BÀI báo cáo bài tập QUẢN lý dự án

18 82 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:19

1. Khởi động dự ánÝ tưởng của dự án được thử nghiệm cẩn thận để chắc chắn rằng dự án đó có mang lại lợi ích cho doanh nghiệp tổ chức hay không. Trong suốt giai đoạn này, sẽ xác định thành viên thuộc Nhóm người đưa ra quyết định nếu dự án có khả năng được triển khai.2. Lên kế hoạchKế hoạch dự án, tôn chỉ dự án (project charter) và phạm vi dự án nên được phác thảo, liệt kê cụ thể. Trong giai đoạn này, Nhóm dự án nên sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên, cái nào cần làm trước; tính toán ngân sách và thời gian thực hiện; xác định những nguồn lực cần thiết.3. Tiến hành dự ánTừng nhiệm vụ được phân phối cho từng thành viên trong Nhóm dự án và họ có trách nhiệm hoàn thành chúng nhằm mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp tổ chức. Đây là một thời điểm tốt để cập nhật các thông tin quan trọng liên quan đến quản trị dự án BÀI BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN QUY TRÌNH THI CƠNG PHẦN THÂN THI CÔNG TẦNG TRỆT CÔNG TÁC THỜI GIAN THỰC HIỆN Công tác sàn ngày Thi công tường 2,5 ngày Cầu thang ngày Cửa Cửa sổ Trần ngày Tổng thời gian: 7,7 ngày THI CÔNG TẦNG CÔNG TÁC THỜI GIAN THỰC HIỆN Công tác sàn 1,75 ngày Thi công tường 1,25 ngày Cầu thang ngày Cửa Cửa sổ Trần 1,13 ngày Tổng thời gian: 5,88 ngày THI CÔNG TẦNG CÔNG TÁC THỜI GIAN THỰC HIỆN Công tác sàn ngày Thi công tường 1,25 ngày Cầu thang ngày Cửa Cửa sổ Trần ngày Tổng thời gian: ngày THI CÔNG TẦNG 3, TẦNG CƠNG TÁC THỜI GIAN THỰC HIỆN Cơng tác sàn ngày Thi công tường 1,13 ngày Cầu thang ngày Cửa Cửa sổ Trần 1,5 ngày Tổng thời gian: 6,38 ngày THI CƠNG TẦNG CƠNG TÁC THỜI GIAN THỰC HIỆN Cơng tác sàn 3,88 ngày Thi công tường 1,13 ngày Cầu thang ngày Cửa Cửa sổ Trần 1,38 ngày Tổng thời gian: 8,13 ngày THI CÔNG TẦNG CÔNG TÁC THỜI GIAN THỰC HIỆN Công tác sàn ngày Thi công tường 1,13 ng Cầu thang ngày Cửa Cửa sổ Trần 1,88 ngày Tổng thời gian: 8,75 ngày THI CÔNG TẦNG CÔNG TÁC THỜI GIAN THỰC HIỆN Công tác sàn 2,63 ngày Thi công tường 1,25 ng Cầu thang ngày Cửa Cửa sổ Trần ngày Tổng thời gian: 7,63 ngày THI CÔNG MÁI CÔNG TÁC THỜI GIAN THỰC HIỆN Công tác sàn ngày Thi công tường ngày Tổng thời gian: ngày BIỂU ĐỒ XU HƯỚNG CỦA CƠNG VIỆC CỊN LẠI THEO THỜI GIAN - Burndown Remaining Cumulative Work Remaining Cumulative Actual Work Baseline Remaining Cumulative Work Baseline Remaining Tasks Remaining Actual Tasks Remaining Tasks Work Burndown Task Burndown Shows how much work you have completed and how much you have left If the remaining cumulative work line is steeper, then the Shows how many tasks you have completed and how many you have left If the remaining tasks line is steeper, then your project may be project may be late Is your baseline zero? late Try setting a baseline Learn more COST OVERVIEW PROGRESS VERSUS COST Progress made versus the cost spent over time If % Complete line below the cumulative cost line,your project may be over budget Cha rt Title % Complete BIỂU ĐỒ Cumulative Cost - GIÁ TRỊ DỰ TOÁN Cumulative Percent Complete Cumulative Cost COST STATUS Cost status for all top-level tasks Is your baseline zero? Try setting as baseline Chart Title COST STATUS Cost status for top level tasks Remaining Cost Baseline Cost Actual Cost WORK BURNDOWN Work (hrs) Shows how much work you have completed and how much you have left If the remaining cumulative work line is steeper, then the project may be late Is your baseline work zero? Remaining Cumulative Work Remaining Cumulative Actual Work Baseline Remaining Cumulative Work DỰ TOÁN NHÂN Work (hrs) BIỂU ĐỒ Try setting a baseline Actual Work Baseline Work CÔNG Remaining Work WORK OVERVIEW WORK STATS Shows work stats for all top level tasks - Remaining Availability (Thợ lắp ghép) Remaining Availability (Cần cẩu) Actual Work Remaining Work RESOURCE STATS REMAINING AVAILABILITY Shows work stats for all your resources Shows remaining availability for all work resources BIỂU ĐỒ DỰ TOÁN NGUỒN LỰC Resource Overview Work Status Resource Stats % work done by all the work resources Work status for all work resources Actual Work Remaining Work Resource Status Remaing work for all work resources Baseline Work % Work Complete Cash Flow The chart shows the project's cumulative cost and the cost per quater To see the costs for a different time period, select the Edit option from the Field List The table below shows cost information for all top-level tasks To see cost stats for all tasks, set the Outline Level in the Field List Cost Cumulative Cost Cost Overruns TASK COST VARIANCE RESOURCE COST VARIANCE Cost variance for all top-level tasks in the project Cost variance for all the work resources Cost Variance Cost Variance Resource Cost Overview COST DISTRIBUTION COST STATUS How costs are spread out amongst different resource types Cost status for work resources 498593.75 9335655.67 Actual Cost Remaining Cost COST DETAILS Cost details for all work resources Baseline Cost Type: Work Type: Material Task Cost Overview COST DISTRIBUTION COST STATUS Cost status for top-level tasks How costs are spread out amongst tasks based on their status Status: On Schedule; 148546.67 Status: Late; 1235495.67 Status: Future Task; 8004082.08 Actual Cost Baseline Cost Remaining Cost COST DETAILS Cost details for all top-level tasks Status: On Schedule Status: Future Task Status: Late ... line,your project may be over budget Cha rt Title % Complete BIỂU ĐỒ Cumulative Cost - GIÁ TRỊ DỰ TOÁN Cumulative Percent Complete Cumulative Cost COST STATUS Cost status for all top-level tasks... Remaining Cumulative Work Remaining Cumulative Actual Work Baseline Remaining Cumulative Work DỰ TOÁN NHÂN Work (hrs) BIỂU ĐỒ Try setting a baseline Actual Work Baseline Work CÔNG Remaining Work... work stats for all your resources Shows remaining availability for all work resources BIỂU ĐỒ DỰ TOÁN NGUỒN LỰC Resource Overview Work Status Resource Stats % work done by all the work resources
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI báo cáo bài tập QUẢN lý dự án, BÀI báo cáo bài tập QUẢN lý dự án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn