu thay đổi bất thường trước ngày kiện, chứng kết kiểm định AAR khơng có ý nghĩa thống kê giai đoạn này; ngồi khơng có chứng việc tồn LNTB tích lũy (CAAR) giai đoạn trước kiện Sau ngày kiện, có chứng cho thấy giá cổ phiếu sụt giảm nhiên, giá cổ phiếu khơng hình thành mức cân mới, khơng tồn LNBT trung bình tích lũy giai đoạn sau kiện Ngược lại, khoản cổ phiếu cải thiện 24 đáng kể khoảng thời gian xung quanh kiện, tồn LNBT dương từ ngày [-6] đến ngày [12] Kết cho thấy nhà đầu tư nước thực bán dần cổ phiếu trước khơng đủ điều kiện CĐL Tóm lại, dựa kết phân tích trên, thơng tin giao dịch bán cổ phiếu nhà đầu tư nước ngồi để khơng CĐL có tác động đến giá khối lượng giao dịch cổ phiếu, nhiên chỉ gây hiệu ứng ngắn hạn giá cổ phiếu Kết cho thấy, giá cổ phiếu khối lượng giao dịch chủ yếu hành vi bán nhà đầu tư nước tác động Các kết chưa đủ chứng cho thấy thông tin hàm chứa việc bán cổ phiếu nhà đầu tư nươc ngồi thơng tin xấu Thêm vào đó, có tượng giao dịch theo nhà đầu tư khác theo hành vi giao dịch nhà đầu tư nước KẾT LUẬN CHƯƠNG Các kết nghiên cứu cho thấy: Thứ nhất, việc mua vào bán cổ phiếu để trở thành CĐL khơng CĐL nhà đầu tư nước ngồi có tác động đến giá khối lượng giao dịch cổ phiếu Sự thay đổi giá khối lượng hai kiện chủ yếu hành vi giao dịch nhà đầu tư nước ngoài; Thứ hai, kiện thơng báo nhà đầu tư nước ngồi trở thành khơng CĐL khơng có tác động rõ ràng đến giá khối lượng giao dịch cổ phiếu, kiện không hàm chứa thông tin ; Thứ ba, kết nghiên cứu khơng có chứng nhà đầu tư khác thị trường thực giao dịch bán theo nhà đầu tư nước có chứng nhà đầu tư khác theo hành vi giao dịch bán nhà đầu tư nước CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 7.1 Kết luận Kết nghiên cứu làm rõ mục tiêu đề sau: Thứ nhất, phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người nội bộ: - Thông tin hàm chứa thông báo đăng ký mua cổ phiếu người nội xem thông tin tốt thị trường người nội thực hành vi mua vào cổ phiếu chiến lược quan trọng để góp phần ngăn chặn đà giảm giá cổ phiếu thị trường Giá cổ phiếu đảo chiều tăng thông tin đăng ký mua cổ phiếu người nội cơng bố kèm theo khối lượng giao dịch tăng đột biến xung quanh ngày kiện - Thông tin hàm chứa thông báo đăng ký bán cổ phiếu người nội xem thông tin xấu thị trường Giá cổ phiếu sụt giảm hình thành xu hướng giảm giá ngày thông báo đăng ký bán cổ phiếu người nội bộ, khối lượng giao dịch tăng đột biến vào ngày xung quanh ngày kiện Thứ hai, phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người có liên quan: (i) Người liên quan cá nhân - Thông tin hàm chứa thông báo đăng ký mua cổ phiếu người liên quan cá nhân tín hiệu tốt Giá cổ phiếu tăng hình thành mức giá Khối lượng giao dịch tăng đột biến kể từ ngày thông tin thông báo tiếp tục trì vào ngày sau Có tượng nhà đầu tư khác thực giao dịch gia tăng giao dịch theo giao dịch người liên quan - Phản ứng nhà đầu tư tương tự với trường hợp kiện đăng ký bán người nội bộ, thị trường xem thông tin đăng ký bán cổ phiếu người liên quan cá nhân tín hiệu xấu Giá cổ phiếu sụt giảm hình thành mức giá thấp kể từ sau kiện Khối lượng giao dịch có thay đổi lớn trước, sau ngày kiện 25 (ii) Người liên quan tổ chức - Thông tin hàm chứa thông báo đăng ký mua cổ phiếu tổ chức có liên quan thơng tin tốt, giá cổ phiếu tăng kể từ kiện công bố hình thành mức giá sau kiện Khối lượng giao dịch tăng không rõ ràng - Thông tin hàm chứa thông báo đăng ký bán cổ phiếu tổ chức liên quan thông tin xấu Giá cổ phiếu giảm hình thành xu hướng giảm giá cổ phiếu kể từ ngày thông báo Khối lượng giao dịch tăng đột biến trước, sau kiện Thứ ba, phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu với tác động thông tin nhà đầu tư nước ngồi trở thành CĐL khơng CĐL: (i) Sự kiện nhà đầu tư nước ngồi trở thành CĐL - Ngày cơng bố nhà đầu tư nước ngồi để trở thành CĐL Chưa có chứng thống kê phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá khối lượng giao dịch trước ngày công bố kiện tổ chức nước ngồi trở thành CĐL cơng ty Sự kiện khơng hàm chứa truyền tải tín hiệu đến thị trường - Ngày thực giao dịch nhà đầu tư nước để trở thành CĐL Ngày mua vào cổ phiếu để trở thành CĐL nhà đầu tư nước ngồi có tác động đến giá cổ phiếu, lực mua lớn với khối lượng cao làm tăng giá cổ phiếu Sự gia tăng giá đơn quy luật cung cầu tạo nên (ii) Sự kiện nhà đầu tư nước ngồi khơng CĐL - Ngày thông báo đăng ký bán cổ phiếu nhà đầu tư nước ngồi để khơng CĐL Khơng có tác động rõ ràng đến giá khối lượng giao dịch cổ phiếu thị trường Sự kiện không hàm chứa thông tin - Ngày bán cổ phiếu nhà đầu tư nước ngồi để khơng CĐL Chưa đủ chứng cho thấy thông tin hàm chứa việc bán cổ phiếu nhà đầu tư nước ngồi thơng tin xấu Giá cổ phiếu khơng có thay đổi bất thường trước ngày kiện Khối lượng giao dịch lớn bất thường xung quanh ngày kiện 7.2 Hàm ý sách Đối với nhà đầu tư Một số hàm ý cho nhà đầu tư bao gồm: Thứ nhất, nhà đầu tư thực mua vào cổ phiếu tiếp tục nắm giữ cổ phiếu theo giao dịch đăng ký mua người nội người có liên quan Thứ hai, nhà đầu tư ngắn hạn nên xem xét bán cổ phiếu giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu có thơng tin liên quan đến thơng báo đăng ký bán cổ phiếu người nội người có liên quan (cá nhân, tổ chức) Thứ ba, nhà đầu tư không nên dựa vào thông tin giao dịch mua bán cổ phiếu nhà đầu tư nước ngồi để trở thành CĐL khơng CĐL để kinh doanh Đối với nhà quản lý Thứ nhất, nhà quản lý cần kiểm sốt tốt có chế tài xử lý thích đáng vi phạm việc công bố thông tin giao dịch người nội người liên quan Thứ hai, nhà quản lý cần có sách quản lý, kiểm sốt xử phạt nghiêm minh hành vi cố tình làm rò rỉ thơng tin hành vi cấu kết người nội cơng ty với tổ chức tài khác để làm giá cổ phiếu Thứ ba, quản lý, kiểm sốt việc cơng ty cơng bố thơng tin liên quan đến việc biến động CĐL bao gồm nhà đầu tư nước 26 7.3 Đóng góp khoa học thực tiễn 7.3.1 Đóng góp khoa học Ứng dụng phương pháp kiện kinh tế mặc dù nhiều tác giả nghiên cứu với nhiều kiện khác nhau, nghiên cứu thực mẫu các thị trường nước ngoài, nghiên cứu tác động thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu người nội bộ, người liên quan thông tin nhà đầu tư nước ngồi trở thành CĐL khơng CĐL đến thị trường chưa nhà khoa học nghiên cứu Chính mơt nghiên cứu đóng góp vào kho tàng học thuật 7.3.2 Đóng góp mặt thực tiễn Kết nghiên cứu luận án tạo thêm chứng thực nghiệm về: i) tác động thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu người nội bộ; ii) ảnh hưởng thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu người liên quan đến thị trường chứng khoán; iii) tác động thơng tin nhà đầu tư nước ngồi trở thành CĐL khơng CĐL đến thị trường chứng khốn từ giúp nhà đầu tư đưa định phù hợp Nhà đầu tư nên ứng xử thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu người nội bộ, người liên quan CĐL nhà đầu tư nước ngồi từ đưa định đầu tư mang lại hiệu cao Đối với nhà quản lý thị trường, đề tài nghiên cứu việc có hay khơng tượng rò rỉ thơng tin trước ngày thơng tin đăng ký giao dịch cổ phiếu người nội bộ, người liên quan CĐL nhà đầu tư nước công bố Việc giúp nhà quản lý giám sát thị trường đưa quy định khắt khe xử phạt cứng rắn việc vi phạm bảo mật thông tin, giao dịch nội gián Đặc biệt, riêng giao dịch có liên quan đến người nội người liên quan tính chất bất cân xứng thông tin, quan quản lý thị trường chứng khoán cần kiểm tra giám sát chặt chẽ việc giao dịch cổ phiếu cổ đông nhằm để bảo vệ cổ đông khác tạo công minh bạch cho thị trường chứng khoán Việt Nam 7.4 Hạn chế Mặc dù cố gắng để hoàn thành luận án, luận án tồn số hạn chế sau: Thứ nhất, bên cạnh kiện xem xét tồn cùng lúc nhiều kiện khác cùng tác động đến giá khối lượng giao dịch cổ phiếu Tuy nhiên, nghiên cứu chưa có phương pháp để khắc phục Đây xem hạn chế bậc đặc thù phương pháp nghiên cứu kiện; Thứ hai, nghiên cứu chưa đề cập đến yếu tố đặc điểm công ty có ảnh hưởng để thay đổi giá khối lượng giao dịch tương ứng với từng kiện nghiên cứu; Thứ ba, điểm luận án hạn chế, chủ đề mà luận án nghiên cứu chưa có nhiều nghiên cứu trước Mặc dù cố gắng lược khảo cơng trình đăng báo nước, luận án tương tự giới Tuy nhiên chưa tìm thấy nghiên cứu trước có cùng chủ đề Do vậy, kết nghiên cứu thiếu việc so sánh đối chiều với cơng trình nghiên cứu trước; Thứ tư, chưa có phần mềm hỗ trợ luận án phải thực xư lý liệu thủ cơng tay Hiện nay, có phần mềm hỗ trợ cho việc ứng dụng phương pháp nghiên cứu kiện Event Study Metrics, nhiên phần mềm thiết kế để xử lý thông tin thu thập từ trang https://finance.yahoo.com/ Do vậy, áp dụng cho trường hợp Việt Nam chưa thực Ngoài ra, số phần mềm hỗ trợ Stata, nhiên, công đoạn xử lý trước đưa vào Stata phức tạp, xử lý thủ cơng hồn tồn Stata chỉ giúp việc chạy kiểm định Do đó, đến thời điểm thực luận án, việc xử lý số liệu xử lý hồn tồn thủ cơng tay 7.5 Nghiên cứu Dựa hạn chế luận án, từ đề xuất hướng nghiên cứu sau: 27 Thứ nhất, bên cạnh xem xét việc tác động thông tin, kiện đến giá khối lượng giao dịch cần xem xét đến yếu tố đặc điểm cơng ty: vốn hóa thị trường, khả sinh lời (ROE, ROA), đòn cân nợ cấu trúc quản trị cơng ty, có ảnh hưởng đến giá khối lượng giao dịch; Thứ hai, xem xét tác động riêng rẻ theo đặc thù từng đối tượng kiện Chẳng hạn, nghiên cứu phân tích tác động thông tin giao dịch cổ phiếu từng trường hợp cụ thể bao gồm: giao dịch cổ phiếu thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc Giám đốc; Phó Tổng giám đốc Phó Giám đốc; Giám đốc Tài chính; Kế tốn trưởng đến giá khối lượng giao dịch cổ phiếu Tương tự cho trường hợp cổ đơng liên quan Ví dụ: Cổ đơng liên quan cá nhân có quan hệ với: HĐQT; Tổng giám đốc; Ban kiểm soát; Kế toán trưởng, ; Thứ ba, bên cạnh việc áp dụng phương pháp nghiên cứu kiện, nghiên cứu kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu khác phân tích ... người nội bộ, người liên quan cổ đông lớn nhà đầu tư nước 1.5 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người nội bộ, người liên quan cổ đơng lớn nhà đầu tư nước. .. CHƯƠNG PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 4.1 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu thông báo đăng ký mua cổ phiếu người. .. lượng giao dịch cổ phiếu với thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu người liên quan cá nhân 5.1.1 Phản ứng nhà đầu tư biểu qua giá cổ phiếu khối lượng giao dịch cổ phiếu với thông báo đăng ký mua cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM tt, PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM tt, CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4 PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, CHƯƠNG 6 PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN VÀ KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn