Bôi dưỡng HS giỏi lớp 5

13 64 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:44

Bồi dưỡng Toán VËn dông mèi quan hÖ ®Ó T×m c¸c thµnh phÇn cña phÐp tÝnh:1 T×m mét sè biÕt r»ng nÕu céng sè ®ã víi 1359 th× ®­îc tæng lµ 4372. T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy 2348 céng víi sè ®ã th× ®­îc tæng lµ 5247. T×m mét sè biÕt r»ng nÕu trõ sè ®ã cho 3168 th× ®­îc 4527. T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy 7259 trõ ®i sè ®ã th× ®­îc 3475.2 Hai sè cã hiÖu lµ 1536. NÕu thªm vµo sè trõ 264 ®¬n vÞ th× hiÖu míi b»ng bao nhiªu ? Hai sè cã hiÖu lµ 1536. NÕu bít ë sè trõ 264 ®¬n vÞ th× hiÖu míi b»ng bao nhiªu ? Hai sè cã hiÖu lµ 3241. NÕu bít sè bÞ trõ 81 ®¬n vÞ th× hiÖu míi b»ng bao nhiªu ? Hai sè cã hiÖu lµ 3241. NÕu thªm vµo sè bÞ trõ 81 ®¬n vÞ th× hiÖu míi b»ng bao nhiªu ?3 Hai sè cã hiÖu lµ 4275. NÕu thªm vµo sè bÞ trõ 1027 ®¬n vÞ vµ bít ë sè trõ 2148 ®¬n vÞ th× ®­îc hiÖu míi b»ng bao nhiªu ? Hai sè cã hiÖu lµ 5729. NÕu thªm vµo sè trõ 2418 ®¬n vÞ vµ bít ë sè bÞ trõ 1926 ®¬n vÞ th× ®­îc hiÖu míi b»ng bao nhiªu ?4 Cho mét phÐp trõ. NÕu thªm vµo sè bÞ trõ 3107 ®¬n vÞ vµ bít ë sè trõ 1738 ®¬n vÞ th× ®­îc hiÖu míi lµ 7248. T×m hiÖu ban ®Çu cña phÐp trõ. Cho mét phÐp trõ. NÕu thªm vµo sè trõ 1427 ®¬n vÞ vµ bít ë sè bÞ trõ 2536 ®¬n vÞ th× ®­îc hiÖu míi lµ 9032. T×m hiÖu ban ®Çu cña phÐp trõ. bồi dỡng học sinh giỏi lớp Bài 1: Tìm x a ( x + 268) x 137 = 48498 ( x + 3217) : 215 = 348 ( x - 2048) : 145 = 246 (2043 - x) x 84 = 132552 Bài 2: Tìm x a x x 124 + 5276 = 48304 x x 45 - 3209 = 13036 x : 125 x 64 = 4608 x : 48 : 25 = 374 b 12925 : x + 3247 = 3522 17658 : x - 178 = 149 15892 : x x 96 = 5568 117504 : x : 72 = 48 Bài 3: Tìm x x x 62 + x x 48 = 4200 x x 186 - x x 86 = 3400 x x 623 - x x 123 = 1000 x x 75 + 57 x x = 32604 125 x x - x x 47 = 25350 216 : x + 34 : x = 10 2125 : x - 125 : x = 100 Bài 4: Tìm x x x a = aa ab x x = abab abc x x = abcabc aboabo : x = ab Bài 5: Tính giá trÞ biĨu thøc: 48048 - 48048 : 24 - 24 x 57 10000 - ( 93120 : 24 - 24 x 57 ) 100798 - 9894 : 34 x 23 - 23 425 x 103 - ( 1274 : 14 - 14 ) ( 31 850 - 730 x 25 ) : 68 - 68 936 x 750 - 750 : 15 - 15 Bài 6: Tính giá trị biểu thøc: 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98 ( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 ) Bµi 7: TÝnh nhanh: 237 + 357 + 763 2345 + 4257 - 345 5238 - 476 + 3476 1987 - 538 - 462 4276 + 2357 + 5724 + 7643 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653 2376 + 3425 - 376 - 425 3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347 4638 - 2437 + 5362 - 7563 3576 - 4037 - 5963 + 6424 Bµi 8: TÝnh nhanh: 425 x 3475 + 425 x 6525 234 x 1257 - 234 x 257 3876 x 375 + 375 x 6124 1327 x 524 - 524 x 327 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214 325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249 312 x 425 + 312 x 574 + 312 175 x 1274 - 175 x 273 - 175 x 125 x 25 x x x 50 x 25 x 125 x x x x 50 x 25 Vận dụng mối quan hệ để Tìm thành phần cđa phÐp tÝnh: 1- T×m mét sè biÕt r»ng nÕu cộng số với 1359 đợc tổng 4372 - T×m mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy 2348 céng với số đợc tổng 5247 - Tìm mét sè biÕt r»ng nÕu trõ sè ®ã cho 3168 đợc 4527 - Tìm số biết lấy 7259 trừ số đợc 3475 2- Hai số có hiệu 1536 Nếu thêm vào số trừ 264 đơn vị hiệu ? - Hai sè cã hiƯu lµ 1536 NÕu bít số trừ 264 đơn vị hiệu ? - Hai số có hiệu 3241 Nếu bớt số bị trừ 81 đơn vị hiệu míi b»ng bao nhiªu ? - Hai sè cã hiƯu 3241 Nếu thêm vào số bị trừ 81 đơn vị hiệu ? 3- Hai số có hiệu 4275 Nếu thêm vào số bị trừ 1027 đơn vị bớt số trừ 2148 đơn vị đợc hiệu ? - Hai số có hiệu 5729 Nếu thêm vào số trừ 2418 đơn vị bớt số bị trừ 1926 đơn vị đợc hiệu ? 4- Cho phép trừ Nếu thêm vào số bị trừ 3107 đơn vị bớt số trừ 1738 đơn vị đợc hiệu 7248 Tìm hiệu ban đầu phép trừ - Cho phép trừ Nếu thêm vào số trừ 1427 đơn vị bớt số bị trừ 2536 đơn vị đợc hiệu 9032 Tìm hiệu ban đầu phép trừ 5- Tìm số biết nhân số với 45 đợc 27045 - Tìm số biết lấy 72 nhân với số đợc 14328 - Tìm số biết chia số cho 57 đợc 426 - Tìm mét sè biÕt r»ng nÕu lÊy 57024 chia cho sè đợc 36 6- Tìm hai số biết số lớn gấp lần số bé số bé gấp lần thơng (hơn, kém) - Tìm hai số biết số lớn gấp lần thơng thơng gấp lần số bé - Tìm hai số biết số số bÐ b»ng 1/5 sè lín vµ sè lín gÊp lần thơng - Tìm hai số biết thơng 1/4 số lớn gấp đôi số bé - Tìm hai số biết số số bé 1/3 thơng th¬ng b»ng 1/9 sè lín 7- Trong mét phÐp chia hết, chia cho để đợc: a, Thơng lớn b, Thơng bé 8-Tìm số biết chia số cho 48 đợc thơng 274 vµ sè d lµ 27 - Trong mét phÐp chia có số chia 59, thơng 47 số d số lớn có Tìm số bị chia - Tìm số biết đem số chia cho 74 đợc thơng 205 số d số d lớn - Tìm số bị chia phép chia biết thơng gấp 24 lần số chia có số d lớn 78 9- Một phép chia có thơng 258 vµ sè d lín nhÊt cã thĨ cã lµ 36 Tìm số bị chia 10- Tìm số biết đem số chia cho 68 đợc thơng b»ng sè d vµ sè d lµ lµ sè d lớn có 11- Tìm số bị chia số chia bé để có thơng 125 số d 47 12*- Một số tự nhiên chia cho 45 đợc thơng 36 d 25 Nếu lấy số chia cho 27 đợc thơng b»ng bao nhiªu? sè d b»ng bao nhiªu? - Mét số tự nhiên chia cho 38 đợc thơng 75 vµ sè d lµ sè d lín nhÊt NÕu lÊy số chia cho 46 đợc thơng bao nhiªu? sè d b»ng bao nhiªu? 13- Mét phÐp chia cã sè chia b»ng 57, sè d b»ng 24 Hái phải bớt số bị chia đơn vị để đợc phép chia hết Khi thơng thay đổi nào? - Một phép chia có sè chia b»ng 48, sè d b»ng 23 Hái ph¶i thêm vào số bị chia đơn vị để đợc phép chia hết Khi thơng thay ®ỉi thÕ nµo? 14* - Mét phÐp chia cã sè chia 7, số d Hỏi phải thêm vào số bị chia đơn vị để đợc phép chia hết có thơng tăng thêm đơn vị - Một phép chia có số chia b»ng 8, sè d b»ng Hái ph¶i bít ë số bị chia đơn vị để đợc phép chia hết có thơng giảm đơn vị 15- Tìm số biết lấy 16452 chia cho số đợc 45 d 27 16*- Một phép chia có số bị chia 44, thơng b»ng 8, sè d lµ sè d lín nhÊt cã thĨ cã T×m sè chia CÁC BÀI TỐN DẠNG CHIA NHÓM Bài 1: Ngày 2/5 thứ hai Hỏi ngày 26/5 thứ mấy? Bài 2: Ngày 6/7 thứ năm Hỏi ngày 30/7 thứ mấy? Bài 3: Ngày 1/4 thứ hai Hỏi ngày 16/4 thứ mấy? Bài 4:Tháng năm có ngày thứ 5.Ngày tháng thứ mấy? Bài 5: Trong tháng có ngày thứ trùng vào ngày chẵn Hỏi ngày 26 tháng thứ tuần? Bài 6: Trong tháng có ngày thứ trùng vào ngày chẵn Hỏi ngày 28 tháng thứ tuần? Bài 7: Trong tháng có ngày chủ nhật trùng vào ngày chẵn Hỏi ngày 29 tháng thứ tuần? Bài 8: Biết ngày 3/2/2009 ngày thứ Hỏi ngày 5/3/2009 thứ mấy? Bài 9: Biết ngày 3/2/2009 ngày thứ Hỏi ngày 5/4/2009 thứ mấy? Bài 10: Biết ngày 5/6/2009 ngày thứ Hỏi ngày 5/7/2009 thứ mấy? Bài 11: Biết ngày 26/3/2008 (ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) ngày thứ Hỏi ngày 26/3/2009 thứ mấy? Bài 12: Ngày năm nhuận thứ Hỏi ngày cuối năm thứ mấy? Bài 13: Biết ngày 3/2/2009 ngày thứ Hỏi ngày 3/2/2008 thứ mấy? Bài 14: Biết ngày 3/2/2009 ngày thứ Hỏi ngày 3/2/2010 thứ mấy? Bài 15: Biết ngày 3/2/2008 ngày thứ Hỏi ngày 3/2/2007 thứ mấy? Bài 16: Biết ngày 3/2/2008 ngày thứ Hỏi ngày 3/2/2009 thứ mấy? Bài 17: Biết ngày 26/3/2008 (ngày thành lập Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) ngày thứ Hỏi ngày 26/3/2007 thứ mấy? Bài 19: Một bạn yêu thích tạp chí tuổi thơ viết nhóm chữ TOANTUOITHO thành dãy liên tiếp TOANTUOITHOTOANTUOITHO… Hỏi chữ thứ 2008 dãy chữ gì? Bài 20: Người ta viết liên tiếp ĐOANKETĐOANKETĐOAN … chữ thứ 975 dãy chữ gì? Bài 21: Người ta viết liên tiếp CHAMHOC … chữ thứ 456 dãy chữ gì? Bài 22: Người ta viết liên tiếp THANHHOA … chữ thứ 875 dãy chữ gì? Bài 23: Bạn An xếp vào hộp viên bi xanh, đỏ, tím lại xanh, đỏ, tím, … Hỏi viên bi thứ 567 có màu gì? Bài 24: Bạn An xếp vào hộp viên bi xanh, đỏ, tím, vàng lại xanh, đỏ, tím, vàng , … Hỏi viên bi thứ 876 có màu gì? Bài 25: Bạn An xếp vào hộp viên bi xanh, đỏ, tìm, vàng lại xanh, đỏ, tìm, vàng, … Hỏi: a) Viên bi thứ 2010 có màu gì? b) Muốn có 2008 viên bi màu xanh phải xếp vào hơp viên bi? Bài 26: Một bạn học sinh viết liên tiếp chữ thành nhóm chữ EMHOCTOAN thành dãy liên tiếp EMHOCTOANEMHOCTOANEMHOCTOAN Hỏi: a) Chữ thứ 1890 dãy chữ gì? b) Nếu dãy có 1911 ch M có ch O? c) Bạn Toỏn nãi d·y cã 1969 ch O Hái b¹n Tốn nói hay sai? Các dạng toán dãy số Kiến thức cần nhớ Cách tính tổng quát dãy số cách đều: Số số hạng = (Số cuối - số đầu) : khoảng cách + (nếu số đầu < số cuối) Số số hạng = (Số đầu - số cuối) : khoảng cách + ( số đầu > số cuối) Số hạng thứ m = Số đầu + (m - 1) x khoảng cách (trờng hợp số đầu < số cuối) Số hạng thứ m (số cuối)= Số đầu - (m - 1) x khoảng cách (trờng hợp số đầu > số cuối) Số đầu = Số cuối - (số số hạng - 1) x khoảng cách Tính tổng dãy số cách = (số đầu + số cuối) x số số hạng : Tìm quy luật thành lập điền tiếp thêm số hạng vào dãy số: A, 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8;… ;….;… a, 1, 4, 7, 10, …;…;… b, 5, 8, 11, 24, 43, 78,…;… ;…… c, 5, 7, 12, 19, 31, 50,…….;…….;…… d, 1, 4, 9, 16, 25,……; ;…… e, 1, 2, 6, 24, 120, ……;… ;…… g, 2, 20, 56, 110, 182,……; ; … Cho d·y sè: 354; 355; 356; …… ; 005; 006 Hái: a, D·y sè ®ã cã số? b, Dãy số có chữ số? c, Số hạng thứ 100 số nào? 3.Cho d·y sè: 1, 3, 5, 7,……., 2005 a, Hái d·y số có số hạng? b, Số hạng thứ 100 lµ sè nµo? Cho d·y sè 100; 97; 94; …… a, Hái d·y sè cã bao nhiªu sè h¹ng biÕt r»ng sè h¹ng ci cïng cđa d·y số số nhỏ có chữ số khác chia cho d 1? b, Tìm sè h¹ng thø 17 cđa d·y? a, Tõ 563 ®Õn 2005 cã bao nhiªu sè tù nhiªn liªn tiÕp? b, Dãy số lẻ liên tiếp từ 147 đến 2005 có số? c, Dãy số chẵn liên tiếp từ 140 đến 2004 có số? a, Viết tất 50 số chẵn liên tiếp 1996 Hỏi số cuối phải viết số nào? b, Viết 96 số chẵn liên tiếp Số cuối dãy 2004 Hỏi số dãy số nào? Ngời ta đánh máy chữ c¸c sè: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;.để dán vào sách dày 500 trang (đánh số trang) Hỏi phải gõ vào máy chữ lần (chỉ tính lần gõ vào chữ số giả sử lần gõ nhầm)? a, Đánh số trang có 28 trang phải viết chữ số? b, Đánh số trang có 328 trang phải viết chữ số? Viết số tự nhiên liên tiếp từ đến 600 phải viết ch÷ sè? 10 Cho d·y sè: 1, 2, 3, 4, …………., 1998, 1999, 2000 a, D·y sè cã tÊt c¶ chữ số? b, Tính tổng dãy số trên? 11 Cần chữ số để đánh số trang cđa qun s¸ch cã 456 trang? 1999 trang? 12 Sách giáo khoa Toán dày 220 trang Hỏi ngời ta dùng lợt chữ số để đánh số thứ tự trang sách đó? 13:Cho dãy số 2, 4, 6, 8, , 2006 a) Dãy có số hạng? b,Số hạng thứ 190 số hạng nào? C, Tính tổng số hạng dãy số cho 14:Cho dãy số 11, 13, 15, , 175 a) Tính số chữ số dùng để viết tất số hạng dãy số cho b) Tính tổng số hạng dãy số cho Cho d·y sè: 2; 4; 6; 8; 10; …………; 004 a, Hái d·y sè ®ã có chữ số? b, Hỏi phải viết 184 chữ số viết đến số nào? c, Tìm ch÷ sè thø 000 cđa d·y sè ViÕt số tự nhiên liên tiếp Hỏi chữ số thứ 2004 chữ số nào? Viết liên tiếp số chẵn 2004 Hỏi phải viết 480 chữ số phải viết ®Õn sè nµo? Cho d·y sè: 1, 2, 3, 4, …………., 1998, 1999, 2000 a, D·y sè cã tÊt chữ số? b, Tìm chữ số thứ 2900 dãy số chữ số nào? c, Tính tỉng cđa d·y sè trªn? Ngêi ta viÕt liỊn dãy số tự nhiên 123456789101112131415 Hỏi chữ số viết hàng thứ 333 chữ số nào? hàng thứ 1789 chữ số nào? Cho dãy sè 1; 2; 3; 4;…… ; 998; 999 a, D·y số có tất chữ số? b, Tìm chữ số thứ 3901 dãy số? Để đánh sè thø tù c¸c trang cđa s¸ch gi¸o khoa To¸n 1, ngời ta dùng 216 lợt chữ số Hỏi sách dày trang? 8:Cho dóy số 11, 14, 17, 20, … a) Chữ số thứ 166 dùng để viết dãy số cho chữ số nào? b) Tính tổng 130 số hạng dãy số cho 9:Cho dãy số 1, 3, 5, 7, , 2009 a) Dãy có số hạng? Số hạng thứ 230 số hạng nào? b) Chữ số thứ 100 dùng để viết dãy số cho chữ số nào? 10:Cho dãy số 10, 12, 14, , 138 a) Chữ số thứ 103 dùng để viết dãy số cho chữ số nào? b) Tính tổng số hạng dãy số cho 11:Cho dãy số 101, 102, 103, …, 1000, 1001, , 2005 a) Dãy có số hạng? Số hạng thứ 75 số hạng nào? b) Tính số chữ số dùng để viết tất số hạng dãy số cho Chữ số thứ 116 dùng để viết dãy số cho chữ số nào? 12:Cho dãy số 11, 16, 21, 26, 31, a) Tính số chữ số dùng để viết số hạng dãy số cho kể từ số hạng đến số hạng 2001 Chữ số thứ 124 dùng để viết dãy số cho chữ số nào? b) Tính tổng 203 số hạng dãy số cho 13 Cho dãy số 2, 5, 8, 11, …, 2009 a) Dãy có số hạng? Số hạng thứ 99 số hạng nào? b) Chữ số thứ 50 dùng để viết dãy số cho chữ số nào? 14:Cho dãy số 1, 5, 9, 13, … a) Chữ số thứ 135 dùng để viết dãy số cho chữ số nào? b) Tính tổng 200 số hạng dãy số cho 15:Cho dãy số 5, 8, 11, … a) Tính tổng 205 số hạng dãy số cho? b) Chữ số thứ 135 dùng để viết dãy số cho ch s no? 16 Trong rạp hát, hàng đầu cã 18 ghÕ, hµng thø hai cã 19 ghÕ vµ nh thế, hàng sau nhiều hàng kề trớc ghế Nếu rạp hát có tất 16 hàng ghế có tất chỗ ngồi? 17 Một phòng họp có hàng ghế đầu gåm 12 ghÕ, hµng ghÕ thø hai cã 13 ghÕ, hµng ghÕ thø ba cã 14 ghÕ, cø xÕp nh hàng ghế cuối có 30 ghế Hỏi: a, Phòng họp có hàng ghế? b, Phòng họp có tất ghế? Vận dụng kĩ thuật tính để giải toán: 1, Tổng hai số 82 Nếu gấp số hạng thứ lên lần đợc tổng 156 Tìm hai số - Tổng hai số 123 Nếu gấp số hạng thứ hai lên lần đợc tổng 315 Tìm hai số 2, Hiệu hai số 234 Nếu gấp số bị trừ lên lần đợc hiệu 1058 Tìm hai số - Hiệu hai số 387 Nếu gấp số trừ lên lần đợc hiệu 113 Tìm hai số - Hiệu hai số 57 Nếu viết thêm chữ số vào tận bên phải số bị trừ đợc hiệu 2162 Tìm số bị trừ số trõ - HiƯu cđa hai sè lµ 134 NÕu viÕt thêm chữ số vào tận bên phải số bị trừ đợc hiệu 2297 Tìm số bị trừ , số trừ chữ số viết thêm 3, Tổng hai số 79 Nếu tăng số thứ lên lần tăng số thứ hai lên lần đợc tổng 370 Tìm hai số - Tổng hai số 270 Nếu tăng số thứ lên lần tăng số thứ hai lên lần tổng tăng thêm 370 đơn vị Tìm hai số 4, Tích hai số 1932 Nếu thêm vào thừa số thứ đơn vị đợc tích 2604 Tìm hai số - Tích hai số 1692 Nếu bớt thừa số thứ hai 17 đơn vị đợc tích 893 Tìm hai số ®ã - Khi céng mét sè tù nhiªn víi 107, bạn học sinh chép nhầm 107 thành 1007 nên đợc kết 1996 Tìm tổng cđa phÐp céng - Khi céng 2009 víi mét sè tự nhiên, bạn học sinh chép nhầm 2009 thành 209 nên đợc kết 684 Tìm số h¹ng cha biÕt 6, Khi trõ mét sè cã chữ số cho số có 1chữ số, đãng trí, bạn học sinh đặt số trừ thẳng với chữ số hàng trăm nên đợc kết 486 mà lẽ kết phải 783 Tìm số bị trừ số trừ 7, Khi nhân số tự nhiên với 6789 lúng túng, bạn Hoa đặt tất tích riêng thẳng cột nh phép cộng nên đợc kết 296280 Em giúp bạn tìm tích phép nhân 8, Khi nhân số tự nhiên với 235 sơ ý, bạn Cúc tích riêng thứ hai thứ ba thẳng cột nh phép cộng nên đợc kết 10285 Em tìm tích giúp bạn 9- Khi nhân số tự nhiên với 142 lúng túng, bạn Lan viết lộn thừa số thứ hai nên làm cho kết tăng 27255 Em giúp bạn tìm tích ®óng cđa phÐp nh©n ®ã - Khi nh©n mét sè tự nhiên với 103 lúng túng, bạn Huệ viết thiếu chữ số nên làm cho kết giảm 37080 Em giúp bạn tìm tích phép nhân 10, Khi nhân 234 với số tự nhiên, chép nhầm, bạn Ngọc làm đổi chỗ chữ số hàng nghìn với chữ số hàng chục; chữ số hàng đơn vị với chữ số hàng trăm thừa số thứ hai nên đợc kết 2250846 Em giúp bạn Ngọc tìm tích ®óng cđa phÐp nh©n ®ã 11, Lan thùc hiƯn mét phép nhân, viết nhầm chữ số hàng đơn vị thừa số thứ hai từ thành nên đợc kết 2034 mà phải 1356 Em tìm thừa số ban đầu phép nhân 12, Khi nhân 254 với số có hai chữ số giống nhau, bạn Hồng đặt tất tích riêng thẳng cột nh phép cộng nên đợc kết tích 16002 Em giúp bạn tìm tích phép nhân Dấu hiệu chia hết - Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho 2; (a125b) - Tìm m, n để số m340n chia hết cho 45 - Xác định x, y để phân số x 23y số tự nhiên 45 - Tìm số có hai chữ sè biÕt sè ®ã chia cho d 1; chia cho d vµ chia hÕt cho - Tìm số tự nhiên bé chia cho d 1; chia d 2; chia d - Cho A = a459b H·y thay a, b chữ số thích hợp để A chia cho 2, cho 5, cho có số d 7 - Cho B = 5x1y H·y thay x, y chữ số thích hợp để đợc số có chữ số khác chia hết cho 2, cho 3, vµ chia cho d - Một số nhân với đợc kết 30862a3 Tìm số Bài 1: Hãy viết thêm hai chữ số vào bên phải số 283 cho đợc sè míi cïng chia hÕt cho 2,3,5 Bµi 2: H·y viết thêm hai chữ số vào bên phải số 357 ®Ĩ ®ỵc mét sè míi cïng chia hÕt cho 45? Bài 3: Tìm giá trị a, b ®Ĩ : A = 29a1b chia hÕt cho 4;5;9 Bài 4: Tìm số A = 25a 4b chia hết cho 45 Bài 5: Tìm số tự nhiên nhỏ nhÊt cho chia sè ®ã cho d 1,cho d 2,cho d 3; cho d Bài 6: Tìm số tự nhiên nhỏ cho chia sè ®ã cho 2;3;4;5 ®Ịu d Bài 7: Tìm số tự nhiên nhỏ cho chia sè ®ã cho d 2;chia cho d ; chia cho d Bµi 8: Tìm tất số có hai chữ số chia cho th× d 1; chia cho th× d 2; chia cho th× d Bài 9: Tìm số có chữ số chia hết cho 15, biết đọc ngợc hay đọc xuôi giá trị số không thay đổi Bài 10: Tìm số tự nhiên có chữ số chia hÕt cho 45, biÕt r»ng viÕt ngỵc hay viÕt xuôi số không thay đổi giá trị? Bài 11: Khi thực phép nhân, Bạn Lan thực nhng không may đáp số bị nhoè chữ số hàng trăm: x x x x x x 10 x 11 = 1814*00 (Trong * số bị nhoè) Không thùc hiƯn l¹i phÐp tÝnh,em h·y thùc hiƯn l¹i phÐp tính giúp bạn Lan Bài 12: Khi thực phép nhân, Bạn Lan thực nhng không may đáp số bị nhoè chữ số hàng nghìn: 25 x 26 x 27 x 28 = 49*400 (Trong ®ã * số bị nhoè) Không thực lại phép tính, Em tìm lại đáp số giúp bạn Lan? Bµi14: Mét cưa hµng cã rỉ cam vµ táo Trong rổ có loại Số rổ là: 65; 50; 60; 75; 70 Sau bán số rổ số táo lại gấp số cam lại Hỏi rổ lại, rổ náo đựng táo, rổ đựng cam? Bài 15: Có hộp, hộp chứa toàn bi xanh toàn bi đỏ Số bi hộp tơng ứng là: 110; 105; 100; 115 130 Nếu lấy hộp số bi xanh hộp lại nhiều gấp lần số bi đỏ Hỏi có bi hộp bị lấy đi? Bài 16: Một cửa hàng có rổ cam quít, rổ đựng loại Số rổ lần lợt là: 50, 45, 40, 55, 70 Sau bán rổ số cam lại gấp lần số quít Hỏi rổ lại, rổ đựng cam ? rổ đựng quít? Bài 18: Trong vờn trồng loại cây: Cam, ổi, mÝt, dõa BiÕt sè c©y cam chiÕm 1 sè c©y vên BiÕt sè c©y ỉi chiÕm sè c©y vên BiÕt sè c©y mÝt chiÕm số vờn, lại dừa Tính số loại, biết số vờn cha đến 100 cây? Bài 19: Toán có tờ giấy màu Toán lấy tờ cắt thành mãnh nhỏ Rồi lại lấy mãnh nhỏ cắt thành m·nh vµ cø tiÕp tơc nh thĨ Ci cïng Toán đếm lại thấy có tất 100 mãnh giấy to nhỏ khác Hỏi Toán đếm hay sai? Bµi 20 Trong mét líp häc, chia nhãm học tập cô giáo nhận thấy chia nhóm học sinh thừa em Còn chia nhóm học sinh không thừa không thiếu em Hỏi lớp học có học sinh ? BiÕt sè häc sinh cđa líp kho¶ng từ 30 đến 40 học sinh Bài 21: Một ngời bán rổ cam xoài Trong rổ có loại Số rổ là:13, 35, 37, 60, 65 Sau bán rổ số cam lại nửa số xoài lại Hỏi rổ lại rổ đựng cam ? rổ đựng xoài? pHÂN Số - cáC PHéP TíNH Về PHÂN Số Bài 1:- Viết phân số khác có tử số mà phân số đó: a Lớn phân số 1/5 b Bé phân số 1/4 c Lớn phân số 1/5 bé phân số 1/4 Bài 2:- Viết phân số khác có mẫu số mà phân số đó: a Lớn phân số 1/5 b Bé phân số 1/4 c Lớn phân số 1/5 bé phân số 1/4 Bài 3: Tìm phân số phân sè sau: 3/4 5/7 9/12 15/21 30/42 27/36 Bµi 4: Khoanh vào phân số phân số 6/14: a 9/20 b 12/28 c 13/21 d 15/35 e 18/35 Bµi 5: Viết tất phân số phân số 4/12 cho mẫu số nhỏ 30 Bài 6:Hãy viết phân số phân số 3/4 có mẫu số lần lợt 8, 12, 20 Bài 7:Tính giá trÞ cđa biĨu thøc: ( 1/6 + 1/10 + 1/15 ) : ( 1/6 + 1/10 - 1/15 ) ( 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5 ) : ( 1/4 - 1/5 ) Bµi 8:TÝnh nhanh 3/4 + 2/5 + 1/4 + 3/5 2/3 x 3/4 x 4/5 x 5/6 4/5 - 2/3 + 1/5 1/3 4/5 x 3/7 + 4/5 x 4/7 2/5 x 7/4 - 2/5 x 3/7 13/4 x 2/3 x 4/13 x 3/2 75/100 + 18/21 + 19/32 + 1/4 + 3/21 + 13/ 32 + 3 + + + + Bµi 9: TÝnh nhanh 4/7 x 5/6 + 4/7 x 1/6 3/5 x 7/9 - 3/5 x 2/9 5/9 x 1/4 + 4/9 x 3/12 7/9 x 8/5 - 7/9 x 3/5 2/5 x 3/4 + 3/4 x 3/5 2006/ 2005 x 3/4 3/4 x 1/2005 Mở rộng: Bài 1: Viết phân số sau thành tổng phân số tối giản khác có mẫu số: 10/27, 13/12, 15/8 Bài 2: Viết phân số sau thành tổng phân số có tử số mẫu số khác nhau: 9/12 9/15 Bài3*: Viết phân số 1/3 thành tổng hai phân số có tử số mẫu số khác Bài4: Viết tất phân số bé có tổng tử số mẫu số 10 Bài5: Viết tất phân số tối giản có tổng tử số mẫu số 20 Bài6 : Viết tất phân sè cã tÝch tư sè vµ mÉu sè lµ 100 Bài7: Rút gọn phân số sau: 1212/3030 32032/ 48048 456456/234234 1339/1442 Bài 8: Viết tất phân số b»ng ph©n sè 14/18 cho tỉng cđa tư sè mẫu số bé 100 Bài9: Viết phân số khác nằm phân số 3/5 4/5 Bài 10 : Viết phân số khác nằm phân số 3/4 4/5 Bài 11 : Cho ch÷ sè 1, 2, 4, 6, Hãy lập tất phân số có giá trị 5/10 cho chữ số cho không đợc lặp lại số Bài12: Lập cặp ph©n sè b»ng tõ sè sau: 1; ; ; ; 16 Bµi12: TÝnh nhanh: 2121 222222 + 15 × 4343 434343 16 × 25 + 44 ×100 c 29 × 96 + 142 × 48 a 15 × d Bµi13: TÝnh nhanh 399 × 45 + 55 × 399 1995 ×1996 − 1991 × 1995 637 × 527 − 189 c 526 × 637 + 448 a 1994 ×1993 − 1992 ×1993 1992 ×1993 + 1994 × + 1986 1996 ×1995 − 996 1000 + 1996 ×1994 677 × 874 + 251 d 678 ì 874 623 b Bài5*: Tính nhanh 1/2 x 12/13 + 1/3 x 12/13 + 1/4 x 12/13 ( 1- 1/2 ) x ( 1- 1/3 ) x ( 1- 1/4 ) x ( - 1/5 ) - Tìm phân số phân số 3/5 biÕt r»ng hiƯu cđa tư sè trõ ®i mÉu sè phân số - Tìm phân số b»ng ph©n sè 2/3 biÕt r»ng tỉng cđa tư sè mẫu số phân số 15 - Tìm số, biết lấy số cộng với 4/5 trừ 1/4 đợc kết 7/10 - Cho phân số 18/27 Hỏi để đợc phân số phân số 1/2 phải trừ tử số mẫu số phân số cho số tự nhiên nào? - Cho phân số 2/11 Hỏi phải cộng thêm vào tử số mẫu số phân số số tự nhiên để đợc phân số phân số 4/7? - Cho phân số 3/18 Hỏi phải thêm vào tử sè vµ bít ë mÉu sè cïng mét sè tự nhiên để đợc phân số 3/4 - Tìm phân số x/y, biết hiệu x y x/y sau rút gọn 5/3 - Tìm phân số x/y, biết tổng x y 15 x/y sau rút gọn 2/3 Bài toán quan hệ tỉ số Dạng1: Tìm phân số số 1 - Lớp 4B cã 35 häc sinh Sè häc sinh n÷ b»ng 2/5 sè häc sinh c¶ líp Hái líp 4A cã học sinh nam (2 cách) - Lớp 4A cã 18 häc sinh nam Sè häc sinh n÷ b»ng 2/3 sè häc sinh nam Hái líp 4A cã học sinh ? (2 cách) - Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng b»ng 2/3 chiỊu dµi TÝnh chu vi vµ diƯn tÝch mảnh đất - Một hình chữ nhật có chiều dµi 3/5m, chiỊu réng b»ng 3/4 chiỊu dµi TÝnh chu vi diện tích hình chữ nhật 5- Một cửa hàng có 15 tạ gạo Đã bán 2/3 số gạo Hỏi cửa hàng lại ? kg gạo? - Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, réng 18m Ngêi ta sư dơng 2/5 diƯn tÝch ®Ĩ đào ao, phần đất lại để làm vờn Tính diện tích phần đất làm vờn 6- Hùng có số tiền, Hùng tiêu hết 45000 đồng Nh số tiền lại 3/5 số tiền tiêu Hỏi lúc đầu Hùng có tiền? Dạng2: Tìm số biết giá trị phân số - Líp 4A cã 18 häc sinh nam Sè häc sinh nam b»ng 2/3 sè häc sinh c¶ líp Hỏi lớp 4A có học sinh nữ.(2 cách) - Líp 4B cã 12 häc sinh n÷ Sè häc sinh n÷ b»ng 2/3 sè häc sinh nam Hái lớp 4A có học sinh (2 cách) - Líp 4B cã 15 häc sinh nam Sè häc sinh nam b»ng 5/4 sè häc sinh n÷ Hái líp 4B có học sinh? (2 cách) - 3/5 sè häc sinh giái cđa líp 5A lµ em Hái líp 5A cã bao nhiªu häc sinh giái? - Tìm chiều dài đoạn đờng, biết 3/5 đoạn ®ã b»ng 9/10 km - Cã hai thïng dÇu BiÕt 2/3 số dầu thùng thứ 24 lít 3/4 số dầu thùng thứ hai 36 lít Hỏi hai thùng có tất lít dÇu ? - Khèi cã líp BiÕt 2/3 sè häc sinh cđa líp 5A lµ 18 häc sinh; 3/4 sè häc sinh cđa líp 5B lµ 24 häc sinh; 4/7 sè häc sinh cđa líp 5C lµ 16 học sinh Hỏi khối có tất häc sinh ? 6- H¶i cã mét sè tiỊn, H¶i ®· tiªu hÕt 45000 ®ång Nh vËy sè tiỊn ®· tiêu 2/3 số tiền Hải có ban đầu Hỏi sau tiêu, Hải lại tiền? - Hùng có số tiền, Hùng tiêu hết 36000 ®ång Nh vËy sè tiỊn ®· tiªu b»ng 3/4 sè tiền lại Hỏi lúc đầu Hùng có tiền? Dạng3: Dạng mở rộng: 1- Lan có 84000 đồng, Lan mua vë hÕt 2/7 sè tiỊn, mua s¸ch hÕt 3/5 số tiền Hỏi Lan lại tiền? (2 c¸ch) - Líp 4A cã 35 häc sinh Ci năm học, có 2/7 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi, 2/5 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến Hỏi có ? học sinh không đạt danh hiệu (2 cách) - Tuổi anh 2/5 sè tuæi bè, tuæi em b»ng 2/9 sè tuæi bè Tính tuổi ngời biết tuổi bố 45 tuổi 2- Tuæi anh b»ng 2/5 sè tuæi bè, tuæi em 1/2 số tuổi anh Tính tuổi ngời biết ti bè lµ 45 ti - Sè ti em b»ng 2/9 sè ti bè vµ b»ng 5/9 sè ti anh Tính tuổi ngời biết tuổi bố 45 tuổi 3- Một cửa hàng có 96kg muối Buổi sáng bán đợc 24kg muối, buổi chiều bán 3/8 số muối Hỏi hai buổi cửa hàng bán đợc ki-lô-gam muối - Một cửa hàng có 196kg gạo Ngày đầu bán đợc 84kg gạo ngày thứ hai bán 3/4 số gạo lại Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng lại ki-lô -gam gạo 4- Chị Hồng có 42 kẹo, chị cho An 2/7 số kẹo, cho Bình 3/5 số kẹo lại Hỏi cuối chị Hồng lại kẹo? - Mẹ cho Hoa 48000 đồng Hoa mua cặp hết 2/3 số tiền, mua bút hết 3/4 số tiền lại Hỏi Hoa lại tiền? - Lớp 4A có 40 học sinh Cuối năm học, có 3/8 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến, 2/5 số học sinh lại đạt danh hiệu học sinh Giỏi Hỏi có ? hsinh không đạt danh hiệu 5- Một vải dài 20m Đã may áo hết 4/5 vải Số vải lại ngời ta đem may túi, túi hết 2/3m Hỏi may đợc tất túi nh vậy? 6- Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, rộng 15m Ngêi ta sư dơng 3/8 diƯn tÝch ®Ĩ trång hoa, 1/5 diện tích để làm đờng đi, phần diện tích lại để xây bể nớc Tính S bể nớc Bài toán quan hệ tỉ số Dạng1: Tìm ph©n sè cđa mét sè - Líp 4B cã 35 häc sinh Sè häc sinh n÷ b»ng 2/5 sè học sinh lớp Hỏi lớp 4A có häc sinh nam (2 c¸ch) - Líp 4A cã 18 häc sinh nam Sè häc sinh n÷ b»ng 2/3 sè häc sinh nam Hái líp 4A cã bao nhiªu học sinh ? (2 cách) - Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng 2/3 chiều dài Tính chu vi diện tích mảnh đất - Một hình chữ nhật có chiều dài 3/5m, chiỊu réng b»ng 3/4 chiỊu dµi TÝnh chu vi diện tích hình chữ nhật 5- Một cửa hàng có 15 tạ gạo Đã bán 2/3 số gạo Hỏi cửa hàng lại ? kg gạo? - Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, rộng 18m Ngời ta sử dụng 2/5 diện tích để đào ao, phần đất lại để làm vờn Tính diện tích phần đất làm vờn 6- Hùng có số tiền, Hùng tiêu hết 45000 đồng Nh số tiền lại 3/5 số tiền tiêu Hỏi lúc đầu Hùng có tiền? Dạng2: Tìm số biết giá trị phân số - Líp 4A cã 18 häc sinh nam Sè häc sinh nam b»ng 2/3 sè häc sinh c¶ líp Hái lớp 4A có học sinh nữ.(2 cách) - Líp 4B cã 12 häc sinh n÷ Sè häc sinh n÷ b»ng 2/3 sè häc sinh nam Hái líp 4A có học sinh (2 cách) - Lớp 4B cã 15 häc sinh nam Sè häc sinh nam b»ng 5/4 sè häc sinh n÷ Hái líp 4B cã học sinh? (2 cách) - 3/5 số häc sinh giái cđa líp 5A lµ em Hái lớp 5A có học sinh giỏi? - Tìm chiều dài đoạn đờng, biết 3/5 đoạn b»ng 9/10 km - Cã hai thïng dÇu BiÕt 2/3 số dầu thùng thứ 24 lít 3/4 số dầu thùng thứ hai 36 lít Hỏi hai thùng có tất lít dầu ? - Khèi cã líp BiÕt 2/3 sè häc sinh cđa líp 5A lµ 18 häc sinh; 3/4 sè häc sinh cđa líp 5B lµ 24 häc sinh; 4/7 sè häc sinh cđa líp 5C lµ 16 häc sinh Hỏi khối có tất học sinh ? 6- Hải có số tiền, Hải tiêu hết 45000 đồng Nh số tiền tiêu 2/3 số tiền Hải có ban đầu Hỏi sau tiêu, Hải lại tiền? - Hùng có số tiền, Hùng tiêu hết 36000 đồng Nh số tiền tiêu 3/4 số tiền lại Hỏi lúc đầu Hùng có tiền? Dạng3: Dạng mở rộng: 1- Lan có 84000 đồng, Lan mua vë hÕt 2/7 sè tiỊn, mua s¸ch hÕt 3/5 số tiền Hỏi Lan lại tiền? (2 cách) - Lớp 4A có 35 học sinh Cuối năm học, có 2/7 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi, 2/5 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến Hỏi có ? học sinh không đạt danh hiƯu (2 c¸ch) - Ti anh b»ng 2/5 sè tuæi bè, tuæi em b»ng 2/9 sè tuæi bè TÝnh tuổi ngời biết tuổi bố 45 tuổi 2- Tuæi anh b»ng 2/5 sè tuæi bè, tuæi em b»ng 1/2 số tuổi anh Tính tuổi ngời biết tuổi bè lµ 45 ti - Sè ti em b»ng 2/9 sè ti bè vµ b»ng 5/9 sè ti anh TÝnh tuổi ngời biết tuổi bố 45 tuổi 3- Một cửa hàng có 96kg muối Buổi sáng bán đợc 24kg muối, buổi chiều bán 3/8 số muối Hỏi hai buổi cửa hàng bán đợc ki-lô-gam muối - Một cửa hàng có 196kg gạo Ngày đầu bán đợc 84kg gạo ngày thứ hai bán 3/4 số gạo lại Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng lại ki-lô -gam gạo 4- Chị Hồng có 42 kẹo, chị cho An 2/7 số kẹo, cho Bình 3/5 số kẹo lại Hỏi cuối chị Hồng lại kẹo? - Mẹ cho Hoa 48000 đồng Hoa mua cặp hết 2/3 số tiền, mua bút hết 3/4 số tiền lại Hỏi Hoa lại tiền? - Lớp 4A có 40 học sinh Cuối năm học, có 3/8 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên Tiến, 2/5 số học sinh lại đạt danh hiệu học sinh Giỏi Hỏi có ? hsinh không đạt danh hiệu 5- Một vải dài 20m Đã may áo hết 4/5 vải Số vải lại ngời ta đem may túi, túi hết 2/3m Hỏi may đợc tất túi nh vậy? 6- Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, rộng 15m Ngêi ta sư dơng 3/8 diƯn tÝch ®Ĩ trång hoa, 1/5 diện tích để làm đờng đi, phần diện tích lại để xây bể nớc Tính S bể nớc ... 1/6 + 1/10 - 1/ 15 ) ( 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1 /5 ) : ( 1/4 - 1 /5 ) Bµi 8:TÝnh nhanh 3/4 + 2 /5 + 1/4 + 3 /5 2/3 x 3/4 x 4 /5 x 5/ 6 4 /5 - 2/3 + 1 /5 1/3 4 /5 x 3/7 + 4 /5 x 4/7 2 /5 x 7/4 - 2 /5 x 3/7 13/4 x... 3/2 75/ 100 + 18/21 + 19/32 + 1/4 + 3/21 + 13/ 32 + 3 + + + + Bµi 9: TÝnh nhanh 4/7 x 5/ 6 + 4/7 x 1/6 3 /5 x 7/9 - 3 /5 x 2/9 5/ 9 x 1/4 + 4/9 x 3/12 7/9 x 8 /5 - 7/9 x 3 /5 2 /5 x 3/4 + 3/4 x 3 /5 2006/... nhanh 399 ì 45 + 55 × 399 19 95 ×1996 − 1991 × 19 95 637 × 52 7 − 189 c 52 6 × 637 + 448 a 1994 ×1993 − 1992 ×1993 1992 ×1993 + 1994 × + 1986 1996 ×19 95 − 996 1000 + 1996 ×1994 677 × 874 + 251 d 678
- Xem thêm -

Xem thêm: Bôi dưỡng HS giỏi lớp 5, Bôi dưỡng HS giỏi lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn