Hướng dân học sinh khai thác kênh hình địa lý kinh tế Việt Nam

18 103 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 16:59

Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí Chuyên đề: kinh tế Việt Nam líp 9” Híng dÉn Häc Sinh khai th¸c mét sè kênh hình phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp =========== $$$ =========== A Đặt vấn đề: I Những sở xây dựng chuyên đề: Cơ sở lí luận: Xuất phát từ mục tiêu môn Địa lí nhà trờng bậc THCS: HS có kiến thức phổ thông, tự nhiên, địa lí dân c, KT - XH cđa ®Êt níc, cđa thÕ giíi, có kĩ khai thác kênh hình môn Địa lí Trong SGK Địa lí kênh hình nội dung quan trọng, việc hỗ trợ cho kênh chữ, việc khai thác kênh hình có hiệu SGK góp phần giúp HS dễ dàng nhận thức đợc vật, tợng đia lí mối quan hệ chúng theo thời gian không gian Do vậy, để giúp HS học tốt môn Địa lí việc hớng dẫn HS khai thác kênh hình việc cần thiết quan trọng học môn Địa lí Cơ sở thực tiễn: Trong thực tế, trình độ nhận thức, lực giáo viên không đồng đều, phần lớn nắm bắt đợc phơng pháp dạy học môn Địa lí cách hiệu kết hợp kênh chữ kênh hình học Tuy nhiên số giáo viên cha thực hết nội dung yêu cầu kết hợp kênh chữ kênh hình có học gặp khó khăn khai thác kênh hình nên *** Trờng THCS Yên Lạc *** Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam líp 9” d¹y chØ chó träng d¹y lÝ thut kĩ khai thác kênh hình SGK xem nhẹ bỏ qua Do đó, việc khai thác kênh hình SGK môn Địa lí cần thiết Vì chọn chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hình phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp II Phạm vi, đối tợng mục đích xây dựng chuyên đề: Phạm vi, đối tợng chuyên đề: - Chuyên đề xây dựng phạm vi chơng trình địa lí 9Phần địa lí kinh tế Việt Nam - Đối tợng: HS lớp trờng THCS Yên Lạc Mục đích chuyên đề: Chuyên đề xây dựng nhằm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy môn địa lí, sâu vào khâu tăng tính thực hành cho HS, giúp em học tập cách có hiệu quả, độc lập, sáng tạo, gắn kiến thức lí thuyết với kênh hình SGK, gây hứng thú học tập cho HS, không học thuộc lòng cách máy móc B Nội dung: Kênh hình phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp gồm: - Các loại lợc đồ, đồ: H 6.2 Lợc đồ vùng kinh tế vùng kinh tế trọng điểm H 8.2 Lợc đồ nông nghiệp Việt Nam H 9.2 Lợc đồ lâm nghiệp thuỷ sản H 12.2 Lợc đồ công nghiệp khai thác nhiên liệu công nghiệp điện H 12.3 Lợc đồ trung tâm công nghiệp tiêu biểu Việt Nam, 2002 H 14.1 Lợc đồ mạng lới giao thông - Các sơ đồ: *** Trờng THCS Yên Lạc *** Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lÝ kinh tÕ ViƯt Nam líp 9” H 7.2 HƯ thống sở vật chất kĩ thuật nông nghiệp H 11.2 Sơ đồ vai trò nguồn tài nguyên thiên nhiên phát triển số ngành công nghiệp trọng điểm nớc ta Sơ đồ loại hình GTVT - Biểu đồ: H 6.1 Biểu đồ chuyển dịch cấu GDP từ năm 1990 đến năm 2002 H 12.1 Biểu đồ tỉ trọng ngành công nghiệp trọng điểm cấu giá trị sản xuất công nghiệp, năm 2002 (%) H 13.1 Biểu đồ cấu GDP ngành dịch vụ năm 2002 (%) H 15.1 Biểu đồ tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ tiêu dùng phân theo vùng năm 2002 H 15.6 Biểu đò cấu giá trị xuất khẩu, năm 2002 (%) - Tranh ảnh: H 7.1 Kênh mơng nội đồng đợc kiên cố hoá H 7.1 Thu hoạch lúa đồng sông Cửu Long H 9.1 Mô hình kinh tế trang trại nông, lâm kết hợp H 14.2 Cầu Mĩ Thuận bắc qua sông Tiền H 15.2 Chợ Đồng Xuân- Hà Nội H 15.3 Chợ Bến Thành- Tp Hồ Chí Minh H 15.4 Trung tâm thơng mại Hà Nội H 15.5 Trung tâm thơng mại Sài Gòn H 15.7 Chế biến c¸ tra xt khÈu Híng dÉn c¸ch khai th¸c số kênh hình phần địa lí kinh tế Việt Nam SGK lớp a) Đối với kênh hình lợc đồ, đồ: *** Trờng THCS Yên Lạc *** Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí GV hớng dẫn HS: kinh tế Việt Nam lớp - Đọc tên lợc đồ, đồ - Xem bảng giải - Tìm đối tợng địa lí lợc đồ, đồ - Đối chiếu, so sánh, liên kết kí hiệu tìm đặc điểm đối tợng để thể trực tiếp lên lợc đồ, đồ - Dựa vào lợc đồ, đồ kết hợp kiến thức địa lí học tìm đặc điểm đối tợng địa lí không trực tiếp thể lợc đồ, đồ giải thích đặc điểm đối tợng địa lí - Coi trọng việc yêu cầu HS đối chiếu lợc đồ, đồ có liên quan đến việc thu thập kiến thức từ lợc đồ, đồ giải thích phát triển, phân bố đối tợng địa lí * VD 1: H 6.2 Lợc đồ vùng kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Dựa vào H 6.2, xác định vùng kinh tế nớc ta, phạm vi lãnh thổ vùng kinh tế trọng điểm? Kể tên vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển? + Tên lợc đồ: Lợc đồ vùng kinh tế vùng kinh tế trọng điểm + Bảng giải: Các màu săc thể vùng kinh tế: Trung du miền núi Bắc Bộ- màu vàng đất; Đồng vằng sông Hồng- màu vàng tơi; Bắc Trung Bộ- màu xanh; Duyên hải Nam Trung Bộ- màu hồng; Tây Nguyên- màu vàng nâu; Đông Nam Bộ- màu xanh mạ; Đồng sông Cửu Long- màu tím Níc ta cã vïng kinh tÕ träng ®iĨm: vïng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ (gồm tỉnh thành: Hà Nội, Hng Yên, Hải Dơng, Hải *** Trờng THCS Yên Lạc *** Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Quảng Ninh, VÜnh Phóc); vïng kinh tÕ träng ®iĨm miỊn Trung (gồm tỉnh thành: Thừa Thiên- Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định); vùng kinh tế trọng điểm phia Nam (gồm tỉnh thành phố: Tp Hồ Chí Minh, Bình Dơng, Bình Phớc, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An) + C¸c vïng kinh tÕ gi¸p biĨn: Trung du miền núi Bắc Bộ; Đồng vằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ; Đông Nam Bộ; Đồng sông Cửu Long Duy Tây Nguyên không giáp biển * Bài tập nâng cao: Sự hình thành vùng kinh tế trọng điểm có ý nghĩa nh phát triển kinh tế đất nớc? Tác động mạnh đến phát triển KT- XH vùng kinh tế lân cận * VD 2: H 8.2 Lợc đồ nông nghiệp Việt Nam + Tên lợc đồ: Lợc đồ nông nghiệp Việt Nam + Bảng giải: * Sự phân bố vùng trồng trọt, rừng; - Vùng trồng lơng thực, thực phẩm , công nghiệp hàng năm: phân bố chủ yếu Đồng sông Hồng, Đồng sông Cửu Long, Duyên hải miền Trung - Vùng trồng công nghiệp lâu năm: phân bố tập trung Đông Nam Bộ, Tây Nguyên; rải rác Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ - Vùng rừng giàu trung bình: phân bố tập trung Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên; rải rác Trung du miền núi Bắc Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ *** Trờng THCS Yên Lạc *** Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp - Vùng nuôi trồng thuỷ sản: phân bố tập trung tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu - Vùng nông, lâm kết hợp: phân bố tập trung Trung du miền núi Bắc Bộ, Duyên hải miền Trung * Sự phân bố nông sản chính: - Chè: tập trung Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên - Cà phê: tập trung Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, rải rác Bắc Trung Bộ - Cao su: tập trung Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, rải rác Bắc Trung Bộ - Cây ăn quả: tập trung Đồng sông Cửu Long, rải rác Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Trung du miền núi Bắc Bộ - Trâu, bò: phân bố[r Trung du miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên - Lợn: phân bố Đồng sông Hồng, Đồng sông Cửu Long, tỉnh Thanh Hoá * Bài tập nâng cao: Giải thích lúa lại phân bố chủ yếu vùng đồng bằn? Vì có điều kiện thuận lợi cho trồng lúa: đất phù sa màu mỡ, nguồn nớc dồi dào, dân c đông, có nguồn lao động, thuỷ văn tốt b) Đối với kênh hình sơ đồ: GV hớng dẫn HS: - Đọc tên sơ đồ - Quan sát toàn sơ đồ, tìm đối tợng có liên quan đến nội dung chính, đọc tên đối tợng - Giải thích, phân tích đối tợng (nếu cần) *** Trờng THCS Yên Lạc *** Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tÕ ViƯt Nam líp 9” - T×m mèi quan hệ đối tợng giải thích *VD 1: H 7.2 HƯ thèng c¬ së vËt chÊt kÜ tht nông nghiệp Cơ sở vật chất kĩ thuật nông nghiệp gồm: hệ thống thuỷ lợi, hệ thống dịch vụ trồng trọt, hệ thống dịch vụ chăn nuôi, sở vật chất kĩ thuật khác + Hệ thống thuỷ lợi gồm: kênh mơng dẫn thoát nớc, trạm bơm, hồ thuỷ lợi + Hệ thống dịch vụ trồng trät gåm: cung cÊp c©y gièng, thuèc trõ s©u, ph©n bón, mạng lới vận chuyển, tiêu thụ, bảo quản, chế biến rau + Hệ thống dịch vụ chăn nuôi gồm: cung cấp giống, dịch vụ thú y, sở chế biến thức ăn chăn nuôi + Các sở vật chất kĩ thuật khác: chuồng trại, đờng xá * VD 2: H 11.2 Sơ đồ vai trò nguồn tài nguyên thiên nhiên phát triển số ngành công nghiệp trọng điểm nớc ta ảnh hởng phân bố tài nguyên thiên nhiên phát triển số ngành công nghiệp trọng điểm nớc ta: + Khoáng sản nhiên liệu: than, dầu mỏ, khí đốt phát triển công nghiệp lợng, hoá chất + Khoáng sản kim loại: sắt, man gan, crôm, thiếc, chì, kẽm phát triển công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu + Khoáng sản phi kim lo¹i: a pa tÝt, pi rÝt, phèt rÝt… phát triển công nghiệp hoá chất + Khoáng sản vật liệu xây dựng: đá vôi, đất sét phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng + Thuỷ sông, suối phát triển công nghiệp lợng *** Trờng THCS Yên Lạc *** Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp + Tài nguyên đất, nớc, khí hậu, rừng, nguồn lợi sinh vật biển phát triển ngành kinh tế nông- lâm- ng nghiệp, sản phẩm ngành phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản c) Đối với kênh hình biểu đồ: GV hớng dẫn HS: - Đọc tiêu đề biểu đồ để nhận biết biểu đồ thể hiện tợng - Quan sát toàn biểu đồ để biết đại lợng thể đồ gì, lãnh thổ vào thời gian nào; đại lợng đợc thể đồ nh (theo đờng, cột, trị số đại lợng đợc tÝnh b»ng g× (%, mm, triƯu ngêi …) - KÕt hợp với kiến thức học để giải thích (khi cần) * VD: H 6.1 Biểu đồ chuyển dịch cấu GDP từ năm 1990 đến năm 2002 + Trục tung đơn vị %, trục hoành năm, biểu đồ miền vẽ theo tiêu: nông- lâm- ng nghiệp, công nghiệp- xây dựng, dịch vụ + Xu hớng chuyển dịch cấu ngành kinh tế: tỉ trọng nônglâm- ng nghiệp 1990-1991 tăng 1,8%, từ 1994- 2002 giảm xuống (17,5%); công nghiệp- xây dựng tăng từ 1990 2002 tăng 15,8%; dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhng không ổn định (dẫn chứng) Xu hớng chuyển dịch cÊu ngµnh kinh tÕ cđa níc ta lµ tÝch cùc, phù hợp với trình công nghiệp hoá, đại hoá Tuy ngành nông- lâm- ng nghiệp chiếm tỉ trọng cao tỉ trọng ngành dịch vụ cha ổn định * Bài tập nâng cao: Giải thích ngành nông- lâm- ng nghiệp từ 1991 lại giảm xuống, công nghiệp- xây dựng tăng lên, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhng không ổn định? *** Trờng THCS Yên Lạc *** Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tÕ ViƯt Nam líp 9”  - 1991: NỊn kinh tế nớc ta chuyển dịch từ bao cấp sang kinh tế thị trờng, cấu GDP nông- lâm- ng nghiƯp chiÕm tØ träng cao nhÊt chøng tá níc ta là nớc nông nghiệp, sau tỉ trọng nông- lâm- ng nghiệp giảm, thấp dịch vụ, công nghiệp- xây dựng, năm 2002 25% chứng tỏ nớc chuyển bớc từ nớc nông nghiƯp sang níc c«ng nghiƯp - TØ träng c«ng nghiƯp- xây dựng tăng nhanh chứng tỏ trình công nghiệp hoá, đại hoá tiến triển - 1995: nớc ta bình thờng hoá quan hệ Việt Mĩ, Việt Nam gia nhập ASEAN, kiện tạo bối cảnh thuận lợi cho phát triển kinh tế đối ngoại mở giai đoạn trình nớc ta hội nhập vào kinh tế khu vực toàn cầu - Khu vực dịch vụ có tỉ trọng tăng nhanh nửa đầu thập niên 90 nhng sau giảm rõ rệt, ảnh hởng khủng hoảng tài khu vực vào cuối năm 1997 nên hoạt động kinh tế đối ngoại tăng trởng chậm d) Tranh ảnh: GV hớng dẫn HS: - Đọc tên hình ảnh để xác định xem tranh ảnh thể đối tợng địa lí nào? đâu? - Chỉ đặc điểm thuộc tính đối tợng địa lí đợc thể tranh ảnh dùng thuật ngữ địa lí học để mô tả tợng, vật địa lí tranh ảnh - Vận dụng kiến thức học để xác định mối quan hệ địa lí yếu tố tự nhiên, kinh tế với yếu tố tự nhiên kinh tế giải thích đặc điểm, thuộc tính đối tợng địa lí đợc thể tranh ảnh *** Trờng THCS Yên Lạc *** Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế ViƯt Nam líp 9” * VD 1: H 7.1 Kªnh mơng nội đồng đợc kiên cố hoá (SGK- T 26) Mơng dẫn nớc tới vào đồng ruộng lúa cần nớc thoát nớc bị úng ngập úng Thuận lợi để ngời dân sản xuất nông nghiệp, dễ dàng thâm canh tăng vụ * VD 2: H 9.1 Mô hình kinh tế trang trại nông, lâm kết hợp (SGKT 34) Trên đồi trồng ăn quả, lng đồi khu chăn nuôi, chân đồi ao Các hoạt động sản xuất hỗ trợ nhau: ao nuôi cá cung cấp nớc tới cho vờn tận dụng phụ phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng vào thực tiễn công tác giảng dạy: Bài soạn: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hình phần địa lí kinh tế Việt Nam SGK líp 9” I Mơc tiªu: - KiÕn thøc: HS hiĨu đợc vấn đề bản: + Các loại hình GTVT nớc ta: loại hình: Đờng bộ, đờng sắt, đờng biển, đờng sông, đờng hàng không, đờng ống + Các tuyến đờng xuất phát từ Hà Nội Tp Hồ Chí Minh; vai trò đầu mối giao thông Hà Nội Tp Hồ Chí Minh + Hớng phát triển phân bố tuyến đờng ô tô Nguyên nhân + Các tuyến đờng sắt chính, chức đờng sắt thống Bắc Nam + Giao thông đờng biển, cảng biển lớn nớc ta, vai trò + Giao thông đờng sông, đờng hàng không, đờng ống - Kĩ năng: rèn kĩ năng: *** Trờng THCS Yên Lạc *** 10 Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp + Đọc lợc đồ, biểu đồ, sơ đồ + Phân tích sè liƯu + VËn dơng kiÕn thøc gi¶i thÝch mét số nguyên nhân vật, tợng địa lí II Đồ dùng dạy học: - Lợc đồ mạng lới GTVT - Sơ đồ giao thông vận tải III Hoạt ®éng d¹y häc: Tỉ chøc líp: KiĨm tra: Bµi míi: Sơ đồ giao thơng vận tải Em cho biết loại hình giao thơng vận ti nc ta? Nớc ta phát triển đầy đủ loại hình GTVT: Đờng bộ, đờng sắt, đờng biển, đờng sông, đờng hàng không, đờng ống Lợc đồ mạng lới GTVT: a) Đờng bộ: Hớng dẫn HS đọc bảng giải: đờng ô tô, đờng sắt, đờng biển, sân bay nội địa, sân bay quốc tế, cảng, cửa Dựa vào lợc đồ H14.1, xác định tuyến đờng xuất phát từ Hà Nội Tp Hồ Chí Minh? * Các tuyến đờng xuất phát từ Hà Nội: + Quốc lộ 1A + Quèc lé 2: Hµ Néi - Hµ Giang + Quèc lé 3: Hµ Néi – Cao B»ng + Quèc lé 5: Hà Nội Hải Phòng + Quốc lộ 6: Hà Nội - Điện Biên + Quốc lộ 18: Hà Nội Quảng Ninh *** Trờng THCS Yên Lạc *** 11 Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp + Đờng Hồ Chí Minh: Hà Nội Bình Phớc * Các tuyến đờng xuất phát từ Tp Hå ChÝ Minh: + Quèc lé 13: Tp Hå ChÝ Minh – B×nh Phíc + Qc lé 20: Tp Hå ChÝ Minh – T©y Ninh + Quèc lé 22, 1A - Qua em có nhận xét vai trò giao thông Hà Nội Tp Hồ Chí Minh nớc ta? Hà Nội Tp Hồ Chí Minh đầu mối giao thông quan trọng nớc ta Bài tập: Dựa vào lợc đồ: Nhận xét hớng phát triển phân bố tuyến đờng ô tô nớc ta? Giải thích? - Vai trò: Đờng loại hình giao th«ng quan träng nhÊt hiƯn ë níc ta - Phân bố: + Các tuyến đờng phân bố khắp nớc song không đều, dày đồng sông Hồng + Trong tuyến giao thông đờng bộ, quan trọng quốc lộ 1A Lạng Sơn- Cà Mau - Hớng phát triển: Qua lợc đồ ta thấy cấu trúc tuyến khác + Tuyến chạy hớng Bắc Nam: 1A, 14, đờng Hồ Chí Minh + Tuyến chạy hớng Đông Tây: 9, 19, 21, , 24, 26, + Nổi lên đầu mối giao thông quan trọng Hà Nội Tp Hồ Chí Minh + Các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên giao thông đờng * Giải thích: Hớng phát triển phân bố tuyến đờng ô tô nớc ta nh nhiều nhân tố: *** Trờng THCS Yên Lạc *** 12 Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lÝ - kinh tÕ ViƯt Nam líp 9” ¶nh hëng địa hình (đồng ven biển phía Đông, đồi nói phia T©y) - Sù ph©n bè d©n c (tËp trung đông, giao thông phát triển) - Sự phát triển phân bố kinh tế (kinh tế phát triển phát triển mạng lới giao thông - Hai thµnh Hµ Néi vµ Tp Hå ChÝ Minh lµ nơi hội tụ nhiều loại hình giao thông, thủ đô, trung tâm công nghiệp lớn nớc - Hớng Bắc- Nam lãnh thổ kéo dài hớng vĩ tuyến (15 vĩ độ), có dải đồng gần nh liên tục ven biển, giao thông từ Bắc Nam dễ dàng, nối liền miền B¾c víi miỊn Nam viƯc giao lu kinh tÕ, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng - Hớng Đông- Tây: nớc ta có 1/4 diện tích đồi núi cao nguyên, hớng núi chủ yếu Tây Bắc- Đông Nam, giao thông hớng Đông- Tây gặp nhiều khó khăn, tuyến đờng theo hớng Đông- Tây nối liền miền núi với đồng bằng, miền xuôi với miền ngợc, đất liền với hải đảo sang nớc láng giềng b) Đờng sắt: Dựa vào lợc đồ, kể tên tuyến đờng sắt chính? Các tuyến đớng sắt chính: Đờng sắt thống Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh Đờng sắt Hà Nội Hải Phòng Đờng sắt Hà Nội Lạng Sơn Đờng sắt Hà Nội Lào Cai Đờng sắt Hà Nội Thái Nguyên Em có nhận xét phân bố tuyến đờng sắt? *** Trờng THCS Yên Lạc *** 13 Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp Đờng sắt thống Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh quốc lộ 1A làm thành trục xơng sống giao thông vận tải nớc ta Các tuyến đờng sắt lại nằm miền Bắc Bài tập: Cho biết chức đờng sắt thống Bắc Nam? * Chức đờng sắt thống Bắc Nam - Tuyến đờng sắt thống Bắc Nam (Hà Néi - Tp Hå ChÝ Minh) cïng quèc lé 1A làm thành trục xơng sống giao thông vận tải ë níc ta - Thùc hiƯn mèi giao lu vµ mối liên hệ kinh tế miền Bắc, Trung, Nam đất nớc thông qua vận chuyển hành khách hàng hoá Nó vận chuyển khối lợng hành khách hàng hoá lớn tuyến đờng sắt - Từ Bắc vào Nam vận chuyển nguồn lao động, t liệu; từ Nam Bắc vận chuyển chủ yếu lơng thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng c) Đờng biển: Quan sát lợc đồ, cho biết giao thông đờng biển nớc ta nh nào? Xác định cảng biển lớn nớc ta? Vai trò cảng biển đó? Gồm vận tải ven biển (Hải Phòng Vinh; Hải Phòng - Đà Nẵng; Dà Nẵng Quy Nhơn ); Vận tải biển quốc tế (Hải Phòng Hồng Kông, Hải Phòng Tô ki ô, Hải Phòng Ma ni la ) cảng lớn nhất: Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn Vai trò: + Cảng Hải Phòng: xuất nhập hàng hoá cho tỉnh phía Bắc *** Trờng THCS Yên Lạc *** 14 Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp + Cảng Đà Nẵng: xuất nhập hàng hoá cho tỉnh miền Trung Tây Nguyên + Cảng Sài Gòn: xuất nhập hàng hoá cho vùng Đông Nam Bộ, Đồng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ d) Đờng sông: Quan sát lợc đồ, cho biết giao thông đờng sông nớc ta phát triển nh nào? Vì sao? * Đờng sông khai thác mức độ thấp, tập trung lu vực vận tải sông Cửu Long 4500km, lu vực vận tải sông Hồng 2500km * Giải thích: + nớc ta đa số sông nhỏ, ngắn theo hình dạng lãnh thổ hẹp chiều Đông Tây + Mạng lới sông Hồng, sông Cửu Long có diện tích lu vực lớn + Giao thông đờng sông không thuận tiện nh đờng bộ; khai thác mức độ thấp Quan sát H 14.2 Cầu Mĩ Thuận bắc qua sông Tiền, em có nhận xét gì? Cầu lớn đợc xây dựng thay cho bến phà, nhờ giao thông đợc thông suốt d) Đờng hàng không: Quan sát lợc đồ, cho biết đờng hàng không Việt Nam nh nào? - Mạng nội địa có 24 đờng bay đến sân bay địa phơng với đầu mối chính: Hà Nội (Nội Bài), Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh (Tân Sơn Nhất) *** Trờng THCS Yên Lạc *** 15 Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lÝ kinh tÕ ViƯt Nam líp 9” - M¹ng qc tế: Các đầu mối: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh Mạng quốc tế ngày mở rộng, trực tiếp nối Việt Nam với nớc giới: Hà Nội- Hồng Kông, Hà Nội- Pa ri ; Đà Nẵng- Băng Cốc, Đà Nẵng- Ma ni la ; Tp Hå ChÝ Minh- XÝt ni, Tp Hå ChÝ Minh- Ma ni la Cho biết địa phơng có sân bay quốc tế nội địa? - Địa phơng có sân bay quốc tế: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh - Địa phơng có sân bay nội địa: Hải Phòng, Điện Biên Phủ, Nghệ An, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Cần Thơ, Phú Quốc, Côn Đảo g) Đờng ống: - Là loại hình vận tải phát triển (từ chiến tranh chống Mĩ), ngày vận chuyển dầu mỏ khí biển vào đất liền - Vận tải đờng ống ngày phát triển gắn với phát triển ngành dầu khí - Ngoài tuyến đờng ống vận chuyển sản phẩm xăng dầu từ Bãi Cháy, Hạ Long tới tỉnh đồng sông Hồng; số đờng ống dẫn khí từ nơi khai thác dầu khí thềm lục địa phía Nam vào đất liền đợc xây dựng vào hoạt động (mỏ Lan đỏ, Lan Tây, Rồng vào Bà Rịa- Vũng Tàu) Củng cố: Để khai thác kênh hình lợc đồ đợc tốt ta phải lần lợt làm công việc gì? HDVN: - Học *** Trờng THCS Yên Lạc *** 16 Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp - Làm BT khai thác kiến thức từ kênh hình kinh tế Việt Nam C Phần kết luận: Chuyên đề đề cập tới hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp nhằm mục đích bên cạnh việc hớng dẫn em tiếp cận kiến thức thông qua kênh chữ, cần rèn luyện cho em kĩ khai thác kênh hình cách có hiệu từ kĩ nh: từ quan sát, đọc tên đối tợng địa lí đến mô tả, phân tích, giải thích suy luận vấn để phân tích mối quan hệ yếu tố Trong kí cần rèn cho HS, cần ý kĩ đọc trình tự lợc đồ, đồ, biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh, hình vẽ để em có kĩ thực hành cách độc lập, thành thạo Trên số quan điểm thực tế rút từ dạy học môn địa lí theo chơng trình đổi phơng pháp dạy học, chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đợc đóng góp bạn đồng nghiệp để chuyên đề đợc hoàn thiện Chúng xin chân thành cảm ơn./ Đề xuất, kiến nghị: - Các cấp có liên quan cần cung cấp thêm tài liệu tham khảo đồ dùng dạy học đợc đầy đủ, kịp thời để tạo điều kiện cho GV giảng dạy đợc tốt *** Trờng THCS Yên Lạc *** 17 Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp - Bản thân GV phải không ngừng nghiên cứu, học hỏi tham gia lớp tập huấn, bồi dỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ - HS cần phải rèn luyện phơng pháp tự học, tự rèn luyện, tìm tòi, khám phá, có hứng thú say mê, chủ động, tự giác học tập D Tài liệu tham khảo: - SGK địa lí NXB Giáo dục - SGV địa lí NXB Giáo dục - Một số vấn đề đổi PPDH môn địa lí THCS - NXB Giáo dục - Hớng dẫn khai thác sử dụng kênh hình SGK địa lí THCS NXB Đại học quốc gia Hà Nội *** Trờng THCS Yên Lạc *** 18 ... đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp dạy trọng dạy lí thuyết kĩ khai thác kênh hình SGK xem nhẹ bỏ qua Do đó, việc khai thác kênh hình SGK môn Địa lí cần thiết... gì? HDVN: - Học *** Trờng THCS Yên Lạc *** 16 Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí kinh tế Việt Nam lớp - Làm BT khai thác kiến thức từ kênh hình kinh tế Việt Nam C Phần kết... dÉn c¸ch khai th¸c mét sè kênh hình phần địa lí kinh tế Việt Nam SGK lớp a) Đối với kênh hình lợc đồ, đồ: *** Trờng THCS Yên Lạc *** Chuyên đề: Hớng dẫn HS khai thác số kênh hinh phần địa lí GV
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dân học sinh khai thác kênh hình địa lý kinh tế Việt Nam, Hướng dân học sinh khai thác kênh hình địa lý kinh tế Việt Nam

Từ khóa liên quan