Bài giảng sức bền vật liệu 1

20 92 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:53

Khái niệmMomen tĩnh. Trọng tâmMomen quán tính. Bán kính quán tínhCông thức chuyển trục song songCông thức xoay trụcCác bước xác định momen quán tính chính trung tâm của hình phẳngKhái niệm: Đặc trưng hình học của mc ngang là các yếu tố như diện tích, hình dáng, cách bố trí mc,… cần xác định để sử dụng trong tính toán khả năng chịu lực của thanh. BÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆU CHƯƠNG NỘI DUNG CHƯƠNG 4 Khái niệm Momen tĩnh Trọng tâm Momen quán tính Bán kính qn tính Cơng thức chuyển trục song song Cơng thức xoay trục Các bước xác định momen quán tính trung tâm hình phẳng KHÁI NIỆM  Khái niệm: Đặc trưng hình học m/c ngang yếu tố diện tích, hình dáng, cách bố trí m/c,… cần xác định để sử dụng tính tốn khả chịu lực P P y z y Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang x MOMEN TĨNH TRỌNG TÂM y M y  S dA Momen tĩnh diện tích A trục x, y: 0 = thứ nguyên [L3] y A O x x x Sx  � ydA, S y  � xdA A Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang A 2 MOMEN TĨNH TRỌNG TÂM yo y A M  Sxo = 0, Syo = 0: xo, yo trục trung tâm  C = xo∩yo: C trọng tâm → S trục qua trọng tâm =  Tọa độ trọng tâm C diện tích A: yo y C xc O dA xo x yc xo x Sy Sx xC  , y C  A A Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang MOMEN TĨNH TRỌNG TÂM  Nhận xét: Nếu m/c có trục đ/x, trọng tâm nằm trục S đ/v trục = y  C Tính chất: y x y C x C y x1 S x  �yi A i C1 i1 S y  �xi A i A1 xC n n x C y1 i1 Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang C2 O x2 A2 y2 yC x MOMEN TĨNH TRỌNG TÂM  Toạ độ trọng tâm hình phức tạp: n xC  Sy n �A i  i1 �yi A i y x1 i1 n �A i xC i1 C1 n yC  Sx n �A i i1  �xi A i i1 n A1 C y1 �A i C2 O x2 A2 y2 yC x i1 Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang MOMEN TĨNH TRỌNG TÂM  Ví dụ 1: Xác định tọa độ trọng tâm thép hình U200x80x7.5 7.5 7.5 200 7.5 80 Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang MOMEN QUÁN TÍNH BÁN KÍNH QUÁN TÍNH 3.1 Momen quán tính: y   A MMQT dt(A) đ/v trục x, y: M x MMQT dt(A) đ/v điểm O (MMQT độc cực): dA  y O x I  � 2dA A Ix  � y 2dA, Iy  � x dA A A Chương 4: Đặc trưng hình học mặt cắt ngang MOMEN QUÁN TÍNH BÁN KÍNH QUÁN TÍNH 3.1 Momen quán tính (tt):  MMQT ly tâm dt(A) đ/v hệ trục (x,y):   Nhận xét:  MMQT có thứ nguyên [L4]  I , Ix, Iy >0  Ixy >0,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng sức bền vật liệu 1, Bài giảng sức bền vật liệu 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn