Các nhân tố chủ yếu tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc tt

27 31 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ VIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN ĐÀO TRƢỜNG THÀNH CÁC NHÂN TỐ CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG TỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 31 01 05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI - 2019 Luận án đƣợc hoàn thành tại: VIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Xuân Bá PGS.TS Vũ Thanh Sơn Phản biện 1: GS.TS Ngô Thắng Lợi Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng Phản biện 3: PGS.TS Ngô Quang Minh Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ Viện Chiến Lược Phát Triển Vào hồi … giờ…ngày….tháng…năm 2019 Có thể tìm đọc luận án tại: Thư viện Quốc gia Hà Nội Thư viện Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch đầu tư MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: Ngày nay, hội nhập quốc tế tr thành u tất yếu, hách quan, di n mạnh m tất lĩnh v c đời sống hội, mà điển h nh phát triển KT-XH Hội nhập quốc tế m cho doanh nghiệp nh ng th trường rộng l n, phong ph c ng tạo cho doanh nghiệp nhi u h hăn phải đối m t; l c cạnh tranh đ i h i phải mạnh m liệt hơn, đ c biệt đối v i doanh nghiệp nh vừa Hiện doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c phải đối m t v i nhi u thách thức l n hoạt động inh doanh, v tiêu thụ sản phẩm huy động vốn cho phát triển M t hác, doanh nghiệp nh vừa c n c nhi u hạn chế: Chất lượng hiệu hoạt động sản uất, inh doanh c n thấp; tr nh độ công nghệ ém phát triển; l c sáng tạo, suất lao động chưa cao; quan hệ hợp tác, liên ết, liên doanh gi a doanh nghiệp c n hạn chế, yếu ém,… Xuất phát từ yêu cầu, đ i h i th c ti n, việc nghiên cứu đánh giá th c trạng để đ giải pháp n ng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Ph c việc cần thiết, cần s quan t m h trợ ngành, cấp từ Trung ương đến đ a phương V i quan điểm hư ng tiếp cận trên, NC ch n vấn đề “Các nhân tố chủ yếu tác động tới lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Vĩnh Phúc” làm đ tài nghiên cứu m nh Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung Từ s nghiên cứu l luận v l c cạnh tranh s th c ti n nhân tố chủ yếu tác động t i l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa, đ xuất giải pháp nhằm nâng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c - Mục tiêu cụ thể + X y d ng s l luận v l c cạnh tranh nh n tố ảnh hư ng đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa + ánh giá th c trạng l c cạnh tranh, ph n t ch nh ng điểm mạnh, nh ng điểm yếu, nguyên nh n g y s yếu ém v l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Ph c + Ph n t ch ảnh hư ng nh n tố tác động đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c + uất iến ngh hệ thống giải pháp n ng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c u iện hội nhập quốc tế Nhiệm vụ nghiên cứu - ể th c đ tài, tác giả s nghiên cứu t ng quan công tr nh nghiên cứu nư c liên quan đến đ tài, y d ng phương pháp nghiên cứu, ác đ nh mục tiêu phạm vi nghiên cứu, ác đ nh c u h i nghiên cứu đ tài - Tác giả s ph n t ch vấn đ lý luận v l c cạnh tranh, mô h nh nghiên cứu cạnh tranh nhân tố ảnh hư ng đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa - Nghiên cứu nhằm đánh giá th c trạng l c cạnh tranh, khẳng đ nh nh ng điểm mạnh, nh ng điểm yếu, phân tích nguyên nhân gây nên s yếu v l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Phúc - Nghiên cứu s ph n t ch làm rõ ảnh hư ng nhân tố tác động đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Phúc - au hi ph n t ch th c trạng, s đ xuất giải pháp nâng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Phúc u kiện hội nhập quốc tế thông qua việc h c phục tác động tiêu c c nh n tố ảnh hư ng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu: ối tượng nghiên cứu chủ yếu đ tài nh n tố tác động t i l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Ph c - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Tập trung nghiên cứu nhân tố tác động đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c + Thời gian: Số liệu d liệu nghiên cứu thu thập giai đoạn 2014-2018; đ xuất giải pháp cho tỉnh Vĩnh Ph c đến năm 2025 + Nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu s lý luận v l c cạnh tranh nhân tố ảnh hư ng đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa ánh giá th c trạng l c cạnh tranh, ph n t ch nh ng điểm mạnh, nh ng điểm yếu, nguyên nhân gây s yếu v l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Ph c Luận án phân tích ảnh hư ng nhân tố tác động đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c Trong đ , tr ng t m tập trung vào 10 nh n tố tác động đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Ph c, bao gồm: (1) Năng lực quản lý doanh nghiệp; (2) Năng lực tạo lập mối quan hệ; (3) Nguồn nhân lực doanh nghiệp; (4) Năng lực tài chính; (5) Năng lực Marketing; (6) Hoạt động Logistics; (7) Chính sách nhà nước; (8) Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội vùng miền; (9) Tiến khoa học công nghệ; (10) Hội nhập quốc tế Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp ph ng vấn chuyên gia; Phương pháp nghiên cứu đ nh t nh; Phương pháp nghiên cứu đ nh lượng; Phương pháp thống ê inh tế; Những đóng góp luận án: - Về lý luận + Luận án cung cấp nh ng nội dung bản, t ng quát v nhân tố tác động đến việc n ng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa giai đoạn + Hệ thống hoá làm sáng t nh ng vấn đ lý luận t ng kết th c ti n v l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa nư c ta u kiện hội nhập quốc tế + Xác đ nh, l c cạnh tranh nguồn nội l c nh ng mạnh mà doanh nghiệp nh vừa trì, cải thiện, nâng cao thứ hạng doanh nghiệp m i ngành sản phẩm hàng hóa, d ch vụ th trường, đ a phương n i chung, tỉnh Vĩnh Ph c n i riêng - Về thực tiễn + Luận án đánh giá th c trạng l c cạnh tranh DNNVV tỉnh Vĩnh Ph c s tiêu chí y d ng cách tồn diện, cụ thể; nhân tố chủ quan khách quan c tác động đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Phúc + Luận án đ xuất quan điểm, đ nh hư ng ác đ nh hệ thống giải pháp đồng nhằm n ng cao l c cạnh tranh cho doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c u kiện hội nhập quốc tế + Kết nghiên cứu luận án nguồn cung cấp thông tin khoa h c v phát triển doanh nghiệp nh vừa cho nhà nghiên cứu, quan tham mưu hoạch đ nh sách, doanh nhân nư c nói chung tỉnh Vĩnh Ph c nói riêng Kết cấu luận án Ngồi phần M đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham hảo, Phụ lục, luận án c n c nội dung ch nh sau: Chƣơng 1: T ng quan công tr nh nghiên cứu liên quan đến đ tài Chƣơng 2: Cơ s l luận mô h nh nghiên cứu nh n tố ảnh hư ng đến n ng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa Chƣơng 3: Th c trạng tác động nh n tố t i l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Ph c Chƣơng 4: Một số giải pháp n ng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Ph c CHƢƠNG 1: T NG QU N CÁC C NG TR NH NGHI N CỨU LI N QU N ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các công tr nh nghiên cứu cạnh tranh n ng lực cạnh tranh 1.1.1 Các nghiên cứu cạnh tranh 1.1.2 Các nghiên cứu lực cạnh tranh theo nhân tố ảnh hưởng mô hình phân tích lực cạnh tranh Năng l c cạnh tranh doanh nghiệp ch u s tác động, ảnh hư ng hai nhóm yếu tố chủ yếu: Nhóm yếu tố bên nhóm yếu tố bên ngồi Nhóm yếu tố bên bao gồm: Phần cứng (nh ng yếu tố vật chất cần thiết để tạo nên sản phẩm, d ch vụ doanh nghiệp nhà ng, máy móc, trang thiết b , công nghệ,…); Phần m m (nguồn nhân l c hệ thống quản lý doanh nghiệp) Nhóm yếu tố bên gồm: i u kiện th trường liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, bao gồm th trường nư c, th trường khu v c gi i; Môi trường pháp l liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, bao gồm sách, pháp luật, quy đ nh quốc gia, đ a phương (trong nư c) vấn đ v luật pháp quốc tế; Mối quan hệ doanh nghiệp v i đối tác: chủ hàng, khách hàng, quy n đ a phương, cộng đồng d n cư,… 1.1.3 Các nghiên cứu thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 1.1.4 Các nghiên cứu cạnh tranh lực cạnh tranh Việt Nam 1.2 Những nghiên cứu nhân tố tác động đến n ng lực cạnh tranh doanh nghiệp Các nghiên cứu đ hái quát v s lý luận v l c cạnh tranh, n ng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp Các nghiên cứu đ đ cập há s u đến nhân t ảnh hư ng t i l c cạnh tranh c ng đánh giá th c trạng l c cạnh tranh doanh nghiệp nư c ta Các tác giả c ng đ đưa tiêu ch để đánh giá l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa: vào quản l , tài ch nh doanh thu lợi nhuận Các nhân tố ảnh hư ng đến cạnh tranh doanh nghiệp phần nhi u nội doanh nghiệp nguồn l c, tr nh độ, khoa h c kỹ thuật,… c ng ảnh hư ng môi trường sách, tác động n n kinh tế tr văn h a hội 1.3 Khoảng trống nghiên cứu vấn đề luận án tập trung giải - Khoảng trống nghiên cứu: Qua ph n t ch cho thấy, nay, c há nhi u nghiên cứu v l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa nư c Tuy nhiên, hạn chế nghiên cứu, đ c biệt luận án tiến sĩ đánh giá cách toàn diện th c trạng l c cạnh tranh, khẳng đ nh nh ng điểm mạnh, nh ng điểm yếu, phân tích nguyên nhân gây nên s yếu v l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Ph c Các nghiên cứu trư c đ y chưa th c s tr ng vào ph n t ch làm rõ ảnh hư ng nhân tố tác động đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c ồng thời, sau hi ph n t ch th c trạng, chưa đ xuất giải pháp mang t nh đồng bộ, tập trung v nâng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Phúc u kiện hội nhập quốc tế thông qua việc h c phục tác động tiêu c c nh n tố ảnh hư ng y ch nh nh ng hoảng trống nghiên cứu mà đ tài s giải nội dung - Những vấn đề luận án tập trung giải quyết: - V mô hình nhân tố tác động đến l c cạnh tranh doanh nghiệp: Luận án ế thừa tiếp cận theo Mơ hình lý thuyết mơi trường vĩ mô (PE T) để nghiên cứu luận án - V nhân tố tác động đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đưa vào nghiên cứu là: Nh ng yếu tố vật chất cần thiết để tạo nên sản phẩm, hàng hóa, d ch vụ doanh nghiệp; Nh ng yếu tố gồm nguồn nhân l c hệ thống quản lý doanh nghiệp; i u kiện th trường, u kiện xã hội liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; Mối quan hệ gi a doanh nghiệp v i doanh nghiệp, v i quan liên quan; v i khách hàng, đ a phương cộng đồng d n cư - Luận án s tập trung nghiên cứu v nh ng nhân tố tác động đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c, đưa mơ hình nghiên cứu, đ y yếu tố quan tr ng, đ nh đến s phát triển doanh nghiệp u kiện kinh tế th trường Luận án c ng cần nghiên cứu, đưa nh ng tiêu ch đánh giá l c cạnh tranh doanh nghiệp đ xuất giải pháp n ng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c u kiện hội nhập 1.4 Đề xuất mơ hình nghiên cứu cho đề tài CHƢƠNG 2: CƠ SỞ L LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CÁC NH N TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TR NH CỦ DO NH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ 2.1 Cạnh tranh n ng lực cạnh tranh oanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.1 Đặc điểm vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.2 Cạnh tranh lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa 2.2 Một số mô h nh cạnh tranh oanh nghiệp - Mơ hình PEST ((L thuyết mơi trường vĩ mô PE T) - Mô h nh Porter (Mô h nh cạnh tranh môi trường ngành) - Mô h nh chu i giá tr (L thuyết v môi trường bên trong) - Mơ hình SWOT 2.3 Các nh n tố ảnh hƣởng đến n ng lực cạnh tranh oanh nghiệp nhỏ vừa - Năng l c quản l doanh nghiệp - Năng l c tạo lập mối quan hệ - Nguồn nh n l c doanh nghiệp - Năng l c tài ch nh - Năng l c mar eting - Hoạt động logisitics - Năng l c t chức d ch vụ - Chất lượng hàng h a, d ch vụ doanh nghiệp - Năng l c inh nghiệm hoạt động doanh nghiệp - Trách nhiệm hội doanh nghiệp - Ch nh sách nhà nư c - i u iện t nhiên, inh tế, văn h a - Tiến hoa h c công nghệ - Hội nhập quốc tế hội vùng, mi n Bảng 3.1 Kết vấn chuyên gia Ý kiến đồng ý Số Tỷ lệ lƣợng % 15 100 Nhân tố Năng l c quản lý doanh nghiệp Năng l c tạo lập mối quan hệ 11 72,3 Nguồn nhân l c doanh nghiệp 12 80,0 Năng l c tài 13 86,7 Năng l c Marketing 13 86,7 Hoạt động Logistics 15 100 Năng l c t chức d ch vụ 46,67 Chất lượng hàng hóa, d ch vụ doanh nghiệp 40,00 Năng l c kinh nghiệm hoạt động DN 33,33 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 46,67 Ch nh sách nhà nư c 14 93,3 60,0 Tiến khoa h c công nghệ 13 86,7 Hội nhập quốc tế 10 66,7 i u kiện t nhiên, kinh tế, văn h a - xã hội vùng, mi n Nguồn ính tốn tác giả NC đ uất mô h nh ch nh thức nghiên cứu nh n tố chủ yếu tác động t i l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa gồm c 10 nh n tố cấu thành sau: 1-Năng lực quản lý doanh nghiệp 2-Năng lực tạo lập mối quan hệ 3-Nguồn nhân lực doanh nghiệp 4-Năng lực tài 5-Năng lực Marketing 6-Hoạt động Logistics 7-Chính sách nhà nước 8-Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội vùng, miền 11 9- iến khoa học công nghệ 10-Hội nhập quốc tế 3.2.2 Xác định mơ hình nghiên cứu định lư ng D a mô h nh nghiên cứu đ uất, ết nghiên cứu đ nh t nh từ ph ng vấn chuyên gia, thảo luận mô h nh nghiên cứu sơ nh n tố ảnh hư ng đến NLCT DNNVV tỉnh Vĩnh Ph c ối tượng hảo sát cán quản l doanh nghiệp mà đa phần l nh đạo ph ng chức v i số lượng 316 người (chiếm 59,8%); ph giám đốc v i 131 người (24,8%); Giám đốc doanh nghiệp v i 81 người (15,3%) T ng số lượng hảo sát 528 mẫu Theo thống ê thời điểm tháng 01 2018, Vĩnh Ph c c hoảng c hoảng 6.420 doanh nghiệp nh vừa t ng số 6.619 t ng số doanh nghiệp đ a bàn tỉnh, chiếm 97% so v i t ng số doanh nghiệp đăng 3.2.3 Phân tích nhân tố hám phá phân tích theo nhân tố h ng định - ánh giá độ tin cậy thang đo; - Ph n t ch nh n tố hám phá EFA - Ph n t ch nh n tố hẳng đ nh CFA 3.2.4 Mô h nh phƣơng tr nh cấu trúc tuyến tính SEM Giả thuyết: H1: C mối tương quan gi a Nang luc quan ly doanh nghiep Nang luc canh tranh H2: C mối tương quan gi a Nang luc tao lap cac moi quan he Nang luc canh tranh H3: C mối tương quan gi a Nguon nhan luc cua doanh nghiep Nang luc canh tranh H4: C mối tương quan gi a Nang luc tai chinh Nang luc canh tranh H5: C mối tương quan gi a Nang luc Mar eting Nang luc canh tranh 12 H6: C mối tương quan gi a Hoat dong Logistics Nang luc canh tranh H7: C mối tương quan gi a Chinh sach nha nuoc Nang luc canh tranh H8: C mối tương quan gi a Dieu kien vung mien Nang luc canh tranh H9: C mối tương quan gi a Tien bo hoa hoc cong nghe Nang luc canh tranh H10: C mối tương quan gi a Hoi nhap quoc te Nang luc canh tranh au hi em ét độ phù hợp mô h nh, vấn đ nghiên cứu s đánh giá ết ph n t ch EM Bảng 3.6 Kết ph n tích mơ h nh cấu trúc tuyến tính SEM lần Hệ số Mối quan hệ tƣơng quan Estimate nhân tố S.E C.R P chuẩn hóa Nangluc_canhtranh < - Quanly_doanhnghiep 0,225 0,050 4,524 0,000 0,204 Nangluc_canhtranh < - Taolap_quanhe 0,126 0,046 2,751 0,006 0,135 Nangluc_canhtranh < - Nhanluc 0,146 0,044 3,312 0,000 0,155 Nangluc_canhtranh < - Taichinh 0,210 0,041 5,126 0,000 0,230 Nangluc_canhtranh < - Marketing 0,249 0,050 4,981 0,000 0,255 Nangluc_canhtranh < - Logistics 0,121 0,043 2,824 0,005 0,139 Nangluc_canhtranh < - Chinhsach_nhanuoc 0,129 0,054 2,406 0,016 0,115 Nangluc_canhtranh < - Dieukien_vungmien 0,070 0,042 1,656 0,098 0,075 Nangluc_canhtranh < - Khoahoc_congnghe 0,117 0,046 2,524 0,012 0,116 Nangluc_canhtranh < - Hoinhap_quocte 0,069 0,043 1,600 0,110 0,075 Nguồn ính tốn tác giả Kết ph n t ch EM lần cho thấy hai nh n tố Dieu ien vung mien Hoi nhap quoc te hông c mối liên hệ rõ ràng v i nh n tố Nang luc canh tranh Tiến hành loại hai nh n tố h i chạy EM lần 13 Bảng 3.7 Kết ph n tích mơ h nh cấu trúc tuyến tính SEM lần Mối quan hệ tƣơng quan Hệ số Estimate S.E C.R P nhân tố chuẩn Nangluc_canhtranh < - Quanly_doanhnghiep 0,228 0,050 4,609 0,000 0,209 hóa Nangluc_canhtranh < - Taolap_quanhe 0,141 0,045 3,119 0,002 0,151 Nangluc_canhtranh < - Nhanluc 0,137 0,044 3,124 0,002 0,147 Nangluc_canhtranh < - Taichinh 0,218 0,041 5,344 0,000 0,240 Nangluc_canhtranh < - Marketing 0,272 0,049 5,539 0,000 0,280 Nangluc_canhtranh < - Logistics 0,121 0,043 2,819 0,005 0,140 Nangluc_canhtranh < - Chinhsach_nhanuoc 0,139 0,053 2,629 0,009 0,125 Nangluc_canhtranh < - Khoahoc_congnghe 0,129 0,046 2,805 0,005 0,129 Nguồn ính tốn tác giả 3.3 Ph n tích ết điều tra tác động nh n tố đến n ng lực cạnh tranh oanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Vĩnh Phúc 3.3.1 Năng lực quản lý doanh nghiệp 3.3.2 Năng lực tạo lập mối quan hệ 3.3.3 Nguồn nhân lực doanh nghiệp 3.3.4 Năng lực tài 3.3.5 Năng lực Mar eting 3.3.6 Hoạt động Logistics 3.3.7 Chính sách nhà nước 3.3.8 Điều iện tự nhiên, inh tế, văn hóa - xã hội vùng, miền 3.3.9 iến hoa học công nghệ 3.3.10 Hội nhập quốc tế 3.3.11 Kiểm định tác động nhân tố tới lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa Qua khảo sát đánh giá, ph n t ch ảnh hư ng nhân tố t i l c cạnh tranh DNNVV tỉnh Vĩnh Ph c, c thể khẳng đ nh: Nhóm nhân tố bên (năng l c quản lý doanh nghiệp, l c tạo lập mối quan hệ, nguồn nhân l c, l c tài chính, l c Marketing, hoạt động Logistics) c tác động l n, gi vai đ nh trò quan tr ng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa Nhóm nhân tố 14 bên ngồi (Chính sách Nhà nư c, u kiện t nhiên, kinh tế, văn h a xã hội vùng mi n, tiến khoa h c công nghệ, hội nhập quốc tế) ảnh hư ng nhi u đến l c cạnh tranh doanh nghiệp mức độ ảnh hư ng nhi u ch u s ràng buộc nhóm nhân tố bên trong, b i nhân tố chủ quan c vai tr người chất lượng nguồn nhân l c doanh nghiệp 3.4 Thực trạng n ng lực cạnh tranh oanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Vĩnh Phúc 3.4.1 Phân tích lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa Vĩnh Phúc qua tiêu chí - Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp - Chỉ tiêu tỉ suất lợi nhuận doanh nghiệp - Ph n t ch hảo sát t ng hợp v l c cạnh tranh 3.4.2 Đánh giá chung nhân tố tác động tới lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa Vĩnh Phúc 3.4.2.1 M t t ch c c nh n tố tác động 3.4.2.2 M t hạn chế nh n tố tác động Về nhân tố lực quản lý doanh nghiệp V l c quản lý doanh nghiệp, kết u tra cho thấy l c t chức quản lý DNNVV đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c khảo sát mức trung b nh, u thể qua hiệu suất sử dụng lao động th c tế DNNVV đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c n i riêng Việt Nam thấp c ng yếu tố c điểm đánh giá trung bình thấp số yếu tố nghiên cứu Kết khảo sát c ng cho biết đa số chức vụ quản l (Giám đốc Ph Giám đốc, L nh đạo phận) DNNVV đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c c tr nh độ h c vấn tương đối cao, đ đa phần c tr nh độ từ đại h c tr lên v i chuyên ngành đào tạo đa dạng Tuy kiến thức, kỹ quản lý đa số nhà quản lý DNNVV đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c chưa đáp ứng yêu cầu trình hội nhập kinh tế quốc tế 15 mà nguyên nhân đ c điểm nhà quản lý hạn chế v thời gian nên khó k p thời cập nhật nh ng kiến thức, kỹ m i C ng ch nh từ s thiếu hụt kiến thức, kỹ quản lý nhà quản lý DNNVV đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c mà công tác quản tr thương hiệu, quản tr đầu tư, quản tr nhân s , quản tr mar eting chưa th c s đ l i thời, dẫn đến l c quản l chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Về nhân tố lực tạo lập mối quan hệ Kết nghiên cứu c ng cho thấy, khả thiết lập mối quan hệ DNNVV tham gia nghiên cứu v i doanh nghiệp khác ngành lại hông đánh giá cao Trong hi liên ết yếu tố quan tr ng để tồn phát triển c ng tăng l c cạnh tranh n n kinh tế th trường th c tế doanh nghiệp Việt Nam cho thấy, khả liên ết, hợp tác gi a doanh nghiệp nói chung nhi u hạn chế ến nay, t m l một thuy n” ăn s u ti m thức nhi u chủ doanh nghiệp Các nhà quản lý doanh nghiệp không muốn chia sẻ hoạt động inh doanh c ng lợi ích v i người khác Về nhân tố nguồn nhân lực V nguồn nhân l c DNNVV, kết u tra cho thấy chất lượng nguồn nhân l c chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp đ a bàn tỉnh Theo số liệu thống ê th đến năm 2018, toàn tỉnh Vĩnh Ph c c 150.000 lao động làm việc doanh nghiêp, đ , lao động khu công nghiệp khoảng 81.000 người Tuy nhiên, lao động n chiếm 70%; lao động ph thông 52%; lao động c tr nh độ đại h c, cao đẳng m i đạt 12% Nguồn nhân l c tỉnh yếu v trình độ ngoại ng tin h c, công tác tuyển dụng c ng đánh giá c n chưa tốt, chưa y d ng quy tr nh chuẩn để tuyển dụng nh n tài gi ch n nh n tài cho tỉnh Kết ph n t ch th c trạng đ chất lượng nguồn nhân l c doanh nghiệp nh vừa n i chung chưa 16 đáp ứng yêu cầu; tỷ tr ng lao động n lao động ph thông chiếm cao doanh nghiệp, lao động c tr nh độ đại h c, cao đẳng đạt thấp; tr nh độ ngoại ng tin h c người lao động chưa đảm bảo yêu cầu thời kỳ hội nhập phát triển công nghệ Về nhân tố lực tài Kết u tra đ tài cho thấy l c tài DNNVV tham gia khảo sát đánh giá mức trung bình Do s ảnh hư ng quy mô doanh nghiệp mà khả tiếp cận nguồn vốn DNNVV n i chung DNNVV đ a bàn tỉnh Vĩnh Phúc g p nhi u hạn chế Có nhi u lý khiến cho việc huy động vốn c đông DNNVV đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c g p nhi u hạn chế V m t chủ quan, doanh nghiệp c ng đáp ứng u kiện để huy động vốn qua việc phát hành c phiếu, trái phiếu V m t khách quan, th trường chứng hoán đ trồi sụt thất thường, khoản thấp, nên việc huy động nguồn vốn v i DNNVV u d dàng c ng nh ng lý khiến cho đa số DNNVV d a vào nguồn vốn vay coi đ nguồn vốn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động thay v huy động vốn c đông Ph n t ch th c trang đ khả tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp g p nhi u hạn chế để đảm bảo cho phát triển sản xuất kinh doanh Về nhân tố lực mar eting logistics Hiện nay, DNNVV Vĩnh Ph c phần l n h c n chưa c phận chuyên môn làm v marketing, ho c c c n thiếu kiến thức chuyên sâu v vấn đ quản tr marketing doanh nghiệp nên giải pháp doanh nghiệp thuê nhà cung cấp d ch vụ truy n thông bên ối v i hoạt động logistics, đa số nhà cung ứng d ch vụ logistics đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c doanh nghiệp tư nh n phần l n đ u có quy mơ nh , hạn chế v vốn, công nghệ nhân l c, thường có từ 10 đến 20 nhân viên kéo theo chất lượng d ch vụ nhi u hạn chế Kết nghiên cứu cho thấy, hoạt động làm thủ tục hải quan, thủ tục giấy tờ hác, tư vấn hách hàng, đ ng g i bao b , ghi m hiệu nhà cung cấp d ch vụ 17 logistics m i đáp ứng yêu cầu DNNVV đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c chưa th c s làm hài l ng, đ ng g p làm tăng l c cạnh tranh doanh nghiệp Về nhân tố tiến khoa học công nghệ Do quy mô nh , l c tài chính, quản tr doanh nghiệp tiếp cận cơng nghệ hạn chế, khơng phải DNNVV c ng d dàng việc ứng dụng tiến v khoa h c công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh Nhi u DNNVV đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c c ng hông ngoại lệ đứng trư c khơng thách thức đ i h i không đầu tư nguồn vốn l n mà phải n l c thay đ i tr nh độ quản tr doanh nghiệp, sẵn sàng đ n s ng công nghệ m i biến n thành động l c phát triển, đem lại lợi ch cho ch nh m nh Th c tế cho thấy, khoảng 10% DNNVV c đủ l c tiếp cận v i công nghệ 4.0 Nguyên nh n tr nh độ khoa h c công nghệ quản tr doanh nghiệp mức thấp, hoạt động khơng theo chu i, khơng có s liên kết, nguồn l c hạn chế,… chí, nhi u doanh nghiệp chưa hiểu chất cách mạng công nghiệp lần thứ nên hông thấy s liên quan xu công nghệ đến ngành, lĩnh v c mình, khơng sẵn sàng v l c để tiếp cận công nghệ, từ đ hơng oay chuyển mơ hình t chức inh doanh để b t k p xu m i c ng ch nh l v đa số tiêu ch đánh giá v s ảnh hư ng tiến khoa h c công nghệ đến l c cạnh tranh DNNVV đ a bàn tĩnh Vĩnh Ph c đánh giá mức thấp Về nhân tố hội nhập quốc tế Việc hội nhập kinh tế quốc tế nói chung th c FTA nói riêng s mang lại nh ng hội l n v phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư n n kinh tế Việt Nam nói chung nhân tố tích c c nâng cao l c canh tranh DNNVV đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c n i riêng Tuy nhiên, để tận dụng ưu đ i FTA, DNNVV đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c cần phải đáp ứng nh ng yêu cầu, tiêu chuẩn cao v chất lượng hàng hóa, ch u sức ép phải tuân thủ u khoản quy đ nh 18 v vệ sinh, môi trường, lao động quy trình cơng nghệ… y vừa hội để t n ng cao l c, vừa thách thức đối v i doanh nghiệp NVV đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c v số doanh nghiệp vừa nh đ u thiếu công nghệ, vốn kinh nghiệm sản xuất 3.4.2.3 Nguyên nhân hạn chế Một là: Các doanh nghiệp thiếu đội ng chuyên gia, công nh n lành ngh , thợ bậc cao, nh ng nhà hoạch đ nh sách t chức ứng dụng công nghệ m i Do đ c điểm nhà quản lý doanh nghiệp thời gian cập nhật nh ng kiến thức, kỹ m i đ tạo s thiếu hụt kiến thức, kỹ quản lý cần thiết, dẫn đến l c quản l chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Hai v chất lượng nguồn nh n l c tỉnh V i đ c điểm nguồn nhân l c đ a phương h để DNNVV tuyển dụng nguồn nhân l c chất lượng, phù hợp v i nhu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư Nhi u vấn đ đ t chế c để lại, tr nh độ quản l hông theo p v i s đ i m i hội nhập quốc tế Ba vai tr hư ng dẫn quản lý quan quản lý ngành t chức tư vấn v cơng nghệ thiếu, yếu lúng túng Thiếu s phối hợp gi a quan nghiên cứu triển khai ứng dụng v i doanh nghiệp nh vừa, ti m nghiên cứu viện, trung tâm, trường đại h c chưa khai thác phục vụ cho chương tr nh đ i m i công nghệ, thiếu s h trợ v công nghệ gi a doanh nghiệp l n v i doanh nghiệp nh vừa M t hác, chưa c chiến lược công nghệ cho doanh nghiệp nh vừa, nên đ i m i công nghệ di n cách t phát, nh lẻ, thiếu đ nh hư ng Nhà nư c Thiếu nh ng giải pháp đồng việc tiếp thu công nghệ ngoại nhập, thiếu thông tin tư vấn, tr nh độ đánh giá thẩm đ nh khoảng 70% máy móc thiết b mua v mức trung b nh, thường dạng thiết b c Bốn phương pháp đ nh giá tài sản chấp khơng rõ ràng, thường giá tr tài sản đánh giá thấp so v i giá tr th c, chí 19 cách đánh giá c n tuỳ tiện Các sách tài tín dụng chưa tiến hành đồng th c thi hiệu nên tác động chưa thật tốt đến nhu cầu xúc v vốn doanh nghiệp nh vừa Thêm vào đ , việc huy động vốn DNNVV g p nhi u h hăn Việc đáp ứng u kiện để huy động vốn qua việc phát hành c phiếu, trái phiếu doanh nghiệp nhi u hạn chế M t khác, th trường chứng khoán biến động thất thường, khoản thấp nên việc huy động nguồn vốn v i DNNVV hông d dàng Vì vậy, đa số DNNVV phải d a vào nguồn vốn vay coi nguồn vốn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động thay v huy động vốn c đông Năm tr nh độ khoa h c công nghệ quản tr doanh nghiệp mức thấp, hoạt động khơng theo chu i, khơng có s liên kết, nguồn l c hạn chế; nhi u doanh nghiệp chưa hiểu hết chất cách mạng 4.0 nên chưa sẵn sàng tiếp cận công nghệ b t k p xu m i Hội nhập quốc tế đ i h i nh ng yêu cầu, tiêu chuẩn cao v chất lượng hàng hóa, d ch vụ nên đ tạo cho doanh nghiệp nh vừa đối m t trư c sức ép m i v môi trường, lao động quy trình cơng nghệ 20 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP N NG C O NĂNG LỰC CẠNH TR NH CỦ DO NH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ TỈNH VĨNH PHÚC 4.1 Phƣơng hƣớng yêu cầu n ng cao n ng lực cạnh tranh oanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Vĩnh Phúc 4.1.1 Bối cảnh nước quốc tế ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Vĩnh Phúc 4.1.2 Phương hướng yêu cầu phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 4.2 Giải pháp n ng cao n ng lực cạnh tranh oanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Vĩnh Phúc 4.2.1 Phát triển nguồn nhân lực ch t lư ng cao hệ thống quản lý tốt để nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ vừa 4.2.2 Phát triển hệ thống tài chính, tạo điều iện nguồn vốn vay cho doanh nghiệp vừa nhỏ cho đầu tư phát triển 4.2.3 ăng cư ng lực hoa học - công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh 4.2.4 Xây dựng chiến lư c sản phẩm, liên danh, liên kết h p tác để nâng cao lực cạnh tranh trình hội nhập quốc tế 4.2.5 Xây dựng thương hiệu chiến lư c mar eting cho doanh nghiệp 4.2.6 Đầu tư phát triển dịch vụ logistics 4.3 Điều kiện thực giải pháp 21 KẾT LUẬN Luận án đ th c mục tiêu: h nh t, luận án đ ph n t ch t ng quan vấn đ nghiên cứu v l c cạnh tranh doanh nghiệp n i chung c ng doanh nghiệp nh vừa n i riêng s nghiên cứu công tr nh nghiên cứu h c giả, nhà hoa h c nư c gi i, tác giả Việt Nam Từ đ , tác giả đ nêu nh ng vấn đ c n tồn nghiên cứu công tr nh hoa h c, hoảng trống c n nghiên cứu m nh theo yêu cầu luận án h hai, nh ng vấn đ v doanh nghiệp nh vừa Luận án đ làm rõ cách đầy đủ, hái niệm, đ c điểm, cách ph n loại doanh nghiệp nh vừa; đồng thời, đ nêu bật vai tr doanh nghiệp nh vừa đối v i s phát triển nư c ta Nh ng hái niệm v cạnh tranh l c cạnh tranh doanh nghiệp đ tác giả y d ng làm công cụ phục vụ nghiên cứu vấn đ quan tr ng Luận án Căn vào mô h nh cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ nhi u nư c gi i chấp nhận được, tác giả l a ch n mô h nh ch nh thức làm s cho nghiên cứu nh n tố tác động đến l c cạnh tranh doanh nghiệp đảm bảo đ ng hư ng, phù hợp th c ti n tỉnh Vĩnh Ph c c ng s để đ uất biện pháp n ng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Ph c u iện hội nhập Trên s nghiên cứu l thuyết v cạnh tranh l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa, tác giả đ y d ng nh ng số tiêu ch làm s hảo sát th c trạng, đánh giá l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa đ a bàn tỉnh Vĩnh Ph c, coi đ y nh ng s cho việc đ uất giải pháp Chương Luận án 22 h ba, tác giả đ tiến hành hảo sát, đánh giá th c trạng nh n tố tác động l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Ph c, đ s ết hợp đ nh t nh đ nh lượng V i việc ác đ nh thang đo 10 nh n tố ảnh hư ng v i 54 biến quan sát NC đ y d ng bảng c u h i hảo sát th c trạng hợp l Kết hảo sát cho thấy l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Ph c g p nhi u h hăn v nguồn vốn, tr nh độ t chức quản l doanh nghiệp, liên ết hợp tác, chi ph logistics c n cao Kết hồi quy tác động nh n tố đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa cho thấy, nh n tố l c mar eting doanh nghiệp, ch nh sách quản l nhà nư c, n ng cao chất lượng nguồn nh n l c cho quản tr inh doanh hay quản l doanh nghiệp nh ng nh n tố quan tr ng c tác động nhi u đến l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa h tư, ết nghiên cứu chương làm s đ uất nh m giải pháp n ng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp nh vừa tỉnh Vĩnh Ph c giai đoạn nay, bao gồm: Phát triển nguồn nh n l c chất lượng vào hệ thống quản l tốt để n ng cao l c cạnh tranh cho doanh nghiệp nh vừa; Phát triển hệ thống tài ch nh, tạo u iện nguồn vốn vay cho doanh nghiệp vừa nh cho đầu tư phát triển; Tăng cường l c hoa h c - công nghệ cho doanh nghiệp nh vừa tỉnh; X y d ng chiến lược sản phẩm, liên danh, liên ết hợp tác để n ng cao l c cạnh tranh; X y d ng thương hiệu chiến lược mar eting cho doanh nghiệp; ầu tư phát triển d ch vụ logistics Trong m i giải pháp, luận án ác đ nh rõ mục tiêu, nội dung cách thức th c u iện đ a phương Các giải pháp c s ràng buộc đ nh c ảnh hư ng l n đến n ng cao l c cạnh tranh 23 doanh nghiệp, v phải th c đồng bộ, linh hoạt th c ti n Các nh m giải pháp y d ng s th c trạng v i chủ trương nhà nư c đ a phương v phát triển, h trợ doanh nghiệp nh vừa nư c ta nhằm hông ngừng n ng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp Bên cạnh nh ng ết đạt được, Luận án chưa thu thập đầy đủ số liệu ph n t ch tiêu ch th phần DNNVV tỉnh Vĩnh Ph c; số nh n tố ảnh hư ng đến l c cạnh tranh DNNVV tiến hành hảo sát, ph n t ch m i dừng lại 10 nh n tố Do vậy, nghiên cứu sau, tác giả ỳ v ng s hoàn thiện vấn đ đ cập 24 D NH MỤC CÁC C NG TR NH NGHI N CỨU ĐÃ C NG BỐ CỦ TÁC GIẢ LI N QU N ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TT Tên cơng trình (bài báo) Tác giả N m công bố Some issues on the competitiveness of Vietnamese small and medium Trường enterprises in the context of Thành international economic integration 2017 Một số vấn đ v l c cạnh Lê tranh doanh nghiệp nh vừa nh Việt Nam u kiện hội Tân nhập kinh tế quốc tế Củng cố, kiện toàn máy t chức hệ thống quản l , đảm bảo chất Trường 2018 lượng nguồn nhân l c n ng cao Thành l c cạnh tranh doanh nghiệp Một số giải pháp nâng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp nh Trường 2018 vừa tỉnh Vĩnh Ph c giai đoạn Thành Role of Marine and economic development logistics Port services’s Vietnam in the context of current Trường 2018 Vai trò kinh tế biển s phát Thành triển d ch vụ logistics cảng biển Việt Nam bối cảnh Giải pháp n ng cao l c cạnh tranh doanh nghiệp logistics Trường 2019 Thành Các nhân tố tác động t i l c cạnh tranh doanh nghiệp nh Trường 2019 vừa tỉnh Vĩnh Ph c Thành Tên tạp chí, số, từ trang… đến trang… Hội thảo: The 4th Annual conference of Vietnam young scientists (June, 2017 in Korea)”; Trang 82 Tạp chí Cơng thương, số 1, tháng 1/2018; Từ trang 116 đến trang 121 Tạp chí Công thương, số 5+6, tháng 4/2018; từ trang 131 đến trang 136 Journal of Middle East and North Africa Sciences Vol 04, December, 2018, từ trang 15 đến trang 21 Tạp chí Kinh tế d báo, số 10, tháng 4/2019, từ trang 21 đến trang 23 Tạp chí Kinh tế d báo, số 21, tháng 7/2019 ... NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CÁC NH N TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TR NH CỦ DO NH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ 2.1 Cạnh tranh n ng lực cạnh tranh oanh nghiệp nhỏ vừa 2.1.1 Đặc điểm vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa. .. giá chung nhân tố tác động tới lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa Vĩnh Phúc 3.4.2.1 M t t ch c c nh n tố tác động 3.4.2.2 M t hạn chế nh n tố tác động Về nhân tố lực quản lý doanh nghiệp V l... cứu cạnh tranh 1.1.2 Các nghiên cứu lực cạnh tranh theo nhân tố ảnh hưởng mơ hình phân tích lực cạnh tranh Năng l c cạnh tranh doanh nghiệp ch u s tác động, ảnh hư ng hai nhóm yếu tố chủ yếu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố chủ yếu tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc tt, Các nhân tố chủ yếu tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Vĩnh Phúc tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn