TUAN 13 2016 2017

38 28 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn Bài: GIỚI THIỆU NHÂN NHẪM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11 Tuần: 13 Ngày: 21/11/2016 Tiết: 61 I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết cách có kĩ nhân nhẫm số có chữ số với 11 - Biết áp dụng nhân nhẩm số có chữ số với 11 để giải tốn có liên quan -Tính tốn cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, Vở III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định:Hoạt động1: Giới thiệu cách nhân nhẫm với Cá11 nhân - Cả lớp HS biết cách nhân nhẫm số có chữ số với 11 a/ Trường hợp tổng chữ số bé 10 - Thực vào bảng - Ghi bảng: 27 x 11 - Nhận xét hai tích riêng - Yêu cầu HS đặt tính, nêu cách làm, nhận - Vài HS nêu cách làm (Tính tổng xét tích riêng chữ số tích ghi vào chữ số tổng ) - Nhẫm nêu miệng kết ( 374 ; 286 ) - Kết luận - Giải thích cách làm - Nêu VD: 34 x 11 ; 26 x 11 - Yêu cầu nêu kết – Giải thích cách làm b/ Trường hợp tổng chữ số lớn hoa8c6 10 - Ghi bảng: 48 x 11 - Nêu nhận xét tích riêng ( - Cho HS đặt tính, nhận xét kết quả, nêu ) cách nhân nhẫm - Nêu cách làm ( lấy + 8; viết vào hai chữ số 48 428; thêm Hoạt động 2: Luyện tập.HS biết áp dụng vào 428 528) qui tắc nhân nhẫm với 11 để tính Cá nhân - Cả lớp - Bài tập 1: - Cho HS nêu miệng - Lần lượt nêu miệng kết ( a/ 347 ; * lưu ý ;các số có nhớ b/ 1045 ; c/ 902 ) - Bài tập 3: - Cho HS làm - Trao đổi tìm hiểu đề cách giải * lưu ý ; HS tìm số HS khối trước Số HS khối lớp 4: 11 x 17 = 187 ( HS ) Số HS khối lớp 5: 11 x 15 = 165 ( HS ) Số HS hai khối: 187 + 165 = 352 ( HS ) TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua - Giao việc - nhóm thi đua tính nhanh - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Đạo đức Bài: HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ Tuần: 13 Ngày: 21/11/2016 Tiết: 13 I Mục tiêu: Giúp HS: - Hiểu công lao sinh thành, dạy dỗ ông bà cha mẹ bổn phận cháu với ông bà, cha mẹ - Biết thực hành vi, việc làm thể lòng hiếu thảo với ông ba, cha mẹ sống - Biết kính yêu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ *Các KNS : -Xác định giá trị tình cảm ơng bà cha mẹ dành cho cháu - KN lắng nghe lời dạy bảo ông bà cha mẹ - KN thể tình cảm thương ucủa với ơng bà cha mẹ II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Đóng vai.: HS biết đóng vai thảo luận tình - Giao việc: - Thảo luận đóng vai tình 1(1 nhóm) thảo luận đóng vai tình ( nhóm ) - Nhận xét - Kết luận ý HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp *Sắm vai - Diễn giải - Các nhóm thảo luận - Các nhóm trình diễn - Các nhóm vấn đóng vai cháu đóng vai ơng bà - Thảo luận - Nhận xét cách ứng xử - Trình bày Hoạt động 2: Quan tâm ông bà cha mẹ HS nêu việc thể việc hiếu thảo quan tâm với ông bà, cha mẹ - Bài 4: - Giao việc - Hãy thảo luận để nêu lên việc thể quan tâm hiếu thảo ông bà, cha mẹ - Nhận xét – Khen HS hiếu thảo quan tâm đến ơng bà cha mẹ Nhóm đơi - Cả lớp Liên hệ.nói cách khác Hoạt động 3: Trình bày tranh sưu tầm HS biết trình bày tranh sưu tầm - Bài 5, 6: - Yêu cầu nhóm thảo luận tranh sưu tầm thể điều gì? Nhóm.Cá nhân Điều tra - Ơngbà ngủ khơng nói to, mạnh gây tiếng động - Ông bà nhờ việc , - Kể chuyện cho ơng bà, cha mẹ nghe - Ơng bà, cha mẹ đâu mệt rót nước mời … - Thảo luận nhóm đơi - Đại diện trình bày - Giao lưu TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A - Rút ghi nhớ Củng cố, dặn dò: + Em quan tâm, chăm sóc ơng bà, cha mẹ nào? + Vì phải quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ? - Giáo dục: HS biết quan tâm chăm sóc ơng bà, cha mẹ - Giao việc LỚP: 4/3 - Nhận xét - Bổ sung - Đọc ghi nhớ SGK - Trả lời -Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tập đọc Bài: NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO Tuần: 13 Ngày: 21/11/2016 Tiết: 13 I Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trôi chảy, lưu lốt tồn bài, đọc tên riêng nước ngồi - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xin-ô-cốp-xki nhờ khổ công nghiên cứu thực thành cơng ước mơ tìm đường lên - Thích học TV * KNS : -Xác định giá trị -Tự nhận thức thân - Đặt mục tiêu - Quản lý thời gian *GDMT : Biết bảo vệ trái đất II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, Tranh minh hoạ đọc - HS: SGK, đọc trước nhà III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Luyện đọc.Luyện cho HS đọc trôi chảy bài,khơng ngắt ngứ đọc, hiểu số từ khó - Yêu cầu - Khẳng định cách chia - HD HS đọc từ khó; giải nghĩa từ - Cho HS đọc HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Nhóm - Cả lớp * Dộng não - HS đọc toàn - Cả lớp đọc thầm theo - Chia đoạn: đoạn - Đọc nối tiếp đoạn ( 2-3 lượt ) - Thảo luận nhóm tìm từ khó hiểu, khó đọc - Luyện đọc từ khó: Xin-ơ-cốp-xki, rủi ro, sao……… - Đọc giải- giải nghĩa từ - Luyện đọc nhiều hình thức *Nhóm Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.HS trả lời câu hỏi Thảo luận Nhóm.- Diễn giải hiểu nội dung chia sẻ thông tin + Được bay lên… + Xin- ơ-cốp-Xki ước mơ điều gì? + Đọc nhiều sách + Ơng kiên trì thực ước mơ nào? + Khơng nản chí, kiên trì bền bỉ khổ luyện, + Ngun nhân giúp Xin- ơ-cốpquyết tâm,……… xki thành cơng gì? - Anh hùng + Hãy đặt tên khác cho truyện Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm.HS đọc *Cá nhân - Cả lớp diễn cảm đọc Luyện tập - Thi đua - Đọc diễn cảm toàn - Đọc thầm theo - Hướng dẫn đọc đoạn diễn cảm - Luyện đọc số từ cần nhấn giọng đoạn văn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A - Cho HS thi đua đọc diễn cảm - Nhận xét khen HS đọc diễn cảm hay Củng cố, dặn dò: - Cho HS nêu nội dung văn - GD: HS rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ - GDMT : - GDMT : Biết bảo vệ trái đất LỚP: 4/3 cần ngắt nhịp - Thi đua đọc diễn cảm văn - Phát biểu + Ca ngợi Nhà khoa học vĩ đại Xin-ô-côp-xki nhờ khổ luyện thực thành công ước mơ - Nêu việc nhà - Giao việc Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 13 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn Bài: NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ Ngày: 22/11/2016 Tiết: 62 I Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cách thực nhân với số có ba chữ số - Nhận biết tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba phép nhân với số có ba chữ số - Áp dụng phép nhân với số có ba chữ số để giải tốn có liên quan -Tính toán cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: Vở, SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1:HD cách thực phép Cá nhân - Cả lớp nhân với số có ba chữ số HS biết cách nhân với số có ba chữ số 164 x 123 = 164 x ( 100 + 20 + ) - Viết bảng: = 164 x 100 + 164 x 20 + 164 x 164 x 123 = 16400 + 3280 + 492 = 20172 - Yêu cầu HS tìm kết Vậy 164 x 123 = 20172 - Hướng dẫn HS cách đặt tính 164 - Vài HS trình bày cách làm X123 - Nêu tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba 492 328 164 20172 * Lưu ý: Tích riêng thứ hai viết lùi sang trái cột so vối tích riêng thứ nhất, tích riêng thứ ba viết lùi sang trái cột so với tích riêng thứ Hoạt động 2: Luyện tập HS biết nhân với Cá nhân - Cả lớp số có ba chữ số a/ 79 608 - Bài 1: b/ 145 375 - Cho HS làm c/ 665 412 * lưu y: cách đặt cho hàng thẳng cột với - Bài 3: - Tìm hiểu đề- tìm cách giải - Hướng dẫn Diện tích mảnh vườn: 125 x 125 = 15 625 ( m2) - Nhận xét kết Củng cố, dặn dò: TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A - Toán thi đua - Giao việc LỚP: 4/3 - nhóm thi đua 134 x 115 - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 13 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Khoa học Bài: NƯỚC BỊ Ô NHIỄM Ngày: 22/11/2016 Tiết: 25 I Mục tiêu: Giúp HS - Biết phân biệt nước trong, đục cách quan sát thí nghiệm - Giải thích nước sông, hồ thường đục không - Nêu đặc điểm nước nước bị ô nhiễm *GDBVMT:Bảo vệ nguồn nước - GD HS có ý thức vận động người giữ vệ sinh nguồn nước II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, dụng cụ thí nghiệm - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Đặc điểm nước Nhóm - Cả lớp tự nhiên.HS hiểu đặc điểm nước trog tự nhiên - Yêu cầu HS quan sát thực hành - Các nhóm quan sát thực hành thí nhgiệm SGK - Trình bày Chai đựng: Nước sông, nước giếng, nước ao hồ - Nhận xét - Nhận xét - Bổ sung + Tại nước sông, ao, hồ đục nước - Phát biểu mưa, nước giếng, nước máy? + Có nhiều chất bẩn, rác thải… Nhận xét - Kết luận Hoạt động 2: Tiêu chuẩn nước nhiễm, Nhóm - Cả lớp nước sạch.HS xác định tiêu chuẩn - Các nhóm thảo luận trình bày mạng ý nghĩa nước nước bị ô nhiễm + Nước - Giao việc + Nước bị nhiễm - Trình bày kết nhóm - Vài HS đọc mục bạn cần biết - Đính bảng đáp án nước nước bị nhiễm - Tổng kết rút học Củng cố, dặn dò: - Mọi người cần làm để nước khơng bị nhiễm? - GD: HS có ý thức vận động người giữ vệ sinh nguồn nước - Giao việc - Vài HS phát biểu + Không đổ rác xuống sông……… - Nêu việc nhà TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A - Tác dụng câu hỏi để làm gì? - Dấu hiệu nhận biết câu hỏi? - Câu hỏi đọc giọng nào? - Giao việc LỚP: 4/3 - Trả lời - Nêu việc nhà + Học làm + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A : LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Địa lí BÀI: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần: 13 Ngày: 24/11/2016 Tiết: 13 I Mục tiêu: Giúp HS biết : - Trình bày số đặc điểm tiêu biểu hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ - Nêu số việc q trình sản xuất gạo - Đọc sách quan sát tranh ảnh để tìm thơng tin - Có ý thức tìm hiểu hoạt động sản xuất người dân đồng Bắc Bộ, trân trọng kết lao động *GDBVMT: Sự thích nghi cấu tạo môi trường miền đồng  Đắp đê ven sông sử dụng nước để tưới tiêu  Trồng rau xứ lạnh vào mùa đông đồmg Bắc Bộ  Cải tạo đất chua màu mỡ đồng Nam Bộ  Thường làm nhà dọc theo sông ngòi kênh rạch  Trồng phi lao để ngăn gió  Trồng lúa, Trồng trái  Đánh bắt, Nuôi trồng thủy sản *TKNL: Sơng ngòi nguồn phù sa tạo đồng châu thổ đồng thời nguồn nước tưới nguồn lượng giá II Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi câu hỏi sơ đồ - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Đồng Bắc Bộ vựa lúa thứ hai nước HS biết ba nguồn lực giúp đồng Bắc Bộ trở thành vựa lúa thứ hai nước - Yêu cầu HS đọc SGK điền vào sơ đồ theo cặp - Cho HS thảo luận công việc sản xuất lúa gạo người dân đồng Bắc Bộ Hoạt động 2: Cây trồng vật nuôi thường gặp đồng Bắc Bộ HS biết trồng vật nuôi thường gặp đồng Bắc Bộ - Kể tên loại trồng vật nuôi thường gặp đồng Bắc Bộ HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp * Đồng Bắc Bộ vựa lúa thứ hai: + Đất đai phù sa màu mở + Nguồn nước dồi + Người dân có nhiều kinh nghiệm … - Thảo luận + Làm đất –› Gieo ma –› Nhổ ma –› Cấy lúa –› Chăm sóc lúa –› Gặt lúa –›Tuốt lúa –› Phơi thóc Cá nhân - Cả lớp + Cây trồng : Ngô, khoai, lạc, đỗ, ăn quả… TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 + Vật ni: Trâu, bò, lợn, (gia súc), vịt, gà( gia cầm) Nươi đánh bắt cá Nhóm - Cả lớp Hoạt động 3: Đồng Bắc Bộ vùng trồng rau xanh xứ lạnh HS biết Đồng Bắc Bộ vùng trồng rau xanh xứ lạnh - Yêu cầu HS quan sát bảng nhiệt độ cho - Các nhóm quan sát bảng nhiệt độ biết từ điền vào chỗ chấm - Thảo luận điền từ vào chỗ chấm - Yêu cầu HS trình bày + Hà Nội có tháng có nhiệt độ 20 ·C Đó tháng: 12, 1, Đó thời gian mùa Đông + Mùa đông lạnh đồng Bắc Bộ kéo dài 3–›4 tháng + Nhiệt độ giảm nhanh, hạ thấp có đợt gió mùa đơng bắc thổi + Thời tiết mùa đông bắc đồng Bắc Bộ Củng cố, dặn dò: thích hợp trồng loại rau xứ lạnh - Yêu cầu HS đọc mục ghi nhớ - Vài em đọc - GDHS yêu quí bảo vệ thiên nhiên -Nêu việc nhà - Giao việc + Học + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 13 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn Bài: LUYỆN TẬP Ngày: 24/11/2016 Tiết: 13 I Mục tiêu: Giúp HS biết : - Củng cố nhân với số 2, chữ số - Áp dụng số tính chất phép nhân để tính thuận tiện - Áp dụng số tính chất phép nhân để tính giá trị biểu thức, giải tốn có lời văn -Tính toán cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGV, SGK - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Củng cố nhân với số có 2, Cá nhân - Cả lớp chữ số.HS nhân phép nhân với số có 2, chữ số - Bài 1: a/ 69 000 *Lưu ý ;cách đặt tích riêng b/ 688 c/ 139 433 Hoạt động 3: Tính giá trị biểu thức HS áp dụng số tính chất phép nhân để tính thuận tiện giá trị biểu thức - Bài 3: - Hướng dẫn * Lưu ý: Ap dụng cách nhân số vơi tổng (hiệu ) Cá nhân - Cả lớp a/ 142 x 12 + 142 x 18 = 142 x ( 12 + 18 ) = 142 x 30 = 4260 b/ 49 x 365 – 39 x 365 = 365 x ( 49 – 39 ) = 365 x 10 = 3650 c/ x 18 x 25 = 18 x ( x 25 ) = 18 x 100 = 1800 Hoạt động :Tính S HCN S = axb (cùng đơn vị đo) Cá nhân - Cả lớp - Đội thi đua tính diện tích HCN Củng cố, dặn dò: TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A - Trò chơi thi đua - Giao việc LỚP: 4/3 a/ 12 x = 60 cm² 15x10= 150cm2 - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà - Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Chính tả ( nghe viết ) Bài: NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO Tuần: 13 Ngày: 24/11/2016 Tiết: 13 I Mục tiêu: Giúp HS: - Nghe viết tả, trình bày đoạn văn “Người tìm đường lên sao” - Làm tập phân biệt âm đầu l / n, âm i / iê - Thích học TV II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, Bảng phụ ghi BT 2, - HS: SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: HD nghe viết tả.Viết Cá nhân - Cả lớp tả đoạn bài” Người tìm đường lên sao” - Yêu cầu HS đọc đoạn văn viết tả -1 em đọc to, lớp đọc thầm - Phát từ khó - Hướng dẫn luyện viết từ khó - Viết bảng con: Xin-ô-côp-xki, rủi ro, non nớt… - Đọc cho HS viết - Viết vào - Đọc tồn lượt - Đổi tập sốt lỗi chéo - Chấm điểm số - Nhận xét chung số lỗi phổ biến Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập Làm tập phân biệt âm đầu l / n, âm ( âm vần ) i / iê - Bài 2: - Cho HS làm thẻ từ - Nhận xét - Chốt ý - Bài 3: Cá nhân - Nhóm - lấm lét, lầm lì, lắt lẻo, lặng lẽ…….; na ná, não nùng, náo nức…… + Nản lòng, lí tưởng, lạc lối + Kim khâu, tiết kiệm, tim - Nhận xét - Chốt ý Củng cố, dặn dò: - Nhắc nhở HS sai nhiều lỗi - Giao việc - Nêu việc nhà + Viết lại nhiều lần lỗi viết sai + Chuẩn bị tt TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 13 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn Bài: LUYỆN TẬP CHUNG Ngày: 25/11/2016 Tiết: 13 I Mục tiêu: Giúp HS củng cố - Đổi đơn vị đo khối lượng, diện tích học - Rèn kĩ thực tính nhân với số có 2, chữ số - Các tính chất phép nhân học - Lập cơng thức tính diện tích hình vng II Chuẩn bị: - GV: SGV, SGK, PBT, Trò chơi “ Tơi ai” - HS: SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Đổi đơn vị đo khối lượng, diện tích.HS đổi đơn vị đo khối lượng, diện tích học - Bài 1: * Lưu ý : cách chuyển đồi đơn vị đo khối lượng đo độ dài Hoạt động 2: Nhân với số có chữ số HS biết thực phép nhân với số có chữ số - Bài 2: - Cho HS làm * Lưu ý: Cách ghi tích riêng HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Cả lớp - Nêu cách giải 1200 kg = 12 tạ 15000 kg = 15 1000 dm² = 10 m² Cá nhân - Cả lớp a/ 62980 b/ 97375 c/900 Hoạt động 3: Tính cách thuận tiện Cá nhân - Cả lớp - Bài 3: -HS biết áp dụng tính chất phép nhân để biến đổi biểu thức để tính thuận tiện a = 390 b = 6040 * Lưu ý : Cách thực HS c = 7690 Củng cố, dặn dò: - Trò chơi thi đua - Các nhóm ghi cơng thức tính diện tích hình vng S=axa = 25 x 25 = 625 ( cm²) - Nhận xét - Tuyên dương TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A - Giao việc LỚP: 4/3 - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 13 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tập làm văn BÀI: ƠN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN Ngày: 25/11/2016 Tiết: 13 I Mục tiêu: - Nắm số đặc điểm đă học văn kể chuyện(nội dung,nhân vật,cốt truyện) - Kể câu chuyện theo đề tài cho trước,nắm nhân vật,tính cách nhân vật nghĩa câu chuyện để trao đổi với bạn -u thích học mơn tiếng việt II Chuẩn bị: - GV : Bảng phụ ghi tóm tắt số kiến thức văn kể chuyện - HS : SGK,VBT III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: Phần nhận xét HS biết nhận xét đề văn - Bài 1: - Giao việc - Trong ba đề 1, 2, đề thuộc loại văn kể chuyện? Vì sao? *Hoạt động 2: Kể chuyện ý nghĩa chuyện.HS kể câu chuyện nói thật thà, trung thực đời sống - Nêu ý nghĩa câu chuyện - Gọi HS đọc yêu cầu - Nhận xét - Chốt ý kiến ( Về nhân vật , ý nghĩa) Củng cố, dặn dò: - Nhận xét muốn kể câu chuyện hay cần kể nào? - Giao việc HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân,Cả lớp - Đề 2: Văn kể chuyện câu chuyện kể có nhân vật, mà nhân vật gương rèn luyện thân thể, có cốt truyện, diễn biến ý nghĩa câu chuyện *Nhóm đơi,Cá nhân,Cả lớp - Nêu câu chuyện chọn kể - Phát biểu ý kiến dàn ý câu chuyện - Viết nhanh dàn ý - Kể chuyện theo cặp - Lần lượt HS kể trao đổi với bạn nhân vật truyện, ý nghĩa câu chuyện + Có nhân vật, có diễn biến hợp lý, mở kiểu gián tiếp, kết kiểu mở rộng… - Nêu việc nhà + Tập kể câu chuyện nói trung thực, thật + Chuẩn bị tt TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Khoa học Bài: NGUYÊN NHÂN LÀM NƯỚC BỊ Ô NHIỄM Tuần: 13 Ngày: 25/11/2016 Tiết: 26 I Mục tiêu: Giúp HS: - Tìm nguyên nhân làm nước ao, hồ, sông, rạch, biển bị ô nhiễm - Sưu tầm nguyên nhân gây tình trạng ô nhiễm nước địa phương - Nêu tác hại việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm sức khoẻ người * GDBVMT: HS có ý thức vận động người giữ vệ sinh mơi trường… *KNS: -Tìm kiếm xử lý thơng tin làm nước bị nhiễm - Trình bày thơng tinvề ngun nhân làm nước bị nhiễm - Bình luận đánh giá hành động gây ô nhiễm nước *GDBĐ: GD hs ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt môi trường biển - Giúp hs biết lý gây ô nhiễm nước biển như: rác thải từ đất liền, ô nhiễm hoạt động đánh bắt biển… II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, tranh - HS: SGK, sưu tầm tranh nước bị ô nhiễm III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm.HS nêu nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm - Hình cho biết nước ao, hồ, kênh, rạch bị nhiễm? - Hình cho biết nước máy bị ô nhiễm? Nguyên nhân gây nhiễm bẩn gì? - Hình cho biết nước biển bị nhiễm bẩn? Nguyên nhân? - Hình cho biết nước mưa bị nhiễm bẩn? Nguyên nhân? - Hình cho biết nước ngầm bị nhiễm bẩn? Nguyên nhân? * Lưu ý: HS liên hệ nêu tình trạng nước địa phương HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp Hoạt động 2: Tác hại nước bị ô nhiễm HS nêu tác hại nguồn nước bị ô nhiễm Nhóm đơi - Cá nhân - Cả lớp + Điều xãy nguồn nước bị nhiễm? - Quan sát từ H1 đến H8 ( H1- H4 ) ( H2 ) ( H3 ) ( H7 – H8 ) ( H5, H6, H8 ) - Quan sát hình - Đọc mục bạn cần biết để trả lời + … Là môi trường tốt để loại vi sinh vật sống, rong, rêu, bọ gậy, muỗi, ruồi… + Chúng phát triển nguyên nhân gây bệnh lây lan bệnh: Tả, lị, thương TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 hàn, tiêu chảy… - Kết luận rút học Củng cố, dặn dò: - Trò chơi “ Ai nhanh hơn” - GD: HS có ý thức vận động người giữ vệ sinh môi trường - Giao việc - đội thi đua: Ghi nguyên nhân tác hại nguồn nước bị ô nhiễm - Nêu việc nhà + Xem lại Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 13 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Kĩ thuật Bài: THÊU MĨC XÍCH Ngày: 25/11/2016 Tiết: 13 I Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cách thêu móc xích ứng dụng thêu lướt vặn - Thêu mũi thêu móc xích theo đường vạch dấu - Hứng thú học tập *GD HS giữ gìn lớp học sau thực hành II Chuẩn bị: - GV: Mẫu, dụng cụ, qui trình thực - HS: Dụng cụ, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Quan sát nhận xét mẫu HS biết nhận xét mẫu thêu để nêu nhận xét hai mặt mẫu thêu - Giới thiệu mẫu thiêu móc xích - Hướng dẫn HS nhận xét mặt phải mặt trái - Giới thiệu số sản phẩm thêu trang trí mũi thêu móc xích Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật HS nắm quy trình thực mũi thêu móc xích - Đính quy trình thêu lướt vặn - Hướng dẫn thao tác thực bước theo quy trình - Cho HS nhắc lại quy trình - Cho HS thực giấy HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân – Cả lớp - Quan sát mẫu thêu GV - Nêu nhận xét mặt phải mặt trái mẫu + Mặt phải mũi gối nối tiếp đường móc xích thường mặt phải + Mặt trái mũi thêu nối liên tiếp giống đường khâu đột mau - Nêu nhận xét: Đều, đẹp… Cá nhân - Cả lớp - Quan sát quy trình SG K để nêu quy trình thêu móc xích - H1 vạch dấu đường khâu - H2 Bắt đầu thêu từ phải sang trái + Lên kim số + Xuống kim số + Lên kim số + Xuống kim số + Lên kim số + Xuống kim số ……………………… Cứ liên tục - Vài em nêu lại quy trình thực - Dùng giấy thực - Nhận xét TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 - Nhận xét cách thực HS - Vài em đọc ghi nhớ Củng cố, dặn dò: - Nêu việc nhà - Cho HS đọc ghi nhớ SGK + Thực lại - GD HS giữ gìn lớp học sau thực + Chuẩn bị tt hành - Giao việc Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỞNG KHỐI DUYỆT ... VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Đạo đức Bài: HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ Tuần: 13 Ngày: 21/11 /2016 Tiết: 13 I Mục tiêu: Giúp HS: - Hiểu công lao sinh thành, dạy dỗ ông bà cha mẹ bổn phận cháu... A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tập đọc Bài: NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO Tuần: 13 Ngày: 21/11 /2016 Tiết: 13 I Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơi chảy, lưu lốt toàn bài, đọc tên riêng nước - Hiểu... 3280 + 492 = 20172 - Yêu cầu HS tìm kết Vậy 164 x 123 = 20172 - Hướng dẫn HS cách đặt tính 164 - Vài HS trình bày cách làm X123 - Nêu tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba 492 328 164 20172 * Lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 13 2016 2017 , TUAN 13 2016 2017