giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 01)

16 81 3
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:26

BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ (ĐỀ SỐ 01) *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam – website: www.vted.vn Video giảng lời giải chi tiết có www.vted.vn Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Trường: (1) Định nghĩa giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số Cho hàm số y = f (x) xác định tập D • Số M gọi giá trị lớn hàm số y = f (x) tập D f (x) ≤ M với x thuộc D tồn x0 ∈ D cho f (x0 ) = M Kí hiệu: M = max f (x) max f (x) = M D D • Số m gọi giá trị nhỏ hàm số y = f (x) tập D f (x) ≥ m với x thuộc D tồn x0 ∈ D cho f (x0 ) = m Kí hiệu: m = f (x) f (x) = m D D (2) Phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ *Dựa vào đồ thị hàm số *Dựa vào bảng biến thiên *Dựa khảo sát hàm số *Sử dụng tính chất hàm số đoạn [a;b] • Tìm tập xác định có • Tính đạo hàm y ′ • Tìm điểm xi ∈ [a;b] mà y ′(xi ) = y ′(xi ) khơng xác định • max y = max { y(a), y(b), y(xi )} y = { y(a), y(b), y(xi )} [a;b] [a;b] *Sử dụng phép đổi biến (ẩn phụ, biểu thức có dạng đẳng cấp) *GTLN hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối *Thiết lập biểu thức cần tìm GTLN – GTNN *Bài toán thực tế mức vận dụng thấp *So sánh giá trị hàm số (xem chương tích phân) (4) Tính chất hàm số đơn điệu đoạn [a;b] • Nếu f đồng biến đoạn [a;b] f = f (a),max f = f (b) • Nếu f nghịch biến đoạn [a;b] f = f (b),max f = f (a) [a;b] Câu Tìm giá trị lớn hàm số y = x + [a;b] [a;b] [a;b] đoạn [1;9] x BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn A max y = B max y = 10 [1;9] [1;9] C max y = 12 D max y = −6 [1;9] [1;9] Câu Tìm giá trị lớn hàm số y = x −3x +11 đoạn [−2;0] A max y = 11 B max y = 13 [−2;0] [−2;0] C max y = 19 D max y = [−2;0] [−2;0] Câu Cho hàm số y = f (x) xác định, liên tục có bảng biến thiên: x −∞ y’ + || y -1 +∞ Mệnh đề sau ? A Giá trị lớn hàm số B Giá trị nhỏ hàm số – C Giá trị nhỏ hàm số D Giá trị lớn hàm số giá trị nhỏ hàm số – (x + 2)2 Câu Tìm giá trị nhỏ hàm số y = khoảng (0;+∞) 3x B y = D y = A y = C y = (0;+∞) (0;+∞) (0;+∞) (0;+∞) Câu Cho hàm số y = f (x) xác định liên tục !, có đồ thị hình vẽ bên: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y = f (x) đoạn [−2;2] A y = −5,max y = B y = −5,max y = −1 C y = −1,max y = D y = −1,max y = [−2;2] [−2;2] [−2;2] [−2;2] [−2;2] [−2;2] [−2;2] [−2;2] Câu Tìm giá trị lớn hàm số y = x −3x đoạn [−2;4] A max y = 16 [−2;4] B max y = 24 [−2;4] C max y = 12 [−2;4] D max y = 20 [−2;4] Câu Cho hàm số y = f (x) xác định liên tục đoạn [a;b] Mệnh đề sau ? A Hàm số cho có giá trị lớn đoạn [a;b] B Hàm số cho có giá trị nhỏ đoạn [a;b] C Hàm số cho khơng có giá trị lớn khơng có giá trị nhỏ đoạn [a;b] BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn D Hàm số cho ln có giá trị lớn giá trị nhỏ đoạn [a;b] Câu Tìm giá trị lớn hàm số y = x + 3x −72x + 90 đoạn [−5;5] A max y = 70 B max y = 86 [−5;5] C max y = 400 [−5;5] [−5;5] D max y = 200 [−5;5] Câu Tìm giá trị lớn hàm số y = −2x + 3x + đoạn [−2;3] A max y = [−2;3] 49 B max y = C max y = [−2;3] D max y = 22 [−2;3] [−2;3] ⎡ π ⎤ Câu 10 Tìm giá trị lớn hàm số y = 24x −cos12x −3sin8x đoạn ⎢− ;0⎥ ⎢⎣ ⎥⎦ 3 3 A max y = 4π + −1 B max y = −4π − −1 ⎡ π ⎤ ⎡ π ⎤ ⎢− ;0⎥ ⎢− ;0⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ C max y = −π + ⎡ ⎤ ⎢− π ;0⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 3 D max y = −1 ⎡ π ⎤ ⎢− ;0⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ Câu 11 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x −5x + + 2x 33 D y = Câu 12 Tìm giá trị lớn hàm số y = x −3x + + 2x đoạn [−3;4] A y = B y = C y = A max y = 14 B max y = [−3;4] C max y = [−3;4] D max y = 20 [−3;4] [−3;4] A max y = 5,min y = −4 x − 2x + đoạn [2;3] x −1 B max y = 4,min y = −5 C max y = −4,min y = −5 D max y = 5,min y = Câu 13 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y = [2;3] [2;3] [2;3] [2;3] [2;3] [2;3] [2;3] [2;3] Câu 14 Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x − x − 4x − x A max y = 0,min y = −3 B max y = 3,min y = [0;4] [0;4] [0;4] C max y = 0,min y = −2 [0;4] [0;4] D max y = 3,min y = −3 [0;4] [0;4] [0;4] Câu 15 Tìm giá trị lớn hàm số y = 32x − x A max y = B max y = C max y = 48 D max y = 64 Câu 16 Tìm giá trị lớn hàm số y = x −3x A max y = C max y = B max y = 256 D max y = BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn Câu 17 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = (1− x )6 + 6x đoạn [−1;1] 1 A y = C y = B y = D y = [−1;1] [−1;1] [−1;1] [−1;1] 32 ⎡ 2π π ⎤ Câu 18 Tìm giá trị lớn hàm số y = x + cos 2x đoạn ⎢− ; ⎥ ⎢⎣ ⎥⎦ A max y = ⎡ ⎤ 5π −6 12 B max y = ⎡ ⎤ 3− π C max y = ⎡ ⎤ π−2 D max y = ⎡ ⎤ 3+π 12 ⎢− 2π ; π ⎥ ⎢ 2⎥ ⎣ ⎦ ⎢− 2π ; π ⎥ ⎢ 2⎥ ⎣ ⎦ ⎢− 2π ; π ⎥ ⎢ 2⎥ ⎣ ⎦ ⎢− 2π ; π ⎥ ⎢ 2⎥ ⎣ ⎦ Câu 19 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x −3x −9x đoạn [−5;5] A y = −9 [−5;5] B y = −155 [−5;5] C y = −16 [−5;5] Câu 20 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = hàm số đoạn [2;4] A m = m = −2 C m = −1 m = D y = [−5;5] 2x + m2 + m−1 để giá trị lớn x −1 B m = −2 D m = Câu 21 Tìm giá trị lớn hàm số y = 2sin x − sin x đoạn [0;π] 2 C max y = D max y = A max y = B max y = [0;π] [0;π] [0;π] [0;π] 3 Câu 22 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y = x + 4(1− x )3 đoạn [−1;1] 4 A max y = 4,min y = B max y = 1,min y = [−1;1] [−1;1] [−1;1] [−1;1] D max y = 4,min y = C max y = 1,min y = [−1;1] [−1;1] [−1;1] [−1;1] Câu 23 Tìm tất số thực m để giá trị lớn hàm số y = −x + mx −1 C m = −4 m = D m = −2 m = 2 Câu 24 Tìm giá trị lớn (nếu có) hàm số y = − x + x − x + x +1 ! 17 A Hàm số khơng có giá trị lớn B max y = ! 30 47 C max y = 67 ! D max y = 30 ! 30 A m = B m = BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn Câu 25 Tìm giá trị lớn hàm số y = x + 2− x + 2x − x A max y = B max y = C max y = D max y = 2 Câu 26 Tìm giá trị lớn hàm số y = x −1 + 3− x − −x + 4x −3 A max y = B max y = C max y = D max y = − x − x(x −1) + Câu 27 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x − x −1 +1 A y = C y = B y = D y = 2 Câu 28 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y = −x + 4x + 21− −x + 3x +10 A max y = 2,min y = C max y = 4,min y = B max y = 4,min y = D max y = 4,min y = Câu 29 Tìm tất số thực m để giá trị nhỏ hàm số y = đoạn [0;1] −6 A m = −3 m = C m = B m = −2 m = 1± 57 D m = −1± 57 Câu 30 Cho f (x) = 2x − m2 − m có giá trị nhỏ x +1 (x +1)2 − Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = f (x) f (1− x) x +1 đoạn [−1;1] 25 C y = 4− 34;max y = − [−1;1] [−1;1] 2− 34 ;max y = [−1;1] [−1;1] 2− 34 D y = − ;max y = [−1;1] [−1;1] Câu 31 Tìm giá trị lớn (nếu có) hàm số y = − x + x − x +1 B max y = A Khơng có giá trị lớn A y = 4− 34;max y = [−1;1] [−1;1] B y = ! C max y = ! D max y = ! Câu 32 Tìm giá trị lớn hàm số y = x −3x −9x −1 đoạn [−2;4] A max y = 21 [−2;4] B max y = [−2;4] C max y = 28 [−2;4] D max y = [−2;4] Câu 33 Tích giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x + − x ln x đoạn [1;2] là? A 4ln 2− B − 4ln C 4ln 2− D − 4ln BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn x + 2x − đoạn [−2;1] x−2 A B C D Câu 35 Gọi M ,m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x − 2x + 3x − đoạn [1;3] Tính giá trị M − m A M − m = −16 B M − m = 12 C M − m = 14 D M − m = 16 ⎡3 ⎤ x −3x + Câu 36 Cho hàm số y = (1) Tìm giá trị nhỏ hàm số (1) đoạn ⎢ ;3⎥ ⎢⎣ ⎥⎦ x −1 Câu 34 Tìm tổng giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = A y= ⎡3 ⎤ ⎢ ;3⎥ ⎢2 ⎥ ⎣ ⎦ B y= ⎡3 ⎤ ⎢ ;3⎥ C y= ⎡3 ⎤ ⎢ ;3⎥ ⎢2 ⎥ ⎣ ⎦ D y = ⎡ ⎤ ⎢ 3;3⎥ ⎢2 ⎥ ⎣ ⎦ ⎢2 ⎥ ⎣ ⎦ Câu 37 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = tan x −(m2 + m+ 2)cot x có giá trị lớn ⎛ π⎤ nửa khoảng ⎜⎜0; ⎥ −7 ⎜⎝ ⎥ ⎦ A m ∈{2;3} B m ∈{−2;3} C m ∈{−3;−2} ln x đoạn [1;e3 ] x A max B max C max y= y= y= 3 [1;e ] [1;e ] [1;e ] e e e x sin x + 2cos đoạn Câu 39 Tìm giá trị lớn hàm số y = x cos x + 2sin Câu 38 Tìm giá trị lớn hàm số y = A max y = ⎡ ⎤ ⎢0; π ⎥ ⎢ 2⎥ ⎣ ⎦ B max y = 1+ ⎡ ⎤ ⎢0; π ⎥ ⎢ 2⎥ ⎣ ⎦ D m ∈{−3;2} C max y = 1+ ⎡ ⎤ ⎢0; π ⎥ ⎢ 2⎥ ⎣ ⎦ D max y= [1;e ] e ⎡ π⎤ ⎢0; ⎥ ⎢⎣ ⎥⎦ D max y = ⎡ π⎤ ⎢0; ⎥ ⎢ 2⎥ ⎣ ⎦ Câu 40 Gọi M ,m giá trị lớn nhỏ hàm số y = x − x − 4x − x Tính giá trị biểu thức M − m A M − m = −4 B M − m = C M − m = D M − m = −3 Câu 41 Sau phát dịch bệnh, chuyên gia y tế ước tính số người bị nhiễm bệnh kể từ ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t f (t) = 1+18t − t ,t = 0,1,2, ,30 Nếu coi f hàm số xác định đoạn [0;30] f ′(t) xem tốc độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Xác định ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn A Ngày thứ 30 B Ngày thứ 18 C Ngày thứ 20 D Ngày thứ 15 Câu 42 Độ giảm huyết áp bệnh nhân cho công thức G(x) = 0,025x (30− x), x liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân ( x tính miligam) Tính liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn A x = 10 (miligam) B x = 20 (miligam) C x = 15 (miligam) D x = 18 (miligam) Câu 43 Một tạp chí bán với giá 20 nghìn đồng cuốn, chi phí cho xuất x tạp chí cho C(x) = 0,0001x −0,2x +10000 (đơn vị 10 nghìn đồng) Chi phí phát hành tạp chí nghìn đồng Số lượng tạp chí cần xuất cho chi phí trung bình thấp là? A 1000 B 2000 C 10 000 D 100 000 Câu 44 Một tạp chí bán với giá 20 nghìn đồng cuốn, chi phí cho xuất x tạp chí cho C(x) = 0,0001x −0,2x +10000 (đơn vị 10 nghìn đồng) Chi phí phát hành tạp chí nghìn đồng Các khoản thu bao gồm tiền bán tạp chí 90 triệu đồng nhận từ quảng cáo trợ giúp cho báo chí Số lượng tạp chí cần xuất để có mức lãi cao là? (Giả thiết số in bán hết) A 18000 B 9000 C 10 000 D 90 000 Câu 45 Người ta tiêm loại thuốc vào mạch máu cánh tay phải bệnh nhân Sau thời gian t giờ, nồng độ thuốc hấp thu máu bệnh nhân xác định theo cơng thức 0,28t C(t) = (0 ≤ t ≤ 24) t +4 Hỏi sau nồng độ thuốc hấp thu máu bệnh nhân cao nhất? A 24 B C D Câu 46 Người ta giới thiệu loại thuốc kích thích sinh sản loại vi khuẩn Sau t phút, số vi khuẩn xác định theo công thức: N (t) = 1000 + 30t −t (0 ≤ t ≤ 30) Hỏi sau phút số vi khuẩn lớn nhất? A 10 phút B 20 phút C 30 phút D 15 phút Câu 47 Từ kim loại hình chữ nhật có kích thước a, b người ta cắt bỏ hình vng góc gò thành hình hộp chữ nhật khơng có nắp Cạnh hình vng cắt phải để hình hộp thu tích lớn nhất? A x = a + b− a − ab+ b2 B x = a + b+ a − ab+ b2 a + b− a + ab+ b2 a + b+ a + ab+ b2 C x = D x = 6 Câu 48 Một công ty sản xuất x sản phẩm với giá bán sản phẩm phụ thuộc vào số lượng sản xuất theo phương trình p(x) = 1312− 2x Tổng chi phí sản xuất x sản phẩm C(x) = x −77x +1000x +100 Số sản phẩm cần sản xuất để cơng ty có lợi nhuận cao là? A 52 sản phẩm B 53 sản phẩm C 54 sản phẩm D 55 sản phẩm Câu 49 Một cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách 300km Vận tốc dòng nước 6km/h Nếu vận tốc bơi cá nước đứng yên v (km/h) lượng tiêu hao cá t cho công thức: E(v) = cv 3t, c số, E tính jun Hỏi vận tốc bơi cá nước đứng yên để liệu tiêu hao nhất? BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn A 6km/h B 9km/h C 12km/h D 15km/h Câu 50 Một cơng ty bất động sản có 50 hộ cho thuê Biết cho thuê hộ với giá triệu đồng tháng hộ có người thuê lần tăng giá cho thuê hộ lên 100 nghìn đồng có thêm hai hộ bị bỏ trống Hỏi muốn có thu nhập cao nhất, cơng ty phải cho thuê hộ với giá tháng? A (triệu đồng) B 2,25 (triệu đồng) C 2,5 (triệu đồng) D 2,2 (triệu đồng) Câu 51 Cho hàm số y = f (x) xác định ! \{0} liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình vẽ bên Mệnh đề sau ? A Hàm số cho khơng có giá trị lớn giá trị nhỏ B Hàm số cho cho giá trị nhỏ – giá trị lớn C Hàm số cho khơng có giá trị nhỏ giá trị lớn D Hàm số cho có giá trị nhỏ – khơng có giá trị lớn Câu 52 Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên hình vẽ bên Mệnh đề sau ? A yCD = B yCT = C y = ! D max y = ! Câu 53 Cho hai số thực x, y thoả mãn x + xy + y = Tìm giá trị lớn biểu thức P = (x − y)2 16 48 19 57 B C D 7 7 Câu 54 Cho hai số thực x, y thay đổi thoả mãn x − xy + y = Tìm giá trị lớn biểu thức A P = (x − y)2 16 C B D 3 Câu 55 Tập hợp chứa tất giá trị thực tham số m cho giá trị lớn A hàm số y = x − 2x + m đoạn [−1;2] A (−5;−2) ∪ (0;3) B (0;+∞) C (−6;−3) ∪ (0;2) D (−4;3) Câu 56 Tìm tất giá trị thực tham số m biết giá trị lớn hàm số y = x −3x + m đoạn [0;4] 20 A {−16;4} B {±4} C {4;20} BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn D {−16;20} BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn Câu 57 Với x, y hai số thực dương Hỏi giá trị nhỏ biểu thức P = x 8y + ? y x B C 3 D x+m 16 Câu 58 Cho hàm số y = ( m tham số thực) thoả mãn y + max y = Mệnh đề sau [1;2] [1;2] x +1 ? A < m ≤ B m > C < m ≤ D m ≤ x+m Câu 59 Cho hàm số y = ( m tham số thực) thoả mãn y = Mệnh đề sau ? [2;4] x −1 A m C 1< m ≤ D −1< m x1x2 Tìm giá trị nhỏ biểu thức S = 2a + 3b A 43 B 40 C 48 D 45 Câu 61 Giả sử phương trình x + ax − = (với a tham số thực khác 0) có hai nghiệm x1 , x2 Hỏi a giá trị nhỏ biểu thức S = x1 + x24 ? A A B 2 + C 2 − Câu 62 Với m số thực dương phương trình 12x −6mx + m2 − + D − 12 = có hai nghiệm x1 , x2 m2 Tìm giá trị lớn biểu thức S = x13 + x23 A B 3 C 3 Câu 63 Với m số thực dương phương trình 12x −6mx + m2 − + D 12 = có hai nghiệm x1 , x2 m2 Tìm giá trị nhỏ biểu thức S = x13 + x23 3 C D −2 4 Câu 64 Cho hàm số y = f (x) liên tục đoạn [−2;3] có đồ thị hình vẽ bên A B BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn 10 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn Mệnh đề sau ? A max y = B max y = −2 [−2;3] [−2;3] Câu 65 Cho hàm số y = ? A < m ≤1 [−2;3] D max y = [−2;3] x + mx −1 (với m tham số thực dương) Biết y = Mệnh đề sau [2;4] x+m B 1< m ≤ Câu 66 Tìm giá trị lớn hàm số y = x − A C y = B C < m < nửa khoảng (0;2] x C D m ≥ D x3 Câu 67 Gọi a,b giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = + 2x + 3x − đoạn [−4;0] Tính S = a + b D S = 2x + 5x + Câu 68 Gọi a,b giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = đoạn x+2 [0;1] Tính S = ab 17 14 22 11 A S = B S = C S = D S = 3 3 Câu 69 Hỏi giá trị lớn hàm số y = 2x + 3x −12x + đoạn [−1;2] ? A B 10 C 15 D 11 Câu 70 Cho hàm số y = 3− 2x Mệnh đề sau sai ? ⎛ 3⎤ A Hàm số nghịch biến nửa khoảng ⎜⎜−∞; ⎥ ⎜⎝ ⎥⎦ A S = − 28 B S = −10 C S = − ⎛ 3⎞ B Hàm số nghịch biến khoảng ⎜⎜−∞; ⎟⎟⎟ ⎜⎝ ⎟⎠ C y = [−3;1] D max y = [−3;1] 10 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn 1 Câu 71 Cho hàm số y = x −sin 2x Gọi a,b giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số ⎡ π ⎤ đoạn ⎢− ;π ⎥ Tính S = a + b ⎢⎣ ⎥⎦ A S = 5π + 3 B S = 4π + 3 C S = 8π + D S = 2π + 3 x Câu 72 Gọi a,b giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y = + 1− x − 2x Tính S = ab A S = B S = −1 D S = C S = − x − m2 x −1 Câu 73 Cho hàm số y = (với m tham số thực) Gọi S tập hợp tất giá trị thực x −1 14 tham số m để max y = Hỏi số phần tử S ? [2;4] A B C D Câu 74 Khi tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x + 4− x bạn học sinh thực theo bước sau: (1) Hàm số xác định liên tục đoạn [−2;2] (2) Ta có y ′ = 1− x 4− x (3) Và y ′ = ⇔ x = 4− x ⇔ x = ± (4) Suy max y = y( 2) = 2; y = y(−2) = −2 [−2;2] [−2;2] Hỏi học sinh thực sai bước ? A bước B bước C bước D bước Câu 75 Cho hàm số y = cos 2x + 2(sin x + cos x) −3(sin x + cos x) + m (với m tham số thực) thoả mãn max y = Mệnh đề sau ? ! A m > B 3< m < C < m < D < m < Câu 76 Cho hàm số y = cos 2x + 2(sin x + cos x) −3(sin x + cos x) + m (với m tham số thực) thoả mãn y = Mệnh đề sau ? ! A m > C < m < 16 Câu 77 Hỏi giá trị lớn hàm số y = π x − x khoảng A B 3< m < B π3 C π3 D < m < ⎛ π ⎞⎟ ⎜⎜0; ⎟ ? ⎜⎝ ⎟⎟⎠ D π3 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM 11 Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn 12 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn Câu 78 Cho hàm số y = sin x + m (với m tham số thực) thoả mãn y = Mệnh đề sau ⎡π π⎤ sin x +1 ⎢ ; ⎥ ⎢6 2⎥ ⎣ ⎦ ? A m ≤1 B 1< m ≤ C < m ≤ D m > ′ ′ Câu 79 Cho hàm số f (x) thoả mãn f (x) ≥ 0,∀x ∈ [−3;3] f (x) = ⇔ x = ±1 Hỏi giá trị lớn hàm số f (x) đoạn [−3;3] ? A f (−3) B f (1) C f (3) D f (−1) Câu 80 Cho hàm số f (x) thoả mãn f ′(x) ≥ 0,∀x ∈ [−3;3] f ′(x) = ⇔ x = ±1 Hỏi giá trị nhỏ hàm số f (x) đoạn [−3;3] ? A f (−3) B f (1) C f (3) D f (−1) Câu 81 Cho hàm số y = f (x) liên tục đoạn [a;b],(a < b) Mệnh đề sau ? A Hàm số cho ln có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nửa khoảng [a;b) B Hàm số cho ln có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ khoảng (a;b) C Hàm số cho ln có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ đoạn [a;b] D Hàm số cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nửa khoảng (a;b] Câu 82 Cho hàm số f (x) thoả mãn f ′(x) ≤ 0,∀x ∈ [−2;2] f ′(x) = ⇔ x = ±1 Mệnh đề sau ? A f (2) > f (1) > f (−1) > f (−2) B f (2) < f (1) = f (−1) < f (−2) C f (2) > f (1) = f (−1) > f (−2) D f (2) < f (1) < f (−1) < f (−2) Câu 83 Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y = m2 x +1 có max y = [2;5] x −1 ⎪⎧ 55 55 ⎪⎫⎪ B ⎪⎨− C {−2;2} D −2 3;2 ; ⎬ ⎪⎪ 5 ⎪⎪ ⎩ ⎭ Câu 84 Cho hàm số y = m(1+ 1+ x )− x có max y = Mệnh đề sau ? { A {−1;1} } [3;8] A m 3 Câu 85 Cho hàm số y = x −3mx + (với m tham số thực) thoả mãn y = Mệnh đề sau [0;4] ? A −2 < m < B < m 0,b > hàm số có giá trị nhỏ B Nếu a < 0,b < hàm số có giá trị lớn 12 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn [1;4] BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM Hotline:0976.266.202–website:www.vted.vn C Nếu a > 0,b < hàm số có giá trị lớn D Nếu a < 0,b > hàm số có giá trị lớn Câu 88 Cho hàm số y = −x + 4x − m (với m tham số thực) thoả mãn max y = 10 Mệnh đề [−1;3] sau ? A m
- Xem thêm -

Xem thêm: giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 01) , giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 01)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn