Giáo án thể dục 8 phát triển năng lực

20 104 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:05

Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần Tiết Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác - Học sinh nắm số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh vào tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: Yêu cầu nắm biết vận dụng vào học Thái độ Có thái độ nghiêm túc tự giác học TD tự học tự tập hàng ngày Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL hợp tác, NL giao tiếp, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt:Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGV, tài liệu tham khảo Học sinh: Vở ghi III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Phương pháp đặt vấn đề, giải vấn đề, vấn đáp, trực quan Kĩ thuật dạy học: Động não, nhóm, thảo luận IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: Phương pháp đặt vấn đề, giải vấn đề, vấn đáp, trực quan Hình thức tổ chức dạy học: Nhóm, thảo lun Kin thc: - GV đặt câu hỏi để HS trả lời thảo luận Mt s hiu bit sức nhanh - GV dÉn d¾t vÊn - Sức nhanh khả thực nhiệm vụ vận động ®Ò cho HS hiểu khái với thời gian ngắn niệm sức nhanh, - Sức nhanh biểu hình thái phương pháp phát triển + Phản ứng nhanh SN + Tần số động tác nhanh +Thực động tác đơn nhanh * Phản ứng nhanh thời gian phản ứng với tín hiệu - GV lÊy VD thĨ cách nhanh ®Ĩ minh ho¹ * Tần số động tác nhanh số lần thực đơn vị thời gian nhanh - GV gäi HS lấy VD * Động tác đơn nhanh phản ứng có tác động liªn hƯ víi bµi häc bên ngồi chống đỡ phù hợp với nội dung Một số phương pháp phát triển sức nhanh Kỹ - Nhảy dây nhanh Rèn luyện cho HS kỹ - Xp chạy lao vận động khoa học - Chạy biến tốc Đảm bảo an toàn - Làm theo hiệu lệnh tập luyện *Các biện pháp thực Các hoạt động GV Hình thành cho HS - GV Thực PP phân tích giảng giải lực hợp tác - GV cho HS thấy ý nghĩa luyện tập TDTT - Chia nhóm thảo luận Hoạt động luyện tập - KN sức nhanh - Một số phương pháp phát triển sức nhanh Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi Ngày soạn: 14-8-2018 Ngày dạy: Tuần Tiết THỂ DỤC LIÊN HOÀN - CHẠY NGẮN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác Bài thể dục học từ nhịp 1- (bài td phát triển chung) Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, số trò chơi phát triển sức nhanh.Học khái niệm chạy cự ly ngắn -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL tự quản lí, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Trung thực, cao thượng, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP đồng loạt, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác * Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP đồng loạt, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kiến thức: Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện tổ, quay vòng -Biết cách thực * Bài thể dục nhịp 1- động tác - Nội dung xem sách thể dục TDLH *Yêu cầu nắm động tác tập tương đối - Thực tương Hoạt động 2: đối chuẩn ĐT Phương pháp dạy học: PP trực quan, sửa chữa đtác sai bổ trợ cho chạy Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện tổ, quay vòng Kĩ năng: * Chạy ngắn -Thực - Một số trò chơi: " Chạy thoi tiếp sức", " Lò cò tiếp sức" kỹ phối - Một số động tác bổ trợ: hợp xử lý tình + Chạy bước nhỏ + Nâng cao đùi nội + Đạp thẳng chân sau*Yêu cầu thực chân sau đạp dung tập thẳng, chân đá trước vng góc,đạp sau tích cực *Các biện pháp thực Hình thành cho Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng HS lực tự Các hoạt động GV quản lí - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập -Ôn động tác TDLH - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn - GV nhấn mạnh tượng thở dốc chạy bền cách khắc phục Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi Kiểm tra, ngày tháng Ngày soạn: 21-8-2018 Ngày dạy: năm 2018 Tuần Tiết TDLH - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác Bài thể dục học từ nhịp – (bài td phát triển chung) -Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, số trò chơi phát triển sức nhanh Chạy bền: Chạy dích dắc, số động tác hồi tĩnh sau chạy -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL tự quản lí, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Trung thực, đoàn kết, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ, bàn đạp đôi Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP phân đoạn, hoàn chỉnh, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm, quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác * Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP phân đoạn, hoàn chỉnh, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kiến thức: Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm -Biết cách thực * TDLH động tác Ôn thể dục: Nhịp - (ND động tác SGK TD 8) Hoạt TDLH động 2: - Thực tương Phương pháp dạy học: PP hoàn chỉnh, PP trực quan, sửa đối chuẩn ĐT chữa đtác sai bổ trợ cho chạy2 Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng Biết cách hồi tĩnh * Chạy ngắn sau chạy - Một số trò chơi: " Chạy thoi tiếp sức", " Lò cò tiếp sức" - Một số động tác bổ trợ: Kĩ năng: + Chạy bước nhỏ + Nâng cao đùi -Thực + Đạp thẳng chân sau kỹ phối Chạy bền: hợp xử lý tình - Chạy dích dắc, động tác hồi tĩnh sau chạy(đi lai thả nội lỏng tich cực rũ tay) dung tập *Các biện pháp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng Hình thành cho Các hoạt động GV HS phẩm chất - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó trung thực Nếu HS không thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng Hoạt động luyện tập -Ơn động tác TDLH - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn - GV nhấn mạnh số động tác hồi tĩnh sau chạy Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi Ngày soạn: 21-8-2018 Ngày dạy: Tuần Tiết TDLH – CHẠY NGẮN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác Bài thể dục học từ nhịp - Học nhịp - 17(BTD) Chạy ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, số trò chơi phát triển sức nhanh -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL giao tiếp, NL sấng tạo, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ, bàn đạp đôi Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giầy tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP phân đoạn, hoàn chỉnh, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm, quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác * Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP phân đoạn, hoàn chỉnh, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kiến thức: Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm, -Biết cách thực * Bài thể dục động tác Ôn nhịp - Học nhịp 9- 17 TDLH - Nội dung xem sách thể dục - Thực tương *Yêu cầu tập động tác đối chuẩn ĐT Hoạt động 2: Phương pháp dạy học: PP phân đoạn, PP trực quan, sửa bổ trợ cho chạy chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm, quay vòng * Chạy ngắn - Trò chơi phát triển sức nhanh: "Chạy thoi tiếp sức" 10 Kĩ năng: -Thực kỹ phối Các động tác bổ trợ hợp xử lý tình - Chạy bước nhỏ nội - Chạy nâng cao đùi dung tập - Chạy đạp sau *Các biện pháp thực Hình thành cho Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng HS phẩm chất tự Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực tin - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập -Ôn động tác 1-17 TDLH - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi Kiểm tra, ngày tháng năm 2018 11 Ngày soạn: 28-8-2018 Ngày dạy: Tuần Tiết TDLH-CHẠY NGẮN -CHẠY BỀN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác Bài thể dục : Ôn từ nhịp -17 (BTD) Chạy ngắn: Trò chơi "Chạy đuổi" ; Một số kỹ thuật bổ trợ, xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60 m Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật cách kiểm tra mạch -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL hợp tác, NL tự quản lí, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Đồn kết, cao thượng, có trách nhiệm với thân cộng đồng 12 II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ, bàn đạp đôi Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP đồng loạt, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm,quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác * Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP đồng loạt, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kiến thức: Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm,quay vòng -Biết cách thực * TDLH động tác - Ôn nhịp1 -17 Nội dung xem sách thể dục TDLH Hoạt động 2: - Thực tương Phương pháp dạy học: PP trực quan, sửa chữa đtác sai đối chuẩn ĐT Kĩ thuật dạy học: tập luyện nhóm,quay vòng bổ trợ cho chạy* Chạy ngắn Biết cách hồi tĩnh - Ơn trò chơi " chạy đuổi" sau chạy - ĐT bổ trợ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi Kĩ năng: Chạy chạm gót vào mơng - Xuất phát cao chạy nhanh30-60 m -Thực - Xuất phát chạy 30 - 60 m kỹ phối Hoạt động 3: hợp xử lý tình Phương pháp dạy học: PP sửa chữa đtác sai nội Kĩ thuật dạy học: tập luyện nhóm dung tập * Chạy bền: - Luyện tập chạy bền 300m( nữ), 400 m ( nam) 13 * Chú ý kết hợp thở với bước chạy Thả lỏng sau chạy - Cách kiểm tra mạch xem nội dung sách thể dục Hình thành cho *Các biện pháp thực HS phẩm chất Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng đồn kết Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS không thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng Hoạt động luyện tập -Ơn động tác TDLH - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn - GV nhấn mạnh cách KT mạch trước sau vận động Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi 14 Ngày soạn: 28-8-2018 Ngày dạy: Tuần Tiết TDLH - CHẠY NGẮN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác - Bài thể dục : Ôn từ nhịp - 17 Học từ nhịp 18 - 25.(BTD) - Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật Trò chơi:" Chạy tốc độ cao" Xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60m -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL hợp tác, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Trung thực, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ, bàn đạp đôi Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giầy tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP luyện tập, phân đoạn, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm, quay vòng 15 IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác * Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP luyện tập, phân đoạn, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kiến thức: Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm -Biết cách thực * Bài thể dục động tác Ôn nhịp1 -17.Học từ 18- 25, nội dung SGV -TD TDLH Hoạt động 2: - Thực tương Phương pháp dạy học: PP luyện tập, PP trực quan, sửa đối chuẩn ĐT chữa đtác sai bổ trợ cho chạy Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm * Chạy ngắn - Trò chơi " Chạy tốc độ cao " Kĩ năng: + Cách chơi: ( SGV) -Thực - Tập số động tác trợ chạy bươc nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau kỹ phối - XPC chạy nhanh 30 - 60m hợp xử lý tình Ơn nhịp - Học nhịp 9- 17.( SGV-TD 8) nội - Trò chơi phát triển sức nhanh: "Chạy thoi tiếp sức" dung tập Các động tác bổ trợ - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau *Các biện pháp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng Hình thành cho Các hoạt động GV HS phẩm chất tự - GV hướng dẫn HS thực tin - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại 16 HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng Hoạt động luyện tập -Ôn động tác 18-25 TDLH - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi Kiểm tra, ngày tháng năm 2018 17 Ngày soạn: 4-9-2018 Ngày dạy: Tuần Tiết TDLH - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác Bài thể dục : Ôn từ nhịp - 25.(BTD) -Chạy ngắn: Trò chơi "Chạy tốc độ cao" ; Một số kỹ thuật bổ trợ, xuất phát cao chạy nhanh 30 - 60 m Chạy bền: Chạy vượt chướng ngại vật đường -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ, bàn đạp đôi Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học 18 - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: TDLH - Ôn nhịp1- 25 nội dung xem sách thể dục *Yêu cầu tập đúng, đẹp động tác Kiến thức: Hoạt động 2: Chạy ngắn -Biết cách thực - Luyện tập số động tac bổ trợ động tác Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau gót chạm mơng - Trò chơi " Chạy tốc độ cao " TDLH - Xuất phát cao chạy 30 - 60 m - Thực tương * Chú ý phát huy tốc độ sau XP đối chuẩn ĐT Hoạt động 3: Chạy bền bổ trợ cho chạy- Cách vượt chướng ngại vật (ND xem tiết 5) Biết cách hồi tĩnh *Các biện pháp thực sau chạy Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng Kĩ năng: Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực -Thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó kỹ phối Nếu HS không thực thực sai GV hợp xử lý tình cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại nội HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng dung tập Hoạt động luyện tập -Ôn động tác TDLH - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn - GV nhấn mạnh cách vượt chướng ngại vật dường chạy Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi 19 Thày liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… 20 ... cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng... ngày tháng Ngày soạn: 21 -8- 20 18 Ngày dạy: năm 20 18 Tuần Tiết TDLH - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác Bài thể dục học từ nhịp – (bài td phát triển. .. hỏi Ngày soạn: 14 -8- 20 18 Ngày dạy: Tuần Tiết THỂ DỤC LIÊN HOÀN - CHẠY NGẮN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác Bài thể dục học từ nhịp 1- (bài td phát triển chung) Chạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục 8 phát triển năng lực, Giáo án thể dục 8 phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn