bài giảng bê tông cốt thép 2

125 109 3
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:56

TCXDVN55742012, Tiêu chuẩn thiết kế bê tông và bêtông cốt thép, Nhà xuất bản Xây dựng, 2012.2 Kết cấu BTCT theo qui phạm Hoa Kỳ, Nguyễn Trung Hòa, NXB XD, 20033 TCVN 27371995, Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế, Nhà xuất bản Xây dựng, 1995.4Kết cấu bê tông cốt thép – Cấu kiện cơ bản (Tập 1), Võ Bá Tầm, Nhà xuất bản ĐHQG TP. HCM, 2006.5Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản, Phan Quang Minh (chủ biên), Nhà xuất bản KHKT, 2006.6Nilson, A. H., Darwin, D and Dolan, C. W. : Design of Concrete Structures, Thirteen Edition, McGrawHill, Boston, Massachusetts, 20047Martin, L. H. and Purkiss, J. A. : Concrete Design to EC2, Second Edition, ButterworthHeinemann, Elsevier, London, 2006 KẾT CẤU BÊ TÔNG Design of Concrete Structures KẾT CẤU BÊTÔNG (CẤU KIỆN NHÀ CỬA) Tài liệu tham khảo [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] TCXDVN5574-2012, Tiêu chuẩn thiết kế bê tông bêtông cốt thép, Nhà xuất Xây dựng, 2012 Kết cấu BTCT theo qui phạm Hoa Kỳ, Nguyễn Trung Hòa, NXB XD, 2003 TCVN 2737-1995, Tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế, Nhà xuất Xây dựng, 1995 Kết cấu bê tông cốt thép – Cấu kiện (Tập 1), Võ Bá Tầm, Nhà xuất ĐHQG TP HCM, 2006 Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện bản, Phan Quang Minh (chủ biên), Nhà xuất KHKT, 2006 Nilson, A H., Darwin, D and Dolan, C W : Design of Concrete Structures, Thirteen Edition, McGraw-Hill, Boston, Massachusetts, 2004 Martin, L H and Purkiss, J A : Concrete Design to EC2, Second Edition, Butterworth-Heinemann, Elsevier, London, 2006 KẾT CẤU BÊ TÔNG TT Tên mục/ tiểu mục Design of Concrete Structures Lý thuyết BT (Số tiết) (Số tiết) Tổng số tiết/ TC Chương 1: Sàn phẳng 10 10 20 Chương 2: Kết cấu khung 5 10 Chương 3: Nhà công nghiệp tầng lắp ghép 5 10 Chương 4: Kết cấu mái 2 Chương 5: Cầu thang BTCT 4 Chương 6: Bể chứa chất lỏng 4   Cộng: 30 30 60 Các hiểu biết, kỹ cần đạt sau học môn học  Các nguyên lý chung thiết kế kết cấu BTCT  Cách xác định nội lực theo sơ đồ đàn hồi có kể đến biến dạng dẻo  Tính tốn cấu tạo phận khác nhà công nghiệp dân dụng NỘI DUNG MÔN HỌC ... CẤU BÊ TÔNG Design of Concrete Structures P1 A B MA MB Mn1 P1 MB2 Mn2 Mn3 P2 P+P2+P2 MA MB Mn=Mn1 +Mn2+ Mn3 Chapter 1: Reinforced concrete slab  Thứ tự xuất khớp dẻo khác, tùy theo bố trí cốt. .. biến dạng dẻo kết cấu bêtơng cốt thép) • Khớp dẻo: Theo trình tăng tải, ứng với vùng biến dạng lớn, cốt thép chảy dẻo với biến dạng dẻo phát triển, khe nứt mở rộng, vùng b tông chịu nén thu hẹp...KẾT CẤU BÊ TÔNG TT Tên mục/ tiểu mục Design of Concrete Structures Lý thuyết BT (Số tiết) (Số tiết) Tổng số tiết/ TC Chương 1: Sàn phẳng 10 10 20 Chương 2: Kết cấu khung 5 10 Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng bê tông cốt thép 2, bài giảng bê tông cốt thép 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn