Chuyên đề Ba định luật Newton (Giải chi tiết)

14 87 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 16:17

CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON CHUYÊN ĐỀ 2: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Bài 1: Lấy lực F truyền cho vật khối lượng m1 vật có gia tốc a1 = 6m/s2, truyền cho vật khối lượng m2 vật có a2 = 4m/s2 Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m3 = m1 + m2 vật có gia tốc bao nhiêu? Hướng dẫn Ta có theo định luật II newton F = ma  a = mF Với m1 = F F ; m2 = a1 a2 Với a3 = F F F a a 6.4 =  a3 = =  a3 = = 2, 4m / s F F m3 m1 + m2 a1 + a2 6+4 + a1 a2 Bài 2: Một vật đứng yên mặt phẳng nằm ngang, bỏ qua ma sát vật măt phẳng, truyền lực F sau 10s vật đạt vận tốc 4m/s Nếu giữ nguyên hướng lực mà tăng gấp lần độ lớn lực F vào vật sau 15s vận tốc vật bao nhiêu? Hướng dẫn Áp dụng công thức v1 = v0 + a1t1  a1 = v1 −v0 t1 = 4−0 10 = 0,4m / s Mà F1 = ma1 = m.0,4(N) Khi tăng lực F thành F2 = 2F1 = 0,8m  a2 = F2 0,8m = = 0,8m / s m m Mà v2 = v0 + a2t2 = + 0,8.15 = 12m / s Bài 3: Một ôtô có khối lượng 1,5 chuyển động với v = 54km/h hãm phanh, chuyển động chậm dần Biết lực hãm 3000N.Xác định quãng đường thời gian xe dừng lại Hướng dẫn Ta có v0 = 54km / h = 15m / s ,khi dừng lại v = (m/s) Chọn chiều dương chiều chuyển động, gốc thời gian lúc bắt đầu hãm phanh Theo định luật II Newton F h = ma − F −3000 = = −2m / s m 1500 152 − 02  s = 56, 25m Áp dụng công thức v − v02 = 2.a.s  s = 2.2 Chiếu chiều dương − Fh = ma  a = Mà v = v0 + at  t = v − v 0 − 15 = = 7, 5(s) a Bài 4: Một vật có khối lượng 500g chuyển động nhanh dần với vận tốc ban đàu 2m/s Sau thời gian 4s, qng đường 24m Biết vật ln chịu tác dụng lực kéo Fk lực cản Fc = 0,5N a.Tính độ lớn lực kéo b.Sau 4s đó, lực kéo ngừng tác dụng sau vật dừng lại? Hướng dẫn a Chọn chiều dương chiều chuyển động xe Theo định luật II newton ta có F + Fc = ma Chiếu lên chiều dương ta có F − Fc = ma  F = ma + Fc (1) hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [1] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Mà s = v0 t + 21 at  24 = 2.4 + 21 a.42  a = 2m / s2 Thay vào ( ) ta có F = 0,5.2 + 0,5 = 1,5N b Vận tốc vật sau 4s v1 = v0 + at = + 2.4 = 10m / s Bài 5: Một ô tô có khối lượng chạy bị hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần Sau 2,5s dừng lại 12m kể từ lúc vừa hãm phanh a Lập công thức vận tốc vẽ đồ thị vận tốc kể từ lúc vừa hãm phanh b Tìm lực hãm phanh Hướng dẫn a Ta có v = v0 + at  = v0 + a.2,5  a = −v 2,5  v0 = −2,5a Mà v − v02 = 2as  02 − a 2,52 = 2.a.12  a = −3,84(m / s2 )  v0 = 9,6(m / s) Phương trình vận tốc v = 9,6 − 3,84t Đồ thị vận tốc b Ta có lực hãm phanh FC = −ma = −5000 ( −3,84 ) = 19200 ( N ) Bài 6: Một vật có khối lượng 250g bắt đàu chuyển động nhanh dần đều, 1,2m 4s a.Tính lực kéo, biết lực cản 0,04N b.Sau quãng đường lực kéo phải để vật chuyển động thẳng đều? Hướng dẫn a Chọn chiều dương chiều chuyển động xe Theo định luật II newton ta có F + Fc = ma Chiếu lên chiều dương ta có F − Fc = ma  F = ma + Fc (1) Mà s = v0 t + 21 at  1,2 = 0.4 + 21 a.42  a = 0,15m / s  F = ma + Fc = 0,25.0,15 + 0,04 = 0,0775 ( N ) ( b Để vật chuyển động thẳng a=0 m / s2 ) Theo định luật II newton ta có F + Fc = ma  F = FC = 0,04 ( N ) Bài 7: Tác dụng lực F vào vật có khối lượng m1, m2, m3 vật thu gia tốc có độ lớn 2m/s2, m/s2, 10 m/s2 Nếu tác dụng lực F nói vào vật có khối lượng (m1 + m2 + m3) gia tốc vật bao nhiêu? Hướng dẫn Ta có theo định luật II newton F = ma  a = mF hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [2] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Với m1 = Với a4 = F F F ; m2 = ; m3 = a1 a2 a3 a1.a2 a3 F F F 2.5.10 =  a4 = =  a4 = = 1, 25m / s F F F m4 m1 + m2 + m3 a2 a3 + a3 a1 + a1.a2 5.10 + 10.2 + 2.5 + + a1 a2 a3 Bài 8: Một bóng chày có khối lượng 300g bay với vận tốc 72km / h đến đập vng góc với tường bật ngược trở lại theo phương cũ với vận tốc 54km / h Thời gian va chạm 0,04s Tính lực tường tác dụng vào bóng Hướng dẫn Chọn chiều dương hình vẽ Gia tốc bong thu va chạm a= v −v1 t = −15−20 0,04 = −875m / s Lực tác dụng lên bóng F = ma = −875.0,3 = −262,5N Bài 9: Người ta làm thí nghiệm va chạm hai xe lăn mặt phẳng nằm ngang Cho xe chuyển động với vận tốc 50cm / s Xe hai chuyển động với vận tốc 150cm / s đến va chạm vào phái sau xe Sau va chạm hai xe chuyển động với vận tốc 100cm / s So sánh khối lượng hai xe Hướng dẫn Chọn chiều dương chiều chuyển động hai xe Áp dụng công thức v = v0 + at  a = Đối với xe một: a1 = Đối với xe hai: a = v1 − v 01 t v − v 02 t v − v0 t = 100 − 50 50 = t t = 100 − 150 −50 = t t Hai xe va chạm theo định luật III Newton ta có F12 = −F21  m 2a = −m1a1  m ( − 50 50 ) = −m1  m1 = m t t Bài 10: Cho viên bi A chuyển động tới va chạm vào bi B đứng yên, vA = 4m/s sau va chạm bi A tiếp tục chuyển động theo phương cũ với v = 3m/s, thời gian xảy va chạm 0,4s Tính gia tốc viên bi, biết mA = 200g, mB = 100g v − v0 − = = −2,5m / s Hướng dẫn Ta có a A = t 0, Theo định luật III Niu-tơn: FAB = − FBA  aB = − 0, ( −2,5 ) mA a A =− = ( m / s2 ) mB 0,1 Bài 11: Cho hai vật chuyển động đường thẳng bỏ qua ma sát đến va chạm vào với vận tốc 1m/s;0,5m/s Sau va chạm hai bị bật ngược trở lại với vận tốc 0,5m/s;1,5m/s Biết vật có khối lượng 1kg xác định khối lượng cầu hai Hướng dẫn hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [3] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Chọn chiều dương chiều chuyển động vật lúc va chạm Áp dụng công thức v = v0 + at  a = Đối với vật một: a1 = Đối với xe hai: a = v1 − v01 t v − v 02 t = = v − v0 t −0, − −1, = t t 1, − ( −0, 5) −2 = t t Hai vật va chạm theo định luật III Newton ta có F12 = −F21  m 2a = −m1a1  m ( 2t ) = −m1 −1,5  m = 0,75kg t Bài 12: Một lực không đổi 0,1 N tác dụng lên vật có khối lượng 200 g lúc đầu chuyển động với vận tốc m/s Tính: a) Vận tốc quãng đường mà vật sau 10 s b) Quãng đường mà vật độ biến thiên vận tốc vật từ đầu giây thứ đến cuối giây thứ 10 Hướng dẫn Gia tốc chuyển động vật: a = F = 0,5 m/s2 m a) Vận tốc quãng đường vật sau 10 giây : v = v0 + at = m/s ; s = v0t + at = 45 m b) Quãng đường độ biến thiên vận tốc: s = s10 – s4 = v0.10 + 1 a.102 – (v0.4 + a.42) = 33 m ; 2 v = v10 – v4 = v0 + a.10 – (v0 + a.4) = m/s Bài 13: Một lực tác dụng vào vật khoảng thời gian 0,6 s làm vận tốc thay đổi từ cm/s đến cm/s (lực phương với chuyển động) Tiếp theo đó, tăng độ lớn lực lên gấp đơi khoảng thời gian 2,2 s giử nguyên hướng lực Hãy xác định vận tốc vật thời điểm cuối Hướng dẫn Gia tốc vật lúc đầu: a1 = v2 − v1 = - 0,05 m/s2 t1 Gia tốc vật lúc sau: a2 = 2F F = = 2a1 = - 0,1 m/s2 m m Vận tốc thời điểm cuối: v3 = v2 + at2 = - 0,17 m/s = - 17 cm/s Dấu ‘‘-’’ cho biết vật chuyển động theo chiều ngược với lúc đầu hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [4] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Bài 14: Một lực F truyền cho vật có khối lượng m1 gia tốc m/s2, truyền cho vật khác có khối lương m2 gia tốc m/s2 Nếu đem ghép hai vật lại thành vật lực truyền cho vật ghép gia tốc bao nhiêu? Hướng dẫn Ta có: a1 = F F F F ; a2 =  m1 = ; m2 = ; m1 m2 a1 a2 hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 a= F F aa = = = m/s2 m1 + m2 F + F a1 + a2 a1 a2 [5] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN Bài 1: Một vật có khối lượng 50 kg , bắt đầu chuyển động nhanh dần sau m có vận tốc 0, m /s Tính lực tác dụng vào vật ? ĐÁP SỐ: F Bài 2: 6,25 N Một vật chuyển động với gia tốc 0,2 m /s2 tác dụng lực 40 N Vật chuyển động với gia tốc lực tác dụng 60 N ? ĐÁP SỐ: 0, m /s2 Bài 3: Dưới tác dụng lực 20 N , vật chuyển động với gia tốc 0,2 m /s2 Hỏi vật chuyển động với gia tốc lực tác dụng 60 N ? ĐÁP SỐ: 0,6 m /s2 Bài 4: Một máy bay phản lực có khối lượng 50 tấn, hạ cánh chuyển động chậm dần với gia tốc 0,5 m /s2 Hãy tính lực hãm phản lực biểu diễn hình vẽ véctơ vận tốc, gia tốc lực ? 25.103 N ĐÁP SỐ: F Bài 5: Tác dụng vào vật có khối lượng kg nằm yên lực 20 N Sau s kể từ lúc chịu tác dụng lực, vật quãng đường nhiêu vận tốc đạt ? ĐÁP SỐ: 10 m Bài 6: 10 m /s Một bóng có khối lượng 500 g nằm sân cỏ Sau bị đá có vận tốc m /s Tính lực đá cầu thủ ? Biết khoảng thời gian va chạm 0, 02 s ĐÁP SỐ: F Bài 7: 50 N Một bóng có khối lượng 750 g nằm yên sân cỏ Sau bị đá có vận tốc 12 m /s Tính lực đá cầu thủ biết khoảng thời gian va chạm với bóng 0, 02 s ĐÁP SỐ: F Bài 8: 450 N Một tơ có khối lượng chuyển động với vận tốc 54 km /h hãm phanh Sau bị hãm, ô tô chạy thêm 22, m dừng hẳn Tính lực hãm phanh ? ĐÁP SỐ: Fhp 25000 N hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [6] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Bài 9: Một ô tô có khối lượng 2, chuyển động với vận tốc 72 km /h tài xế hãm phanh lại Sau hãm phanh tơ chạy thêm 50 m dừng lại hẳn Tính lực hãm ? ĐÁP SỐ: Fhp Bài 10: 10000 N Một tơ khơng chở hàng có khối lượng tấn, khởi hành với gia tốc 0, 36 m /s2 Cũng tơ đó, chở hàng khởi hành với gia tốc 0,18 m /s2 Biết hợp lực tác dụng vào ô tô hai trường hợp Tính khối lượng hàng hóa ? ĐÁP SỐ: m ' Bài 11: Một tơ có khối lượng 1, tấn, khởi hành với gia tốc 0, m /s2 Khi tơ có chở hàng hóa khởi hành với gia tốc 0,2 m /s2 Hãy tính khối lượng hàng hóa ? Biết lực tác dụng vào ô tô hai trường hợp ĐÁP SỐ: 750 kg Bài 12: Một xe lăn có khối lượng kg nằm yên mặt bàn nhẵn nằm ngang Tác dụng vào xe lực F nằm ngang xe quãng đường s lên xe vật có khối lượng m ' 2, m thời gian t Nếu đặt thêm 0,25 kg xe chỉ quãng đường s ' thời gian t Bỏ qua ma sát ĐÁP SỐ: m Bài 13: Dưới tác dụng lực F nằm ngang, xe lăn chuyển động không vận tốc đầu, quãng đường m khoảng thời gian t Nếu đặt thêm vật có khối lượng 500 g lên xe xe chỉ quãng đường m thời gian t Bỏ qua ma sát Tìm khối lượng xe ? ĐÁP SỐ: m Bài 14: kg Một xe lăn đứng yên chịu lực F không đổi, xe 15 cm s Đặt thêm lên xe cân có khối lượng m 100 g thực giống thấy xe chỉ 10 cm s Bỏ qua ma sát, tìm khối lượng xe ? ĐÁP SỐ: 200 g hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [7] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Bài 15: Xe lăn có khối lượng m 50 kg , tác dụng lực F, xe chuyển động khơng vận tốc đầu từ đầu phóng đến cuối phòng 10 s Nếu chất lên thêm kiện hàng xe chuyển động đến cuối phòng 20 s Tính khối lượng kiện hàng ? ĐÁP SỐ: 150 kg Bài 16: Một xe lăn có khối lượng 40 kg , tác dụng lực kéo, chuyển động không vận tốc đầu từ đầu phòng đến cuối phòng thời gian s Khi chất lên xe kiện hàng, xe phải chuyển động 16 s Bỏ qua ma sát Tìm khối lượng kiện hàng ? ĐÁP SỐ: m ' Bài 17: 120 kg Một vật có khối lượng 15 kg , bắt đầu chuyển động tác dụng lực kéo, quãng đường s khoảng thời gian 12 s Đặt thêm lên vật khác có khối lượng 10 kg Để thực quãng đường s với lực kéo nói trên, thời gian chuyển động phải ? ĐÁP SỐ: t2 Bài 18: 15 16, 492 s Một tơ có khối lượng m chuyển động thẳng với vận tốc 54 km /h tài xế tắt máy Xe chuyển động chậm dần dừng lại chạy thêm 50 m Xác định lực phát động làm xe chuyển động thẳng ? ĐÁP SỐ: 4500 N Bài 19: Lực phát động động xe không đổi Khi xe chở hàng nặng sau khởi hành 10 s 50 m Khi xe khơng chở hàng sau khởi hành 10 s 100 m Tính khối lượng xe ? ĐÁP SỐ: 2000 kg Bài 20: Một tơ có khối lượng tấn, sau khởi hành 10 s đạt vận tốc 36 km /h Tính lực kéo ô tô ? Bỏ qua ma sát ĐÁP SỐ: 1000 N Bài 21: Một tơ có khối lượng chuyển động đường nằm ngang với vận tốc 20 m /s tài xế hãm phanh, tơ chạy tiếp 20 m ngừng lại Tính lực hãm phanh ? hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [8] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON ĐÁP SỐ: 3000 N Bài 22: Một tơ có khối lượng chuyển động đường nằm ngang với vận tốc 20 m /s tài xế hãm phanh Biết từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại thời gian 20 s Tính quãng đường xe còn dừng lực hãm phanh ? ĐÁP SỐ: s Bài 23: 200 m ; Fhp 3000 N Một xe có khối lượng 100 kg chạy với vận tốc 30, km /h hãm phanh Biết lực hãm phanh 350 N Tính quãng đường xe còn chạy thêm trước dừng hẳn ? ĐÁP SỐ: s Bài 24: 10, 32 m Một tơ có khối lượng tấn, sau khởi hành 10 s quãng đường 25 m a/ Tính lực phát động động xe ? b/ Vận tốc quãng đường xe sau 20 s Bỏ qua ma sát ĐÁP SỐ: a / 1500 N Bài 25: b / 10 m /s ; 100 m Một xe tơ có khối lượng chuyển động với vận tốc 72 km /h hãm phanh Sau hãm phanh ô tô chạy thêm 500 m dừng hẳn Hãy tìm: a/ Lực hãm phanh ? Bỏ qua lực cản bên b/ Thời gian từ lúc ô tô hãm phanh đến lúc dừng hẳn ? ĐÁP SỐ: a / 800 N Bài 26: b / 50 s Một ô tơ có khối lượng chạy với vận tốc vo hãm phanh, xe thêm quãng đường 15 m s dừng hẳn Hãy tính: a/ Vận tốc vo xe ? b/ Lực hãm phanh ? Bỏ qua lực cản bên ĐÁP SỐ: a / v o Bài 27: 10 m /s Một xe tơ có khối lượng m b / 10000 N 200 kg chuyển động hãm phanh dừng lại sau thêm quãng đường m thời gian s Vẽ hình phân tích lực ? Tính lực hãm phanh ? ĐÁP SỐ: Fhp 4000 N hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [9] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Bài 28: Một vật có khối lượng kg chuyển động thẳng với vận tốc vo 2,5 m /s2 bắt đầu chịu tác dụng lực 10 N chiều với v o Hỏi vật chuyển động 30 m thời gian ? ĐÁP SỐ: t Bài 29: s Xe có khối lượng 800 kg chuyển động thẳng hãm phanh, chuyển động chậm dần Tìm lực hãm phanh, biết quãng đường vật giây cuối chuyển động trước dừng 1, m ? ĐÁP SỐ: Fhp Bài 30: 2400 N Xe có khối lượng m 500 kg chuyển động thẳng hãm phanh, chuyển động chậm dần Tìm lực hãm phanh ? Biết quãng đường giây cuối chuyển động m ĐÁP SỐ: Fhp Bài 31: 1000 N Một vật có khối lượng 200 g bắt đầu chuyển động nhanh dần 100 cm s a/ Hãy tính lực kéo, biết lực cản có độ lớn 0, 02 N ? b/ Sau quãng đường lực kéo phải để vật chuyển động thẳng ? ĐÁP SỐ: a / Fk Bài 32: 0, 036 N b / FK FC 0, 02 N Một vật có khối lượng 250 g bắt đầu chuyển động nhanh dần đều, 1,2 m thời gian s a/ Tính lực kéo, biết lực cản 0, 04 N ? b/ Sau quãng đường lực kéo phải để vật chuyển động thẳng ? ĐÁP SỐ: a / Fk Bài 33: 0, 0775 N b / Fk Fc 0, 04 N Một xe có khối lượng 300 kg chạy với vận tốc 18 km /h hãm phanh Biết lực hãm phanh 360 N a/ Tính vận tốc xe thời điểm t 1, s kể từ lúc hãm phanh ? b/ Tìm quãng đường xe chạy thêm trước dừng hẳn ? ĐÁP SỐ: a / v t 1,5 s 3,2 m /s hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 b/ s 10, 417 m [10] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Bài 34: Lực F truyền cho vật có khối lượng m1 gia tốc a1 tốc a 2 m /s2 , truyền cho vật có khối lượng m2 gia m /s2 Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m m1 m2 gia tốc a ? 1,2 m /s2 ĐÁP SỐ: a Bài 35: Lực F truyền cho vật có khối lượng m1 gia tốc a1 tốc a 2 m /s2 , truyền cho vật có khối lượng m2 gia m /s2 Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m m1 m2 gia tốc a ? 1, m /s2 ĐÁP SỐ: a Bài 36: Lực F truyền cho vật có khối lượng m1 gia tốc a1 tốc a 2 m /s2 , truyền cho vật có khối lượng m2 gia m /s2 Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m m1 m2 gia tốc a ? m /s ĐÁP SỐ: a Bài 37: Lực F truyền cho vật có khối lượng m1 gia tốc a1 tốc a m /s2 , truyền cho vật có khối lượng m2 gia m /s2 Hỏi lực F truyền cho vật có khối lượng m m1 m2 gia tốc a ? 1, m /s2 ĐÁP SỐ: a Bài 38: Vật chuyển động đoạn đường AB chịu tác dụng lực F1 tăng vận tốc từ đến 10 m /s thời gian t Trên đoạn đường BC vật chịu tác dụng lực F2 tăng vận tốc đến 15 m /s thời gian t a/ Tính tỉ số F1 F2 ? b/ Vật chuyển động đoạn đường CD thời gian 2t tác dụng lực F2 Tìm vận tốc vật D ? ĐÁP SỐ: a / Bài 39: F1 F2 b / 25 m /s Lực F1 tác dụng lên vật khoảng thời gian t làm vận tốc tăng từ đến m /s chuyển động từ A đến B, sau vật tiếp từ B đến C chịu tác dụng lực F2 vận tốc tăng lên đến 12 m /s khoảng thời gian t hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [11] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON a/ Tính tỉ số F1 F2 ? b/ Vật chuyển động đoạn đường CD thời gian 1,5t tác dụng lực F2 Tìm vận tốc vật D ? ĐÁP SỐ: a / Bài 40: F1 F2 b/ vD Một xe lăn gỡ có khối lượng m 18 m /s 300 g chuyển động với vận tốc v chạm vào xe lăn thép có khối lượng m m /s va 600 g đứng yên bàn nhẵn nằm ngang Sau thời gian va chạm 0,2 s xe lăn thép đạt vận tốc 0, m /s theo hướng v Xác định lực F tác dụng vào xe lăn gỗ tương tác vận tốc sau va chạm ? ĐÁP SỐ: m /s Bài 41: Một xe A chuyển động với vận tốc 3, km /h đến đụng vào xe B đứng yên Sau va chạm xe A dọi lại với vận tốc 0,1 m /s , còn xe B chạy với vận tốc 0, 55 m /s Cho biết khối lượng xe B m B ĐÁP SỐ: m A Bài 42: 200 g Tìm khối lượng xe A ? 100 g Hai cầu chuyển động mặt phẳng nằm ngang, cầu chuyển động với vận tốc m /s đến va chạm vào cầu đứng yên Sau va chạm, hai cầu chuyển động theo hướng cũ cầu với vận tốc m /s Tính tỉ số khối lượng hai cầu ? ĐÁP SỐ: Bài 43: m1 m2 Hai bóng ép sát vào mặt phẳng ngang Khi bng tay, hai bóng lăn quãng đường m m dừng lại Biết sau rời nhau, hai bóng chuyển động chậm dần với gia tốc Tính tỉ số khối lượng hai bóng ? ĐÁP SỐ: Bài 44: m1 m2 1, Hai xe lăn chuyển động đường nằm ngang, đầu xe A gắn lò xo nhẹ Đặt hai xe sát vào để lò xo bị nén sau bng tay thấy hai xe chuyển động ngược chiều Quãng đường xe A gấp lần quãng đường xe B (tính từ lúc thả đến lúc dừng lại) Cho lực cản tỉ lệ với khối lượng xe Xác định tỉ số khối lượng xe A xe B ? hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [12] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON ĐÁP SỐ: Bài 45: m1 m2 0, Hai xe lăn đặt nằm ngang, đầu xe A có gắn lò xo nhẹ Đặt hai xe sát để lò xo bị nén buông Sau hai xe chuyển động, quãng đường s1 m ; s2 m khoảng thời gian Bỏ qua ma sát Tính tỉ số khối lượng hai xe ? ĐÁP SỐ: Bài 46: m1 m2 Một bóng khối lượng m 100 g thả rơi tự từ độ cao h sàn nhẵn bóng nẩy lên độ cao h Thời gian chạm t 0, m Khi đập vào 0, s Xác định lực trung bình sàn tác dụng lên bóng ? ĐÁP SỐ: 16 N Bài 47: Một bóng khối lượng 200 g bay với vận tốc 15 m /s đến đập vng góc vào tường bật trở lại theo phương cũ với vận tốc Thời gian va chạm bóng tường 0, 05 s Tính lực tường tác dụng lên bóng ? ĐÁP SỐ: 120 N Bài 48: Một bóng khối lượng 200 g bay với vận tốc 90 km /h đến đập vng góc vào tường bật trở lại theo phương cũ với vận tốc 54 km /h Thời gian va chạm bóng tường 0, 05 s Tính lực tường tác dụng lên bóng ? ĐÁP SỐ: 160 N Bài 49: Quả bóng có khối lượng 200 g bay với vận tốc 72 km /h đến đập vào tường bật trở lại với vận tốc có độ lớn khơng đổi Biết va chạm bóng với tường tn theo định luật phản xạ gương bóng đến tường góc tới 30o , thời gian chạm 0, 05 s Tính lực trung bình tường tác dụng lên bóng ? ĐÁP SỐ: 80 N Bài 50: Một lực F truyền cho vật có khối lượng m1 gia tốc (m/s2), truyền cho vật có khối lượng m2 gia tốc (m/s2) Nếu đem ghép hai vật làm thành lực truyền cho vật ghép gia tốc ? ĐÁP SỐ: a = a1.a2 = 2,7 (m/s2) a1 + a2 hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [13] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Bài 51: Thực tính toán cần thiết để trả lời Bài hỏi sau : Một lực F = (N) tác dụng vào vật có khối lượng m = 15 (kg) Hỏi vận tốc vật sau 10 (s) Ma sát không đáng kể Cần tác dụng lực vào vật có khối lượng m = (kg) để có gia tốc a = (cm/s2) ĐÁP SỐ: v = (m/s) ; F = 0,1 (N) hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [14] ... (m1 + m2 + m3) gia tốc vật bao nhiêu? Hướng dẫn Ta có theo định luật II newton F = ma  a = mF hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [2] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Với m1 = Với a4 = F... Biết vật có khối lượng 1kg xác định khối lượng cầu hai Hướng dẫn hanhatsi@gmail.com – ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [3] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Chọn chi u dương chi u chuyển động vật lúc va chạm... ĐT,FB,ZL: 0973.055.725 [9] CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Ba i 28: Một vật có khối lượng kg chuyển động thẳng với vận tốc vo 2,5 m /s2 bắt đầu chịu tác dụng lực 10 N chi u với v o Hỏi vật chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Ba định luật Newton (Giải chi tiết), Chuyên đề Ba định luật Newton (Giải chi tiết)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn