Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 20012016: Những vấn đề đặt ra và giải pháp tt

27 170 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 16:22

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRƯƠNG QUANG HOÀN CƠ CẤU THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VIỆT NAM HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2001 - 2016: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành : Kinh tế quốc tế Mã số : 31 01 06 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hoàn thành tại: Học viện Khoa học xã hội Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Duy Dũng PGS TS Nguyễn Huy Hoàng Phản biện 1: PGS TS Hà Văn Hội Phản biện 2: PGS TS Đỗ Hương Lan Phản biện 3: PGS TS Trần Thị Lan Hương Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện hội trường Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội vào hồi……… ….giờ…………phút, ngày………tháng……….năm……………… Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Sự tăng trưởng nhanh chóng trao đổi hàng hóa Việt Nam Hàn Quốc kể từ hai bên thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2001 đến nay, đưa Việt Nam Hàn Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng hàng đầu Mặc dù vậy, cấu thương mại hàng hóa Việt Nam với Hàn Quốc năm qua lên nhiều vấn đề đáng lưu tâm Việt Nam nước bị thâm hụt thương mại với Hàn Quốc đáng ngại hơn, giá trị thâm hụt có chiều hướng tăng mạnh năm gần Hàng hóa xuất Việt Nam sang Hàn Quốc chủ yếu dạng thơ, hàng hóa chế biến, chế tạo với hàm lượng công nghệ thấp Bên cạnh đó, Việt Nam chưa khai thác lợi so sánh, ưu đãi từ trình tự hóa, liên kết kinh tế khu vực tăng trưởng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) để cải thiện cấu thương mại với Hàn Quốc theo hướng tích cực Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu bàn luận, nhiên thiếu vắng nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện cấu thương mại hàng hóa Việt – Hàn Thực tế đó, với vai trò, vị trí quan trọng thương mại Việt – Hàn nước đặt nhiều vấn đề cần xem xét quan hệ kinh tế nói chung, quan hệ thương mại nói riêng Việt Nam Hàn Quốc thời gian tới Trong bối cảnh vậy, cần thiết để có nghiên cứu chuyên sâu hệ thống cấu thương mại hàng hóa Việt – Hàn nhằm nhận diện, đánh giá kết quả, vấn đề đặt ra, qua đưa định hướng giải pháp khả thi góp phần cải thiện cấu thương mại hàng hóa Việt Nam với Hàn Quốc thời gian tới 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích thực trạng cấu thương mại hàng hóa Việt - Hàn giai đoạn 2001 – 2016; qua đó, nhận diện kết quả, hạn chế vấn đề đặt ra; kiến nghị giải pháp để cải thiện cấu thương mại hàng hóa Việt - Hàn năm tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu (i) Hệ thống hóa sở lý luận xây dựng khung phân tích, đánh giá cấu thương mại hàng hóa song phương (ii) Phân tích thực trạng cấu thương mại hàng hóa Việt - Hàn giai đoạn 2001 – 2016; từ đó, mặt tích cực, hạn chế vấn đề đặt (iii) Đề xuất giải pháp góp phần cải thiện cấu thương mại hàng hóa Việt – Hàn năm tới 2.3 Câu hỏi nghiên cứu Luận án tập trung trả lời câu hỏi nghiên cứu sau đây: 1) Cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu dùng để phân tích, đánh giá cấu thương mại hàng hóa song phương? 2) Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam – Hàn Quốc có biến đổi giai đoạn 2001-2016? Những kết đạt vấn đề đặt dịch chuyển cấu thương mại hàng hóa Việt Nam – Hàn Quốc gì? 3) Định hướng giải pháp cải thiện cấu thương mại hàng hóa Việt Nam – Hàn Quốc thời gian tới gì? Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2001 – 2016 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Việt Nam, Hàn Quốc số nước Đông Á Về thời gian: giai đoạn 2001 – 2016 Về nội dung: thương mại hàng hóa; thương mại trực tiếp Việt Nam Hàn Quốc, cấu xuất hàng hóa, cấu nhập hàng hóa Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận Luận án sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử lý thuyết kinh tế để luận giải biến đổi diễn cấu thương mại hàng hóa Việt Nam Hàn Quốc giai đoạn 2001 - 2016 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp phương pháp số gồm: số bổ sung thương mại (TCI); số cường độ thương mại (TII); số tập trung xuất (HHI); số thương mại nội ngành (IIT); số phức tạp sản phẩm (EXPY); số lợi so sánh hữu tiêu chuẩn hóa (NRCA) Luận án sử dụng phương pháp phân loại hàng hóa quốc tế theo ngành xuất nhập khẩu; hàm lượng cơng nghệ; đóng góp nhân tố giai đoạn sản xuất Luận án sử dụng sở liệu thương mại giá trị gia tăng (TiVA) OECD Những đóng góp khoa học luận án Thứ nhất, làm rõ sở lý luận cấu thương mại hàng hóa song phương; sở đó, đưa khung phân tích phục vụ cho việc nghiên cứu cấu thương mại hàng hóa Việt – Hàn; Thứ hai, làm rõ thực trạng nhận diện kết vấn đề đặt cấu thương mại hàng hóa Việt – Hàn; Thứ ba, đề xuất giải pháp cải thiện cấu thương mại hàng hóa Việt - Hàn thời gian tới Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Về lý luận, luận án bổ sung hồn thiện khung phân tích chung cấu thương mại hàng hóa song phương Các kết nghiên cứu luận án cung cấp thêm chứng dịch chuyển, yếu tố tác động đến chuyển quan hệ, cấu thương mại quốc gia phát triển (Việt Nam) với quốc gia phát triển (Hàn Quốc) Về thực tiễn, phân tích, đề xuất giải pháp cải thiện cấu thương mại hàng hóa Việt – Hàn luận án kênh tham khảo hữu ích cho chủ thể liên quan Việt Nam việc xây dựng chiến lược, biện pháp phù hợp để cải thiện, phát triển quan hệ thương mại với Hàn Quốc Cấu trúc luận án Bên cạnh Mở đầu, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục, Luận án chia thành chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến chủ đề luận án Chương 2: Cơ sở lý luận cấu thương mại hàng hóa song phương Chương 3: Phương pháp nghiên cứu cấu thương mại hàng hóa song phương Chương 4: Thực trạng cấu thương mại hàng hóa song phương Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2001 – 2016 Chương 5: Định hướng giải pháp cải thiện cấu thương mại hàng hóa song phương Việt Nam - Hàn Quốc Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến sở lý luận cấu thương mại hàng hóa Các nghiên cứu tiêu biểu bao gồm: Lall (2000), “The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985‐98”; Gaulier, Lemoine Ünal-Kesenci (2007), “China’s integration in East Asia: Production sharing, FDI & high-tech trade”; Hinloopen van Marrewijk (2008), “Empirical Relevance of the Hillman Condition for Revealed Comparative Advantage: 10 Stylized Facts”; Hanson (2010), “Sources of export growth in developing countries”; Hirschman (1964), “The paternity of an index”; Balassa (1965), “Trade liberalisation and “revealed” comparative advantage”; Laursen (2000), “Trade specialisation, technology and economic growth: Theory and evidence from advanced countries”; Grubel Lloyd (1975), “Intra-industry trade: the theory and measurement of international trade in differentiated products”; Michaely (1996), “Trade preferential agreements in Latin America: an ex-ante assessment”; Hausmann, Hwang Rodrik (2006), “What you export matters” 1.2 Các cơng trình nghiên cứu thương mại Việt – Hàn phần hợp thành quan hệ chung hai quốc gia cấp độ rộng lớn Các nghiên cứu tiêu biểu bao gồm: “Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc bối cảnh quốc tế mới” Ngơ Xn Bình (2013); “Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 1992 đến triển vọng phát triển đến năm 2020” Nguyễn Hoàng Giáp, Nguyễn Thị Quế Nguyễn Văn Dương (2011); “ASEAN-Korea co-operation in the development of new ASEAN members” Le (2007); “Korea's Changing Roles in Southeast Asia: Expanding influence and relations” Steinberg (2010) 1.3 Các cơng trình nghiên cứu chun sâu thương mại Việt Hàn Các nghiên cứu đáng ý gồm: Nguyễn Hồng Nhung Chu Thắng Trung (2005), “Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam Hàn Quốc”; Ngơ Xn Bình Đặng Khánh Tồn (2010), “Thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc”; Nguyễn Khánh Doanh (2011), “Quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn Quốc: Triển vọng giải pháp”; Nguyễn Tiến Dũng (2011), “Tác động khu vực thương mại tự ASEAN - Hàn Quốc đến thương mại Việt Nam”; MUTRAP (2011), “Đánh giá tác động Hiệp định thương mại tự ASEAN-Hàn Quốc kinh tế Việt Nam”; Phan Ji (2012), “An Analysis of Korea-Vietnam Bilateral Trade Relation”; Phan Ji (2016), “Potential Economic Impacts of the Vietnam - Korea Free Trade Agreement on Vietnam” 1.4 Các cơng trình nghiên cứu chun sâu thương mại hàng hóa khác Các nghiên cứu bật bao gồm: Nguyễn Chiến Thắng Trần Văn Hoàng (2015), “Cơ cấu thương mại Việt Nam: Những thách thức mang tính dài hạn”; Truong (2016), “Technological Structure in Vietnam - Thailand bilateral trade relations”; luận án Tiến sỹ Nguyễn Thị Minh Hương (2012), “Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2001-2010”; Võ Thy Trang (2016), “Yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản Việt Nam APEC”; Vũ Thanh Hương (2016) “Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU: Tác động thương mại hàng hóa hai bên hàm ý cho Việt Nam” 1.5 Đánh giá chung vấn đề luận án tập trung giải Thứ nhất, phần lớn nghiên cứu nước sử dụng cách tiếp cận truyền thống, mang tính thống kê mô tả; Thứ hai, nghiên cứu nước ngồi có phân tích chun sâu quan hệ, cấu thương mại Việt Nam – Hàn Quốc, ASEAN - Hàn Quốc Tuy thế, yếu tố lợi so sánh động, giá trị gia tăng, độ phức tạp sản phẩm xuất khẩu, phân tích bối cảnh, khuyến nghị giải pháp chưa mang tính cụ thể tồn diện Kế thừa cơng trình nghiên cứu có, luận án tập trung giải nội dung sau đây: hệ thống hóa, xây dựng sở lý luận; xây dựng áp dụng khung phân tích phương pháp nghiên cứu vào phân tích, đánh giá cấu thương mại hàng hóa song phương Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2001 - 2016; qua đó, làm rõ thực trạng mặt tích cực, hạn chế, vấn đề đặt nguyên nhân, đề xuất giải pháp cải thiện Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA SONG PHƯƠNG 2.1 Các khái niệm - Thương mại liên ngành: hiểu hoạt động thương mại diễn ngành, nhóm hàng khác Thương mại nội ngành: loại hình thương mại mà quốc gia xuất nhập nhóm hàng, ngành hàng giống Thương mại nội ngành phân chia thành thương mại nội ngành ngang thương mại nội ngành dọc - Cơ cấu thương mại hàng hóa: tổng thể phận giá trị hàng hóa hợp thành thương mại quốc gia; phận gắn bó với nhau, tác động qua lại lẫn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cụ thể định quốc gia - Cơ cấu thương mại hàng hóa hợp lý: cấu có kết hợp cách hài hòa phận hợp thành, cho phép khai thác tối đa, hiệu lợi so sánh, nguồn lực quốc gia, mạnh đối tác, vừa góp phần thúc đẩy thương mại, lĩnh vực xuất khẩu, lại vừa tạo điều kiện cải thiện nhanh, hiệu cấu thương mại hàng hóa quốc gia - Cải thiện cấu thương mại hàng hóa: dịch chuyển cấu phận hợp thành thương mại quốc gia theo hướng tích cực, phù hợp với phát triển phân công lao động xã hội, lực lượng sản xuất tiến khoa học công nghệ quốc gia, khu vực giới 2.2 Cơ sở lý thuyết Một số lý thuyết thương mại quốc tế quan trọng sở thuyết cho phân tích, đánh giá cấu thương mại hàng hóa, phân thành lý thuyết thương mại quốc tế cổ điển tân cổ điển gồm: Lý thuyết lợi so sánh tương đối; Lý thuyết tương quan nhân tố; lý thuyết thương mại đại bao gồm: Lý thuyết lợi kinh tế theo quy mô; Lý thuyết mạng lưới sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu; Lý thuyết lợi cạnh tranh quốc gia 2.3 Cơ sở đánh giá hiệu cấu thương mại hàng hóa song phương Luận án đánh giá hiệu cấu thương mại Việt – Hàn theo sở, tiêu chí: hiệu khai thác lợi so sánh, khai thác nguồn lực quốc gia mức độ đáp ứng nhu cầu nhập đầu vào cho sản xuất, tiêu dùng; chất lượng, khả cạnh tranh hàng xuất khẩu; giá trị gia tăng hàng xuất mức độ tham gia quốc gia vào mạng lưới sản xuất khu vực quốc tế; tính bền vững cấu xuất nhập 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu thương mại hàng hóa song phương 2.4.1 Điều kiện tự nhiên đất nước 2.4.2 Điều kiện, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội khả cạnh tranh doanh nghiệp 2.4.3 Lợi so sánh quốc gia 2.4.4 Quan hệ sách phát triển thương mại quốc gia 2.4.5 Chính sách thu hút FDI chiến lược kinh doanh, đầu tư bên quốc gia 11 Việt Nam Hàn Quốc, so sánh đối chiếu với số quốc gia khác khu vực 3.2.6 Chỉ số lợi so sánh hữu (RCA) lợi so sánh hữu tiêu chuẩn hóa (NRCA) Luận án sử dụng số RCA NRCA để tính tốn sản phẩm Việt Nam Hàn Quốc có lợi so sánh khơng có lợi so sánh xuất Chương THỰC TRẠNG CƠ CẤU THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA SONG PHƯƠNG VIỆT NAM - HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2001 - 2016 4.1 Khái quát quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam - Hàn Quốc 4.1.1 Nhìn lại lịch sử quan hệ thương mại Việt - Hàn Trao đổi hàng hóa Việt Nam - Hàn Quốc bắt đầu mức khiêm tốn Việt Nam định thực đổi kinh tế vào cuối thập niên 1980, nhiên, bắt đầu mở rộng nhanh chóng hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 Các sản phẩm Việt Nam xuất sang Hàn Quốc giai đoạn chủ yếu hải sản, rau củ quả, cà phê, quần áo đồ nội thất, đồng thời nhập từ Hàn Quốc chủ yếu vải, hóa chất, sản phẩm dầu mỏ, xe tải phụ tùng 4.1.2 Xuất khẩu, nhập cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam Hàn Quốc từ năm 2001 đến Thương mại hàng hóa song phương Việt – Hàn mở rộng nhanh chóng gần hai thập niên qua, từ 2,1 tỷ USD năm 2001 lên tới 65,6 tỷ USD năm 2018 Trong đó, xuất từ Việt Nam sang Hàn Quốc tăng nhanh từ 385 triệu USD năm 2001 lên tới 18,1 tỷ USD năm 2018; nhập tăng từ 1,7 tỷ USD năm 2001 lên tới 47,5 tỷ USD năm 2018 Thâm hụt thương mại Việt Nam với Hàn Quốc 12 tăng nhanh, 20,1 tỷ USD 32,1 tỷ USD năm 2016 2017, trước giảm xuống 29,2 tỷ USD năm 2018 4.1.3 Tầm quan trọng thương mại Việt - Hàn quốc gia Việt Nam Hàn Quốc ngày trở thành đối tác thương mại quan trọng nhau, với tư cách thị trường xuất thị trường nhập Trong đó, tầm quan trọng thương mại Việt Hàn nước tăng nhanh sau AKFTA thành lập Việt Nam gia nhập WTO năm 2006 Dẫu vậy, tổng thể, Việt Nam phụ thuộc vào thương mại với Hàn Quốc Hàn Quốc phụ thuộc vào thương mại với Việt Nam 4.2 Thực trạng cấu thương mại hàng hóa Việt Nam - Hàn Quốc 4.2.1 Các mặt hàng nhóm hàng xuất nhập Cơ cấu xuất nhập Việt Nam Hàn Quốc ngày có xu hướng tập trung vào nhóm hàng máy móc, điện tử thiết bị vận tải, đặc biệt xuất Hàn Quốc đến Việt Nam Tuy thế, Việt Nam phụ thuộc vào xuất nhóm hàng dệt may, đồ da giày dép thâm dụng chi phí lao động giá rẻ, đồng thời mặt hàng Việt Nam có lợi so sánh khơng với Hàn Quốc mà với nhiều nước khác 4.2.2 Giai đoạn sản xuất, chế tạo Kết nghiên cứu cho thấy, tỷ trọng nhóm hàng trung gian xuất Việt Nam sang Hàn Quốc tăng khoảng hai lần, lên tới 40,9% năm 2016 Trong đó, nhập Việt Nam nhiều quốc gia Đông Á khác từ Hàn Quốc chủ yếu nhóm hàng trung gian 4.2.3 Hàm lượng cơng nghệ, đóng góp yếu tố sản xuất mức độ phức tạp sản phẩm 4.2.3.1 Về hàm lượng công nghệ 13 Cơ cấu xuất Việt Nam sang Hàn Quốc có thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng mặt hàng sơ cấp, hàng nguyên vật liệu thô tăng tỷ phần nhóm hàng cơng nghiệp chế biến, chế tạo Trong đó, nhập Việt Nam từ Hàn Quốc ngày tập trung cao vào nhóm hàng sử dụng công nghệ cao Thực tế khẳng định thay đổi đáng khích lệ chất lượng cấu thương mại Việt – Hàn tương quan so sánh với thương mại Hàn Quốc với quốc gia khác khu vực Đông Á 4.2.3.2 Về đóng góp nhân tố Kể từ 2010 trở đi, mặt, Việt Nam giảm mạnh phụ thuộc vào xuất nhóm sản phẩm thơ sang Hàn Quốc, mặt khác, gia tăng đóng góp nhóm sản phẩm thâm dụng yếu tố công nghệ, lên tới 40% năm 2016 Dẫu vậy, Việt Nam phụ thuộc đáng kể vào nhóm sản phẩm thâm dụng lao động phổ thơng Với Hàn Quốc, tỷ phần xuất nhóm sản phẩm thâm dụng yếu tố công nghệ tăng hai lần, đạt 68% năm 2016 4.2.3.3 Về độ phức tạp sản phẩm Độ phức tạp xuất Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc có cải thiện đáng khích lệ, tăng từ 9,57 lên 9,88 giai đoạn 2001 - 2016 Dù vậy, mức độ phức tạp sản phẩm xuất Việt Nam sang Hàn Quốc thấp nhiều Hàn Quốc tới Việt Nam Trong tương lai để trì tăng trưởng xuất sang thị trường Hàn Quốc, Việt Nam cần tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm xuất khẩu; đó, Hàn Quốc gia tăng xuất tới Việt Nam thông qua khai thác danh mục sản phẩm có 4.2.4 Thương mại liên ngành, thương mại nội ngành, thương mại nội ngành dọc thương mại nội ngành ngang Qua thời gian, tỷ trọng thương mại liên ngành Việt Nam Hàn Quốc liên tục giảm xuống, chiếm tỷ lệ nhỏ, trái lại thương mại nội ngành không ngừng tăng lên, minh chứng cho 14 tăng trưởng nhanh chóng thương mại Việt – Hàn cải thiện mức độ đa dạng mặt hàng xuất nhập Sau thời kỳ 2001-2007 giảm sút, số IIT Việt Nam Hàn Quốc bắt đầu cải thiện mạnh mẽ kể từ năm 2013 đến nay, cấu hàng hóa xuất nhập Việt Nam Hàn Quốc ngày có xu hướng giống Tuy thế, so sánh với quốc gia khác, ngoại trừ Indonesia, số IIT Hàn Quốc Việt Nam thấp nhiều số IIT Hàn Quốc với Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan Philippines 4.2.5 Thương mại giá trị gia tăng Điểm bật là, giá trị gia tăng xuất nội địa hai bên mở rộng nhanh chóng giai đoạn 2006-2015 Trong đó, giá trị gia tăng nội địa xuất Việt Nam sang Hàn Quốc có cải thiện nhanh so với nhiều nước Đông Á khác Giai đoạn 2001-2015, giá trị tăng thêm xuất Hàn Quốc giới có nguồn gốc từ Việt Nam tăng mạnh từ vài chục triệu USD lên tới 1,1 tỷ USD, cao Thái Lan Philippines thấp Malaysia Indonesia, đặc biệt Trung Quốc Trong đó, đóng góp Hàn Quốc với tư cách nguồn gốc giá trị gia tăng xuất Việt Nam bên tăng mạnh lên 5,2 tỷ USD năm 2015, so với 250 triệu USD năm 2001 4.2.6 Tính đa dạng sản phẩm xuất Mức độ tập trung hàng hóa xuất Việt Nam Hàn Quốc dao động mạnh nhìn chung cấu xuất hàng hóa đơi bên tương đối đa dạng Số lượng sản phẩm xuất từ Việt Nam sang Hàn Quốc tăng mạnh thấp nhiều số lượng sản phẩm xuất Hàn Quốc sang Việt Nam 4.2.7 Lợi so sánh xuất Việt Nam chủ yếu có lợi xuất sang Hàn Quốc nhóm hàng hóa nơng - lâm nghiệp, bắt đầu có lợi so 15 sánh nhóm sản phẩm máy móc điện tử, dù số NRCA không cao Đối với Hàn Quốc, lợi xuất sang Việt Nam dịch chuyển mạnh từ nhóm sản phẩm cơng nghiệp nhẹ, cơng nghiệp chế biến giày dép, vải dệt quần áo, da bì, nhựa cao su sang nhóm sản phẩm công nghiệp chế tạo thâm dụng yếu tố công nghệ cao, vốn-tri thức máy móc điện tử, hàng tổng hợp 4.2.8 Tính bổ sung thương mại Việt Nam – Hàn Quốc Cơ cấu thương mại Việt Nam Hàn Quốc chủ yếu mang tính bổ sung cạnh tranh, đặc biệt nhập Việt Nam xuất Hàn Quốc, cho thấy tiềm mở rộng thương mại hai nước thời gian tới lớn đôi bên tiếp tục thực cam kết mở cửa, tự hóa thị trường cho 4.3 Kết đạt vấn đề đặt dịch chuyển cấu thương mại hàng hóa Việt Nam - Hàn Quốc 4.3.1 Kết đạt - Về hiệu khai thác lợi so sánh xuất khẩu, nguồn lực quốc gia mức độ đáp ứng nhu cầu nhập đầu vào phục vụ sản xuất, tiêu dùng: Về tổng thể, cấu xuất nhập Việt Nam Hàn Quốc phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ khoa học kỹ thuật chất lượng nguồn nhân lực nước - Về chất lượng, khả cạnh tranh hàng hóa: tỷ trọng nhóm hàng ngun liệu thơ thâm dụng tài ngun xuất Việt Nam sang Hàn Quốc giảm mạnh, đồng thời tăng mạnh tỷ phần nhóm hàng cơng nghiệp thâm dụng cơng nghệ cao vốn - trí tuệ Số lượng, chủng loại, khả cạnh tranh mặt hàng xuất từ Việt Nam sang Hàn Quốc cải thiện Hàng hóa Việt Nam nhập từ Hàn Quốc ngày chất lượng hơn, có đóng góp định đến cải thiện cấu trúc thương mại Việt Nam với Hàn Quốc 16 - Về giá trị gia tăng sản phẩm xuất mức độ tham gia quốc gia vào mạng lưới sản xuất khu vực quốc tế: Đóng góp khu vực nội địa vào giá trị gia tăng hàng xuất Việt Nam sang Hàn Quốc ngày tăng lên Lĩnh vực sản xuất chế tạo nội địa Việt Nam hội nhập sâu vào mạng lưới sản xuất khu vực, trước tiên công ty đa quốc gia Hàn Quốc, sau mạng lưới sản xuất, phân phối khu vực Đơng Á tồn cầu - Về tính bền vững cấu xuất nhập khẩu: Tính bền vững cấu xuất hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc cải thiện qua thời gian, thể qua mở rộng đóng góp nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo; giảm dần thị phần nhóm sản phẩm thơ, thâm dụng yếu tố tài nguyên Việt Nam, vốn dễ bị ảnh hưởng trước bất lợi thị trường quốc tế 4.3.2 Những vấn đề đặt - Vấn đề đặt cải thiện hiệu khai thác lợi so sánh xuất khẩu, nguồn lực quốc gia nguồn nhập đầu vào phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng: Về dài hạn, Việt Nam cần có điều chỉnh để tận dụng nhập máy móc, thiết bị vận tải hàm lượng khoa công nghệ tri thức cao từ Hàn Quốc, qua tiếp tục nâng cao lực sản xuất, xuất công ty nội địa Đồng thời, để trì tăng trưởng xuất khẩu, Việt Nam cần dịch chuyển tạo lợi so sánh sản xuất, xuất hàng hóa sử dụng nhiều yếu tố công nghệ, vốn-tri thức - Vấn đề đặt cải thiện, nâng cao chất lượng, khả cạnh tranh hàng hóa: Dù chất lượng, khả cạnh tranh sản phẩm xuất từ Việt Nam sang Hàn Quốc có cải thiện bộc lộ hạn chế đáng kể, thể qua tỷ trọng xuất mặt hàng có hàm lượng cơng nghệ thấp sử dụng nhiều yếu tố lao động giản đơn tới Hàn Quốc Việt Nam lớn Thêm vào đó, số lượng, mẫu mã, chủng loại sản phẩm xuất 17 Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc có cải thiện nhìn chung đơn điệu, chưa tạo hấp dẫn đủ mạnh người tiêu dùng Hàn Quốc.Trong tương lai, để tiếp tục trì tăng trưởng xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn khác ngồi cải thiện hàm lượng khoa học công nghệ, chất lượng khả cạnh tranh sản phẩm xuất - Vấn đề đặt cải thiện, nâng cao giá trị gia tăng hàng hóa xuất mức độ tham gia quốc gia vào mạng lưới sản xuất khu vực quốc tế: Việt Nam cải thiện đáng kể giá trị tăng thêm nội địa xuất sang thị trường Hàn Quốc đóng góp doanh nghiệp Việt Nam hạn chế Vì thế, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, tăng cường chuyển giao công nghệ từ khu vực FDI cho doanh nghiệp nội địa, xây dựng chiến lược phát triển, quảng bá sản phẩm hiệu gần yêu cầu bắt buộc để khu vực doanh nghiệp nội địa Việt Nam tham gia vào khâu, giai đoạn tạo phần lớn giá trị tăng thêm sản phẩm sản xuất thiết bị, linh kiện nguồn hoạt động marketing - Vấn đề đặt cải thiện, đảm bảo tính bền vững cấu xuất nhập khẩu: Những chuyển biến cấu thương mại Việt Nam với Hàn Quốc chủ yếu yếu tố bên ngồi tạo nên, đóng góp nội lực doanh nghiệp Việt Nam Xét dài hạn, phụ thuộc tạo tác động bất lợi đến hoạt động ngoại thương, đến chất lượng cấu thương mại Việt Nam với Hàn Quốc Nếu cấu xuất Việt Nam không chuyển dịch lên chuỗi sản xuất cao tác động trực tiếp đến tăng trưởng doanh thu giá trị tăng thêm hàng xuất đến thị trường Hàn Quốc thời gian tới 4.4 Các nhân tố tác động đến cấu thương mại hàng hóa song phương Việt Nam – Hàn Quốc 4.4.1 Các nhân tố tác động tích cực 18 Sự cải thiện cấu thương mại hàng hóa Việt Nam với Hàn Quốc xuất phát từ yếu tố sau đây: Thứ nhất, quan hệ hợp tác Việt – Hàn không ngừng củng cố phát triển lĩnh vực; Thứ hai, Việt Nam đạt nhiều kết ấn tượng thu hút nguồn vốn FDI, đặc biệt từ phía doanh nghiệp Hàn Quốc vào ngành công nghiệp chế tạo, chế biến; Thứ ba, cấu kinh tế Việt – Hàn chủ yếu mang tính bổ sung; Thứ tư, yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội Việt Nam Hàn Quốc tạo lực đẩy cho quan hệ thương mại hai quốc gia; Thứ năm, xu hướng liên kết kinh tế nước Đông Á không ngừng gia tăng 4.4.2 Các nhân tố tác động khơng tích cực Các nhân tố tác động khơng tích cực đến dịch chuyển cấu thương mại hàng hóa Việt Nam với Hàn Quốc bao gồm: Một là, mơ hình phát triển kinh tế, sản xuất xuất hàng hóa Việt Nam chủ yếu theo chiều rộng, tức dựa vào lợi đất đai, tài nguyên nguồn lao động có chi phí thấp; Hai là, mơi trường, sách kinh doanh, thu hút đầu tư hệ thống sở hạ tầng Việt Nam có nhiều cải thiện tồn khơng hạn chế; Ba là, Việt Nam thiếu hụt ngành công nghiệp phụ trợ thiết yếu; Bốn là, lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp có quan hệ trao đổi, bn bán hàng hóa với Hàn Quốc nói riêng nhiều hạn chế; Năm là, hạn chế tận dụng lợi Việt Nam từ hiệp định, thỏa thuận thương mại tự có tham gia Việt Nam Hàn Quốc; Cuối là, cạnh tranh gay gắt từ kinh tế khác khu vực Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CƠ CẤU THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – HÀN QUỐC 19 5.1 Bối cảnh quốc tế, khu vực nước tác động đến quan hệ thương mại Việt Nam – Hàn Quốc thời gian tới 5.1.1 Bối cảnh quốc tế 5.1.2 Bối cảnh khu vực 5.1.3 Bối cảnh nước 5.1.4 Hiệp định thương mại tự Việt Nam - Hàn Quốc Bối cảnh nước, khu vực quốc tế tạo thuận lợi thách thức cho việc thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam Hàn Quốc Tuy nhiên, thuận lợi chủ yếu, điều kiện định việc Việt Nam Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí quan trọng hàng đầu sách đối ngoại kinh tế bên, Hàn Quốc kỳ vọng tiếp tục tăng cường đầu tư, hợp tác công nghiệp với Việt Nam 5.2 Quan điểm, định hướng cải thiện cấu thương mại Việt – Hàn 5.2.1 Về quan điểm, định hướng xuất Một là, tập trung xuất sang Hàn Quốc mặt hàng Việt Nam có lợi so sánh xuất khẩu, xác định có chiến lược phát triển mặt hàng nhiều tiềm mở rộng xuất tương lai Hai là, tăng tỷ lệ đóng góp mặt hàng sử dụng nhiều yếu tố cơng nghệ trung bình cao, vốn - tri thức Ba là, tập trung xuất mặt hàng vừa có giá trị xuất lớn lại vừa tạo nhiều việc làm cho người lao động Việt Nam Bốn là, tăng cường xuất tư liệu sản xuất hàng hóa trung gian, tiếp tục giảm tỷ trọng xuất hàng nguyên liệu thô, hàng tiêu dùng có giá trị tăng thêm thấp Cuối là, gia tăng xuất mặt hàng có tham gia, đóng góp quan trọng khu vực doanh nghiệp nội địa Việt Nam Khơng khuyến khích xuất sản phẩm thu hút nhiều lao động giá rẻ, ô nhiễm mơi trường, tạo lợi ích cho doanh nghiệp nước 20 5.2.2 Về quan điểm, định hướng nhập Thứ nhất, đẩy mạnh nhập máy móc đại, thiết bị phụ tùng, nguyên vật liệu cần thiết, sở khai thác lợi sản xuất xuất Hàn Quốc Thứ hai, hạn chế nhập nhập từ Hàn Quốc mặt hàng nước sản xuất được; hàng khơng khuyến khích, hàng xa xỉ, có tác động tiêu cực đến môi trường sức khỏe, ổn định xã hội Thứ ba, áp dụng linh hoạt biện pháp hạn chế nhập từ Hàn Quốc để bảo vệ sản xuất nước 5.3 Giải pháp cải thiện cấu thương mại hàng hóa Việt – Hàn 5.3.1 Xây dựng thực thi sách định hướng xuất nhập phù hợp với thị trường Hàn Quốc - Về định hướng xuất khẩu: giảm xuất sang thị trường Hàn Quốc mặt hàng có giá trị gia tăng thấp, tăng xuất nhóm hàng hóa có giá trị tăng thêm cao; hạn chế xuất mặt hàng khơng khuyến khích - Về định hướng nhập khẩu: ưu tiên đẩy mạnh nhập tư liệu sản xuất, đặc biệt thiết bị nguồn, tiên tiến mà Hàn Quốc mạnh; hạn chế nhập cơng nghệ loại hai, hàng xa xỉ 5.3.2 Đa dạng hóa mặt hàng xuất sang thị trường Hàn Quốc Việt Nam cần gia tăng trao đổi thương mại hàng hóa trung gian với Hàn Quốc phát triển sản phẩm Các biện pháp khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa chủng loại, mẫu mã sản phẩm có, thơng qua đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất đại nguồn nhân lực có chất lượng cao, hoạt động R&D cần đặc biệt trọng 5.3.3 Khai thác, tận dụng hiệu lợi từ VKFTA Việt Nam cần tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền cung cấp thông tin VKFTA cho doanh nghiệp người dân để họ nắm bắt nội dung cốt lõi hiệp định, lộ trình thực cam kết, ưu đãi thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu 21 tư Việt Nam Hàn Quốc Các doanh nghiệp nội địa Việt Nam cần tích cực, chủ động triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chặt chẽ môi trường sức khỏe thị trường Hàn Quốc VKFTA 5.3.4 Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ưu tiên Việt Nam cần xây dựng, ban hành sách hỗ trợ tài hoạt động R&D, hoạt động khởi nghiệp doanh nghiệp, đặc biệt SMEs, hay thông qua hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Ngoài ra, bối cảnh nguồn lực nước hạn chế, Việt Nam cần có sách thu hút, khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc quốc gia có kinh nghiệm phát triển cơng nghiệp phụ trợ khác Nhật Bản, Malaysia hay Thái Lan đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nội địa Việt Nam 5.3.5 Tăng cường thu hút FDI, chuyển giao công nghệ, hợp tác công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc Có sách thu hút FDI, gồm FDI từ Hàn Quốc hợp lý, có chọn lọc, vừa phục vụ cho thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời giúp cải thiện lực sản xuất hàng hóa doanh nghiệp nội địa Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp FDI Hàn Quốc mở rộng liên kết với doanh nghiệp nội địa sản xuất thương mại, đặc biệt lĩnh vực công nghiệp phụ trợ đề cập 5.3.6 Đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến thương mại với thị trường Hàn Quốc Nhà nước đứng làm đầu mối trung gian, bảo trợ cho hoạt động xúc tiến, tìm hiểu thị trường Hàn Quốc doanh nghiệp chương trình riêng địa phương, hiệp hội ngành hàng Việt Nam Đối với doanh nghiệp Việt Nam, cần tăng cường hoạt động tìm hiểu thói quen tiêu dùng, quy định nhập khẩu, kênh phân phối, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm người Hàn Quốc; chủ động tìm kiếm đối tác Hàn Quốc thơng qua xây dựng 22 chiến lược marketing, định vị thương hiệu, sản phẩm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại KẾT LUẬN Cùng với phát triển mặt trị, ngoại giao văn hóa kể từ thiết lập quan hệ ngoại giao thức vào năm 1992, trao đổi thương mại Việt – Hàn có tăng trưởng nhanh chóng, sau năm 2000, AKFTA thành lập Việt Nam thức trở thành thành viên WTO Kết là, Hàn Quốc Việt Nam trở thành đối tác thương mại quan trọng hàng đầu nhau, cấp độ khu vực quốc tế Tuy thế, Việt Nam bên chịu thâm hụt đặc biệt giá trị thâm hụt tăng nhanh hai quốc gia mở cửa sâu rộng thị trường hàng hóa cho bên kia, làm giảm phần lợi ích thực tế Việt Nam hưởng từ tăng trưởng ấn tượng Khi sâu phân tích cấu thương mại hàng hóa Việt - Hàn giai đoạn 2001 - 2016, rút số kết luận sau đây: 1) Việt Nam giảm mạnh xuất đến Hàn Quốc nhóm sản phẩm thâm dụng yếu tộ tự nhiên lao động phổ thông, đồng thời gia tăng đáng kể đóng góp nhóm sản phẩm thâm dụng hàm lượng khoa học công nghệ, vốn–tri thức; 2) hàm lượng giá trị gia tăng nội địa sản phẩm xuất Việt Nam có cải thiện đáng khích lệ; 3) tỷ trọng thương mại nội ngành, đặc biệt hàng trung gian linh phụ kiện điện thoại, máy móc tổng thương mại hai nước ngày tăng lên, cho thấy Việt Nam hội nhập sâu rộng vào mạng lưới sản xuất khu vực quốc tế doanh nghiệp đa quốc gia Hàn Quốc; 4) cấu nhập Việt Nam từ Hàn Quốc ngày tập trung cao vào nhóm hàng máy móc, linh phụ kiện hàng công nghiệp thâm dụng yếu tố công nghệ cao, vốn - tri thức có tác động tích cực định đến cải thiện lực sản xuất xuất hàng hóa Việt Nam Những cải thiện 23 cấu thương mại hàng hóa Việt Nam với Hàn Quốc thập niên qua nhiều tố tạo nên, bao gồm: (i) quan hệ hợp tác Việt – Hàn không ngừng củng cố phát triển lĩnh vực; (ii) tăng trưởng thu hút FDI, đặc biệt từ Hàn Quốc vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam; (iii) cấu thương mại hai nước chủ yếu mang tính bổ sung; (iv) yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội nước; (v) gia tăng xu hướng liên kết kinh tế nước Đơng Á, Việt Nam ngày trở thành mắt xích quan trọng mạng lưới sản xuất hàng hóa khu vực Bên cạnh kết tích cực, dịch chuyển cấu thương mại hàng hóa Việt – Hàn giai đoạn 2001 - 2016 tồn nhiều hạn chế vấn đề đặt ra, bao gồm: 1) thâm hụt thương mại với Hàn Quốc tăng nhanh; 2) tỷ phần nhóm sản phẩm thâm dụng yếu tố công nghệ thấp lao động phổ thông xuất Việt Nam sang Hàn Quốc lớn; 3) tính bền vững cấu xuất chưa cao phụ thuộc lớn vào doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Hàn Quốc; 4) tham gia khu vực doanh nghiệp nội địa vào chuỗi giá trị sản xuất xuất sang Hàn Quốc chủ yếu công đoạn giản đơn gia công, lắp ráp; 5) tỷ trọng thương mại nội ngành Việt - Hàn thấp, cho thấy Việt Nam chưa xây dựng tận dụng hiệu lợi kinh tế nhờ quy mô trao đổi thương mại với Hàn Quốc Nguyên nhân hạn chế là: (i) mơ hình phát triển kinh tế, sản xuất xuất Việt Nam dựa chủ yếu vào lợi lao động giá rẻ, tài ngun nhiên thiên; (ii) mơi trường sách kinh doanh, thu hút đầu tư chưa thơng thống minh bạch, sở hạ tầng lạc hậu; (iii) thiếu hụt ngành công nghiệp hỗ trợ thiết yếu; (iv) lực cạnh tranh doanh nghiệp nội địa yếu, lại chưa tận dụng nhiều lợi từ thỏa thuận thương mại, kinh tế với Hàn Quốc; (v) chưa có sách thương mại riêng biệt cho thị trường Hàn Quốc; (vi) cạnh tranh xuất thu hút đầu tư từ Hàn Quốc Việt Nam với nước khác khu vực ngày gay gắt 24 Bối cảnh nước, khu vực quốc tế nay, thời gian tới tạo nhiều hội thách thức cho phát triển quan hệ thương mại Việt – Hàn thuận lợi chủ yếu phủ, doanh nghiệp người dân hai nước coi trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, trị, văn hóa giao lưu nhân dân hai bên Việc thúc đẩy quan hệ đặc biệt cải thiện cấu thương mại Việt Nam với Hàn Quốc đòi hỏi có định hướng, giải pháp phù hợp Theo đó, cải thiện cấu thương mại Việt Nam Hàn Quốc cần theo định hướng: (1) tập trung xuất sang Hàn Quốc mặt hàng Việt Nam có lợi thế, phát triển mặt hàng nhiều tiềm tăng trưởng tương lai; (2) tập trung xuất sang Hàn Quốc mặt hàng có hàm lượng công nghệ, lao động kỹ cao, giá trị tăng thêm lớn; (3) cải thiện tính đa dạng hàng xuất tới thị trường Hàn Quốc; (4) đẩy mạnh nhập máy móc cơng nghệ nguồn từ Hàn Quốc, hạn chế nhập mặt hàng nước sản xuất được, hàng khơng khuyến khích nhập Các giải pháp đề xuất giúp cải thiện cấu thương mại hàng hóa Việt Nam với Hàn Quốc bao gồm: Một là, xây dựng sách định hướng xuất nhập mặt hàng phù hợp với thị trường Hàn Quốc Hai là, khai thác hiệu lợi từ VKFTA Ba là, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, gia tăng trao đổi thương mại nội ngành với Hàn Quốc Bốn là, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ưu tiên Năm là, tăng cường thu hút FDI, chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác công nghiệp Việt - Hàn Cuối là, đẩy mạnh nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến thương mại sang thị trường Hàn Quốc DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Trương Quang Hoàn (2013), “Quan hệ hợp tác kinh tế Hàn Quốc nước CLMV: thực trạng số kiến nghị”, Nghiên cứu Đông Bắc Á, số (143), tr 30-37 Trương Quang Hoàn (2017), “Thương mại hàng hóa Việt Nam-Hàn Quốc nhìn từ yếu tố giai đoạn sản xuất”, Nghiên cứu Đông Nam Á, số (203), tr 31-37 Trương Quang Hoàn (2017), “The structure of commodity trade between Thailand and Vietnam (2004-2013)”, International Journal of Thai Studies, Vol.10, Issue 1, tr 73-97 Trương Quang Hoàn (2018), “Thương mại Việt Nam – Hàn Quốc nhìn từ phức tạp hàng hóa”, Nghiên cứu Đông Nam Á, số (216), tr 36-44 Trương Quang Hoàn (2018), “Bilateral trade relations between Vietnam and South Korea: Achievements, challenges and policy implications for Vietnam”, Vietnam’s Socio-economic Development, Volume 22, No.92, tr 70-82 Đồng Văn Chung, Phạm Thanh Hà Trương Quang Hoàn (2018), “Thương mại Việt Nam với kinh tế Đông Bắc Á: Một cách tiếp cận từ mơ hình trọng lực”, Những vấn đề kinh tế trị giới, số (265), 3-17 Trương Quang Hoàn Đồng Văn Chung (2018), “Thương mại hàng hóa Việt Nam – Hàn Quốc nhìn từ góc độ ngành đóng góp yếu tố sản xuất”, Phát triển bền vững Vùng, Quyển 8, số 2, tr 13-20 Trương Quang Hoàn (2019), “Quan hệ thương mại Việt Nam – Hàn Quốc góc độ thương mại nội ngành”, Nghiên cứu Đông Nam Á, số (226), tr 24-32 Trương Quang Hoàn, Đồng Văn Chung Nguyễn Huy Hoàng (2019), “Determinants of Trade Flows and Trade Structure between Korea and ASEAN”, East Asian Economic Review, Volume 23, No (March 2019), tr 55-88 (Thuộc danh mục Emerging Sources Citation Index (ESCI) Clarivate Analytics) 10 Trương Quang Hoàn, Đồng Văn Chung Nguyễn Huy Hoàng (2019), “Taiwan–ASEAN Trade Relations: Trade Structure and Trade in Value Added”, China Report, Volume 55, No (May 2019), tr 102-124 (Thuộc danh mục Emerging Sources Citation Index (ESCI) Clarivate Analytics SCOPUS Elsevier) ... tổng thể, Việt Nam phụ thuộc vào thương mại với Hàn Quốc Hàn Quốc phụ thuộc vào thương mại với Việt Nam 4.2 Thực trạng cấu thương mại hàng hóa Việt Nam - Hàn Quốc 4.2.1 Các mặt hàng nhóm hàng xuất... thực trạng cấu thương mại hàng hóa Việt - Hàn giai đoạn 2001 – 2016; qua đó, nhận diện kết quả, hạn chế vấn đề đặt ra; kiến nghị giải pháp để cải thiện cấu thương mại hàng hóa Việt - Hàn năm tới... phương pháp nghiên cứu dùng để phân tích, đánh giá cấu thương mại hàng hóa song phương? 2) Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam – Hàn Quốc có biến đổi giai đoạn 2001-2016? Những kết đạt vấn đề đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 20012016: Những vấn đề đặt ra và giải pháp tt, Cơ cấu thương mại hàng hóa Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 20012016: Những vấn đề đặt ra và giải pháp tt

Từ khóa liên quan