Các dạng nền đất trong xây dựng

52 34 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:00

•Động đất l gì ?•Nguyn nhn gy ra động đất•Cc dạng sĩng địa chấn•Độ mạnh một trận động đất•Ảnh hưởng đến cơng trình xy dựng•Biện php phịng chống động đất•Dự bo động đấtCc chấn động của vỏ tri đất xuất hiện dưới dạng cc dao động đn hồi – xảy ra ở lục địa : động đất HIỆN TƯỢNG ĐỘNG ĐẤT Nội dung : Động đất ? Nguyên nhân gây động đất Các dạng sóng đòa chấn Độ mạnh trận động đất Ảnh hưởng đến công trình xây dựng Biện pháp phòng chống động đất Dự báo động đất Động đất ? Các chấn động vỏ trái đất xuất dạng dao động đàn hồi – xảy lục đòa : động đất Các chấn động vỏ trái đất xuất dạng dao động đàn hồi – xảy đại dương : sóng thần Nguyên nhân gây động đất Động đất chuyển động kiến tạo Động đất núi lửa hoạt động Động đất đất sụt (do xây dựng công trình) * Năng lượng đòa chấn truyền dạng sóng : sóng đòa chấn Chấn tiêu (focus): điểm xuất phát chấn động đầu tiên, nằm sâu lòng đất Chấn tâm (epicenter): điểm mặt đất nhận sóng đòa chấn truyền tới sớm Phân loại động đất • Động đất nông hfocus < 70km • Động đất vừa hfocus = (70 ữ 300)km ẹoọng ủaỏt saõu hfocus > 300km hfocus Các dạng sóng đòa chấn Thân sóng (body waves) − Sóng dọc (P) − Sóng ngang (S) sóng (surface Mặt waves) − Sóng mặt (R ) − Sóng mặt (L) sóng mặt (R , L) sóng dọc (P) Thân sóng sóng ngang (S) Mặt sóng Các dạng sóng đòa chấn • Sóng dọc (P) • Sóng ngang (S) • Sóng mặt (L R) sóng mặt (R , L) sóng dọc (P) sóng ngang (S) Sóng dọc (P) gọi sóng nén, gây co giãn cấu trúc đất đá dọc theo phương truyền sóng chấn tâm sóng mặt (R , L) chấn tiêu sóng dọc (P) sóng ngang (S) Hướng truyền sóng Sóng ngang (S) gọi sóng cắt, gây trượt hay biến dạng theo phương vuông góc với phương truyền sóng chấn tâm sóng mặt (R , L) chấn tiêu sóng dọc (P) sóng ngang (S) Hướng truyền sóng Xói ngầm ngầm ? tượng hạt đất đá bò trôi Xói khỏi cấu trúc ban đầu tác dụng nước thấm Trong đất hình thành khe rỗng Hiện tượng hạt kích thước nhỏ bò trôi khỏi cấu trúc ban đầu, hình thành lỗ rỗng đất Các vết nứt, rỗng phát triển tạo thành Phễu sụt Hố sụt Điều kiện phát sinh phát triển xói ngầm 1- Đất đá không đồng kích thước hạt (cấp phối không liên tục, phân lớp hay không phân lớp …) 2- Năng lượng dòng thấm (áp lực thấm đủ lớn) 3- Tồn miền xả hạt bò trôi Miền xả cấu trúc rỗng Ảnh hưởng tượng xói ngầm đất Quá trình rửa trôi thành phần hạt nhỏ đất làm tăng hệ số thấm (k) • Tăng lượng nước thấm khỏi hồ chứa • Tăng lượng nước thấm vào hố đào • • Thay đổi chế độ công tác công trình thoát nước Giảm độ ổn đònh công trình Biện pháp xử lý xói ngầm Các thông tin cần thiết xử lý đất bò xói ngầm : Đòa chất : Thành phần khoáng vật Thành phần cấp phối hạt Thế nằm tầng đòa chất Kiến trúc, cấu tạo tầng đòa chất … Đòa chất thủy văn : Thành phần, tính chất nước đất Gradient thấm, vận tốc thấm Chuyển động nước đất … Xử lý khu vực vật liệu bò xói ngầm Biện pháp xử lý xói ngầm • Điều tiết dòng thấm (xây tường cừ kéo dài đường thấm) • Gia cố đất đá (đầm chặt hay phun vữa gắn kết đất đá) • Xử lý khu vực vật liệu bò xói ngầm (bố trí tầng lọc) Xử lý khu vực vật liệu bò xói ngầm Khu vực vật liệu bò trôi San lấp khu vực bò xói ngầm vật liệu có cấp phối thích hợp 45 Xử lý miền xả vật liệu bò xói ngầm Miền xả vật liệu San lấp miền xả vật liệu có cấp phối thích hợp 46 HIỆN TƯNG KARST Nội dung : Karst ? Các dạng Karst Quá trình hình thành Xây dựng công trình khu vực có Karst 1- Karst ? Nước mưa H2O + CO2 = H2CO3 Đá Calcite, Marble, H2CO3 + CaCO3   = Ca(HCO3)2 H2CO 3  + CaSO4 =  CaSO4.2H2O Tạo thành hang 2- Các dạng Karst Dạng Karst mặt Dạng Karst sâu 3- Quá trình hình thành Karst Điều kiện hình thành Karst • Đất đá có chứa thành phần khoáng dễ hoà tan • Nền đất đá có khả thấm nước tốt • Nước có khả hòa tan khoáng trình đất xảy đá gốc Quá tượng hòa tan • Nước vận động H2O + CO2 → H2CO3 H2CO3 + CaCO3   → Ca(HCO3)2 H2CO 3  + CaSO4 =  CaSO4.2H2O → CaCO3 4- Xây dựng công trình khu vực Karst Công tác khảo sát khu vực có khả xảy Karst • Cấu trúc đòa tầng • Đòa chất thủy văn • Mức độ Karst hóa xảy ra, phân bố Karst • Khả phát triển Karst • Phạm vi ảnh hưởng công trình Côngtrong tác thiết kế khu vực công trình • Chống thấm cho khu vực có khả xảy Karst • Tháo khô nước đất • Gia cố • Tăng chiều sâu đặt móng • Chọn kết cấu thích hợp ... vật liệu xây dựng chất phủ chống tác nhân phong hóa - Sử dụng vật liệu chất lượng cao - HIỆN TƯNG ĐẤT CHẢY Nội dung Đất chảy ? Các dạng đất chảy Nguyên nhân gây tượng đất chảy Xây dựng công... Động đất ? Các chấn động vỏ trái đất xuất dạng dao động đàn hồi – xảy lục đòa : động đất Các chấn động vỏ trái đất xuất dạng dao động đàn hồi – xảy đại dương : sóng thần Nguyên nhân gây động đất. .. chống động đất Chọn vò trí xây dựng ổn đònh Chọn vật liệu xây dựng Chọn kết cấu công trình phù hợp Chọn vò trí xây dựng ổn đònh Khu vực thuận tiện : Đòa hình phẳng, nằm ngang Thế đất đá nằm ngang
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng nền đất trong xây dựng, Các dạng nền đất trong xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn