Tái cấu trúc ngân hàng và hiệu quả hoạt động ngân hàng trường hợp Việt Nam Nơi nghiên cứu: Đại học Kinh tế TPHCM

20 79 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN HỮU HUÂN TÁI CẤU TRÚC NGÂN HÀNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG- TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ho Chi Minh city – 2018 BẢNG CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KÈM LUẬN ÁN Vo, X V., & Nguyen, H H (2018) Bank restructuring and bank efficiency—The case of Vietnam Cogent Economics & Finance, 6(1), 1520423 https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1520423 Vo, X V., & Nguyen, H H (2015) Does Bank Restructure Lead to Higher Efficiency? An Investigation of the Vietnamese Banking System, Singapore Economics Review, Namyang University, Singapore Vo, X V., & Nguyen, H H (2015) The impact of restructuring on structure and performance – Evidence from Vietnam, Infiniti Conferrence, University of Sydney, Australia TÓM TẮT LUẬN ÁN CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG Trong chương này, tác giả trình bày chi tiết lý chọn đề tài, mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Dưới tác động khủng hoảng tài giới việc mở cửa ngành tài theo cam kết gia nhập WTO diển dường lúc, hệ thống NHTM Việt Nam gặp phải nhiều khó khăn thử thách để gia tăng tính hiệu toàn hệ thống giai đoạn từ năm 2007 đến 2015 Với mục đích đánh giá tình hình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam năm gần đây, chủ đề thực dựa nghiên cứu trước tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Luận án tập trung vào nghiên cứu trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam từ năm 2007 đến 2015, kết hợp đánh giá cấu trúc tài khác hệ thống trước giai đoạn thực tái cấu trúc Cụ thể hơn, luận án xem xét biện pháp tái cấu trúc có ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thương mại liệu q trình tái cấu trúc giai đoạn có làm tăng hiệu hoạt động ngân hàng hay không Câu hỏi nghiên cứu dựa khe hở nghiên cứu mà nghiên cứu trước thực xem xét ảnh hưởng phương pháp tái cấu trúc ngân hàng trình tái cấu trúc ngân hàng kinh tế nhỏ, mở trình chuyển đổi Trong đó, luận án nghiên cứu biện pháp tái cấu trúc đưa can thiệp phủ, sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại tư nhân hóa ngân hàng thương mại nhà nước ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng thương mại thời gian nghiên cứu Việt Nam? Để giải câu hỏi này, giả thuyết sau kiểm tra H1.1: Sự can thiệp phủ làm tăng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại H1.2: Sáp nhập mua lại làm tăng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại H1.3: Tư nhân hóa ngân hàng thương mại nhà nước làm tăng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Câu hỏi nghiên cứu thứ hai xem xét ảnh hưởng tái cấu trúc giai đoạn đầu đến cấu hiệu hoạt động ngân hàng Việt Nam Những tác động tái cấu trúc hệ thống NHTM hoạt động cấu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam gì? thay đổi hiệu aua3 hoạt động cấu trúc ngân hàng trước tái cấu trúc Và để giải mục tiêu này, giả thuyết sau kiểm tra: H2.1: Giả thuyết dựa lý thuyết structure conduct performance(SCP) Như nêu SCP, thị trường tập trung, ngân hàng có sức mạnh thị trường tạo lợi nhuận cao Vì vậy, giả thuyết sức mạnh thị trường khiến ngân hàng lớn hoạt động hiệu hành vi chi phối ngân hàng ảnh hưởng đến trình thiết lập giá thị trường, việc cho phép ngân hàng có lợi nhuận vượt trội so với ngân hàng khác H2.2: Dựa sức mạnh thị trường tương đối (RMP), giả thuyết thứ hai cho thấy ngân hàng có thị phần lớn sản phẩm khác biệt có sức mạnh thị trường cao đạt nhiều lợi nhuận ngân hàng thông thường H2.3: Giả thuyết dựa lý thuyết ES: chi phí sản xuất thấp công ty tương đối hiệu cho phép họ cạnh tranh mạnh mẽ hơn, chiếm thị phần lớn kiếm lợi nhuận cao H2.4: Giả thuyết sống yên tĩnh (quiet life): Các ngân hàng có thị phần cao có hiệu thấp Chương Lý thuyết tổng quan nghiên cứu trước Chương xem xét tài liệu trước tái cấu trúc bao gồm tài liệu liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ngân hàng; vấn đề lý thuyết tài liệu liên quan đến tái cấu trúc ngân hàng hiệu ngân hàng; tài liệu trước phương pháp tái cấu trúc ngân hàng Bên cạnh đó, chương thảo luận tảng lý thuyết tài liệu trước mối quan hệ tái cấu trúc ngân hàng hiệu ngân hàng hiệu tái cấu trúc ngân hàng cấu trúc hiệu hoạt động ngân hàng Đầu tiên kiến thức tảng tái cấu trúc Trong nội dung này, tác giả trình bày lý thuyết hiệu quả; giả thuyết liên quan bao gồm cấu trúc thị trường giả thuyết hiệu quả, giả thuyết sức mạnh thị trường tương đối, giả thuyết sống tĩnh lặng (quiet life); giả thiết có liên quan Thứ hai, tổng quan tài liệu tập trung vào phương pháp tái cấu trúc ngân hàng hiệu hoạt động ngân hàng Nó thảo luận mối quan hệ tái cấu trúc ngân hàng hiệu hoạt động ngân hàng; sau phương pháp tái cấu trúc ngân hàng ảnh hưởng đến hiệu ngân hàng Thứ ba đánh giá nghiên cứu cấu trúc mối quan hệ hiệu suất hệ thống ngân hàng Tác giả sử dụng ba giả thuyết cấu trúc mối quan hệ hiệu hoạt động ngân hàng, giả thuyết sức mạnh thị trường, giả thuyết cấu trúc hiệu giả thiết sống tĩnh lặng (quiet life) Chương 3: Tổng quan tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam Trong chương tác giả trình bày trình tái cấu trúc NHTM Việt Nam từ năm 2007 đến 2015, có đề án tái cấu trúc phủ theo định 254 Trong thời gian tái cấu trúc, hệ thống NHTM trải qua biện pháp tái cấu trúc tự nguyện bắt buộc như: mua bán sáp nhập ngân hàng, cổ phần hóa NHTM nhà nước, nới room cho khối ngoại, hỗ trợ đặc biệt từ phủ, … Chương Dữ liệu phương pháp nghiên cứu Chương trình bày liệu phương pháp sử dụng để kiểm tra giả thuyết liên quan đến ba câu hỏi nghiên cứu Nó mơ tả nguồn liệu, quy trình chọn mẫu, thơng số kỹ thuật mơ hình, phương pháp ước tính kiểm tra tính vững mơ hình Dữ liệu nghiên cứu Trong luận án này, liệu 26 ngân hàng Báo cáo tài ngân hàng thu thập từ Bankscope giai đoạn từ 2001 đến 2015 Mẫu nghiên cứu bao gồm ngân hàng chịu ảnh hưởng khủng hoảng ngân hàng năm 2008 sau thực tái cấu trúc Dữ liệu hàng năm sử dụng để đo lường hiệu kỹ thuật Dữ liệu báo cáo tài hợp thu từ sở liệu Bankscope tập trung vào phân tích thay đổi hoạt động ngân hàng thời gian thực trước, trình tái cấu trúc Phương pháp nghiên cứu Nội dung mô tả phương pháp ước tính cho RQ1 (Phân tích màng bao liệu DEA) RQ2 (Phân tích màng bọc liệu bình phương tối thiểu) Đối với RQ1, tác giả áp dụng DEA bước để tính tốn mức độ ảnh hưởng biến phụ thuộc biến mơi trường Đối với RQ2, thay điều tra tác động biến môi trường, tác giả sử dụng DEA bình thường cho bước để nghiên cứu giả thiết đề Biến thống kê mơ tả Nội dung trình bày biến thống kê mô tả Thứ nhất, hiệu ngân hàng từ phương pháp tái cấu trúc, ba biến đầu vào ba biến đầu theo phương pháp trung gian thực để tính tốn số hiệu hoạt động theo phương pháp DEA Nhóm biến số độc lập sử dụng để kiểm tra tác động biện pháp tái cấu trúc đến hiệu ngân hàng bao gồm biến giả cho sáp nhập ngân hàng nước (MER), cổ phần hóa (COP) can thiệp nhà nước (SI) Ngồi ra, có biến kiểm sốt bao gồm sáu biến nhân tố cụ thể theo quốc gia biến kiểm soát bao gồm sáu yếu tố cụ thể theo quốc gia đặc điểm ngân hàng Thứ hai, để thực mơ hình cho RQ2, tác giả thu thập tính tốn tất biến sau bảng này: STT Biến ROA ROE The four-bank concentration ratio The Herfin- dahl-Hirschman Index Market share Ký hiệu ROA ROE CR4 HERF MS 10 11 12 13 X-efficiency XINEFF Ownership dummy Time trend The ratio of loans to assets The ratio of equities to assets SCALE SINEFF XEFF XINEFF OWN TT LA KA SEFF SINEFF Model  RQ1: Hiệu phương pháp tái cấu trúc hoạt động ngân hàng Biến môi trường bước Để khám phá tác động yếu tố môi trường đến hiệu lực phân tích hiệu ban đầu, ba biện pháp tái cấu trúc ngân hàng, sáu yếu tố cụ thể theo quốc gia đưa vào bước Trong bước 2, thực thử nghiệm mơ hình sau: = (1) = (2) = (3) =(4) = (5) = (6) Sau tính toán hiệu ba phương thức tái cấu trúc ba yếu tố đầu vào: tổng tiền gửi (TD), chi phí lãi vay (IE) chi phí phi lãi (NE) ba đầu ra: tổng cho vay (TL), thu nhập từ lãi (IR) thua nhập lãi (NR), chúng tơi tiếp tục tính tốn ba biến đầu vào ba biến đầu tác động sáu biến môi trường = (7) = (8) = (9) = (10) = (11) = (12) Cuối cùng, bước tương tự giai đoạn sử dụng phương pháp DEA thay ba biến đầu vào ba biến đầu điều chỉnh bước RQ2: Ảnh hưởng cải cách đến cấu trúc hiệu hoạt động Các ý tưởng Luận án dựa nghiên cứu Berg (1995) Fu (2009) để kiểm tra giả thuyết Bằng cách thử nghiệm trên, luận án việc tái cấu trúc có hiệu làm thay đổi cấu trúc hệ thống hay không mức độ ảnh hưởng Đầu tiên, theo Berger (1995) Goldberg Rai (1996), phương trình (1) sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ giả thuyết: + eit (1) Theo giả thuyết cấu trúc hiệu (ES), quan hệ nhân giả định từ hiệu đến lợi nhuận đến cấu trúc thị trường Các ngân hàng hiệu nên có lợi nhuận cao hơn, đó, dấu hiệu hệ số XEFF SEFF phải có ý nghĩa tích cực, nghĩa là, β_3> 0, β_4> Theo giả thuyết sức mạnh thị trường, b1, b2 dương có ý nghĩa thống kê giả thuyết sức mạnh thị trường chấp nhận Để đảm bảo có mối quan hệ lợi nhuận cấu trúc thị trường, lợi nhuận biến cấu trúc thị trường phải có tác động tích cực đến hiệu hoạt động Do đó, điều kiện cần thiết để giả thuyết cấu trúc hiệu nắm giữ hiệu có tác động tích cực đến cấu trúc thị trường Để thiết lập diện nó, hai phương trình bổ sung ước tính: (2) + + eit (3) Giống Berger Hannan (1997), phương trình (4) (5) sử dụng để kiểm tra giả thuyết Hicks(1935) XEFFit= a + CONt +MSit +CONTROLit + eit (4) SEFFit = a + CONCit + MS + CONTROLit + eit (5) Theo giả thuyết sống tĩnh lặng, dấu hiệu hệ số CONC / MS phải có giá trị âm có ý nghĩa thống kê (4) (5) Do đó, ngân hàng có sức mạnh thị trường lớn hiệu môi trường thoải mái quản lý chậm chạp Lưu ý hướng nhân đảo ngược phương trình (2) / (3) (4) / (5) Nếu hai tập hợp quan hệ chứng minh, ước lượng OLS gây tượng nội sinh (Berger Hannan, 1997), khắc phục cách sử dụng thủ tục bình phương tối thiểu hai giai đoạn (2SLS) Kiểm tra tính vững mơ hình Nội dung thảo luận thử nghiệm tính vững sử dụng để giải mối quan tâm phương pháp luận liên quan đến trường hợp khác biện pháp tái cấu trúc hiệu hiệu ngân hàng thương mại Phương pháp hồi quy SFA cho câu hỏi nghiên cứu SFA kiểm tra Hausman cho câu hỏi nghiên cứu 10 Chapter Results and discussion of results Các kết thực nghiệm cho thử nghiệm giả thuyết ba câu hỏi nghiên cứu báo cáo Chương Kết nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Kết nghiên cứu phủ Việt Nam nắm giữ phần lớn cổ phần, nên việc cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước khơng thực hiệu hoạt động Bên cạnh đó, chứng thực nghiệm cho thấy hầu hết ngân hàng quốc doanh phủ hỗ trợ thơng qua tái cấu trúc lại trì chi phí biên cao để tạo doanh thu với hiệu cao Ngoài ra, việc hợp sáp nhập ngân hàng có số tác động tích cực Rủi ro nợ xấu khoản ngân hàng gặp khó khăn dẫn đến giảm hiệu hợp ngân hàng Tóm lại, việc tái cấu trúc nhìn chung khơng giúp cải thiện hiệu hoạt động ngân hàng thương mại; dẫn đến chi phí chuyển đổi tổn thất mà người nộp thuế phải chịu Ngoài ra, hệ thống ngân hàng thương mại phải đối mặt với nhiều vấn đề khác tư nhân hóa phần, phân biệt ngân hàng thương mại nhà nước ngân hàng tư nhân can thiệp hỗ trợ nhà nước Kết câu hỏi nghiên cứu Giả thiết sức mạnh thị trường chấp nhận hai giai đoạn trước trình tái cấu trúc, Với bốn ngân hàng lớn, khơng có chứng mối quan hệ tiêu cực đáng kể mức độ tập trung thị trường hiệu hoạt động Điều có nghĩa 11 giai đoạn tái cấu trúc ngân hàng Việt Nam, ngân hàng có thị phần cao có lợi nhuận cao không phụ thuộc vào tập trung thị trường (RMP) Trong giai đoạn đầu tiên, ngân hàng có thị phần lớn có sức mạnh thị trường tốt ngân hàng khác Họ có lợi để huy động tiền từ quan nhà nước, kho bạc nhà nước ưu từ phủ Do đó, họ tạo thị phần cao mang lại lợi nhuận lớn Ở giai đoạn thứ hai, ngân hàng thương mại nhà nước tư nhân hóa, ngân hàng nhà nước chiếm phần lớn cổ phần độc quyền tồn Mặc dù khơng có chứng cho thấy chi phí sản xuất thấp cơng ty tương đối hiệu cho phép họ cạnh tranh mạnh mẽ hơn, chiếm thị phần lớn kiếm lợi nhuận cao lý thuyết ES So với số báo trước, kết nghiên cứu luận án kinh tế Việt Nam khác với nghiên cứu Trung Quốc Ye, Xu Fang (2012) giai đoạn 19982007, hai giả thuyết SCP ES bị bác bỏ Trung Quốc; Trong thời kỳ cải cách Trung Quốc, có Giả thuyết E-S chấp nhận Tại Việt Nam, yếu tố tái cấu trúc giải nợ xấu tập trung vào M & A tư nhân hóa Trong Trung Quốc, bên cạnh phương thức tái cấu trúc thông thường, họ tăng cường quản trị ngân hàng bao gồm tổ chức nguồn nhân lực, ngân hàng phép tăng vốn sử dụng vốn huy động để tăng đầu tư vào hệ thống công nghệ quản lý rủi ro để cải thiện hiệu hoạt động ngân hàng Chapter Kết luận 12 Đánh giá câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết kết Bảng trình bày tóm tắt luận án Hai câu hỏi nghiên cứu giả thuyết phát liên quan chúng Các câu hỏi nghiên cứu nêu Chương 1, tổng quan hoạt động tái cấu trúc hệ thống NHTM chương giả thuyết chúng phát triển Chương Dữ liệu phương pháp luận để kiểm tra giả thuyết lựa chọn phép đo biến đổi ghi lại Chương Các phát thảo luận Chương Results Research questions, related hypotheses Stage Stage Stage Stage How the restructuring measures were introduced as government intervention, merger Panel A RQ1 and acquisition of commercial banks and privatization of stateowned commercial banks effect on the performance of the commercial banks in the study period? Hypotheses H1.1: Government Not intervention increases the effective of 13 Supported commercial banks' performance H1.2: Merger and acquisition increases Not the effective of Supported commercial banks' performance H1.3: Privatization of state-owned commercial banks Not increases the effective Supported of commercial banks' performance What are the effects of Panel B – RQ2 reform on Vietnam's Stage Stage commercial bank (2001- (2007- structure and 2006) 2015) Insufficient Insufficient performance? Hypotheses H2.1: This hypothesis, based on SCP, suggests that the collusive behaviour of dominating firms in the industry influences the price setting process in the market which allowed those firms to get high profit 14 over the other firms SCP supposes that there is a positive relationship between market concentration and firm performance H2.2: This hypothesis is based RMP It suggests that Firms have bigger market shares and well- Not differential products supported Supported will have higher market power and can achieve more profit than usual firms H2.3: This hypothesis is based on XEfficiency (XEFF) Banks have high technical efficiency are able to work at a lower cost and get high profits and market share Therefore, it is expected to have a positive relationship with profitability and 15 Insufficient Not support the variables such as technical efficiency, market share and concentration H2.4: This hypothesis is based on Scaleefficient hypothesis (SEFF) This hypothesis proposed that the degree of economics scale affects to the performance of firms Supported Supported Not support Insufficient It predicts that, firms which are operating under a maximum scale can produce goods and services at a relatively lower cost and achieve a high profit H2.5 Quiet life hypotheis Banks have higher market share, have lower efficiency Đóng góp luận án 16 Đầu tiên, đóng góp luận án tranh tổng thể trình tái cấu giai đoạn đầu Việt Nam Thứ hai, kết nghiên cứu bổ sung thêm vào lý thuyết tái cấu trúc hệ thống tài chính, quốc gia có kinh tế nhỏ, mở trình chuyển đổi chịu nhiều biến động dễ bị tổn thương so với quốc gia có kinh tế lớn Từ đóng góp vào hàm ý sách cho việc điều hành hệ thống tài phủ Về mặt lý thuyết, lần đầu tiên, giả thuyết sức mạnh thị trường, cấu trúc hiệu quả, sống tĩnh lặng (quiet life) phân tích Việt Nam, kinh tế mở nhỏ q trình chuyển đổi Hàm ý sách Hàm ý sách luận án phủ nên giảm can thiệp vào thị trường, chủ động cho phép tư nhân hóa ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục sách tích hợp để tăng cường cạnh tranh minh bạch hệ thống ngân hàng Bên cạnh đó, phủ cần xây dựng chiến lược kế hoạch tham gia vào hệ thống tài giới, để đảm bảo ổn định hệ thống sau giai đoạn chuyển đổi Hạn chế nghiên cứu Đầu tiên liệumột số liệu bị thiếu gây khó khăn cho q trình thống kê biến Bên cạnh đó, tái cấu trúc ngân hàng diễn ra, 17 chúng tơi thực nghiên cứu giai đoạn đầu tái cấu trúc giai đoạn từ 2007 đến 2015 Hướng nghiên cứu Định hướng nghiên cứu cho chủ đề sau liệu ngân hàng thương mại Việt Nam trì thị phần, đứng vững thị trường có lợi cho lợi cạnh tranh với ngân hàng thương mại nước ngày tham gia vào hệ thống tài Việt Nam hay không; Hoặc theo xu hướng kinh tế khác, nhỏ mở, với kỹ quản lý công nghệ cạnh tranh, lạc hậu, thị phần cho ngân hàng nước chịu phân phối từ ngân hàng nước ngồi tổ chức tài lớn giới 18 ... pháp tái cấu trúc ngân hàng hiệu hoạt động ngân hàng Nó thảo luận mối quan hệ tái cấu trúc ngân hàng hiệu hoạt động ngân hàng; sau phương pháp tái cấu trúc ngân hàng ảnh hưởng đến hiệu ngân hàng. .. Việt Nam Những tác động tái cấu trúc hệ thống NHTM hoạt động cấu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam gì? thay đổi hiệu aua3 hoạt động cấu trúc ngân hàng trước tái cấu trúc Và để giải mục tiêu... đến tái cấu trúc ngân hàng hiệu ngân hàng; tài liệu trước phương pháp tái cấu trúc ngân hàng Bên cạnh đó, chương thảo luận tảng lý thuyết tài liệu trước mối quan hệ tái cấu trúc ngân hàng hiệu ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái cấu trúc ngân hàng và hiệu quả hoạt động ngân hàng trường hợp Việt Nam Nơi nghiên cứu: Đại học Kinh tế TPHCM, Tái cấu trúc ngân hàng và hiệu quả hoạt động ngân hàng trường hợp Việt Nam Nơi nghiên cứu: Đại học Kinh tế TPHCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn