Khái quát chung về hợp đồng dân sự

16 98 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:10

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ, TRÌNH BÀY MỘT MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ I KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Khái niệm Hợp đồng dân khái niệm có nguồn gốc lâu đời thông d ụng nh ất, chế định quan trọng pháp luật Dân Có nhi ều cách định nghĩa “Hợp đồng dân sự”, chẳng hạn: Theo phương diện chủ quan: Hợp đồng dân giao dịch dân sự, bên có thỏa thuận thống ý chí với nhằm xác l ập, thay đ ổi ho ặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân cho Theo phương diện khách quan : Hợp đồng dân loại quan hệ xã hội quy phạm pháp luật dân điều chỉnh thể hình thức định Dưới góc độ pháp luật thực định, khái niệm hợp đồng dân Việt Nam quy định Điều 85 Bộ Luật dân 2015, theo đó: “Hợp đồng dân sự thoả thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quy ền, nghĩa v ụ dân sự.” Hình thức thời điểm có hiệu lực hợp đồng dân 2.1 Hình thức hợp đồng dân Hình thức hợp đồng dân (cũng hình thức giao dịch dân sự) quy định Điều 119 Bộ Luật dân 2015 bao gồm: - Hình thức miệng (bằng lời nói): Thơng qua hình thức này, bên giao kết h ợp đ ồng ch ỉ c ần th ỏa thu ận miệng với nội dung hợp đồng th ực hi ện hành vi định với Hình thức áp dụng trường hợp bên có độ tin tưởng lẫn (bạn bè cho vay ti ền) ho ặc đ ối v ới nh ững hợp đồng mà sau giao kết thực chấm dứt - Hình thức viết (bằng văn bản): Nhằm nâng cao độ xác thực nội dung cam kết, bên có th ể ghi nhận nội dung giao kết hợp đồng đồng văn Trong văn b ản đó, bên phải ghi đầy đủ nội dung hợp đ ồng đồng ký tên xác nhận vào văn Khi có tranh chấp, hợp đồng giao kết b ằng hình th ức văn tạo chứng pháp lý ý chắn so với hình th ức mi ệng Căn vào văn hợp đồng, bên dễ dàng thực quy ền yêu c ầu c đ ối với bên Vì vậy, hợp đồng mà việc thực hi ện không lúc v ới việc giao kết bên thường chọn hình thức Thông thường, h ợp đồng đ ược lập thành nhiều bên giữ bản, coi có tay m ột b ằng chứng, chứng minh quyền dân - Hình thức có cơng chứng, chứng thực, đăng ký: Đối với hợp đồng có tính chất phức tạp, dễ xảy tranh ch ấp đ ối tượng tài sản mà Nhà nước cần phải quản lý ki ểm soát chúng dịch chuyển từ chủ thể sang chủ thể khác bên ph ải l ập thành văn có cơng chứng, chứng thực Hợp đồng lập theo hình th ức giá tr ị chứng cao Vì vậy, hợp đồng mà pháp lu ật không yêu c ầu phải lập theo hình thức để quyền lợi bảo đảm, bên chọn hình thức để giao kết hợp đồng 2.2 Thời điểm có hiệu lực hợp đồng dân Khi hợp đồng có hiệu lực, bên phải thực nghĩa vụ dân s ự s ự xác định từ hợp đồng Trên sở hình thức giao k ết mà hi ệu l ực hợp đồng xác định theo thời điểm khác Tuy nhiên, th ời ểm có hiệu lực hợp đồng dân xác định theo th ỏa thu ận bên theo quy định pháp luật Vì vậy, hợp đồng dân s ự coi có hi ệu l ực vào thời điểm sau đây: - Hợp đồng miệng có hiệu lực thời điểm bên tr ực ti ếp th ỏa thu ận với nội dung chủ yếu hợp đồng; - Hợp đồng văn thường, có hiệu lực thời ểm bên sau ký vào văn hợp đồng; - Hợp đồng văn có cơng chứng, chứng thực ,đăng ký có hi ệu l ực t ại thời điểm văn hợp đồng công chứng, chứng thực, đăng ký; Ngồi ra, hợp đồng có hiệu lực sau th ời ểm nói n ếu bên tự thỏa thuận để xác định trường hợp mà pháp luật quy đ ịnh cụ thể Ví dụ: Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực thời điểm bên tặng cho nhận tài sản (Điều 458 BLDS năm 2015) Nội dung hợp đồng dân Nội dung hợp đồng dân tổng hợp điều khoản mà ch ủ th ể tham gia giao kết hợp đồng thỏa thuận Các điều khoản xác định nh ững quyền nghĩa vụ dân bên hợp đồng Điều 398 BLDS năm 2015 quy định: Các bên hợp đồng có quyền thỏa thuận nội dung hợp đồng Hợp đồng có nội dung sau đây: a) Đối tượng hợp đồng; b) Số lượng, chất lượng; c) Giá, phương thức toán; d) Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng; đ) Quyền, nghĩa vụ bên; e) Trách nhiệm vi phạm hợp đồng; g) Phương thức giải tranh chấp Trong tất điều khoản nói trên, có điều khoản mà hợp đồng bên không cần thỏa thuận hợp đồng khác, bên l ại bu ộc phải thỏa thuận hợp đồng coi giao kết Mặt khác, nh ững n ội dung cụ thể này, bên thỏa thuận đ ể xác định v ới thêm m ột s ố nội dung khác Vì vậy, phân chia ều khoản n ội dung c h ợp đồng thành ba loại sau: 3.1 Điều khoản bản: Các điều khoản xác định nội dung chủ yếu h ợp đ ồng Đó điều khoản thiếu loại hợp đồng N ếu khơng thỏa thuận điều khoản hợp đồng khơng thể giao kết Đi ều khoản tính chất hợp đồng định pháp lu ật quy định Tùy theo loại hợp đồng mà điều khoản c có th ể đ ối t ượng, giá cả, địa điểm Có điều khoản đương nhiên ều khoản b ản, khơng thỏa thuận tới khơng thể hình thành hợp đồng Chẳn hạn, ều kho ản đối tượng điều khoản hợp đồng mua bán tài s ản Ngồi ra, có điều khoản mà điều khoản bên thấy cần phải thỏa thuận điều khoản giao kết hợp đồng điều khoản điều khoản hợp đồng giao kết 3.2 Điều khoản thông thường Là điều khoản pháp luật quy định trước Nếu giao kết hợp đồng, bên không thỏa thuận điều khoản v ẫn coi nh hai bên thỏa thuận thực pháp luật quy định Khác v ới ều khoản bản, điều khoản thông thường khơng làm ảnh hưởng tới q trình giao kết hợp đồng Để giảm bớt công vi ệc không cần thi ết giao k ết hợp đồng, bên khơng cần thỏa thuận khơng cần ghi vào văn b ản h ợp đồng điều khoản mà pháp luật quy định ảnh bên phải thực điều khoản Vì vậy, có tranh chấp n ội dung quy định pháp luật đ ể xác định quy ền nghĩa v ụ c bên hợp đồng Ví dụ: địa điểm giao tài sản động sản (đ ối tượng h ợp đ ồng mua bán) nơi cư trú người mua người mua tr ả ti ền h ợp đồng bên không thỏa thuận địa điểm giao tài sản 3.3 Điều khoản tùy nghi: Ngoài điều khoản phải thỏa thuận tính chất hợp đồng điều khoản mà pháp luật quy định trước, giao kết h ợp đ ồng bên thỏa thuận đểxác định thêm số điều khoản khác nhằm làm cho n ội dung hợp đồng cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho bên trình thực hợp đồng Các điều khoản gọi điều khoản tùy nghi Điều khoản tiền nghi điều khoản mà bên tham gia giao k ết hợp đồng tự ý lựa chọn thỏa thuận với đ ể xác định quy ền nghĩa v ụ dân bên Thơng qua điều khoản tùy nghi, bên có nghĩa v ụ đ ược phép l ựa chọn cách thức định để thực hợp đồng, cho thu ận lợi mà bảo đảm quyền yêu cầu bên Như vậy, điều khoản nội dung hợp đồng đừng có th ể ều khoản bản, điều khoản thơng thường điều khoản tùy nghi Chẳng hạn, địa điểm giao vật hợp đồng mua bán tài s ản ều khoản bản, giao kết, bên th ỏa thuận cụ th ể v ề n giao v ật Ngược lại, điều khoản thông thường bên không thỏa thuận mà thừa nhận thực theo quy định pháp luật Mặt khác, đ ịa ểm hợp đồng mua bán điều khoản tùy nghi n ếu bên th ỏa thu ận cho phép bên có nghĩa vụ lựa chọn nhiều nơi đ ể thực hi ện nghĩa v ụ giao vật Dựa vào tính chất điều khoản tùy nghi người ta có th ể phân chúng thành hai loại khác tùy nghi pháp luật tùy nghi khác pháp luật Phân loại hợp đồng dân Hợp đồng dân "bản giao kèo" để ghi nhận quyền nghĩa vụ dân bên Trong đa dạng hợp đồng dân s ự, có th ể dựa vào nh ững dấu hiệu đặc trưng để phân chúng thành nhóm khác Trong BLDS năm 2015, Điều 402 có định nghĩa s ố hợp đồng chủ y ếu Tuy nhiên, thực tiễn có nhiều loại hợp đồng khác ng ười ta có th ể dựa vào khác để phân biệt loại hợp đồng sau: - Dựa vào hình thức hợp đồng hợp đồng dân phân thành h ợp đồng miệng, hợp đồng văn bản, hợp đồng có cơng chứng, chứng thực, hợp đồng mẫu - Dựa vào mối liên hệ quyền nghĩa vụ dân bên h ợp đ ồng phân thành hai loại là: Hợp đồng song vụ Hợp đồng đơn vụ + Hợp đồng song vụ hợp đồng mà bên chủ thể có nghĩa v ụ Hay nói cách khác, bên chủ thể hợp đồng song vụ ng ười v ừa có quy ền lại vừa có nghĩa vụ dân Trong nội dung loại hợp đồng này, quy ền dân s ự bên đối lập tương ứng với nghĩa vụ bên ngược l ại Vì th ế, n ếu hợp đồng song vụ giao kết theo hình thức văn phải l ập thành nhi ều văn để bên giữ hợp đồng Tại khoản ều 402 BLDS năm 2015 định nghĩa : "Hợp đồng song vụ hợp đồng mà bên đ ều có nghĩa v ụ đ ối v ới nhau" + Hợp đồng đơn vụ hợp đồng mà bên ch ỉ có nghĩa v ụ mà khơng có quyền bên bên người có quy ền nh ưng thực nghĩa vụ - Dựa vào phụ thuộc lẫn hiệu lực hợp đ ồng h ợp đồng phân thành hai loại hợp đồng h ợp đồng phụ v ụ T ại kho ản Điều 402 BLDS năm 2015 quy định: "Hợp đồng h ợp đ ồng mà hi ệu l ực không phụ thuộc vào hợp đồng khác" Như vậy, hợp đồng tuân th ủ đầy đủ điều kiện mà pháp luật quy định đương nhiên phát sinh hi ệu l ực có hiệu lực bắt buộc bên từ thời điểm giao kết Ngược lại, "hợp đồng phụ hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào h ợp đ ồng chính" (Khoản Điều 402 BLDS năm 2015) Trước hết, hợp đồng phụ mu ốn có hiệu lực phải tuân thủ đầy đủ điều kiện luật định ch ủ th ể, v ề n ội dung, v ề hình thức Mặt khác, tuân thủ đầy đủ điều ki ện nói nh ưng h ợp đồng khơng có hiệu lực hợp đồng (h ợp đồng mà phụ thu ộc) b ị coi khơng có hiệu lực Ví dụ: Hợp đồng cầm cố khơng có hiệu lực h ợp đ ồng cho vay khơng có hiệu lực - Dựa vào tính chất có có lại lợi ích chủ th ể, h ợp đ ồng dân s ự phân thành hai loại lại hợp đồng có đền bù hợp đồng khơng có đền bù + Hợp đồng có đền bù loại hợp đồng mà bên chủ th ể để sau thực cho bên lợi ích nhận từ bên l ợi ích tương ứng Đặc điểm quan hệ tài sản giao lưu dân sự trao đổi ngang giá Bởi thế, đa phần hợp đồng dân hợp đồng có đền bù Tính ch ất đ ền bù hợp đồng bên áp dụng để thực việc trao đổi với sau lợi ích vật chất Tuy nhiên, không thiết bên hưởng lợi ích vật chất bên hưởng lợi ích vật chất coi "đền bù tương ứng" Do nhu cầu đa dạng, bên thỏa thuận để giao kết hợp đồng đồng mà bên hưởng lợi ích vật chất bên lại hưởng lợi ích thuộc nhu cầu tinh thần Cần xác định rằng, hợp đồng mang tính chất đền bù dù đa phần hợp đồng song vụ đa phần hợp đồng song vụ mang tính chất đền bù Tuy nhiên, thực tế có nhiều hợp đồng dù mang tính chất đền bù lại hợp đồng đơn vụ hợp đồng cho vay có lãi mà hiệu lực xác định thời điểm bên vay nhận tiền Mặt khác, có nhiều hợp đồng song vụ khơng mang tính chất đền bù hợp đồng gửi giữ khơng có thù lao + Hợp đồng khơng có đền bù hợp đồng mà m ột bên nh ận từ bên lợi ích khơng phải giao l ại l ợi ích Bên c ạnh việc sử dụng hợp đồng làm phương tiện để trao đổi l ợi ích, chủ th ể dùng làm phương tiện để giúp đỡ Vì vậy, hợp đồng khơng có đ ền bù thường giao kết sở tình cảm tinh thần tương thân, tương chủ thể Có thể nói tiền đề hợp đồng có đền bù nh ững l ợi ích (mà đa phần lợi ích vật chất) tiền đề hợp đồng khơng có đ ền bù m ối quan hệ tình cảm sẵn có chủ thể Đây loại h ợp đ ồng dân s ự mà tính chất nó vượt ngồi tính chất quy luật giá trị s ự chi ph ối c yếu tố tình cảm Trên sở tình cảm, bên thi ết lập h ợp đ ồng ch ồng khơng có đền bù để giúp đỡ Do đó, q trình giao kết lo ại h ợp đ ồng dù hứa hẹn (đã có thống ý chí) việc chấp nhận đề ngh ị khơng mang tính chất ràng buộc bên đề nghị Vì vậy, hợp đồng tặng cho tài sản, pháp luật quy định có hiệu lực bên thực tế trao cho đ ối tượng tặng cho cho hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu - Dựa vào thời điểm phát sinh hiệu lực hợp đồng dân s ự phân thành nhóm hợp đồng ưng thuận hợp đồng thực tế + Hợp đồng ưng thuận hợp đồng mà theo quy định pháp lu ật, quyền nghĩa vụ bên phát sinh sau bên th ỏa thu ận v ới xong nội dung chủ yếu hợp đồng Trong trường hợp này, bên chưa trực tiếp thực nghĩa vụ cam kết phát sinh quy ền yêu cầu bên bên vi ệc thực hi ện h ợp đ ồng hay nói cách khác, hợp đồng ưng thuận hợp đồng mà thời ểm có hi ệu lực xác định thời điểm giao kết + Hợp đồng thực tế hợp đồng mà sau th ỏa thu ận, hi ệu l ực c phát sinh thời điểm bên chuy ển giao cho đ ối t ượng c hợp đồng - Ngoài ra, số loại hợp đồng như: + Hợp đồng có điều kiện: hợp đồng mà giao k ết, bên c ạnh vi ệc thỏa thuận nội dung hợp đồng bên th ỏa thu ận đ ể xác đ ịnh v ề m ột kiện để kiện xảy hợp đồng thực hi ện ph ải chấm dứt Tuy nhiên, kiện mà bên thỏa thuận coi ều ki ện đ ể h ợp đồng thực chấm dứt kiện đáp ứng yêu cầu sau: Thứ nhất, kiện phải mang tính khách quan u cầu đòi hỏi kiện nói có xuất hay khơng, hồn tồn nằm ngồi ý chí chủ thể, đồng thời phải tình tiết tương lai (chỉ xuất sau hợp đồng giao kết) Thứ hai, điều kiện cơng việc phải làm phải cơng việc thực Thứ ba, kiện mà bên chủ thể thỏa thuận phải phù hợp v ới pháp luật không trái với đạo đức xã hội + Hợp đồng lợi ích người thứ ba: "Là hợp đồng mà bên giao kết hợp đồng phải thực nghĩa vụ vụ người thứ ba hưởng lợi ích từ việc thực nghĩa vụ đó" Trong thực tế có trường hợp người thứ ba không trực tiếp tham gia vào hợp đồng đồng với tư cách chủ thể họ có quyền bên nghĩa vụ Bởi bên tham gia th ỏa thuận bên có nghĩa v ụ ph ải th ực hi ện nghĩa v ụ cho người thứ ba Việc thỏa thuận có th ể trực ti ếp ho ặc đ ược coi m ặc nhiên tính chất hợp đồng quy định Ví dụ: hợp đồng chuy ển bưu phẩm, chuy ển tiền qua bưu điện + Hợp đồng hỗn hợp: Vì hợp đồng dân đa dạng, nên pháp luật khơng thể liệu tồn hợp đồng xảy ra mà có th ể quy định số hợp đồng thường gặp sống Việc giao kết hợp đ ồng để đáp ứng ứng nhu cầu đa dạng đời sống dân v ượt s ự dự liệu pháp luật Các chủ thể để giao kết h ợp đồng dân s ự mà pháp luật chưa quy định cụ thể, miễn nội dung khơng trái pháp luật đạo đ ức xã hội Những trường hợp mà bên giao kết hợp đồng đồng làm phát sinh quyền nghĩa vụ dân mà hai hay nhiều hợp đồng khác quy đ ịnh v ẫn pháp luật thừa nhận Có thể khái quát hợp đồng hỗn hợp sau: Là h ợp đ ồng mà ký kết, lúc làm phát sinh quyền nghĩa vụ dân s ự v ốn n ội dung hai hay nhiều hợp đồng thơng thường khác Tóm lại, việc phân chia hợp đồng dân thành lo ại nói d ựa vào quy định luật dân sự, vừa dựa phương diện lý luận Qua đó, nh ằm xác đ ịnh đặc điểm chung riêng nhóm hợp đồng, góp phần nâng cao hiệu trình điều chỉnh quan hệ hợp đồng dân II GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Giao kết hợp đồng dân Khái niệm: Giao kết hợp đồng dân việc bên bày tỏ ý chí v ới sau theo nguyên tắc trình tự định ảnh để qua xác l ập v ới quyền, nghĩa vụ dân 1.1 Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân Khi giao kết hợp đồng chủ thể phải tuân theo nguyên tắc chung đ ược quy định Điều 3, Bộ luật dân năm 2015: - Tự giao kết hợp đồng không trái pháp luật, đạo đức xã hội Nhằm tạo điều kiện cho chủ thể thỏa mãn nhu cầu v ề đ ời s ống vật chất tinh thần, Bộ luật dân cho phép chủ th ể đ ược quy ền "t ự giao kết hợp đồng" Theo nguyên tắc này, cá nhân, tổ chức có đ ủ t cách chủ thể để có quyền tham gia giao kết h ợp đồng dân s ự nào, n ếu họ muốn mà khơng có quyền ngăn cản Bằng ý chí tự mình, chủ th ể có quyền giao kết hợp đồng dân pháp luật quy định cụ th ể kể k ể hợp đồng dân khác pháp luật chưa quy định Tuy nhiên, tự ý chí phải nằm khn khổ định Bên cạnh việc ý đến quyền lợi mình, chủ thể phải hướng tới việc bảo đảm quyền l ợi người khác lợi ích tồn xã hội Vì vậy, tự c m ỗi ch ủ th ể phải không trái pháp luật, đạo đức xã hội Nằm mối liên hệ tương ứng gi ữa quyền nghĩa vụ, chủ thể vừa có quyền "tự giao kết h ợp đ ồng" v ừa có nghĩa vụ tơn trọng pháp luật đạo đức xã hội Lợi ích c c ộng đ ồng đ ồng (được quy định pháp luật) đạo đức xã hội coi "sự gi ới hạn" ý chí tự chủ thể để việc giao kết hợp đồng dân nói riêng, hành vi nói chung họ Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tính cộng đồng đạo đức xã hội không cho phép cá nhân tự ý chí tuyệt đối để biến hợp đồng dân thành phương tiện bóc lột - Các bên tự nguyện bình đẳng giao kết hợp đồng Nguyên tắc thể chất quan hệ dân Quy luật giá tr ị đòi hỏi bên thiết lập quan hệ trao đổi phải bình đ ẳng v ới Không m ột lấy lý khác biệt thành phần xã hội, dân tộc, gi ới tính, tơn giáo, hồn cảnh kinh tế để làm biến dạng quan hệ dân s ự Mặt khác, Ch ỉ bên bình đẳng với phương diện giao kết hợp đồng ý chí tự nguyện bên thật bảo đảm Vì vậy, theo nguyên tắc trên, hợp đồng giao kết thiếu bình đẳng khơng có tự nguy ện c bên không pháp luật thừa nhận Tuy nhiên, đánh giá h ợp đồng có phải ý chí tự nguyện bên hay không công vi ệc tương đối ph ức tạp khó khăn thực tế Hợp đồng dân sự thỏa thuận thống ý chí ch ủ th ể tham gia Vì thế, muốn xem xét chủ thể có tự nguyện giao kết h ợp đ ồng hay không, cần phải dựa vào thống biện chứng hai phạm trù: ý chí s ự bày t ỏ ý chí Như biết, ý chí mong muốn chủ quan bên c m ỗi m ột ch ủ thể Nó phải bày tỏ bên ngồi thơng qua hình th ức đ ịnh Ý chí bày tỏ ý chí hai mặt vấn đề, chúng ln có quan h ệ m ật thi ết, g ắn bó khăng khít với Ý chí tự nguyện thống ý muốn chủ quan bên ông bày tỏ ý chí bên ngồi Vì vậy, để xác định hợp đồng dân có tuân theo nguyên tắc tự nguyện hay không cần phải dựa vào thống ý chí người giao kết hợp đồng thể (bày tỏ) ý chí nội dung h ợp đồng mà người giao kết Chỉ hợp đồng hình thức phản ánh cách khách quan, trung thực mong muốn bên bên giao kết việc giao kết coi tự nguyện Như vậy, tất hợp đồng giao kết bị nhầm lẫn, bị lừa dối đe dọa hợp đồng không đáp ứng nguyên tắc tự nguy ện giao kết Và thế, bị coi vơ hiệu (Đi ều 126, Đi ều 127 B ộ lu ật dân s ự năm 2015) 1.2 Trình tự giao kết hợp đồng Trình tự giao kết hợp đồng trình mà bên chủ th ể bày t ỏ ý chí với cách trao đổi ý kiến đ ể đến th ỏa thu ận vi ệc làm xác lập quyền nghĩa vụ dân Thực ch ất, q trình mà hai bên "mặc cả" điều khoản nội dung h ợp đ ồng Q trình diễn thơng qua hai giai đoạn: 1.2.1 Đề nghị giao kết hợp đồng Đề nghị giao kết hợp đồng việc bày tỏ ý chí m ột bên muốn giao k ết hợp đồng với chủ thể định - Điều kiện để đề nghị xem đề nghị giao kết hợp đồng: + Thứ nhất: Phải thể ý chí rõ ràng người đề nghị; + Thứ hai: Biểu lộ rõ ý chí bên đề nghị chịu ràng buộc đề ngh ị giao kết hợp đồng chấp nhận + Thứ ba: Đề nghị phải gửi đến cho chủ thể cụ thể - Phương thức đề nghị giao kết hợp đồng: + Phương thức trực tiếp + Phương thức gián tiếp Để đảm bảo quyền lợi cho người đề nghị, Điều 386 Bộ luật dân năm 2015 quy định: "Trong trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ th ời hạn trả lời, bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba th ời hạn chờ bên đề nghị trả lời phải bồi thường thiệt hại cho bên đề nghị mà không giao kết hợp đồng có thiệt hại phát sinh" Như vậy, lời đề nghị chưa phải hợp đồng nhi ều có tính chất ràng buộc người đề nghị Tuy nhiên bên đề nghị có th ể thay đổi rút lại đề nghị trường hợp sau: - Bên đề nghị chưa nhận đề nghị - Bên đề nghị có nêu rõ điều kiện thay đổi rút l ại đ ề ngh ị ều kiện đến Ngồi ra, đề nghị giao kết hợp đồng coi chấm dứt bên nhận đề nghị trả lời không chấp nhận chậm trả lời chấp nhận 1.2.2 Chấp nhận giao kết hợp đồng - Khái niệm: Chấp nhận giao kết hợp đồng việc bên đề nghị nhận l ời đề nghị đồng ý tiến hành việc giao kết hợp đồng với người đề nghị - Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng + Về nguyên tắc, bên đề nghị phải trả lời việc có chấp nhận giao kết hợp đồng hay khơng + Trong trường hợp, cần phải có thời gian để bên đề nghị cân nhắc, suy nghĩ mà bên ấn định thời hạn trả lời bên đ ược đ ề ngh ị ph ải tr ả lời thời hạn Nếu sau thời hạn nói bên đề nghị trả lời việc chấp nhận giao kết hợp đồng lời chấp nhận coi l ời đề nghị bên chậm trả lời + Nếu việc trả lời chuyển qua bưu điện ngày gửi theo d ấu c bưu điện coi thời điểm trả lời Căn vào th ời ểm đ ể bên đ ề ngh ị xác định việc trả lời Có chậm hay khơng so với thời hạn ấn định + Người đề nghị chấp nhận tồn nội dung đề nghị, chấp nhận phần nội dung chấp nh ận việc giao kết hợp đồng không đồng ý với nội dung mà bên đề ngh ị đ ưa Nghĩa trường hợp này, người đề nghị muốn sửa đổi thay đổi nội dung mà người đề nghị đưa Vì vậy, họ trở thành người đề nghị người đề nghị trước lại trở thành người đề nghị Người đề nghị chịu ràng buộc nội dung đ ề ngh ị S ự hốn v ị xảy nhiều lần bên th ống th ỏa thu ận v ới tồn nội dung hợp đồng đến thức giao kết hợp đồng Thực hợp đồng dân 2.1 Khái niệm Sau bên giao kết hợp đồng m ột hình th ức nh ất đ ịnh phù h ợp với pháp luật hợp đồng đáp ứng đầy đủ ều ki ện mà pháp lu ật yêu c ầu (quy định Điều 117 Bộ luật dân sự) hợp đồng có hi ệu lực bắt bu ộc đ ối v ới bên Nghĩa từ thời điểm đó, bên hợp đồng bắt đầu có quy ền nghĩa vụ dân Theo nội dung hợp đồng, bên l ần l ượt ti ến hành hành vi mang tính nghĩa vụ với tính ch ất đối tượng, th ời h ạn, phương thức địa điểm mà nội dung hợp đồng xác định Vì vậy, thực hợp đồng dân việc bên ti ến hành hành vi mà bên tham gia hợp đồng phải thực nhằm đáp ứng quy ền dân tương ứng bên 2.2 Nội dung thực hợp đồng dân Khi thực hợp đồng dân sự, bên tham gia hợp đồng phải th ực hi ện đúng, đầy đủ điều khoản đối tượng, địa điểm, thời hạn, phương th ức thỏa thuận khác mà nội dung hợp đồng xác định Ngoài ra, vi ệc th ực hi ện hợp đồng dân phải tuân theo cách thức mà pháp luật quy đ ịnh đ ối với loại hợp đồng cụ thể sau đây: - Đối với hợp đồng đơn vụ (Điều 409 Bộ luật dân năm 2015) Bên có nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ thời hạn thỏa thu ận Việc thực trước sau thời hạn mà không đồng ý người có quyền bị coi vi phạm hợp đồng dân - Đối với hợp đồng song vụ (Điều 410 Bộ luật dân năm 2015) Trong hợp đồng song vụ, bên phải thực nghĩa vụ đến thời hạn Các bên không lấy lý bên chưa thực nghĩa vụ mà hỗn việc thực nghĩa vụ ( trừ tr ường h ợp vi ệc không th ực nghĩa vụ bên làm cho bên không th ể thực nghĩa vụ) Nếu hợp đồng song vụ không xác định bên phải thực hi ện nghĩa v ụ trước lúc, bên phải đồng thời thực nghĩa vụ đối v ới Mặt khác, để bảo đảm tính cơng quyền lợi bên h ợp đ ồng, pháp luật quy định cho bên phải thực hi ện nghĩa vụ trước có quy ền hỗn vi ệc thực nghĩa vụ tài sản bên gi ảm sút nghiêm tr ọng đ ến m ức khả để thực hợp đồng Khi bên khôi ph ục kh ả để thực hợp đồng có người bảo lãnh ng ười ph ải th ực nghĩa vụ trước tiếp tục thực hợp đồng - Đối với hợp đồng lợi ích người thứ ba Trong hợp đồng này, bên có nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ trước người thứ ba đến thời hạn Bên có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực nghĩa vụ Nếu bên tham gia hợp đồng có tranh chấp việc thực người thứ ba phải tạm dừng quyền yêu cầu tranh chấp giải Nếu người thứ ba từ chối lợi ích trước bên có nghĩa v ụ th ực nghĩa vụ bên có nghĩa vụ khơng phải thực nghĩa v ụ ph ải thơng báo cho bên có quyền biết hợp đồng coi h ủy b ỏ N ếu sau bên có nghĩa vụ thực nghĩa vụ mà người thứ ba từ chối lợi ích nghĩa vụ xem hồn thành Vì vậy, bên có quy ền v ẫn ph ải th ực hi ện vấn đề cam kết với bên có nghĩa vụ Mặt khác, bên có quy ền giao k ết h ợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên thực nghĩa vụ có thi ệt h ại xảy Ví dụ, hợp đồng mua bán cho người thứ ba hưởng tài sản mua bán Sau ký hợp đồng mà người bán chuyển vật đến nơi cư trú người thứ ba nh ưng h ọ khơng nhận, trường hợp người bán hồn thành nghĩa vụ người th ứ ba từ chối tiếp nhận nghĩa vụ gây thiệt hại cho bên có nghĩa v ụ, h ọ ph ải v ận chuyển hàng hóa trở lại bảo quản tài sản bán - Thực hợp đồng hoàn cảnh thay đổi (Điều 420 Bộ luật dân s ự năm 2015) Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi bản, bên có l ợi ích b ị ảnh h ưởng có quyền yêu cầu bên đàm phán lại hợp đồng thời hạn hợp lý Nếu bên thỏa thuận việc sửa đổi hợp đồng th ời h ạn h ợp lý bên yêu cầu tòa án chấm dứt h ợp đ ồng m ột th ời điểm xác định; sửa đổi hợp đồng để cân quyền l ợi ích h ợp pháp c bên hoàn cảnh thay đổi Tòa án quyền định việc sửa đổi hợp đồng trường hợp việc chấm dứt hợp đồng gây thiệt hại lớn so với chi phí đ ể th ực hi ện hợp đồng sửa đổi Trong thời gian bên đàm phán sửa đổi, chấm dứt h ợp đồng ho ặc tòa án giải vụ việc, bên phải ti ếp tục th ực hi ện nghĩa v ụ c theo hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác Chỉ coi có hồn cảnh thay đổi có đủ điều kiện sau đây; a) Sự thay đổi hoàn cảnh nguyên nhân khách quan xảy sau giao kết hợp đồng; b) Tại thời điểm giao kết hợp đồng, bên không th ể l ường tr ước đ ược v ề thay đổi hoàn cảnh; c) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức bên bi ết trước h ợp đồng không giao kết giao kết với nội dung hoàn toàn khác; 10 d) Việc tiếp tục thực hợp đồng mà khơng có thay đổi n ội dung h ợp đồng gây thiệt hại nghiêm trọng cho bên; đ) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng áp dụng biện pháp cần thi ết khả cho phép, phù hợp với tính chất hợp đồng mà khơng th ể ngăn ch ặn, gi ảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích III SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Sửa đổi hợp đồng dân Dù hợp đồng giao kết có hiệu lực để việc thực hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế bên, bên thỏa thuận để sửa đổi hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác Chẳng hạn, bên giao kết hợp đồng lợi ích người thứ ba khơng sửa đổi h ợp đồng người thứ ba đồng ý hưởng lợi ích (được quy định Điều 417 Bộ luật dân năm 2015) Sửa đổi hợp đồng dân việc bên tham gia giao k ết h ợp đ ồng b ằng ý chí tự nguyện thỏa thuận với để ph ủ nh ận (làm thay đ ổi) m ột s ố điều khoản nội dung hợp đồng giao kết Sau hợp đồng sửa đổi, bên thực hợp đồng theo phần không bị sửa đổi nội dung hợp đồng trước với nội dung sửa đổi đồng thời, giải hậu khác việc sửa đổi hợp đồng Hình thức ghi nhận việc sửa đổi hợp đồng phải phù hợp với hình thức hợp đồng giao kết "hợp đồng sửa đổi phải tuân theo hình th ức c h ợp đ ồng ban đầu" (khoản Điều 421 luật dân năm 2015) Chấm dứt hợp đồng dân Nằm quy luật vận động vật tượng nói chung, hợp đồng dân trải qua giai đoạn phát sinh, phát tri ển ch ấm d ứt Tuy nhiên, khác với vật, tượng khác, hợp đồng dân s ự bao gi đ ược phát sinh từ hành vi có ý thức chủ th ể Vì v ậy, s ự ki ện làm ch ấm dứt hợp đồng dân sự biến sinh s ự v ận đ ộng c t ự nhiên mà kiện xuất từ hành vi có ý th ức c ch ủ th ể pháp luật quy định Căn chấm dứt hợp đồng ch ấm d ứt nghĩa vụ dân (nghĩa vụ theo hợp đồng) Theo Điều 422 Bộ luật dân năm 2015 hợp đồng dân chấm dứt trường hợp sau đây: 2.1 Khi hợp đồng hoàn thành Khi bên tham gia hợp đồng thực toàn nội dung nghĩa vụ vậy, Mỗi bên áp ứng quyền dân hợp đồng coi hoàn thành 2.2 Hợp đồng chấm dứt theo thỏa thuận bên Trong trường hợp bên có nghĩa vụ khơng có khả để th ực hi ện hợp đồng hợp đồng thực gây tổn th ất l ớn v ề v ật ch ất cho hai bên bên có th ể th ỏa thuận ch ấm dứt h ợp đ ồng H ợp đồng giao kết coi chấm dứt th ời ểm bên đạt đ ược s ự th ỏa thuận nói 11 2.3 Hợp đồng chấm dứt cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải cá nhân, pháp nhân chủ thể thực Cần phải hiểu trường hợp cá nhân giao k ết hợp đồng chết, pháp nhân tổ chức khác giao kết h ợp đồng ch ấm dứt h ợp đồng coi chấm dứt Theo hợp đồng mà tính chất nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng bên th ỏa thu ận trước người có nghĩa vụ phải trực tiếp thực nghĩa vụ hay người có quyền lợi hưởng lợi ích phát sinh từ hợp đồng h ọ ch ết, h ợp đ ồng m ới chấm dứt Chẳng hạn, A ký kết hợp đồng với họa sĩ tạo hình B Theo B phải quan thành cho A tượng nghệ thuật vườn cảnh nhà A N ếu h ợp đồng chưa thực thực chưa xong mà B ch ết h ợp đ ồng đương nhiên chấm dứt 2.4 Hợp đồng chấm dứt bên đơn phương chấm dứt thực hợp đồng Ngoài việc hợp đồng chấm dứt theo quy định Đi ều 423 Bộ luật dân năm 2015 hợp đồng chấm dứt bên đ ơn ph ương chấm dứt thực hợp đồng Khi có bên vi phạm hợp đồng bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hợp đồng Việc đơn chấm dứt thực hi ện hợp đồng thực theo quy định ĐIều 428 Bộ luật dân năm 2015 Khi đơn phương đình hợp đồng phần hợp đồng chưa thực ch ấm d ứt, nghĩa hợp đồng coi chấm dứt kể từ thời điểm bên vi phạm nhận thông báo chấm dứt hợp đồng từ bên bị vi phạm Khi hợp đồng bị chấm d ứt, bên có nghĩa vụ khơng phải tiếp tục thực nghĩa vụ nh ưng bên ph ải toán phần hợp đồng thực 2.5 Hợp đồng chấm dứt bên hủy bỏ hợp đồng Nhằm nâng cao tính kỷ luật việc thực hợp đồng, pháp lu ật cho phép bên hợp đồng thỏa thuận vi ệc bên có quy ền h ủy h ợp đồng bên vi phạm hợp đồng Vì vậy, tr ường h ợp bên b ị vi phạm hợp đồng có quyền đơn phương hủy hợp đồng yêu cầu bên vi ph ạm phải bồi thường thiệt hại Khi bên hủy hợp đồng hợp đồng khơng có hi ệu lực từ thời điểm giao kết, bên phải hoàn trả cho tài sản nh ận, khơng hồn trả vật phải hồn trả tiền 2.6 Hợp đồng thực đối tượng hợp đồng khơng bên thỏa thuận thay đối tượng khác b ồi thường thiệt hại Trong trường hợp đối tượng hợp đồng vật đặc định đơn chiến mà bị bị tiêu hủy hay lý khác nên v ật khơng hợp đồng đương nhiên coi chấm dứt vào th ời ểm v ật đ ối t ượng hợp đồng khơng Tuy nhiên, bên th ỏa thuận trì h ợp đồng cách thay vật khơng vật khác 12 PHẦN II TRÌNH BÀY MỘT MẦU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HĨA Mẫu HĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ Số: ./HĐMB - Căn - Căn vào nhu cầu hai bên Hôm nay, ngày tháng năm Tại địa điểm: Chúng gồm: Bên A: - Tên doanh nghiệp: - Địa trụ sở chính: - Điện thoại: - Tài khoản số: - Đại diện là: .; Chức vụ: - Giấy uỷ quyền số: .(nếu thay giám đốc ký) - Viết ngày: Do: Chức vụ: ký Bên B: - Tên doanh nghiệp: - Địa trụ sở chính: 13 - Điện thoại: - Tài khoản số: - Đại diện là: .; Chức vụ: - Giấy uỷ quyền số: .(nếu thay giám đốc ký) - Viết ngày: Do: Chức vụ: ký Hai bên thống thoả thuận nội dung hợp đồng sau: Điều Nội dung công việc giao dịch Bên A bán cho bên B: ST T Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi Cộng: Tổng giá trị: (Bằng chữ) Bên B bán cho bên A ST T Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi Cộng: Tổng giá trị: (Bằng chữ) Điều Giá cả: Đơn giá mặt hàng giá (theo văn có) Điều Chất lượng quy cách hàng hoá: Chất lượng mặt hàng quy định theo Điều Bao bì ký mã hiệu: Bao bì làm bằng: Quy cách bao bì cỡ .kích thước Cách đóng gói: - Trọng lượng bì: - Trọng lượng tịnh: Điều Phương thức giao nhận: Bên A giao cho Bên B theo lịch sau: STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Thời gian Địa điểm Ghi 14 Bên B giao cho Bên A theo lịch sau STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Thời gian Địa điểm Ghi Phương tiện vận chuyển chi phí vận chuyển Bên chịu Chi phí bốc xếp (mỗi bên chịu đầu ) Quá thời gian quy định giao nhận hàng hoá mà bên mua khơng đến nhận hàng phải chịu chi phí lưu kho bãi đồng/ngày Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên bán khơng có hàng giao bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hoá chỗ Nếu phát hàng thiếu khơng tiêu chuẩn chất lượng v.v lập biên chỗ yêu cầu bên bán xác nhận Hàng khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành) Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, bên mua sau chở nhập kho phát có vi phạm phải lập biên mời quan kiểm tra trung gian (VinaControl) đến xác nhận phải gửi đến bên bán hạn 10 ngày tính từ lập biên Sau 15 ngày bên bán nhận biên mà ý kiến coi chịu trách nhiệm bồi thường lơ hàng Mỗi lơ hàng giao nhận phải có xác nhận chất lượng phiếu biên kiểm nghiệm, đến nhận hàng, người nhận phải có đủ: - Giấy giới thiệu quan bên mua - Phiếu xuất kho quan bên bán - Giấy chứng minh nhân dân Điều Bảo hành hướng dẫn sử dụng hàng hoá Bên bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng giá trị sử dụng loại hàng… cho bên mua thời gian Tháng Bên bán phải cung cấp đầy đủ đơn vị hàng hoá giấy hướng dẫn sử dụng (nếu cần) Điều Phương thức toán Bên A toán cho Bên B hình thức thời gian Bên B toán cho Bên A hình thức thời gian Điều Các biện pháp bảo đảm thực hợp đồng (nếu cần) Điều Trách nhiềm vật chất việc thực hợp đồng Hai bên cam kết thực nghiêm túc điều khoản thoả thuận trên, không thực đơn phương thay đổi huỷ bỏ hợp đồng, bên không thực đơn phương đình thực hợp đồng mà khơng có lý đáng bị phạt tới .% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (cao 12%) Bên vi phạm điều khoản phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định văn pháp luật có hiệu lực hành phạt vi phạm chất lượng, số lượng, 15 thời gian, địa điểm, toán, bảo hành, v.v… mức phạt cụ thể hai bên thoả thuận dựa khung phạt Nhà nước quy định văn pháp luật hợp đồng kinh tế Điều 10 Thủ tục giải tranh chấp hợp đồng Hai bên cần chủ động thông báo cho tiến độ thực hợp đồng Nếu có vấn đề bất lợi phát sinh bên phải kip thời thơng báo cho biết tích cực bàn bạc giải (cần lập biên ghi toàn nội dung) Trường hợp bên không tự giải đưa vụ việc án Điều 11 Các thoả thuận khác (do bên tự thoả thuận) Điều 12 Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực từ ngày đến ngày Hai bên tổ chức họp lập biên lý hợp đồng sau hết hiệu lực không ngày Bên có trách nhiệm tổ chức chuẩn bị thời gian, địa điểm lý Hợp đồng làm thành .bản có giá trị nhau, bên giữ…bản ĐẠI DIỆN BÊN A Chức vụ ĐẠI DIỆN BÊN B Chức vụ 16 ... điểm chung riêng nhóm hợp đồng, góp phần nâng cao hiệu q trình điều chỉnh quan hệ hợp đồng dân II GIAO KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Giao kết hợp đồng dân Khái niệm: Giao kết hợp đồng dân việc... nội dung hợp đồng giao kết Sau hợp đồng sửa đổi, bên thực hợp đồng theo phần không bị sửa đổi nội dung hợp đồng trước với nội dung sửa đổi đồng thời, giải hậu khác việc sửa đổi hợp đồng Hình... cho phép, phù hợp với tính chất hợp đồng mà không th ể ngăn ch ặn, gi ảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích III SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ Sửa đổi hợp đồng dân Dù hợp đồng giao kết có
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát chung về hợp đồng dân sự, Khái quát chung về hợp đồng dân sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn