tiếp tuyến của đồ thị hàm số cắt hai trục tọa độ

5 34 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:24

BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Ế Ế Ủ ĐỒ ầ Đặ ả ờ Ị Ạ ĐỘ ả Ố Ắ ế ỉ ể Ụ đề đề ọ ườ ươ ế ′ Δ đ ế ủ đồ ị ố để − ⎛ ⎜⎜ − ⎜⎜⎝ Δ∩ ⎞⎟ ⎟⎟ Δ ∩ ⎟⎠ − ′ − ′ ′ ộ ế ế ố ủ để − ủ ấ − ụ ả ị ự ụ ọ độ ộ ∈ − ∈ − ∈ ∈ − ủ ố − để ủ − ụ ấ ả ắ ụ ị ∈ ∈ ụ ế ươ để ế ệ ế ằ ự ủ ố để ế ế ∈ − ố ố − ∈ − − ủ ế ế ởđ ế ằ ế ế ắ ụ ố ọ độ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN − − − − ố độ để − ầ ượ − ỏ ố − ầ ấ đồ ượ ị ị ế ắ ọ ộ để ộ ế ế ộ đườ ẳ để ị ọ ỏ ụ ọ − ọ ủ ỏ để ộ để đườ ộ ộ ế ế ủ ế ị ấ để đ đ ố ụ ế − ầ ượ để ậ để − ố đồ ụ ế ố ọ độ − ắ ụ ấ ả để ắ ị đ ố ắ ầ ộ đồ − ấ độ ầ ả để ộ ượ ế ế ệ ủ ằ ởđ ố ọ độ ỏ ấ ế ế ả ủ đồ ị ⎛ ⎜⎜− ⎜⎝ ⎞ − ⎟⎟⎟ ⎟⎠ ế ế ố ⎛ ⎜⎜− ⎜⎝ ủ đồ ⎞⎛ − ⎟⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎠ ⎜⎝ ị ố ụ ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ ⎛ ⎜⎜ ⎜⎝ − độ ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ ộ ụ độ ộ ệ đổ ỏ ộ ế ế ủ đồ ị ế ế ủ đồ ị ố ụ độ ộ ấ ệ ố ệ đề để − ướ đ đ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ⎛ ⎜⎜− ⎜⎝ ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ ụ độ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ậ ị ợ ố ấ ả ị ủ − ố để ế ụ ọ độ ươ ế ượ − ế ⎡ ⎢ ⎢ ⎣ ộ ế ỏ ấ ủ ướ đ − ị ệ ố − ủ đồ ằ ế − ủ đồ ế ố ọ độ ⎡ − ⎢ ⎢ − ⎣ − ố để đồ ỏ ọ ệ ị ụ ụ − ỏ ọ độ ế ắ ụ ⎡ ⎢ ⎢ ⎣ đồ ế ụ − ố − ị ế ộ − − − − ụ độ ế ế ệ ộ ủ ằ ệ đề đ − ố ắ đ độ ằ − ế ⎡ ⎢ ⎢ ⎣ để ộ − ầ ế ụ đồ độ ầ ị ượ ế ế để ế ủ để ệ độ ệ đề ướ đ − ố ị ủ để ế ệ ế ủ ả ị ệ ự ằ ủ đồ − ố ằ ọ − ằ ị đồ để để ế ế ầ đồ ị đườ ự độ ầ ỏ ố ộ ố để ố ấ − ủ ộ để ọ ụ độ ộ ậ ợ ấ ả độ ộ ọ ậ ụ ọ độ ộ ế ủ ụ ợ ằ ế ẳ ị ọ − BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ế độ ế ế ộ đồ ằ ệ ị ố ́ Ọ Ệ Ố Ậ Ụ Ệ Ố − Ố Ệ ĐỀ Ử BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN để ệ Ạ ụ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Ộ ĐỀ ƯỜ ỞĐ Ề Ề Ố Ạ Ả Ữ ƯƠ Ọ Ả Ữ Ắ Ỏ Ắ Đ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ... ế ế ệ ủ ằ ởđ ố ọ độ ỏ ấ ế ế ả ủ đồ ị ⎛ ⎜⎜− ⎜⎝ ⎞ − ⎟⎟⎟ ⎟⎠ ế ế ố ⎛ ⎜⎜− ⎜⎝ ủ đồ ⎞⎛ − ⎟⎟⎟ ⎜⎜ ⎟⎠ ⎜⎝ ị ố ụ ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ ⎛ ⎜⎜ ⎜⎝ − độ ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ ộ ụ độ ộ ệ đổ ỏ ộ ế ế ủ đồ ị ế ế ủ đồ ị ố ụ độ ộ ấ ệ ố ệ đề... − ⎢ ⎢ − ⎣ − ố để đồ ỏ ọ ệ ị ụ ụ − ỏ ọ độ ế ắ ụ ⎡ ⎢ ⎢ ⎣ đồ ế ụ − ố − ị ế ộ − − − − ụ độ ế ế ệ ộ ủ ằ ệ đề đ − ố ắ đ độ ằ − ế ⎡ ⎢ ⎢ ⎣ để ộ − ầ ế ụ đồ độ ầ ị ượ ế ế để ế ủ để ệ độ ệ đề ướ đ − ố ị... độ ệ đề ướ đ − ố ị ủ để ế ệ ế ủ ả ị ệ ự ằ ủ đồ − ố ằ ọ − ằ ị đồ để để ế ế ầ đồ ị đườ ự độ ầ ỏ ố ộ ố để ố ấ − ủ ộ để ọ ụ độ ộ ậ ợ ấ ả độ ộ ọ ậ ụ ọ độ ộ ế ủ ụ ợ ằ ế ẳ ị ọ − BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM
- Xem thêm -

Xem thêm: tiếp tuyến của đồ thị hàm số cắt hai trục tọa độ , tiếp tuyến của đồ thị hàm số cắt hai trục tọa độ