CƠ sở lý LUẬN về QUẢN lý CHẤT LƯỢNG GIÁO dục tại TRƯỜNG mầm NON

65 74 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:16

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON Tổng quan nghiên cứu quản lý chất lượng giáo dục mầm non Cùng với phát triển khoa học quản lý GD, nhiều nhà khoa học đầu tư công sức, trí tuệ để nghiên cứu tổng kết vấn đề lý luận liên quan đến quản lý nâng cao chất lượng GD Có thể kể tên số nhà khoa học tiêu biểu như: Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đặng Bá Lãm, Nguyễn Văn Lê, Hồ Sĩ Thế Nhiều cơng trình nghiên cứu nhấn mạnh: nhà quản lý GD phải không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng điều hành quản lý để qua tác động cách hiệu vào trình cải tiến chất lượng khâu, phận hệ thống GD GDMN bậc học tảng, khâu đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách trẻ Trước thời thách thức đặt cho bậc học MN giai đoạn nay, đội ngũ CBQL trường mầm non dành nhiều tâm huyết quan tâm, tìm hiểu nghiên cứu biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng GD nhà trường nơi CBQL công tác Bên cạnh Đảng Nhà nước có nhiều chủ trương sách nhấn mạnh vai trò quốc sách hàng đầu GD; đó, đặc biệt quan tâm đến GDMN Rất nhiều văn bản, sách Nhà nước có liên quan đến phát triển GDMN đời làm sở cho bước vận động phát triển vững ba phương diện quy mô, chất lượng công xã hội cho GDMN Các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX nhấn mạnh nhiệm vụ “Chăm lo phát triển giáo dục mầm non” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 20112020” với mục tiêu Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ tuổi vào năm 2015, đến năm 2020 có 30% trẻ em độ tuổi nhà trẻ 80% độ tuổi Mẫu giáo chăm sóc , giáo dục sở giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng sở giáo dục mầm non giảm xuống 10% Từ sau Đại hội lần thứ XI Đảng, vấn đề giáo dục có giáo dục MN ln Đảng quan tâm Trên Nghị Quyết định Đại hội Đảng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thể hiện: Tạo chuyển biến bản, toàn diện phát triển giáo dục đào tạo, tiếp tục trọng, cải tiến nâng cao CLGD toàn diện, xây dựng giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, XHH Chuẩn hóa từ chương trình, nội dung giảng dạy, sách giáo khoa, qui trình kiểm tra, đánh giá chất lượng GD&ĐT, đến chuẩn hóa tiêu chí đánh giá sản phẩm cuối giáo dục người; chuẩn hóa đội ngũ GV đạt chuẩn đào tạo theo tiêu chuẩn phẩm chất lực nghề nghiệp; chuẩn hóa CSVC, trường lớp, trang thiết bị dạy học cho tất cấp bậc học XHHGD: coi nghiệp giáo dục đào tạo không nhiện vụ ngành giáo dục mà nhiệm vụ toàn XH, động viên tham gia XH vào làm công tác giáo dục, xây dựng CSVC, mơi trường giáo dục đẩy mạnh đa dạng hóa loại hình, tạo bình đẳng tiếp cận, tham gia vào trình GD Thực đối xử cơng với tất người học, trì sách hỗ trợ cho khu vực khó khăn, đối tượng sách XH có điều kiện đặc biệt, tăng cường hội học tập cho trẻ em Các quan điểm Đảng thể số văn Nhà nước: Luật Giáo dục (2005) Điều 21, 22, 23, 24, 25 cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, phương pháp, chương trình sở giáo dục mầm non [2] Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em (2004) nêu trẻ em có quyền chăm sóc điều 5, 12, 17, 18, 28 [31] Nghị 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 đẩy mạnh XHH hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa thể dục, thể thao đề yêu cầu cụ thể nhằm phát huy nội lực tồn XH đơi với việc sử dụng hiệu ngân sách nhà nước dành cho GD, tạo điều kiện cho GDMN ngày đáp ứng tốt yêu cầu quy mô, chất lượng công phát triển [10] Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23 tháng năm 2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2006-2015 nêu rõ: “Nhà nước có trách nhiệm quản lý, tăng cường đầu tư cho GDMN; hỗ trợ CSVC, đào tạo đội ngũ nhà giáo; đồng thời đẩy mạnh XHH, tạo điều kiện thuận lợi chế, sách để tổ chức, cá nhân toàn xã hội tham gia phát triển GDMN Nhà nước ưu tiên đầu tư cho vùng có điều kiện kinh tế XH khó khăn; bước thực đổi nội dung, phương pháp GDMN, gắn với đổi giáo dục phổ thông chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1, góp phần tích cực, thiết thực nâng cao CLGD” [11] Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2011-2020 nêu rõ” Tập trung vào Quản lý chất lượng giáo dục, chuẩn hóa đầu điều kiện đảm bảo chất lượng sở ứng dụng thành tựu Khoa học giáo dục, khoa học công nghệ khoa học quản lý Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông nhằm nâng cao hiệu quản lý giáo dục cấp.” Năm 1994 trường CĐSP nhà trẻ- mẫu giáo Trung ương số cho ấn phẩm tài liệu “Quản lý giáo dục mầm non” đề cập nhiều nguyên tắc, phương pháp, cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lực, phẩm chất nhân cách tham gia vào công tác quản lý sở GDMN [18] Riêng quản lý CLGDMN có văn bản, tài liệu, cơng trình nghiên cứu sau: Lê Thu Hương Trung tâm nghiên cứu chiến lược phát triển chương trình giáo dục mầm non “Những điểm chương trình giáo dục mầm non” Năm 2006 có báo cáo tổng kết đề tài “Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non” Trần Lan Hương chủ nhiệm đề tài [22],[25] Năm 2004 có báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu sở khoa học cho việc nâng cao chất lượng chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ 3-6 tuổi trường mầm non” Lê Thu Hương Tháng 7/2005 hội thảo đánh giá chất lượng giáo dục lý luận thực tiễn, Nguyễn Văn Lê, giảng viên trường Cao đẳng sư phạm mẫu giáo Trung ương báo cáo đề tài “Một số vấn đề chất lượng giáo dục mầm non” [21],[27] Một số luận văn thạc sĩ khoa học QLGD nghiên cứu QLCLGD sở GDMN tiêu biểu như: “Biện pháp quản lý giáo dục mầm non tư thục Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ” (tác giả Nguyễn Thị Hoài An- 1998), “Giải pháp thực xã hội hóa cơng tác giáo dục ngành học mầm non địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng”(tác giả Võ Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Khê- 2004), năm 2006 có luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Thị Châu với đề tài “Biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” Dưới góc độ, phạm vi thực tiễn định, cơng trình nghiên cứu vừa kể bàn CLGD đề xuất biện pháp QLGDMN [23], [24] Từ sở lý luận thực tiễn nêu trên, đề xuất tiến hành nghiên cứu “Quản lý chất lượng giáo dục trẻ trường Mầm non Ánh Sao đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục nay” đề tài đưa thực trạng QLCLGD trường Mầm non Ánh Sao, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội đề xuất biện pháp QLCLGD có tính cấp thiết, tính khả thi phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương công tác QLCLGD phù hợp với yêu cầu ngày cao XH Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường Quản lý QL tượng xuất sớm, phạm trù tồn khách quan đời từ thân nhu cầu chế độ XH, quốc gia thời đại, trình hình thành phát triển lý luận QL, khái niệm QL nhà nghiên cứu đưa theo nhiều cách khác nhau, tùy theo tiếp cận khác nhau: Theo từ điển Tiếng Việt, “QL hoạt động hay tác động có định hướng có chủ đích chủ thể QL (người quản lý) đến khách thể QL (người bị quản lý) tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt mục đích tổ chức” “QL trình đạt đến mục tiêu tổ chức cách vận dụng hoạt động (chức năng) kế hoạch hóa, tổ chức, đạo (lãnh đạo) kiểm tra” “QL dựa vào quy luật khách quan vốn có hệ thống để tác động đến hệ thống nhằm chuyển hệ thống sang trạng thái mới” [32] Trần Kiểm quan niệm: “QL tác động chủ thể QL việc huy động, phát huy, kết hợp, sử dụng, điều chỉnh, điều phối nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) tổ chức (chủ yếu nội lực) cách tối ưu nhằm đạt mục đích tổ chức với hiệu cao nhất” [26] Tác giả Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc định nghĩa: “Hoạt động QL tác động có định hướng, có chủ đích chủ thể QL (người quản lý) đến khách thể QL (người bị quản lý) - tổ chức - nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt mục đích tổ chức” [17] Có thể nói ngắn gọn rằng, QL khái niệm chứa thành tố: Chủ thể QL, khách thể QL mục tiêu QL phụ thuộc vào công cụ QL phương pháp QL Song nhận diện dạng QL thông qua nội hàm thành tố chủ thể QL, khách thể QL mục tiêu QL mà trình QL hướng tới Vì vậy, QL vừa khoa học vừa nghệ thuật Nó mang tính khoa học hoạt động QL có tổ chức, có định hướng dựa quy luật, nguyên tắc phương pháp hoạt động cụ thể, đồng thời mang tính nghệ thuật cần vận dụng cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể, đối tượng cụ thể, kết hợp tác động nhiều mặt của yếu tố khác đời sống XH Như QL q trình tác động có tổ chức, có định hướng chủ thể QL lên khách thể QL việc vận dụng hóa giáo dục để huy động nguồn lực thực mục tiêu GD nhà trường cách hiệu Quản lý chất lượng trường mầm non theo quan điểm quản lý chất lượng tổng thể QLCLTT trọng nhu cầu khách hàng, tiêu chuẩn chất lượng hài lòng khách hàng ln hướng tới khách hàng Xác định hài lòng khách hàng khởi đầu, mục tiêu nhiệm vụ trình QLCLTT Nhu cầu khách hàng TMN nhu cầu bậc phụ huynh học trường, nhu cầu trẻ chăm sóc giáo dục, phát triển toàn diện phù hợp với mục tiêu đào tạo, phù hợp với khả đóng góp phụ huynh… Xuất phát từ quan điểm QLCLTT nhu cầu vừa nêu cơng tác quản lý TMN cần phải quan tâm số vấn đề sau: Về kế hoạch hoá Kế hoạch hố cơng việc quan trọng, “hiệu toàn hoạt động quản lý nhà trường phụ thuộc trước hết vào chất lượng kế hoạch” Do vậy, thực chức đòi hỏi người quản lý phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ quản lý, biết dự đoán lựa chọn phương án, biện pháp tốt để thực nhiệm vụ đề QLCLTT quy trình quản lý trọng đến yêu cầu khách hàng, ngăn ngừa rủi ro, xây dựng cam kết đảm bảo chất lượng nội lực lượng lao động thúc đẩy thể chế cho phép người tham gia giải Cho nên, để đảm bảo kế hoạch, mục tiêu nhà trường thực có ý nghĩa tạo nên mối cam kết người ý thức trách nhiệm,về chất lượng tất công đoạn trình hoạt động đào tạo nhà truờng cần trọng mở rộng dân chủ trình xây dựng kế hoạch mục tiêu Bằng cách tổ chức cho tất CBGV tham gia tích cực tham gia vào khảo sát thực trạng CSVC nhà trường, đội ngũ cán giáo viên, điều kiện kinh tế xã hội, nhu cầu gửi trẻ, phát triển trẻ phụ huynh, nghiên cứu hiểu rõ nhiệm vụ năm học cấp giao, đề xuất ý kiến bàn bạc thảo luận đến thống tiêu kế hoạch, biện pháp phấn đấu Đây cách làm đảm bảo nguyên tắc dân chủ quản lý nhà trường nhằm làm cho người thấm nhuần trách nhiệm chất lượng thân mà tất thành viên Đồng thời cách tạo nên thống đồng thuận cam kết họ từ lãnh đạo đến giáo viên,nhân viên trình thực nhiệm vụ nhà trường Về tổ chức phân công QLCLTT đổi nhận thức tổ chức lĩnh vực quản lý Để thực QLCLTT đòi hỏi phải có tổ chức phù hợp với cách quản lý Con người hệ thống quản lý sở công tác QLCLTT Đó kết hợp tính chun mơn cao công tác tổ chức đắn “Một vấn đề quan trọng đặt cho chức quản lý nguồn nhân lực, phải giữ cho tổ chức có “đúng người, chỗ, lúc” Cơng tác tổ chức đắn phải nhằm phân công người, việc, có phân cơng trách nhiệm, quyền hạn cho phận, cá nhân cách rành mạch, rõ ràng đảm bảo thành viên chia sẻ trách nhiệm với toàn hệ thống Muốn vậy, “khi giao công tác cho cán cần phải bàn bạc kỹ với cán bộ, họ không gánh nổi, miễn cưỡng trao việc cho họ, cần nêu rõ yêu cầu cần đạt nhiệm vụ,hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ ý thức trách nhiệm cần thiết để họ đạt kết cao Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, đồng thời dựa vào Điều lệ trường mầm non mà Hiệu trưởng định thành lập tổ, phận chọn người đủ lực, phẩm chất vào tổ, phận cách phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ Căn quy định quyền hạn, trách nhiệm phận, cá nhân, nhà trường cần xây dựng mối quan hệ chấp hành, phối hợp, cách xây dựng quy chế, quy trình hoạt động hợp lý, hình thành chế hoạt động cho CBGV ln ln có trách nhiệm quản lý trình thực nhiệm vụ thân trách nhiệm hoạt động khác nhà trường có liện quan đến đảm bảo chất lượng CSGD trẻ Về đạo thực hiện, điều chỉnh Trong QLCLTT khơng riêng lãnh đạo, mà tất CBGV vị trí nhà trường tự giác có trách nhiệm giám sát tiến trình thực nhiệm vụ theo kế hoạch thống đề Trong trình thực nhiệm vụ như: nuôi trẻ, dạy trẻ, xây dựng CSVC, làm đồ dùng, đồ chơi, học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ… có vướng mắc hay tình thay đổi CBGV bàn bạc, đưa sáng kiến kịp thời, nhằm điều chỉnh hợp lý hoạt động, bổ sung điều kiện hay cách làm để có hiệu việc phấn đấu đạt mục tiêu CSGD trẻ cách tốt Muốn vậy, nhà trường cần có quy định trách nhiệm thường xuyên phản ánh kịp thời cố hay vướng mắc để giải quyết; tạo điều kiện cho tổ, phận chủ động hợp bàn bạc việc thực nhiệm vụ hàng tuần, hàng tháng, nhằm thống chọn lựa biện pháp phối hợp đồng cá nhân, phận để tiến hành công việc cách nhịp nhàng có hiệu Tài người CBQLGD thể chỗ: biết tổ chức guồng máy hoạt động theo quy trình khoa học, thành viên mắc xích vần hành thuận chiều, đồng với suất cao cá thể.Trong đó, vấn đề hợp tác, phối hợp người lao động, CBGV trường phải trọng Bởi vì, lao động xã hội hay lao động chung mà tiến hành quy mơ lớn, u cầu phải có đạo để điều hoà hoạt động nhân Như vậy, quản lý thể điều hành, dẫn dắt nhiều trình lao động cá biệt, độc lập với thành trình lao động phối hợp lại Chính cách làm bảo đảm rằng, “QLCLTT cải tiến không ngừng đạt quần chúng thơng qua quần chúng” Về kiểm tra, đánh giá Mục đích việc kiểm tra đánh giá nhằm ngăn chặn sai sót, khơng ngừng cải tiến nâng cao hiệu hoạt động toàn hệ thống nhà trường Nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm: đánh giá việc xây dựng kế hoạch, trình quản lý thực nhiệm vụ, kết đạt so với mục tiêu đề ra, mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng Việc kiểm tra, đánh giá không thực theo định kỳ, đột xuất hay kiểm tra đánh giá cuối năm, mà cần phải tiến hành thường xuyên trình thực nhiệm vụ người, phận toàn trường Tuy nhiên, việc tự đánh giá cần nắm bắt đánh giá (các đoàn kiểm tra, cộng đồng, phụ huynh…) Vì đánh giá ngồi giúp nhà trường xem xét nhìn lại điều chưa cách khách quan, từ nghiêm túc tự phê phán, đánh giá điều chỉnh hợp lý kế hoạch, điều kiện, phương tiện hay biện pháp thực nhiệm vụ để có hiệu cao Mỗi chức quản lý có đặc trưng riêng, định vị trí q trình quản lý, chức có mối quan hệ gắn liền, đảm bảo thống toàn trình quản lý Nếu thiếu chức khơng thống khơng đạt mục đích Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng giáo dục trường mầm non Chất lượng GD trường mầm non chịu ảnh hưởng yếu tố: Mục tiêu chương trình chăm sóc giáo dục Là để cán QLGD, giáo viên dựa vào xác định vị trí, vai trò trách nhiệm, nhiệm vụ q trình quản lý CSGD trẻ trường mầm non Chính mà Bộ Giáo dục có quy định rõ mục tiêu đào tạo Nhà trẻ Trường Mẫu giáo (Quyết định 55/QĐ - BGD, ngày 3/2/1990 Bộ trưởng Bộ Giáo dục, quy định mục tiêu kế hoạch đào tạo Nhà trẻ - Trường Mẫu giáo) Nội dung giáo dục thể qua chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo độ tuổi mà Bộ GD - ĐT ban hành Nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ bao gồm: giáo dục thể chất, đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, lao động Các mặt giáo dục gắn quyện với nhau, bước hình thành, phát triển nhân cách trẻ, dẫn dắt trẻ tìm hiểu sống gia đình, lao động, văn hố xã hội, giới Qua đó, tạo cho trẻ thái độ tích cực chuẩn bị khả chủ động hồ với sống xã hội Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ ln ln đảm bảo thống tính khoa học tính vừa sức, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi trẻ Để truyền tải nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, sở GDMN thường lấyvui chơi làm hoạt động chủ đạo Hoạt động vui chơi có vị trí quan trọng chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ, hoạt động học tập, rèn luyện trẻ vận dụng hình thức chơi chủ yếu Đội ngũ cán giáo viên Là lực lượng chủ yếu có vai trò định việc nâng cao chất lượng CSGD trẻ TMN Họ cần phải có đủ phẩm chất đạo đức, thương u trẻ, có kiến thức khoa học ni, dạy trẻ để chấp hành nghiêm chỉnh quy chế TMN biết phối hợp với bậc cha mẹ để thực đầy đủ nội dụng chương trình CSGD trẻ cách có hiệu Yếu tố kinh tế - xã hội: Trong công tác quy hoạch phát triển GD - ĐT, yếu tố KT - XH địa phương, vùng có tác động lớn đến phát triển GD - ĐT nói chung GDMN nói riêng Thực tế cho thấy, địa phương nào, khu vực có KT XH phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống xã hội, trình độ dân trí nâng cao nhận thức GD ĐT nâng cao Mặt khác, lực lượng tham gia lao động có cơng ăn việc làm cao hơn, nhu cầu gửi đến sở GDMN ngày cao việc tham gia công tác XHHGD thuận lợi Như vậy, KT - XH phát triển kéo theo phát triển GDMN, vị người GVMN nâng lên, xã hội tôn vinh, đồng thời chế độ sách đội ngũ GV hồn thiện hợp lý Đó động lực thúc đẩy thu hút người có lực vững vàng tham gia vào ngành, lực lượng đóng góp lớn việc nâng cao chất lượng CSGD trẻ Các quan điểm đạo xây dựng phát triển GDMN Trong khoảng thời gian từ 1987 – 1991, chuyển đổi chế từ kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường có định hướng, sở nhà trẻ, mẫu giáo hợp tác xã nơng nghiệp, khối quan xí nghiệp bị thu hẹp lại, nhiều nơi tan rã, tình hình sở GDMN gặp nhiều khó khăn: số trẻ lớp giảm, CSVC không đầu tư sửa chữa, đội ngũ GV biên chế chiếm tỷ lệ cao (70-80%) khơng có chế chế độ sách cho đội ngũ này, đời sống họ gặp nhiều khó khăn, số nơi GV bỏ nghề hàng loạt Trước thách thức, khó khăn vậy, nhiều chủ trương, sách Đảng, nhà nước liên quan đến trẻ em phát triển GDMN đời Năm 1990, Chính phủ Việt Nam phê chuẩn công ước Liên hiệp quốc quyền trẻ em Bộ GD ban hành Quyết định 55 quy định mục tiêu, kế hoạch đào tạo nhà trẻ - trường mẫu giáo Những năm 1991 – 1992, Quốc hội khóa VIII đề Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em Đến năm 1998, Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ định ban hành Luật GD Trong Luật GD khẳng định “GD – ĐT quốc sách hàng đầu, nghiệp nước toàn dân” “GDMN bậc học hệ thống giáo dục quốc dân” Đây sở pháp lý giúp cho GDMN ổn định phát triển Cùng với phát triển bậc học, nhận thức cấp ủy Đảng, quyền nhân dân ngày đầy đủ vị trí bậc học mầm non hệ thống giáo dục quốc dân, vai trò quan trọng chiến lược phát triển người Với quan điểm đạo xây dựng phát triển GDMN rõ ràng cụ thể Đảng Nhà nước, với việc xác định vai trò trách nhiệm cách đắn cấp lãnh đạo, nhà quản lý, với nhận thức người dân cộng đồng xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp, mở điều kiện thuận lợi cho GDMN phát triển Yếu tố quy mô trường lớp Đây yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng CSGD trẻ, yếu tố bao gồm: số trẻ huy động, số nhóm lớp, phân bổ xếp mạng lưới trường lớp Nếu trường mầm non xây dựng theo quy mô tập trung có điều kiện đảm bảo phân chia trẻ/ lớp theo độ tuổi, công tác quản lý tập trung, việc đầu tư CSVC không bị dàn trải, thiếu tính trọng điểm, hoạt động chun mơn thực có nề nếp hiệu quả… Rõ ràng, việc xây dựng quy mô trường lớp hợp lý với điều kiện thực tế, đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội vấn đề thiết thực để nâng cao chất lượng CSGD trẻ trường mầm non giai đoạn Yếu tố sở vật chất Việc tổ chức hoạt động trường mầm non diễn đặc biệt không giống trường phổ thông Trong trường mầm non, hai hoạt động chăm sóc ni dưỡng GD trẻ theo chương trình khoa học diễn đồng thời kéo dài suốt ngày từ 7h đến 17h Với đặc thù vậy, nên điều kiện để thực việc CSGD trẻ cần phải trọng, bao gồm: sân vườn, phòng học (là nơi tổ chức hoạt động học tập – vui chơi – sinh hoạt trẻ), phòng hoạt động chức năng, bếp ăn, hệ thống cơng trình vệ sinh, trang thiết bị đồ dùng phục vụ ni dưỡng – chăm sóc – vệ sinh cho trẻ, đồ dùng học tập – đồ chơi lớp ngồi trời… Như vậy, kinh phí đầu tư cho lớp học, trường mầm non cao so với cấp học khác Đây thách thức lớn trường mầm non việc tăng cường điều kiện vật chất trang thiết bị đảm bảo nâng cao chất lượng GD Quá trình GD thể thống nhất, tồn vẹn, liên kết nhân tố: mục tiêu GD, nội dung GD, phương pháp GD, lực lượng GD (GV), đối tượng GD (học sinh), điều kiện GD Vì vậy, ngồi yếu tố trên, yếu tố mục tiêu, nội dung, phương pháp vơ hình chúng tảng trình GD, GV yếu tố định trực tiếp đến chất lượng GD Hội nghị quốc tế Giơnevơ nhấn mạnh “Muốn có GD tốt cần phải có GV tốt” “thực tế GD nhiều thập kỷ qua đủ thấy hàng loạt nguyên nhân làm cho chất lượng GD xuống cấp đội ngũ GV thiếu số lượng, yếu chất lượng chưa đồng cấu” Đây vấn đề đặt cho nhà lãnh đạo, nhà quản lý cấp, trường sư phạm có giải pháp thiết thực để cho trường mầm non có đội ngũ ổn định, đáp ứng với yêu cầu chất lượng ngày cao Chất lượng GD trường mầm non phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thiếu yếu tố thiếu điều kiện để đảm bảo chất lượng GD Do vậy, thực quản lý trường mầm non có hiệu nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ việc không đơn giản Trong quản lý trường mầm non, để nâng cao chất lượng GD nhà trường, người hiệu trưởng cần phải bám sát vào yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng GD, sở đề biện pháp tác động vào yếu tố này, đảm bảo chúng vận hành đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế phát huy tính hiệu QLCLGD trường mầm non trình xây dựng kế hoạch, tổ chức, đạo, kiểm tra, đánh giá thực quy định CLGD theo văn hướng dẫn ngành trang bị cách có hệ thống tri thức, kỹ năng, chun mơn nghiệp vụ cho giáo viên q trình thực nhiệm vụ CSGD trẻ QLCLGD trường mầm non thực chất thực hoá nội dung yêu cầu quy chế sở GDMN; Nhằm tạo điều kiện CSVC, chế độ sách, thực chương trình, đội ngũ CB-GV-NV để trường mầm non thực đầy đủ tiêu chí theo quy định Quy chế Tổ chức hoạt động trường mầm non của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nếu tổ chức thực tốt việc QLCL theo tiêu chí quy định, sở phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể ngành, đồng thời có lộ trình hợp lý CLGD trường mầm non phát triển đồng toàn diện mặt ... trình quản lý Tức trình quản lý người quản lý xem chất lượng với thành tố tất đối tượng để tác động qua đạt dược mục tiêu tiêu chí nâng cao chất lượng trình giáo dục Quản lý chất lượng giáo dục. .. hoạch chất lượng, điều khiển kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn khổ hệ chất lượng + “Bản chất quản lý chất lượng sử dụng quy trình, chế bên trường đại học để trì chất. .. chất lượng, hướng vào phòng ngừa dịch vụ chất lượng thấp”và Quản lý chất lượng tiến hố q trình quản lý từ giai đoạn mà trọng tâm kiểm soát chất lượng sang bảo đảm chất lượng quản lý chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ sở lý LUẬN về QUẢN lý CHẤT LƯỢNG GIÁO dục tại TRƯỜNG mầm NON, CƠ sở lý LUẬN về QUẢN lý CHẤT LƯỢNG GIÁO dục tại TRƯỜNG mầm NON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn