Giáo án sử 9 phát triển năng lực

17 61 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:04

Ngày soạn: 18 /8/ Ngày dạy : 25 /8/ Lịch sử giới đại từ 1945 đến Chương I: Liên Xô nước Đông Âu Tuần Tiết 1- Bài 1: Liên xô nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 70 kỷ XX I- Mục tiêu học: Kiến thức - Hs biết tình hình LX kết công khôi phục kinh tế sau chiến tranh - Trình bày thành tựu chủ yếu công xây dựng CNXH LX từ năm 1950 đến đầu năm 70 kỉ XX Kĩ - Rèn kỹ phân tích nhận định kiện, vấn đề lịch sử Thái độ - Bồi dưỡng tinh thần quốc tế Năng lực, phẩm chất - Năng lực chung: tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực hợp tác, lực giao tiếp - Tái kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút học lịch sử từ kiện, tượng lịch sử - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hương đất nước II- Chuẩn bị: - Giáo viên: Sưu tầm thành tựu Liên Xô công xd CNXH Tham khảo tài liệu, máy chiếu - Học sinh: Học + Đọc theo sách giáo khoa III Tiến trình tiết học Ổn định tổ chức: - KT sĩ số - KT sách HS Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Hoạt động khởi động - Gv chiếu số hình ảnh Liên Xơ ? Trình bày hiểu biết em Liên Xơ qua hình ảnh trên? - Gv giới thiệu 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động gv hs Nội dung cần đạt HĐ 1: Cơng khơi phục kinh tế I- LIÊN XƠ sau chiến tranh (1945-1950) 1- Công khôi phục kinh tế sau chiến - PP: Vấn đáp, kể chuyện tranh (1945-1950) - KT: Đặt câu hỏi - NL: Tự học , giải vấn đề , giao tiếp, nhận xét, đánh giá - PC: Yêu quê hương ,đất nước ? Sau chiến tranh giới Liên Xô gặp phải khó khăn ? - Gọi học sinh đọc phần chữ nhỏ sgk ? Nhận xét khó khăn trên? Khó khăn ảnh hưởng đến kinh tế Giáo viên: Liên Xơ phải đối phó với âm mưu thù địch đế quốc Giúp đỡ phong trào cách mạng giới ? Để khắc phục khó khăn Đảng Nhà nước Liên Xơ làm ? Kết ? - Khó khăn: -> Tổn thất nặng nề người của; Kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng - 1946 Đảng Nhà nước Liên Xô đề kế hoạch khối phục phát triển kinh tế đất nước - Kết quả: + Hoàn thành kế hoạch năm trước tháng + Các tiêu vượt mức + 1949 chế tạo bom nguyên tử ? Thành cơng có ý nghĩa -> Phá vỡ độc quyền bom nguyên tử ? Mĩ; tạo sức mạnh cho lực lượng XHCN - Kể chuyện việc LX phóng bom lực lượng cách mạng giới nguyên tử ? Những thành tựu có vai trò gì? => Nền kinh tế bước khôi phục; Tạo điều kiện cho LX xây dựng CNXH - Gv giảng giai đoạn sau HĐ 2: Tiếp tục công xây dựng 2- Tiếp tục công xây dựng sở vật sở vật chất - kỹ thuật CNXH chất - kỹ thuật CNXH (từ năm 1950 (từ năm 1950 đến đầu năm đến đầu năm 1970 kỷ XX) 1970 kỷ XX) - PP: Vấn đáp, trực quan, hđ nhóm, giải thích - KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm - NL: Tự học , giải vấn đề , giao tiếp, nhận xét, đánh giá - PC: Tin tưởng CNXH ? Sau hoàn thành việc khôi phục - Xây dựng sở vật chất, kỹ thuật chủ kinh tế Liên Xô tiếp tục làm ? nghĩa xã hội - Gv giảng khái niệm : sở vật chấtkĩ thuật CNXH ? Bằng biện pháp ? (Thực kế hoạch dài hạn ) ? Phương hướng kế hoạch * Phương hướng: - Tại phải ưu tiên phát + Ưu tiên phát triển CN nặng triển công nghiệp nặng ? +Thâm canh nông nghiệp + Đẩy mạnh tiến KH- KT + Tăng cường quốc phòng - GV chia nhóm, hướng dẫn hs thảo luận, trả lời câu hỏi theo phiếu ht ? Trong công xây dựng CNXH từ 1950 đến đầu năm 1970 Liên Xô đạt thành tựu kinh tế, KHKT? ? Sau chiến tranh Liên Xơ có sách đối ngoại ? - Gọi đại diện trình bày, nhận xét - GV chốt kiến thức - GV hướng dẫn HS quan sát ảnh - sgk Giáo viên: Bên cạnh thành tựu Liên Xơ mắc phải thiếu xót, sai lầm chủ quan, nóng vội, trì nhà nước bao cấp kinh tế ? Đánh giá chung LX năm 1950 đến đầu năm 70 ? - Gv giảng * Thành tựu - Kinh tế: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp- đứng thứ giới - KHKT: + 1957 phóng vệ tinh nhân tạo + 1961 phóng tàu Phương Đơng vòng quanh trái đất - Ngoại giao : Thực sách hồ bình, quan hệ hữu nghị với tất nước; tích cực ủng hộ đấu tranh chống CNTD => CSVC- KT CNXH bước củng cố LX ngày vững mạnh, trở thành chỗ dựa vững cho hồ bình cách mạng giới 2.3 Hoạt động luyện tập ? Hãy nêu thành tựu chủ yếu Liên Xô công xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1950 đến đầu năm 1970 ? 2.4 Hoạt động vận dụng - Cho hs xem phim tư liệu việc LX phóng vệ tinh nhân tạo 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng - Sưu tầm, tìm hiểu thêm tư liệu công xây dựng CNXH Liên Xô - Học kĩ nội dung học - Chuẩn bị tiếp phần lại trả lời câu hỏi 1- Sự đời nước dân chủ nhân dân Đông Âu: 2- Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (Từ 1950 đến đầu năm 1970) ************************************************* Ngày soạn: 25/8/ Tuần 2- Tiết 2: Ngày dạy: 1/9/ Bài 1: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX (Tiếp) I- Mục tiêu học: Kiến thức - Hs biết tình hình nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh giới thứ hai - Trình bày thành tựu công xây dựng chủ nghĩa xã hội Đông Âu Kĩ - Rèn kỹ phân tích nhận định kiện, vấn đề lịch sử Thái độ - Bồi dưỡng tinh thần quốc tế cộng sản Năng lực, phẩm chất - Năng lực chung: tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực hợp tác, lực giao tiếp - Năng lực chuyên biệt: Tái kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút học lịch sử từ kiện, tượng lịch sử - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hương đất nước II- Chuẩn bị gv hs: - Giáo viên: Sưu tầm thành tựu nước Đông Âu công xd CNXH; Tham khảo tài liệu, máy chiếu - Học sinh: Đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi III Tiến trình tiết học Ổn định tổ chức: - KT sĩ số - KT cũ ? Công khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh Liên Xô diễn đạt kết ? ? Nêu thành tựu LX công xây dựng CSVC- KT CNXH? Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Hoạt động khởi động - Gv chiếu số hình ảnh tiêu biểu số nước Đơng Âu ? Trình bày hiểu biết em Đơng Âu qua hình ảnh trên? - Gv giới thiệu 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động gv hs Nội dung cần đạt HĐ 1- Sự đời nước dân chủ II- ĐÔNG ÂU nhân dân Đông Âu Sự đời nước dân chủ nhân - PP: Vấn đáp, trực quan dân Đông Âu - KT: Đặt câu hỏi - NL: Tự học , giải vấn đề , giao tiếp, nhận xét, đánh giá kiện ls - PC: Tin tưởng CNXH * Hoàn cảnh đời ? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu - Hồng quân Liên Xô tiến vào Đơng Âu đời hồn cảnh ? truy kích quân Đức, nhân dân dậy - Gv giải thích: Nhà nước dân chủ nhân khởi nghĩa vũ trang tiêu diệt PX Đức dân : Dân chủ nhân dân chế độ giành quyền trị, xã hội quốc gia theo - 1944-1946: Thành lập Nhà nước dân chủ chế độ dân chủ, giai cấp công nhân - nhân dân (8 nước) nông dân lãnh đạo đưa đất nước phát triển theo CNXH - Gv giới thiệu vị trí nước DCND Đơng Âu lược đồ- sgk ? Từ 1945-1949 nước Đơng Âu *Hồn thành cách mạng dân chủ nhân dân làm để hồn thành nhiệm vụ - Xây dựng máy quyền dân chủ nhân dân cách mạng dân chủ nhân dân ? - Cải cách ruộng đất - Quốc hữu hóa xí nghiệp lớn - Thực quyền tự dân chủ ? Sự thành lập nước dân chủ nhân -> Đánh dấu XHCN vượt khỏi phạm vi nước, bắt đầu hình thành hệ thống dân Đơng Âu có ý nghĩa ? giới - Giảng HĐ2- Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (Từ 1950 đến đầu năm 70 kỉ XX) - PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm - KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm - NL: Tự học , giải vấn đề , giao tiếp, nhận xét, đánh giá - PC: Tin tưởng CNXH 2- Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (Từ 1950 đến đầu năm 70 kỉ XX)- đọc thêm * Nhiệm vụ ? Để Xây dựng CNXH nhân dân Đơng - Xóa bỏ bóc lột Âu tiến hành thực nhiệm - Đưa nông dân vào làm ăn tập thể vụ ? - Tiến hành cơng nghiệp hóa - Xây dựng sở vật chất - kỹ thuật CNXH ? Trong công Xây dựng CNXH * Thành tựu: nhân dân Đông Âu đạt - Đầu năm 1970 nước Đơng Âu thành tựu ? trở thành nước công - nông nghiệp Kinh tế - xã hội thay đổi -> CSVCKT bước xây dựng, - Cho hs thảo luận theo cặp góp phần tạo nên sức mạnh hệ ? Nx tình hình Đơng Âu từ 1950 đến thống XHCN đầu năm 70 TK XX? - Gọi đại diện trình bày, nhận xét - Gv nhận xét chung - Hs khái quát toàn 2.3 Hoạt động luyện tập Lựa chọn đáp án câu hỏi sau? Câu 1/ Các nước DCND Đông Âu thành lập thời gian : A 1944 – 1945 B 1945 – 1950 C Cuối năm 1944 – 1946 D Cuối năm 1945 – 1950 Câu 2: Nhiệm vụ nước dân chủ nhân dân Đơng Âu gì? A Xây dựng quyền dân chủ nhân dân B Tiến hành cải cách ruộng đất C Quốc hữu hóa xí nghiệp lớn tư D Cả ba câu Câu 3: Sau hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, nước Đông Âu làm gì? A Tiến lên chế độ XHCN B Tiến lên chế độ TBCN C Một số nước tiến lên XHCN, số nước tiến lên TBCN D Một số nước thực chế độ trung lập Câu : Lực lượng tạo điều kiện để nước Đông Âu tiêu diệt phát xít, giành quyền, thành lập nhà nước dân chủ nhân dân là: A Quân Đồng minh B Lực lượng cách mạng C Hồng quân Liên Xô D Nhân dân lực lượng cách mạng Câu 5: Trong tiến trình chiến tranh giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô tiến vào nước Đông Âu nhằm mục đích gì? A Xâm lược nước B Tạo điều kiện cho nhân dân nước dậy khởi nghĩa giành quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân C Tạo điều kiện cho nhân dân cấc nước dậy khởi nghĩa giành quyền, thành lập chế độ tư D B C 2.4 Hoạt động vận dụng - Vẽ sơ đồ tư khai quát nội dung toàn 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng - Sưu tầm, tìm hiểu thêm tư liệu cơng xây dựng CNXH nước Đông Âu - Học kĩ nội dung - Chuẩn bị 2: Liên Xô nước Đông Âu từ năm 70 đến đầu năm 90 kỉ XX + Đọc kĩ trả lời câu hỏi + Tìm hiểu trình khủng hoảng tan rã chế độ XHCN LX nước Đông Âu + Nguyên nhân dẫn đến tan rã ******************************************* Tuần Ngày soạn: /9/ Ngày dạy: /9/ Tiết 3- Bài LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh biết nguyên nhân, trình khủng hoảng tan rã Liên bang Xơ viết nước Đông Âu Kĩ - Hs thực được: phân tích, nhận định so sánh vấn đề lịch sử Thái độ - Bồi dưỡng tinh thần quốc tế cộng sản Năng lực, phẩm chất - Năng lực chung: tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực hợp tác, lực giao tiếp - Năng lực chuyên biệt: Tái kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút học lịch sử từ kiện, tượng lịch sử - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hương đất nước II- Chuẩn bị gv hs: - Giáo viên: Tham khảo tài liệu - Học sinh: Đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi III Tiến trình tiết học Ổn định tổ chức: - KT sĩ số - KT cũ ? Các nước cộng hòa dân chủ nhân dân ĐÂ hình thành ntn? Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Hoạt động khởi động - Gv chiếu số hình ảnh tiêu biểu LX, Đơng Âu cơng xây dựng CNXH từ 1945-1970 ? Trình bày suy nghĩ em LX, Đông Âu qua hình ảnh trên? - Gv giới thiệu 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV HS Nội dung cần đạt - PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, trực I Sự khủng hoảng tan rã Liên quan, miêu tả bang Xô viết - KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm - NL: Tự học , giải vấn đề , giao tiếp, nhận xét, đánh giá - PC: Tin tưởng CNXH 1.Hồn cảnh ? Tình hình giới đầu năm 70 - Năm 1973 khủng hoảng dầu mỏ -> n.t.n? khủng hoảng nhiều mặt - Cung cấp thêm tư liệu khủng hoảng ? Tình hình tác động n.t.n đến LX? -> Liên Xơ khủng hoảng tồn diện - Cho h.s quan sát tranh- sgk ? Nêu nội dung hình? Cơng cải tổ ? Trước tình hình nhà lãnh đạo Liên Xơ làm gì? - Tháng 3/1985 ,Gooc - ba - chôp đề ? Đường lối cải tổ đề n.t.n? đường lối cải tổ nhằm: Mục đích? - Mục đích: + Khắc phục sai lầm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng + Xây dựng CNXH chất ý nghĩa nhân văn ? Cơng cải tổ diễn ntn? - Nội dung (sgk) - Gv bổ sung - Cho hs hđ cặp đôi trả lời câu hỏi ? em có suy nghĩ nội dung trên? - Gọi đại diện trình bày, nhận xét - Gv nhận xét chung - Tác động: - Cho hs hđ cá nhân trả lời câu hỏi + Đất nước khủng hoảng trầm trọng ? Tác động cơng cải tổ đns tình + Đảng cộng sản bị đình hoạt động, hình LX n.t.n? nhà nước Liên bang bị tê liệt, nc - Gọi đại diện trình bày, nhận xét cộng hòa đòi tách khỏi Liên bang - Gv nhận xét chung + Ngày 21/12/1991, 11 nước cộng hoà Liên bang Xô Viết li khai, thành lập công đồng quốc gia độc lập - Gv xác định vị trí nước SNG trn (SNG) lược đồ ( máy chiếu) + Ngày 25/12/1991, Gooc ba chôp từ chức, cờ điện Krem - li bị hạ ? Sự kiện nói lên điều gì? xuống - Gv bổ sung thêm kiện ngày => Chế độ XHCN Liên Xơ hồn tồn 25/12/1991 sụp đổ - Gv giảng HĐ Cuộc khủng hoảng tan rã chế độ XHCN nước Đông Âu II Cuộc khủng hoảng tan rã - PP: Vấn đáp chế độ XHCN nước Đông Âu - KT: Đặt câu hỏi - NL: Tự học , giải vấn đề , giao tiếp, nhận xét, đánh giá - PC: Tin tưởng CNXH - Cho hs hđ cá nhân, trả lời câu hỏi ? Tình hình Đơng Âu từ cuối năm 70 n.t.n? ? Cuộc khủng hoảng dẫn tới kết gì? - Gọi đại diện trình bày, nx - Gv chốt ? Đánh giá sụp đổ LX nước Đông Âu? (Là tổn thất nặng nề phong trào cách mạng giới, bước lùi tạm thời CNXH) - Hs thảo luận nhóm, trả lời ? Nguyên nhân dẫn đến sụp đổ LX nước Đơng Âu? - Gọi đại diện trình bày, nx - Gv chốt - Phân tích, bổ sung: - Từ cuối năm 70 , khủng hoảng kinh tế, trị gay gắt - Thực đa nguyên trị, tổng tuyển cử tự - Kết + Các ĐCS bị quyền lãnh đạo + Chế độ XHCN sụp đổ Đông Âu => Chế độ XHCN Lx nước Đông Âu sụp đổ, kết thúc tồn hệ thống XHCN giới * Nguyên nhân dẫn đến sụp đổ - Do tác động khủng hoảng - Xây dựng mơ hình CNXH chưa khoa học - Do chống phá kẻ thù 2.3 Hoạt động luyện tập Câu LX tiến hành công cải tổ đất nước năm 80 kỉ XX vì: A Đất nước lâm vào tình trạng “trì trệ” khủng hoảng B Đất nước phát triển chưa Tây Âu Mĩ C Phải cải tổ để sớm áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật phát triển giới D Tất lí Câu 2/Công cải tổ Liên Xô bắt đầu vào năm : A 1985 B 1986 C 1987 D 1988 Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô nước Đông Âu? A Khi cải tổ phạm phải sai lầm, làm khủng hoảng thêm trầm trọng B Sự chống phá lực thù địch nước C Đường lối lãnh đạo chủ quan, ý chí, chế tập quan liêu trung bao cấp, thiếu dân chủ công xã hội D Tất đáp án Câu Sự kiện đánh dấu chế độ XHCN Liên Xô sụp đổ? A.Nhà nước Liên bang tê liệt B.Các nước cộng hòa đua giành độc lập 10 C.Cộng đồng quốc gia độc lập (SNG) thành lập D.Ngày 25/12/1991,lá cờ Liên bang Xơ Viết điện Crem-li bị hạ xuống Câu 5: Mục đích đường lối cải tổ Liên Xô Gooc- ba-chốp đề là:? A Khắc phục sai lầm, thiếu sót trước B Đưa đất nước khỏi khủng hoảng C Xây dựng CNXH theo chất ý nghĩa nhân văn đích thực D Tất đáp án Câu Thời gian tồn chế độ XHCN Liên Xô là: A 1917-1991 B 1918- 1991 C 1922- 1991 D 1945- 1991 2.4 Hoạt động vận dụng - Quá trình khủng hoảng sụp đổ chế độ XHCN LX nước Đơng Âu có ảnh hưởng ntn đến VN? - Vx lược đồ tư khái quát nội dung học 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng - Tìm hỉu thm trình khủng hoảng sụp đổ chế độ XHCN LX nước Đông Âu - Chuẩn bị : Quá trình phát triển phong trào giải phóng dân tộc tan rã hệ thống thuộc địa + Đọc trả lời câu hỏi cuối + Lập bảng niên biểu trình đấu tranh giành độc lập nước Á, Phi Mĩ La tinh từ sau chiến tranh giới thứ hai đến năm 90 kỉ XX theo bảng sau: Giai đoạn Sự kiện Ý nghĩa ******************************************************** 11 Tuần Ngày soạn: /9/ Ngày dạy: 15 /9/ CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA-TINH TỪ 1945 ĐẾN NAY Tiết 4- Bài QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh biết số nét q trình đấu tranh giành độc lập nước Á, Phi Mĩ La tinh từ sau chiến tranh giới thứ hai đến năm 90 kỉ XX Kĩ - Hs thực kĩ tổng hợp, phân tích Thái độ - Bồi dưỡng lòng khâm phục q trình đấu tranh anhdungx dân tộc khu vực Á, Phi, Mĩ La- tinh Bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc Năng lực, phẩm chất - Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư sáng tạo, lực hợp tác, lực giao tiếp - Năng lực chuyên biệt: Tái kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút học lịch sử từ kiện, tượng lịch sử - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hương đất nước II- Chuẩn bị: - Giáo viên: tư liệu chế độ A-pac-thai Bản đồ giới - Học sinh: Đọc sách giáo khoa trả lời câu hỏi III Tiến trình tiết học Ổn định tổ chức: - KT sĩ số - KT 15 phút ? Quá trình khủng hoảng sụp đổ chế độ XHCN Liên Xô diễn nào? * Gợi ý: (*)Hoàn cảnh - Năm 1973 khủng hoảng dầu mỏ -> ảnh hưởng trực tiếp đến Liên Xơ , LX khủng hoảng tồn diện (*) Công cải tổ - Tháng 3/1985 ,Gooc - ba - chôp đề đường lối cải tổ -> Khắc phục sai lầm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, xây dựng CNXHđúng chất ý nghĩa nhân văn nó.Nhưng khơng thành cơng Đất nước khủng hoảng trầm trọng 12 - Ngày 19/8/1991 đảo lật đổ Gooc - ba - chốp bị thất bại, Đảng cộng sản bị đình hoạt động, nhà nước Liên bang bị tê liệt, nc cộng hòa đòi tách khỏi Liên bang - Ngày 21/12/1991, 11 nước cộng hoà Liên bang Xô Viết li khai, thành lập công đồng quốc gia độc lập (SNG) - Ngày 25/12/1991, Gooc- ba- chơp từ chức, cờ điện Krem - ni bị hạ xuống => Chế độ XHCN Liên Xơ hồn tồn sụp đổ Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Hoạt động khởi động ? Trong kỉ XX , VN đánh bại kẻ thù nào? - Gv giới thiệu 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV HS HĐ Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 60 kỉ XX - PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm - KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm - NL: Tự học , giải vấn đề , giao tiếp, nhận xét, đánh giá - PC: Tự tin, tự chủ, sống có trách nhiệm - Cho hs thảo luận nhóm ? Nêu kiện tiêu biểu PTGPDT giai đoạn này? ? Sự phát triển có ý nghĩa n.t.n? Nội dung cần đạt I Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 60 kỉ XX - Phát xít Nhật đầu hàng, nhiều nước Đông Nam Á khởi nghĩa vũ trang giành quyền: In- đơ, VN, Lào -> Phong trào lan nhanh sang Nam Á, Bắc Phi: nhiều nước liên tiếp giành độc lập: Ấn Độ 1946 - 1950, Ai Cập 1952, An-giêri - Gọi đại diệ trình bày, nhận xét - Năm 1960: 17 nc giành độc lập - Gv nhận xét chung - Ngày 1/1/1959 cách mạng Cu- ba giành - Năm 1960 gọi năm châu Phi thắng lợi - GV khái quát, tóm lại nét * Ý nghĩa: - Làm cho hệ thống thuộc địa CNĐQ thực dân bị sụp đổ - Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng giới HĐ 2: Giai đoạn từ năm 60 đến II Giai đoạn từ năm 60 đến giữa năm 70 kỉ XX năm 70 kỉ XX - PP: vấn đáp, trực quan - KT: Đặt câu hỏi - NL: Tự học , giải vấn đề , giao tiếp, nhận xét, đánh giá - PC: Tự tin, tự chủ, sống có trách nhiệm - Phong trào đấu tranh chống thực dân Bồ 13 - Cho hs hđ cá nhân ? Nét bật giai đoạn gì? - Gọi hs trả lời ? Nhìn vào lược đồ, xác định vị trí nước giành độc lập giai đoạn này? - Hs xác định ? Nhận xét chung PTGPDT châu á, phi ,Mỹ La tinh giai on ny? H 3: Giai đoạn từ năm 70 đến năm 90 kỉ XX - PP: Vấn đáp, hoạt động nhóm, trực quan - KT: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm - NL: Tự học , giải vấn đề , giao tiếp, nhận xét, đánh giá - PC: Tự tin, tự chủ, sống có trách nhiệm ? Từ năm 70 đến năm 90 kỉ XX phong trào đấu tranh GPDT giới ntn? - GV bỉ sung th«ng tin chế độ A-pác-thai… ? Xác đònh đồ ? ? ý nghÜa cđa thắng lợi trên? - Y/c hs thảo luận theo cỈp ? Em có nhận xét đấu tranh nhân dân nước ? Đào Nha giành thắng lợi Ghi- nê- bítxao, Mơ- dăm – bích, Ăng-gô-la => Là thắng lợi quan trọng phong trào giả phóng dân tộc châu Phi III Giai đoạn từ năm 70 đến năm 90 kỉ XX - ND Châu Phi đấu tranh chèng chế độ phân biệt chủng tộc - Chế độ phân biệt chủng tộc bò xóa bỏ + Rô-dê-di-a ( 1980 ) + Taây nam Phi ( 1990 ) + Cộng hòa Nam phi ( 1993 ) -> HƯ thèng thuộc địa CNĐQ sụp đổ hoàn toàn => Các nớc á, Phi, mĩ La tinh sôi đấu tranh giµnh chÝnh qun Củng cố độc lập, xây dựng phát triển đất nước 2.3 Hoạt động luyện tập ? Nêu giai đoạn phát triển phong trào giải phóng dân tộc caực nửụực á, Phi, Mó la tinh ? 2.4 Hoạt động vận dụng - Vẽ sơ đồ tư khai quát nội dung toàn - Lập niên biểu PTGPDT nước châu á, Phi, Mĩ la-tinh ? 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng - Đọc thêm tư liệu phong trào giải phóng dân tộc châu á, Phi, Mĩ la-tinh 14 - Học kĩ nội dung học - Chuẩn bị 4: Các nước châu Á + Tình hình chung + Tìm hiểu lịch sử Trung quốc Q thày liên hệ số 0989.832560 (có zalo) để có đầy đủ trọn năm giáo án 15 16 17 ... lực hợp tác, lực giao tiếp - Năng lực chuyên biệt: Tái kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút học lịch sử từ kiện, tượng lịch sử - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hương đất nước II-... lực hợp tác, lực giao tiếp - Năng lực chuyên biệt: Tái kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút học lịch sử từ kiện, tượng lịch sử - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hương đất nước II-... lực hợp tác, lực giao tiếp - Năng lực chuyên biệt: Tái kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, rút học lịch sử từ kiện, tượng lịch sử - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập, yêu quê hương đất nước II-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sử 9 phát triển năng lực, Giáo án sử 9 phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn