Giáo án sinh 6 phát triển năng lực

21 56 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 16:47

Tuần 1: Ngày soạn : 13 tháng năm 2018 Ngày dạy : 21 tháng năm 2018 Tiết: Bài 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG - NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Nêu ví dụ phân biệt vật sống vật không sống Nêu đặc điểm chủ yếu thể sống Biết cách thiết lập bảng so sánh đặc điểm đối tượng để xếp loại chúng rút nhận xét - Nêu vài ví dụ cho thấy đa dạng sinh vật với mặt lợi, mặt hại chúng Biết nhóm sv chính: Đv,Tv,Vi khuẩn, Nấm Hiểu nhiệm vụ sinh học thực vật học 2.Kỹ năng: - Rèn kĩ quan sát, tìm hiểu đời sống, hoạt động sinh vật - Tập làm quen với kĩ hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục lòng u thiên nhiên - u thích khoa học Năng lực, phẩm chất: Phát triển lực tự học, hợp tác, phát giải vấn đề II CHUẨN BỊ: GV: Chuẩn bị đậu, đá, gà.Tranh ảnh sưu tầm HS: Mỗi nhóm chuẩn bị bảng phụ (t.7/sgk) III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - Kĩ thuât dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, Kĩ thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ - Khởi động: Hằng ngày ta tiếp xúc với đồ vật, cối, vật khác Đó giới vật chất quanh ta,trong có vật sống vật không sống.Vậy để nhận biết chúng qua đặc điểm nào? GV: Ghi tên lên bảng Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học HĐ1: Nhận dạng vật sống vật không sống 1/ Nhận dạng vật sống - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp vật không sống tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi GV yêu cầu HS kể tên số cây, vật, đồ vật, hỏi: + Những cối, vật cần điều kiện để sống? Chúng có lớn lên sinh sản khơng? + Những đồ vật có cần điều kiện sống cối, - Vật sống: lấy thức ăn, nước vật hay khơng? Chúng có lớn lên sinh sản không? - HS kể tên số sinh vật, đồ vật, trả lời câu hỏi - GV: Từ điều em nêu điểm khác vật sống vật không sống? - HS: trả lời, rút kết luận - GV: cho số ví dụ vật sống vật không sống mà em quan sát trường, nhà đường học - HS: cho ví dụ HĐ2: Đặc điểm thể sống: - PP: Dạy học đặt giải vấn đề - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi GV treo bảng phụ có nội dung: T T VD Hòn đá Con gà Cây đậu Lớn lên Sin h sản Di chu yển Lấy Chất Cần thiết Loại bỏ chấ uống, lớn lên sinh sản + VD: gà, đậu… - Vật không sống: không lấy thức ăn, khơng lớn lên + VD: đá… 2/ Đặc điểm thể sống thải Xếp loại Vật Vật sốn khơng g sống … giải thích tiêu đề cột 2, 6, Phát phiếu học tập có nội dung trên, yêu cầu nhóm thảo luận điền vào bảng - HS ý lắng nghe, thảo luận hoàn thành bảng - GV yêu cầu đại diện nhóm lên điền kết vào bảng phụ, nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung cho hồn chỉnh - GV: Qua bảng em cho biết đặc điểm chung thể sống gì? - HS trả lời, rút kết luận HĐ3: Sinh vật tự nhiên - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi - NL: NL tự học, NL phát giải vấn đề, NL hợp tác -HS thực lệnh mục a SGK, nhóm thảo kuận, hồn thành phiếu học tập -GV gọi đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung - Cơ thể sống có đặc điểm: + Trao đổi chất với môi trường + Lớn lên sinh sản Sinh vật tự nhiên a Sự đa dạng giới sinh vật: (Bảng phụ ) -Sinh vật tự nhiên phong phú đa dạng, chúng sống nhiều mơi trường khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với với người b Các nhóm sinh vật -GV nhận xét, kết luận tự nhiên * Sinh vật gồm nhóm: ? Qua bảng phụ em có nhận xét đa + Thực vật dạng giới sinh vật vai trò chúng? + Động vật HS trả lời, gv kết luận Gv yêu cầu hs xem lại bảng phụ, xếp loại riêng + Nấm + Vi khuẩn ví dụ thuộc TV, ĐV cho biết ? Các loại sinh vật thuộc bảng chia thành nhóm ? ? Đó nhóm ? Nhiệm vụ sinh học HS nhóm thảo luận dựa vào bảng, nội dung SGK thông tin quan sát hình 2.1SGK, đại diện báo cáo kết quả, GV kết luận HĐ 4: Nhiệm vụ sinh học - PP: Dạy học đặt giải vấn đề - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi GV giới thiệu nhiệm vụ chủ yếu sinh học, phần mà hoc sinh học THCS HS đọc thông tin mục SGK, tìm hiểu cho biết: ? Nhiệm vụ sinh học ? ? nhiệm vụ thực vật học ? HS trả lời, bổ sung, gv nhận xét HĐ luyện tập - HS đọc kl sgk - GV: dấu hiệu sau, dấu hiệu chung cho thể sống? a Lớn lên b Sinh sản c Di chuyển d Lấy chất cần thiết, loại bỏ chất thải - HS: a, b, d HĐ vận dụng - GV: Vật sống vật khơng sống có đặc điểm khác nhau? Cho ví dụ - HS: Vật sống: lấy thức ăn, nước uống, lớn lên sinh sản VD: gà, đậu… Vật không sống: không lấy thức ăn, khơng lớn lên VD: đá… HĐ tìm tòi mở rộng -HS ôn lại kiến thức quang hợp sách tự nhiên xã hội tiểu học - Sưu tầm tranh ảnh thực vật nhiều môi trường - Trả lời câu hỏi SGK xem “Đặc điểm chung thực vật” Ngày soạn : 16 tháng năm 2018 Ngày dạy : 24 tháng năm 2018 Tiết: ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT Bài 3: ĐĂC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức: - Hs trình bày đặc điểm chung TV - Tìm hiểu đa dạng phú TV Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ quan sát, so sánh, hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục hs yêu thiên nhiên, bảo vệ TV Năng lực, phẩm chất - Phát triển lực tự học, hợp tác, phát giải vấn đề II CHUẨN BỊ: GV: Chuẩn bị hình 3.1  3.4, sưu tầm tranh TV HS: Chuẩn bị bảng (t.11sgk) III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - Kĩ thuât dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, Kĩ thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ H: Trình bày nhóm tự nhiên? H: Nêu nhiệm vụ thưc vật học? - Khởi động: Thực vật nhóm sinh vật có vai trò quan trọng đời sống người tự nhiên Vậy thực vật có đặc điểm gì? Làm đáp ứng nhiều đến nhu cầu người tự nhiên tìm hiểu qua tồn chương trình sinh học lớp đặc biệt tìm hiểu đặc điểm chung thực vật qua học hôm Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoat động 1: Tìm hiểu đa dạng phong phú 1.Sự đa dạng phong phú TV: thực vật: - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi -Gv: Yêu cầu hs q.sát hình 3.1  3.4, tranh sưu tầm (nếu có).Thảo luận nhóm: H: Xác định nơi trái đất có TV sống?  Ruộng lúa, rừng, hồ sen, sa mạc… H: Kể tên số sống Đ.bằng, đồi núi, nước, sa mạc? H: Nơi có TV phong phú ? Nơi TV? H: Kể tên số gỗ, to lớn, thân cứng? H: Lấy vd số sống mặt nước? Chúng có đặc điểm khác sống cạn? -Hs: Thảo luận, thống ý kiến – trả lời… -Gv: Cho HS nhận xét – bổ sung -Gv: Nhận xét, cho hs rút kết luận: H: Em có nhận xét phân bố, số lượng TV? -Hs: trả lời  -Gv: Nhấn mạnh: TV đa dạng khoảng 250.000  300.000 loài riêng Việt Nam:12.000 lồi -Gv: Chuyển ý: TV có nhiều loại khác chúng có chung đặc điểm Vậy đ.đ gì?  Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung TV - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi -Gv: treo bảng phụ (t.11 sgk) Yêu cầu hs q.sát – thảo luận, hoàn thành bảng -Hs: thống ý kiến, hoàn thành được: Bảng tập: St t Tên Cây Lúa Cây Ngơ Cây Mít Cây Sen Cây Xương rồng -Thực vật sống nơi trái đất Chúng có nhiều dạng khác nhau, thích nghi với mơi trường sống Đặc điểm chung thực vật: Có k.n tự tạo Lớn lên chất d dưỡng + + + + + + + + + + -Gv:Yêu cầu nhóm lần lược trình bày phiếu b.t nhóm -Hs: đại diện nhóm,lên bảng làm b.t –Nhận xét , bổ sung… -Gv: Để làm rõ TV không di chuyển tiếp tục cho hs trả lời: H: Nhận xét tượng: H: + Lấy roi đánh chó  chó chạy, sũa Quật vào  đứng im + Trồng  đặt bên cửa sổ,sau thời gian  mọc cong phía có ánh sáng -Hs:  +Con chó di chuyển +Cây khơng di chuyển, có tính hướng sáng -Gv: cho hs nhận xét b.sung -Yêu cầu hs chốt lại: H: Rút đặc điểm chung TV? -Hs: trả lời  -Gv:Lưu ý cho hs: TV phản ứng chậm với kích Sinh sản + + + + + Di chuyển - -Tự tổng hợp chất hữu -Phần lớn khơng có khả di chuyển -Phản ứng chậm với thích VD: xấu hổ…  Yêu cầu hs đọc t.tin (sgk) để khắc sâu kiến thức Hđ luyện tập: Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” H: Thực vật sống nơi trái đất? H: Đặc điểm chung TV gì? HĐ vận dụng: Hs: Học ,làm tập (t.12-sgk) HĐ tìm tòi mở rộng: Chuẩn bị mới: kẽ bảng(t.23-sgk) Tuần 2: kích thích từ bên ngồi Ngày soạn : 21 tháng năm Ngày dạy : 29 tháng năm Tiết: Bài 4: CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA? I MỤC TIÊU Kiến thức:- Hs biết quan sát, so sánh,phân biệt có hoa khơng có hoa dựa vào đặc điểm quan sinh sản (hoa, quả) - Phân biệt năm lâu năm Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ quan sát, so sánh, hoạt động nhóm Thái độ:- Giáo dục hs bảo vệ chăm sóc TV Năng lực, phẩm chất: Phát triển lực tự học, hợp tác, phát giải vấn đề II CHUẨN BỊ: GV: Chuẩn bị hình 4.1  4.2, bảng phụ HS: Chuẩn bị phiếu học tập (bảng 2) III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - Kĩ thuât dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, Kĩ thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ H: Vì nói TV đa dạng ,phong phú? H: Nêu đặc điểm chung TV? - Vào bài: em kể tên quan sinh dưỡng thực vật quan nào? Thực vật sinh sản gì? Có phải tất thực vật có hoa? Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoat động 1: Tìm hiểu thực vật có hoa thực Thực vật có hoa thực vật vật khơng có hoa: khơng có hoa: - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi -Gv: Yêu cầu hs q.sát bảng phần t.tin sgk & hình 4.1- Trả lời: H: Cơ quan s.dưỡng cải gồm phận nào? Chức năng? H: Cơ quan s.sản cải gì? Chức năng? -GV:Tiếp tục cho hs q.sát hình 4.2, thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập -Hs: Hồn thành phiếu theo nhóm -Gv: treo bảng phụ – Yêu cầu hs lên bảng làm b.t -Hs: Đại diện nhóm-lên bảng… -Gv:+ Cho hs n.xét- bổ sung… + Kiểm tra phiếu học tập hs -Gv: Treo bảng chuẩn: Stt Tên Cơ quan sinh dưỡng Rễ Thân Lá Cây chuối + + + Cây rau bợ + + + Cây dương xĩ + + + Cây rêu + + + Cây sen + + + Cây khoai tây + + + H: Vậy qua bảng b.t vây có hoa? Cây có hoa?  Cây có hoa: Cây chuối, sen, khoai tây  Cây khơng có hoa:Cây rêu, dương xĩ, rau bợ H: TV chia làm nhóm ? gồm nhóm nào? -Hs: Trả lời, chốt nội dung  -Gv: Yêu cầu hs làm b.t(t.14-sgk): +Cây Cải là………………… +Cây Lúa là………………… +Cây Dương Xỉ là……… +Cây Xoài là……………… -Hs: Làm tập, n.xét,bổ sung… -Gv: Nhận xét, bổ sung Hoạt động 2: Tìm hiểu năm Cơ quan sinh sản Hoa Quả Hạt + + + + + + + + + -Thực vật có hoa: Là TV mà quan sinh sản hoa, quả, hạt -Thực vật khơng có hoa :Là TV mà quan sinh sản hoa, lâu năm Cây năm lâu năm: - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật -Cây năm: Là có vòng đời kết thúc đặt câu hỏi vòng năm -Gv: cho hs khai thác k.thức: Vd: Cây Lúa, Cây Cà Chua, Cây Đậu H: Hãy kể tên có vòng đời kết thúc Xanh… năm? -Cây lâu năm: Là sống lâu năm thường H: Kể tên sống lâu năm? hoa, kết nhiều lần đời -Hs: Trả lời độc lập… Vd: Cây Mít, Cây cà Phê, Cây Nhãn… -Gv:Nhấn mạnh : +Cây có vòng đời năm: có nghĩa hoa kết lần/ năm +Cây lâu năm: Sống nhiều năm, hoa kết nhiều lần đời HĐ luyện tập Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” Gv: Cho hs làm tập: Hãy hoàn thành bảng sau Stt Tên có hoa Cây khơng có hoa Cây năm Cây lâu năm -Hs: làm b.t -Gv: Nhận xét, đánh giá, bổ sung… HĐ vận dụng -Hs: Học theo câu hỏi sgk HĐ tìm tòi mở rộng Chuẩn bị –mang mẫu vật: Mang Ngày soạn : 23 tháng năm Ngày dạy : 31 tháng năm Tiết: CHƯƠNG I : TẾ BÀO THỰC VẬT Bài 5: KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Hs nhận biết phận kính lúp kính hiển vi - Biết cách sử dụng kính lúp ,kính hiển vi Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ quan sá, thực hành Thái độ: - Giáo dục hs tính cẩn thận sử dụng kính Năng lực, phẩm chất: Phát triển lực tự học, hợp tác, phát giải vấn đề II CHUẨN BỊ: GV: Chuẩn bị kính lúp, kính hiển vi, tranh 5.1  5.3(sgk) HS: Chuẩn bị lá… III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - Kĩ thuât dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, Kĩ thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ H: Đặc điểm để phân biệt TV có hoa TV khơng có hoa? H: Thế năm? Cây lâu năm? Cho ví dụ? - Vào bài: Trong thể sinh vật cấu tạo thành phần có kích thước nhỏ khơng thể nhìn thấy mắt thường, để nghiên cứu thành phần cấu tạo nên thể người ta phát minh kính hiển vi kính lúp Vậy chúng có cấu tạo chức nào?Chúng ta tìm hiểu qua học hơm Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học - Hoat động 1: Tìm hiểu kính lúp cách sử dụng 1.Kính lúp cách sử dụng: - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi -Gv: Yêu câù hs làm việc sgk –q.sát kính lúp theo nhóm (gv phát cho hs) -Hs: hoạt động nhóm… H: Cho biết kính lúp có cấu tạo nào? -Hs: Đại diện nhóm trả lời  -Cấu tạo: Kính gồm phần: -Gv: cho hs q.sát hình 5.2 trảlời: + Tay cầm kim loại H: Nêu cách sử dụng kính lúp cầm tay? + Tấm kính lồi -Hs: Trả lời  - Gv: Cho hs dùng kính lúp để q.sát mang mặt -Cách sử dụng: Tay trái cầm đến lớp Hướng dẫn hs kỹ q.sát kính lúp Để mặt kính sát mẫu -Hs: quan sát mẫu vật kính lúp -Gv: Chuyển ý: Làm để vật, mắt nhìn vào vật kính, di nhìn thấy SV nhỏ bé hay phận chuyển kính lên nhìn rõ vật bên TV  Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo, cách sử dụng Kính hiển vi cách sử dụng: kính hiển vi - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi -Gv: Yêu cầu hs tìm hiểu t.tin sgk.Quan sát kính hiển vi theo nhóm-trả lời: H: Nêu cấu tạo kính hiển vi? -Hs: Đại diện nhóm trả lời- rõ phận kính hiển vi…  H: Bộ phận kính quan trọng nhất? Vì -Cấu tạo: Gồm phần chính: sao? +Chân kính  -Hs: Bộ phận quan trọng thấu kính, có ống +Thân kính:  ống kính kính để phóng to vật  ốc điều chỉnh H: Cho biết cách sử dụng kính hiển vi ? + Bàn kính  -Hs: Trả lời… -Gv: Cho hs q.sát tiêu bản(hạt phấn hoa) kính hiển vi -Hs: Vừa q.sát vùa điều chỉnh ốc to, ốc nhỏ -Gv: Quan sát uốn nắn hs cách sử dụng kính… - Cách sử dụng: + Đặt cố định tiêu bàn kính + Điều chỉnh ánh sáng gương phản chiếu ánh sáng + Sử dụng hệ thống ốc điều chỉnh để quan sát rõ vật Hoạt động luện tập Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” -Gv: Cho hs lên bảng xác định phận kính lúp, kính hiển vi? -Hs: đến hs lên xác định-nhận xét- bổ sung… Hoạt động vận dụng -Hs: Học HĐ tìm tòi mở rộng Chuẩn bị mẫu vật :Mỗi nhóm củ hành, cà chua Tuần Ngày soạn : 27 tháng năm Ngày dạy : 05 tháng năm chuyển ngày dạy : 07 tháng năm Tiết: Bài 6: QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức: - Hs phải tự làm tiêu tế bào TV (vảy hành, thịt cà chua chính…) Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ quan sát mẫu vật kính hiển vi Thái độ: - Giáo dục hs u thích mơn, tính cẩn thận thực hành 10 Năng lực, phẩm chất - Phát triển lực tự học, hợp tác, phát giải vấn đề II CHUẨN BỊ: GV: Chuẩn bị kính hiển vi, tiêu vảy hành, tiêu thịt cà chua chín HS: Chuẩn bị dao lam, cà chua, củ hành III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - Kĩ thuât dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, Kĩ thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ H: Trình bày cấu tạo kính hiển vi cách sử dụng? - Vào bài: : Bài trước tìm hiểu cấu tạo cách sử dụng kính lúp kính hiển vi Để hiểu rõ thao tác sử dụng kính hiển vi nào, em tìm hiểu qua tiết học hơm Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoat động 1: Yêu cầu: (sgk) - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt Nội dung thực hành: - Quan sát tế bào vảy hành câu hỏi -Gv: Yêu cầu hs đọc phần yêu cầu - Quan sát tế bào thịt cà chua sgk…  -Gv: Nêu yêu cầu: 3.Chuẩn bị dụng cụ ,mẫu vật: +Làm tiêu vảy hành… (sgk) +Biết cách sử dụng kính hiển vi +Vẽ hình sau q.sát -Gv: Phát dụng cụ cho hs (Mỗi nhóm Tiến hành: kính hiển vi…) a Quan sát tế bào biểu bì vảy hành -Gv : Thao tác: Giới thiệu mẫu vật kính hiển vi chuẫn bị trước  Cho hs q.sát… - Bóc vảy hành tươi, dùng kim mũi mác Hoạt động 2: rạch ô vuông, dùng kim khẽ lột ô -Hs: Tiến hành bước thực hành quan vuông cho vào đĩa đồng hồ có nước cất sát tế bào biểu bì vảy hành kính - Lấy kính nhỏ sẵn giọt hiển vi nước, đặt mặt vảy hành sát GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS kính, đậy kính lại yếu - Đặt cố định tiêu bàn kính Gv lưu ý cho hs: Phải cắt mỏng mẫu vật - Điều chỉnh để quan sát q.sát rõ… -Gv: Sau Hs hoàn thành mẫu vật  GV kiểm tra  Cho hs quan sát chéo mẫu vật 11 -Hs: quan sát, nhận xét, bổ sung cho - Gv: Yêu cầu hs vẽ hình quan sát vào -Hs: Vẽ hình… Hs: Tiến hành bước thực hành quan sát tế bào thịt cà chua chín HS: Nêu bước tiến hành GV: Hướng dẫn HS thực hành HS: Tiến hành thực hành theo nhóm GV: Theo dõi, giúp đỡ HS yếu HS: Thực hành xong GV yêu cầu HS vẽ hình vào b Quan sát tế bào thịt cà chua chín - Cắt đơi cà chua, cạo thịt cà chua - Đưa tế bào cà chua tan giọt nước kính, đậy kính - Điều chỉnh để quan sát - Vẽ hình Hoạt động luyện tập - Gv: Nhận xét chuẩn bị nhóm thao tác thực hành + Lấy điểm nhóm thực hanh tốt + Nhắc nhở nhóm khơng chuẩn bị , thực hành không yêu cầu + Cho hs dọn vệ sinh lớp học Hoạt động vận dụng Hs: Tiếp tục hồn thành hình vẽ vào Hoạt động tìm tòi mở rộng Chuẩn bị 12 Tuần : Ngày soạn : 04 tháng năm Ngày dạy : 12 tháng năm Tiết: Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức: - Hs xác định quan TV c.t tế bào - Biết đựơc thành phần chủ yếu tế bào - Hiểu rõ khái niệm mô Kỹ năng:- Rèn luyện kỹ quan sát hình vẽ, khai thác kiến thức Thái độ:- Giáo dục hs u thích mơn Năng lực, phẩm chất - Phát triển lực tự học, hợp tác, phát giải vấn đề II CHUẨN BỊ: GV: Chuẩn bị hình 7.1  5, bảng phụ HS: Xem kĩ trước nhà III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - Kĩ thuât dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, Kĩ thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ H: Nêu bước tiến hành làm tiêu t.bào vảy hành (cà chua)? - Vào bài: Tiết trước quan sát tế bào vảy hành tế bào thịt cà chua Vậy cấu tạo chúng có giống khơng? Chúng ta tìm hiểu qua học hơm Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoat động 1: Tìm hiểu hình dạng kích 1.Hình dạng kích thước tế thước tế bào bào: - PP: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi -Gv: cho hs quan sát hình 7.1  7.3 (gv giới thiệu tranh )- Yêu cầu hs : H: Hãy tìm điểm giống cấu tạo Rễ, Thân, Lá ? -Hs:  Cấu tạo nhiều t.bào H: Hãy nhận xét hình dạng t.bào TV hình trên? -Hs:  Có nhiều hình dạng … -Gv: cho hs q.sát lại hình 7.1: 13 H: Trong quan, tế bào có giống khơng? -Hs:  Có giống -Gv: nhận xét, bổ sung… -Gv: Treo bảng(sgk-t /24) Gọi hs đọc to bảng H: Nhận xét kích thước tế bào TV ? Hs:  Kích thước khác nhau… -Gv: yêu cầu hs nhân xét, bổ sung Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo tế bào - PP: Quan sát tìm tòi, nêu giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não -Gv: +Treo tranh cho hs q.sát + Yêu cầu hs kết hợp thông tin sgk trả lời: H: Cấu tạo tế bào gồm ? -Hs: trả lời -Gv: Khắc sâu k.thức cho hs :  Yêu cầu vài hs lên bảng xác định lại cấu tạo tế bào tranh câm -Hs: Xác định … -Gv: Nhận xét ,bổ sung… Hoạt động 3: Tìm hiểu k/n Mơ: - PP: Quan sát tìm tòi, nêu giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não -Gv: Treo tranh h7.5-Hs quan sát H: Nhận xét cấu tạo, hình dạng tế bào loại Mô? Và loại Mô khác nhau? H: Từ rút kết luận : Mơ gì?  -Hs: trả lời, nhận xét, bổ sung… -Gv:Nhận xét, bổ sung Hoạt động luyện tập 14 -Các tế bào có hình dạng kích thước khác Cấu tạo tế bào: -Tế bào gồm có: + Vách tế bào + Màng sinh chất + Chất tế bào + Nhân 3.Mơ: - Mơ gồm nhóm tế bào giống thực môt chức Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết”  Tế bào gồm thành phần chủ yếu nào?  Cho HS tham gia trò chơi “Giải chữ” Hoạt động vận dụng - Vẽ hình 7.4 vào học Hoạt động tìm tòi mở rộng - Đọc mục “Em có biết” trang 25 SGK - Xem trước Ngày soạn : 06 tháng năm Ngày dạy : 14 tháng năm Tiết 7- Bài SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA TẾ BÀO I MỤC TIÊU Kiến thức: - Hs trả lời câu hỏi: Tế bào lớn lên nào? Tế bào phân chia sao? - Hiểu ý nghĩa lớn lên phân chia tế bào TV, có tế bào mơ phân sinh có khả phân chia Kỹ năng: Rèn luyện kỹ quan sát hình vẽ, khai thác kiến thức tranh Thái độ: Giáo dục hs yêu thích môn Năng lực, phẩm chất: Phát triển lực tự học, hợp tác, phát giải vấn đề II CHUẨN BỊ: GV: Chuẩn bị tranh phóng to hình 8.1, 8.2(sgk) HS: Xem trước nhà III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - Kĩ thuât dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, Kĩ thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC 15 Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ H: Tế bào TV gồm thành phần chủ yếu nào? H: Mơ gì? Kể tên loại Mô thực vật? - Vào bài: Cơ thể thực vật lớn lên to nhờ đâu? Để trả lời câu hỏi đó, tìm hiểu qua nội dung học hơm Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoat động 1: Tìm hiểu lớn lên tế Sự lớn lên tế bào: bào - PP: Quan sát tìm tòi, nêu giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não - Gv: Cho Hs đọc thơng tin sgk-quan sát hình 8.1(gv giới thiệu tranh) Yêu cầu Hs thảo luận: -Tế bào non có kích thước nhỏ, lớn H: Tế bào lớn lên nào? dần thành tế bào trưởng thành, nhờ H: Nhờ đâu tế bào lớn lên được? trình trao đổi chất Hs: thống trả lời:  Từ t.b non hình thành có đủ cấu tạo  to dần đến kích thước định  thành tế bào trưởng thành  Nhờ trình trao đổi chất tế bào lớn dần lên Gv: Cho HS n.xét ,bổ sung…  Mở rộng: +Tế bào non: Khơng bào( hình màu vàng) Sự phân chia tế bào: nhỏ, nhiều +Tế bào trưởng thành: không bào lớn chứa nhiều dịch tế bào Hoạt động 2: Tìm hiểu phân chia tế bào - PP: Quan sát tìm tòi, nêu giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não -Gv: Yêu cầu hs nghiên cứu t.tin sgk –quan sát hình 8.2 trả lời: H: Tế bào phân chia nào? H: Các tế bào phận có khả phân chia? H: Các quan TV như: Rễ, Thân, Lá… Lớn lên cách nào? 16 -Hs: Trả lời: - Từ nhân hình thành hai nhân,  Hs trình bày phân chia tế bào sau chất tế bào phân chia, vách tế  Tế bào mơ phân sinh có khả bào hình thành ngăn đơi tế bào cũ thành hai tế bào phân chia  Các quan:Rễ,Thân, Lá…Lớn lên nhờ mô phân sinh rễ,thân,lá… -Gv: +cho hs nhận xét, bổ sung… +chốt lại nội dung:  -Gv: Mở rộng k.thức cho hs : H: Sự lớn lên & phân chia t.b có ý nghĩa TV?  Giúp TV cao lớn… Hoạt động luyện tập Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết” - GV: Các tế bào có khả phân chia mô sau: a/ Mô che chở b/ Mô nâng đỡ c/ Mô phân sinh - HS: c - GV: Trong tế bào sau tế bào có khả phân chia? a Tế bào non b Tế bào già c Tế bào trưởng thành - HS: c Hoạt động vận dụng - Học theo nội dung ghi - Trả lời câu hỏi SGK Hoạt động tìm tòi mở rộng - Chuẩn bị: nhóm chuẩn bị số có rễ như: cải, cam, nhãn, hành, cỏ - Nghiên cứu Tuần 5: Ngày soạn : 10 tháng năm Ngày dạy : 19 tháng năm Tiết CHƯƠNG II : RỄ Bài 9: CÁC LOẠI RỄ , CÁC MIỀN CỦA RỄ I MỤC TIÊU Kiến thức: 17 - Hs nhận biết phân biệt loại rễ chính: Rễ cọc, rễ chùm - Phân biệt cấu tạo chức miền rễ Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ quan sát, so sánh, thảo luận nhóm Thái độ: - Giáo dục hs có ý thức bảo vệ thực vật Năng lực, phẩm chất - Phát triển lực tự học, hợp tác, phát giải vấn đề II CHUẨN BỊ: GV: Chuẩn bị hình 9.1, 9.2, 9.3 Bảng phụ HS: Sưu tầm mẫu vật: rễ cọc, rễ chùm III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - PPDH: Dạy học đặt giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - Kĩ thuât dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, Kĩ thuật đọc tích cực IV TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY HỌC Hoạt động khởi động - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra cũ H: Trình bày lớn lên tế bào? H: Quá trình phân chia tế bào diễn nào? - Vào bài: Rễ giữ cho mọc đất Rễ hút nước muối khống hồ tan… Khơng phải tất có loại rễ -> thực vật có loại rễ nào? Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học Hoat động 1: Phân biệt loại rễ Các loại rễ: - PP: Quan sát tìm tòi, nêu giải vấn đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não -Gv:+ Kiểm tra mẫu vật hs +Yêu cầu hs q.sát mẫu vật - kết hợp hình 9.1, thảo ln nhóm hồn thành phiếu học tập (hs chuẩn bị trước): St Nhóm A B t Tê -Có loại rễ chính: Rễ cọc rễ chùm +Rễ cọc: Gồm rễ to rễ Đ.đ chung +Rễ chùm: Gồm nhiều rễ rễ Đặt tên rễ -Hs: thảo luận thống ý kiến -Gv: Gợi ý: Hãy chia rễ nhóm: Nhóm A nhóm B -Hs: Chia mẫu vật thành 2nhóm -Gv: Kiểm tra Thu phiếu, n.xét 18 -Gv: Tiếp tục cho hs làm tập điền từ (sgk/29) -Hs: Lên bảng điền từ thích hợp -Gv: Cho hs nhận xét, bổ sung: Đáp án: 1.Rễ cọc Rễ chùm 3.Rễ cọc 4.Rễ chùm -Gv: Khắc sâu k.thức: Cho hs q.sát lại mẫu vật có loại rễ cọc, rễ chùm ( gọi 1hs đọc to lại b.tập) -Gv: Yêu cầu hs q.sát hình 9.2, làm tập (sgk-t.30) -Hs: Phải làm được: Các miền rễ: Cây có rễ cọc: số 2, 3, Cây có rễ chùm: số 1, Các miền Chức H: Lấy thêm VD rễ cọc, rễ chùm ? rễ t -Gv: Cho hs rút kết luận: Miền tr thành H: Có loại rễ, đặc điểm loại rễ có mạch Dẫn truyền -Hs: Trả lời dãng miền -Gv: Nhận xét bổ sung Hoạt động 2: Tìm hiểu miền rễ Miền hút có Hấp thụ nước & - PP: Quan sát tìm tòi, nêu giải vấn lơng hút muối khống đề, dạy học hợp tác nhóm nhỏ Miền sinh Làm rễ dài - KT: Kĩ thuật chia nhóm, Kĩ thuật đặt câu trưởng hỏi, động não Miền chóp rễ Che chở đầu rễ -Gv: Treo tranh 9.3 (tranh câm), bảng phụ(t.30) yêu cầu hs quan sát : H: Hãy xác định tranh rễ có miền? gồm miền nào? Chức miền? -Hs: Lên bảng xác định tranh câm -Gv: cho hs nhận xét, bổ sung Hoạt động luyện tập - HS đọc kl - GV: Trong nhóm sau đây, nhóm gồm tồn có rễ cọc? a/ Cây xồi, ớt, đậu, hoa hồng b/ Cây bưởi, cà chua, hành, cải c/ Cây dừa, lúa, ngô d/ Cây táo, mít, cà, lúa - HS: a - GV: rễ có miền, chức miền? 19 - HS: Rễ có miền: + Miền trưởng thành: dẫn truyền + Miền hút: hút nước muối khoáng + Miền sinh trưởng: làm rễ dài + Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ Hoạt động vận dụng - Học theo nội dung ghi - Trả lời câu hỏi 1, trang 31 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Đọc phần “em có biết” - Nghiên cứu bào 10 thày liên hệ số 0989.832560 (có zalo) để có đầy đủ trọn năm giáo án 20 21 ... thể sống có đặc điểm: + Trao đổi chất với môi trường + Lớn lên sinh sản Sinh vật tự nhiên a Sự đa dạng giới sinh vật: (Bảng phụ ) -Sinh vật tự nhiên phong phú đa dạng, chúng sống nhiều mơi trường... vụ sinh học - PP: Dạy học đặt giải vấn đề - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi GV giới thiệu nhiệm vụ chủ yếu sinh học, phần mà hoc sinh học THCS HS đọc thơng tin mục SGK, tìm hiểu cho biết: ? Nhiệm vụ sinh. .. hệ mật thiết với với người b Các nhóm sinh vật -GV nhận xét, kết luận tự nhiên * Sinh vật gồm nhóm: ? Qua bảng phụ em có nhận xét đa + Thực vật dạng giới sinh vật vai trò chúng? + Động vật HS
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh 6 phát triển năng lực, Giáo án sinh 6 phát triển năng lực

Từ khóa liên quan