tiếp tuyến kẻ từ một điểm đến đồ thị hàm số (đề số 02)

4 65 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:23

BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN 12 Ế Ế Ẻ Ừ Ộ ĐỂ Ố ĐỀ Ố ầ Đặ ả ờ ả ế ĐẾ ĐỒ ỉ Ị ể đề đề ọ ườ ố ợ ấ ả ị ế ự ổ ố − ủ ố ấ ả để ầ ự đồ ị ẻ đượ ế để ế đế ả ị ự ủ ố − ừđể để −∞ − ∪ ố ế ố ự đồ đồ ẻ đượ ∞ ế − ẻ đượ ấ ả − ữ ế − − ậ ủ − ố ọ ế ị để ế ậ ợ ệ đế −∞ − ∪ ế đế đồ ị ấ ị ủ ố ∞ ố để đ ể ẻ đượ − ế đế ố đồ ị ọ ậ ợ ấ ả ị ự ủ để đ ể − ẻ đượ ủ ầ ế ế đế ố ợ ấ ả ị ớ ự để − ủ ệ ố ố ằ − ố ị ủ ∈− để ự ẻ đượ ổ − để đ ể ố BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ế để đồ ị ế ầ ổ để ế đế ọ ậ ế ủ − ẻ đượ ế ế đế đồ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–Website:www.vted.vn ế ừđể ế để ầ ẻ đượ − ượ ế ệ đề − ầ ướ đ ẻ đượ − ị đế đồ ợ ế đế đồ ấ ủ ể đ ộ ế đế đồ ố − ế − ế ủ ị ấ đồ ươ ốđ ả ừđể ⎞⎟ ⎟⎟ ∪ ⎠⎟ ∞ ⎛ ⎜⎜−∞ ⎜⎝ ⎞⎟ ⎟⎟ ∪ ⎠⎟ ∞ ọ ị ấ ả ấ ế đ ậ ầ ả để ế ế ừđể đ ế đồ − độ ẻ đượ ế ế ợ ấ ả ủ ằ ị ẻ đượ ấ ự ủ ộ ế ị để − ẻ đượ ế ấ ế đế đồ ả ị ố ủ đồ ị để ố để − ủ ố để ⎛ ⎜⎜−∞ ⎜⎝ ổ ụ ố ủ − để đ để đ để ế ị ụ ố ự ứ ố − ố ế ị ủ ụ ⎞ ∞⎟⎟⎟ ⎟⎠ ⎞ ∞⎟⎟⎟ ⎟⎠ ố ủ − ố ⎛ −∞ − ∪ ⎜⎜− ⎜⎝ ⎛ −∞ − ∪ ⎜⎜− ⎜⎝ để độ − độ ủ đ ể ị ủ − ế ượ ố đ − ậ ị ủ − ế ừđể ế để ế đế đồ ố − ế − ế đồ ị để ậ ợ ấ ả ủ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ị 14 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN − ⎛ ⎜⎜ ⎜⎝ ∞ ố ị ự ự ủ ủ −∞ ố ố ố để ⎛ ⎞ ∪ ⎜⎜ ∞⎟⎟⎟ ⎜⎝ ⎟⎠ Ọ − ế ⎧ ⎪ ⎪ ⎨− ⎪ ⎪ ⎩ ế ị ế đồ ⎛ ⎜⎜−∞ − ⎜⎝ ị ế ủ ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ để − BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ⎫ ⎪ ⎪ ⎬ ⎪ ⎪ ⎭ ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ ậ ợ ấ ầ ủ ổ ⎧ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎩ Ử ọ − ủ Ố Ệ ĐỀ ⎞ − ⎟⎟⎟ ⎟⎠ để Ụ Ệ Ố ⎛ ⎜⎜− ⎜⎝ đồ − đ để Ậ ⎞ ∞⎟⎟⎟ ⎟⎠ ậ ợ ấ ⎛ −∞ − ∪ ⎜⎜ ⎜⎝ Ạ ả ả ị ⎞ ∞⎟⎟⎟ ⎟⎠ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–Website:www.vted.vn Ộ ĐỀ ƯỜ ỞĐ Ề Ề Ố Ạ Ả Ữ ƯƠ Ọ Ả Ữ Ắ Ỏ Ắ ĐỘ ả ế ọ Ũ Đ Ỗ Ợ ặ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ... ế ệ đề − ầ ướ đ ẻ đượ − ị đế đồ ợ ế đế đồ ấ ủ ể đ ộ ế đế đồ ố − ế − ế ủ ị ấ đồ ươ ốđ ả ừđể ⎞⎟ ⎟⎟ ∪ ⎠⎟ ∞ ⎛ ⎜⎜−∞ ⎜⎝ ⎞⎟ ⎟⎟ ∪ ⎠⎟ ∞ ọ ị ấ ả ấ ế đ ậ ầ ả để ế ế ừđể đ ế đồ − độ ẻ đượ ế ế ợ ấ ả ủ ằ ị... đ ậ ầ ả để ế ế ừđể đ ế đồ − độ ẻ đượ ế ế ợ ấ ả ủ ằ ị ẻ đượ ấ ự ủ ộ ế ị để − ẻ đượ ế ấ ế đế đồ ả ị ố ủ đồ ị để ố để − ủ ố để ⎛ ⎜⎜−∞ ⎜⎝ ổ ụ ố ủ − để đ để đ để ế ị ụ ố ự ứ ố − ố ế ị ủ ụ ⎞ ∞⎟⎟⎟ ⎟⎠... ⎛ −∞ − ∪ ⎜⎜− ⎜⎝ ⎛ −∞ − ∪ ⎜⎜− ⎜⎝ để độ − độ ủ đ ể ị ủ − ế ượ ố đ − ậ ị ủ − ế ừđể ế để ế đế đồ ố − ế − ế đồ ị để ậ ợ ấ ả ủ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: tiếp tuyến kẻ từ một điểm đến đồ thị hàm số (đề số 02) , tiếp tuyến kẻ từ một điểm đến đồ thị hàm số (đề số 02)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn