vận dụng điều kiện cần và đủ với hàm lượng giác (vận dụng thấp)

4 72 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:25

BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXDÀNHCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN VẬN DỤNG ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ ĐỦ VỚI HÀM LƯỢNG GIÁC (VẬN DỤNG THẤP) *Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam – website: www.vted.vn Video giảng lời giải chi tiết có website: www.vted.vn Câu Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x + msin x đồng biến khoảng (−∞;+∞) A (−1;1) B {−1;1} C [−1;1] D [0;1] Câu Cho số thực a,b thoả mãn a + b2 > Biết hàm số y = ax + bcos x đồng biến khoảng (−∞;+∞) Mệnh đề sau ? A a ≥ b B a < b C a > b D a ≤ b Câu Hỏi có tất số nguyên m để hàm số y = msin x − 2018x nghịch biến khoảng (−∞;+∞) A vô số B 2019 C 4036 D 4037 Câu Tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y = (m−3)x −(2m+1)cos x đồng biến khoảng (−∞;+∞) ? ⎡ ⎞ ⎛ ⎡ 4⎤ 2⎤ A ⎢− ;+∞⎟⎟⎟ C ⎜⎜−∞;− ⎥ D ⎢−4; ⎥ B ∅ ⎜⎝ ⎢⎣ ⎢⎣ ⎟⎠ ⎥⎦ ⎥⎦ Câu Tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y = (m−3)x −(2m+1)cos x nghịch biến khoảng (−∞;+∞) ? ⎡ ⎞ ⎡2 ⎞ ⎛ ⎡ 4⎤ 2⎤ A ⎢− ;+∞⎟⎟⎟ B (−∞;−4]∪ ⎢ ;+∞⎟⎟⎟ C ⎜⎜−∞;− ⎥ D ⎢−4; ⎥ ⎜⎝ ⎢⎣ ⎢⎣ ⎢⎣ ⎟⎠ ⎥⎦ ⎥⎦ ⎠⎟ Câu Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y = khoảng (−∞;+∞) A (−∞;+∞) msin x +1 đồng biến cos x + C ∅ D ! \{0} sin x +1 Câu Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f ′(x) = + m (với m tham số thực) Hỏi có tất cos x + số nguyên m thuộc đoạn [−2018;2018] để hàm số nghịch biến khoảng (−∞;+∞)? A 2017 B 2018 C D 2019 sin x +1 Câu Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f ′(x) = + m (với m tham số thực) Hỏi có tất cos x + số nguyên m thuộc đoạn [−2018;2018] để hàm số đồng biến khoảng (−∞;+∞)? A 2017 B 2018 C D 2019 Câu Biết hàm số y = asin x + bcos x + 2x đồng biến khoảng (−∞;+∞) Hỏi giá trị lớn B {0} biểu thức P = a + b2 ? A B C D BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXDÀNHCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN 2 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXDÀNHCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Câu 10 Biết hàm số y = (a −1)sin x + (2b−1)cos x + 2x đồng biến khoảng (−∞;+∞) Hỏi giá trị lớn biểu thức P = a + 2b ? A B C + D + 2 Câu 11 Tìm tất số thực tham số để hàm số y = mx + cos3x đồng biến khoảng (−∞;+∞) A m ≥−3 B m ≤ C m ≤−3 D m ≥ Câu 12 Cho số dương a,b thoả mãn hàm số y = asin x − bx nghịch biến khoảng (−∞;+∞); hàm số y = bcos x + ax đồng biến khoảng (−∞;+∞) Hỏi giá trị lớn biểu thức S = a + b ? A B 32 C 20 D 36 Câu 13 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = sin x − 3cos x − mx đồng biến khoảng (−∞;+∞) A m ≤−2 C m ≥ D m ≥1 B m ≤− Câu 14 Tìm tất giá trị thực tham số a để hàm số y = cos x + ax đồng biến khoảng (−∞;+∞) A a ≥1 B a ≤−1 C < a ≤1 D −1≤ a < Câu 15 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x + m(sin x + cos x + m) nghịch biến khoảng (−∞;+∞) 2 C m ∈ ∅ B ≤ m ≤ D − ≤ m ≤ ≤ m≤ 2 Câu 16 Cho hai số a b khác Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = asin x − bcos x − mx +1 đồng biến khoảng (−∞;+∞) A − A m ≥− a + b2 B m ≤ a + b2 C m ≤− a + b2 D m ≥ a + b2 2sin x +1 Câu 17 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = đồng biến khoảng cos x − m (−∞;+∞) A m ∈ ∅ B m −1 C − 3 ≤ m≤ 2 D −1≤ m ≤1 Câu 18 Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y = mx + sin x + nghịch biến khoảng (−∞;+∞) B m ≤−3 A m ∈ ∅ C m ≥−3 sin 2x sin3x + D m ≥ Câu 19 Cho hàm số y = 2sin x − 3sin 2x + mx −5 Hỏi có tất số nguyên m thuộc đoạn [−5;5] để hàm số đồng biến khoảng (−∞;+∞)? A B 10 C D Câu 20 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = msin x + (m−3)cos x −3x − 2m nghịch biến khoảng (−∞;+∞) BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXDÀNHCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXDÀNHCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN D m ≤ m ≥ Câu 21 Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x + m(sin x + cos x) đồng biến khoảng (−∞;+∞) ⎡ 1⎤ ⎡ 1⎤ A ⎢− ; ⎥ D ⎢− ; ⎥ B [−2;2] C [−1;1] ⎢⎣ 2 ⎥⎦ ⎢⎣ 4 ⎥⎦ A m > B ≤ m ≤ C < m < Câu 22 Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y = x + m(sin x + cos6 x) đồng biến khoảng (−∞;+∞) ⎡ 3⎤ ⎡ 8⎤ ⎡ 2⎤ B ⎡⎣−1;1⎤⎦ A ⎢− ; ⎥ C ⎢− ; ⎥ D ⎢− ; ⎥ ⎢⎣ 2 ⎥⎦ ⎢⎣ 3 ⎥⎦ ⎢⎣ 3 ⎥⎦ Câu 23 Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y = (2m+1)x −(m−1)sin 2x nghịch biến khoảng (−∞;+∞) ⎛ ⎛1 ⎤ ⎡ 5⎤ 1⎤ B ⎜⎜−∞; ⎥ C ⎜⎜ ;3⎥ D ⎢−2; ⎥ A ∅ ⎜⎝ ⎜⎝ ⎥ ⎢⎣ ⎥⎦ ⎥⎦ ⎦ Câu 24 Hỏi hàm số liệt kê hàm số đồng biến khoảng (−∞;+∞)? A y = x + cos10x B y = 10x + sin10x C y = 1+ sin10x D y = x + sin10x Câu 25 Hỏi có tất số nguyên m để hàm số y = 3cos x − 4sin x − m2 x đồng biến khoảng (−∞;+∞)? B A C D Câu 26 Cho hai số thực dương a,b Biết hàm số y = 2(ab−1)x + cos(ax + bx) đồng biến khoảng (−∞;+∞) Hỏi giá trị nhỏ biểu thức P = a + 2b ? 3+ 10 3+ 10 + 10 C D 2 Câu 27 Cho hai số thực dương a,b thoả mãn hàm số y = cos(ax + 2bx) + (a + 4b2 −1)x nghịch biến khoảng (−∞;+∞) Hỏi giá trị lớn biểu thức P = a + 2b ? A 2 B A B C −1 D −1 Câu 28 Biết hàm số y = (2a +1)sin x −(b+1)cos x −3 2x nghịch biến khoảng (−∞;+∞) Hỏi mệnh đề sau ? A 2a + b ≥ C 2a + b ≤ B 2a + b ≤ D 2a + b ≥ Câu 29 Cho số thực a,b thoả mãn a + b2 > Biết hàm số y = −ax + bcos x nghịch biến khoảng (−∞;+∞) Mệnh đề sau ? A a ≥ b B a < b C a > b D a ≤ b Câu 30 Biết hàm số y = asin x + bcos x + 2x đồng biến khoảng (−∞;+∞) Mệnh đề sau ? A a + b2 > B a + b2 ≤ C a + b2 > D a + b2 ≤ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXDÀNHCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXDÀNHCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN CÁC KHOÁ HỌC MƠN TỐN DÀNH CHO 2K – 2K1 – 2K2 TẠI VTED PRO X LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2018 CHO TEEN 2K https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thptquoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html PRO Y NỀN TẢNG TOÁN 11 VỮNG CHẮC CHO TEEN 2K1 https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-bam-sattoan-dien-chuong-trinh-toan-11-plus-11kh968641713.html PRO O CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH GIỎI TỐN 11 CHO TEEN 2K1 https://vted.vn/khoa-hoc/xem/olympic-toan-11kh071103157.html PRO Z NỀN TẢNG TOÁN 10 VỮNG CHẮC CHO TEEN 2K2 https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-z-nentang-toan-hoc-10-vung-chac-cho-teen-2k2kh546669683.html 1C 11D 21C 2A 12B 22D 3D 13A 23A 4B 14A 24B ĐÁP ÁN 5D 6C 15C 16C 25C 26B 7A 17A 27C ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ VTED BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXDÀNHCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN 8D 18B 28C 9B 19D 29A 10D 20B 30D ... ≥ Câu 19 Cho hàm số y = 2sin x − 3sin 2x + mx −5 Hỏi có tất số nguyên m thuộc đoạn [−5;5] để hàm số đồng biến khoảng (−∞;+∞)? A B 10 C D Câu 20 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = msin... ⎢⎣ ⎥⎦ ⎥⎦ ⎦ Câu 24 Hỏi hàm số liệt kê hàm số đồng biến khoảng (−∞;+∞)? A y = x + cos10x B y = 10x + sin10x C y = 1+ sin10x D y = x + sin10x Câu 25 Hỏi có tất số nguyên m để hàm số y = 3cos x − 4sin... Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = sin x − 3cos x − mx đồng biến khoảng (−∞;+∞) A m ≤−2 C m ≥ D m ≥1 B m ≤− Câu 14 Tìm tất giá trị thực tham số a để hàm số y = cos x + ax đồng biến khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: vận dụng điều kiện cần và đủ với hàm lượng giác (vận dụng thấp) , vận dụng điều kiện cần và đủ với hàm lượng giác (vận dụng thấp)

Từ khóa liên quan