giao an am nhac 8 2015

92 100 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 16:10

Ngày soạn: 4/9/2018 Ngày giảng: 8/9/2018 tiết Học hát: mùa thu ngày khai trờng Nhạc lời: Vũ Träng Têng I Mơc tiªu KiÕn thøc: Häc sinh biết tác giả hát Mùa thu ngày khai trờng nhạc sĩ Vũ Trọng Tờng Kĩ năng: HS hát giai điệu, lời ca hát Thái độ: Thụng qua bi hỏt HS thờm yờu mái trường, thầy cô náo nức ngày II chuẩn bị Giáo viên: đàn ooc gan Häc sinh: - Nh¹c gâ - SGK, vë ghi III- Tiến trình dạy học Tổ chức: 8a: 8b: Kiểm tra: Không kiểm tra 3.Bài mới: H§ cđa GV Néi dung - GV Ghi * Häc hát: Bài Mùa thu ngày khai bảng trờng Nhạc lêi: Vò Träng Têng - GV thut 1.Giíi thiƯu bµi trình -Giới thiệu hát tác giả theo - GV điều Sgk tài liệu tham khảo khiển - Nghe băng hát mẫu GV tự hát huớng dẫn - Chia câu: Đoạn gồm câu nhịp Đoạn gồm câu câu -GV ghi nhịp bảng - GV đàn Học hát - GV hớng - Luyện theo mẫu câu 1=> dẫn phút - Tập hát câu HĐ HS - HS ghi - HS nghe ghi nhớ - HS nghe cảm nhận - HS ghi bµi - HS lun - HS tËp hát - HS thực GV hát mẫu câu sau đàn giai điệu 2=>3 lần bắt nhịp cho HS - GV điều hát với đàn khiển - GV ghÐp c©u mét theo lèi mãc GV híng dẫn xích, đàn giai điệu yêu cầu HS hát đàn - Tập tơng tự câu đến hết - GV cho HS hát toàn theo đàn - Nửa lớp hát đoạn nửa hát đoạn - GV đổi ngợc lại định - Thể sắc thái: +Đoạn hát sôi nhiệt tình + Đọan hát tha thiết mênh mang thể hình ảnh mùa thu - Hát lần Đoạn hát đối đáp theo dãy bàn, đoạn lớp hát hoà giọng - Lần Đoạn HS nữ hát lĩnh xớng, đoạn lớp hát hoà giọng Củng cố - GV huy lớp đứng chỗ trình bày đệm ®µn Híng dÉn vỊ nhµ - Häc bµi cò - Nghiên cứu trớc - HS hát theo hớng dẫn -HS thực hát theo nhạc Ngày soạn: 12/9/2018 Ngày giảng: 15/9/2017 tiết ôn tập hát: Mùa thu ngày khai trờng Tập đọc nhạc: tđn số Bài đọc thêm: bát âm thời cổ dàn bát âm I Mục tiêu Kiến thức: HS thuộc hát Mùa thu ngày khai trờng thể đợc sắc thái, tình cảm hát Biết hát kết hợp gõ đệm: Tập hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca 2.Kỹ năng: HS hát giai điệu, ghép lời ca TĐN số Thái độ: Nghiêm túc học tập, thêm yêu quý môn âm nhạc II chuẩn bị Giáo viên: - Nhạc cụ, nhạc TĐN - Đàn hát thục hát: Mùa thu ngày khai trờng TĐN số Chiếc đèn «ng Häc sinh: - Nh¹c gâ - SGK, ghi III- Tiến trình dạy học Tổ chức: 8A 8B Kiểm tra: Câu hỏi: Hát hát Mùa thu ngày khai trờng ? Đáp án: - Hát thuộc lời ca - Hát cao độ - Hát trờng độ - Hát sắc thái 3.Bài míi: H§ cđa GV Néi dung H§ cđa HS - GV Ghi 1- Ôn tập hát: Mùa thu ngày - HS ghi bảng khai trờng Nhạc lêi: Vò -HS nghe h¸t -GV hiƯn Thùc Träng Têng - GV Đệm đàn thể hát -HS Thực cho HS nghe lại băng mẫu - GV Chỉ - Một vài HS trình bầy hát GV định nhận xét chỗ sai, hớng dẫn em sửa chữa - HS ghi - GV đàn - GV đệm đàn lớp trình bầy hát hoàn chỉnh , nam nữ hát -HS đọc gam - GV Ghi đối đáp bảng 2.Tập đọc nhạc số 1: Chiếc đèn ông - GV đàn Nhạc lời: Phạm Tuyên -GV hớng - Đọc gam Cdur dẫn - GV HS phân tích nhạc + Cao độ gồm cá nốt: Mi, son, la, đô, rê mí + Trờng độ: dùng nhịp 2/4, có nốt đen, nốt móc đơn, móc đơn chấm dôi, móc kép Có dấu nhắc lại dấu luyến - HS Nghe đọc nhẩm - HS Đọc theo đàn - GV đàn Điều khiển - GV Hớng dẫn - Đàn giai điệu toàn TĐN cho HS nghe - Tập đọc nhạc câu, dịch giọng xuống Fdur - Đàn giai điệu câu 3=> lần, yêu cầu hs nghe đọc nhẩm theo tên nốt nhạc - Đàn giai điệu câu bắt nhịp cho HS đọc nốt nhạc hoà với tiếng đàn HS Thực theo hớng dẫn HS đứng chỗ đọc bài,cả lớp theo dõi GV yêu cầu - Đọc câu ghép lại thành toàn theo lối móc xích vừa đọc vừa gõ phách theo phách theo nhịp -Ghép lời ca theo giai điệu TĐN 3.Bài đọc thêm: Bát âm thời cổ dàn bát âm - HS nhà tự đọc ghi vào ý Củng cố: - GV nhắc lại hệ thống học - Nhấn mạnh số nội dung phải học thuộc khắc sâu 5.Hớng dẫn nhà: - Trả lời câu hỏi tập SGK Ngày soạn: 16/9/2018 Ngày giảng: 22/9/2018 tiết ôn tập hát: mùa thu ngày khai trờng ôn tập tập đọc nhạc: tđn số âm nhạc thờng thức: nhạc sỹ trần hoàn hát mùa xuân nho nhỏ I Mục tiêu: Kiến thức:HS hát thuộc Mùa thu ngày khai trờng thể tốc độ, sắc thái, tình cảm khác đoạn a b hát Kỹ năng: HS đọc giai điệu, ghép lời ca TĐN số 1, kết hợp vỗ tay theo phách Thái độ: Thông qua hát Một mùa xuân nho nhỏ, HS biết đợc vài nét nhạc sĩ Trần Hoàn vài sáng ông II chuẩn bị Giáo viên: - Đàn ooc gan - Tập đàn hát số hát nhạc sĩ Trần Hoàn để giới thiệu đặc biệt hát Mùa xuân nho nhỏ Học sinh: - Nhạc cụ gõ - SGK, ghi III Tiến trình dạy häc Tỉ chøc: 8a : 8b : KiĨm tra: Câu hỏi : - Hát hát: Mùa thu ngày khai trờng ? Đáp án : - Hát thuộc lời ca , hát cao độ - Hát trờng độ ,hát sắc thái 3.Bài mới: HĐ GV Néi dung H§ cđa HS - GV Ghi 1- Ôn tập hát: - HS ghi bảng Mùa thu ngày khai trờng Nhạc lời: Vũ Trọng Tờng - HS hát theo - GV đệm - Đệm đàn cho HS hát Kiểm đàn tra số HS trình bầy hát , định kết hợp cho điểm - HS Thực - GV hớng - hát lĩnh xớng, hát đối đáp theo hdẫn số động tác phụ hoạ đơn giản ớng dẫn 2- Ôn tập tập đọc nhạc:TĐN số - GV Ghi - Chỉ định số HS thực - HS Ghi bảng TĐN GV nhận xét chỗ - HS đọc - GV Chỉ sai, hớng dẫn em sửa lại theo định - Cả lớp trình bầy TĐN (Đọc nhạc định hát lời) theo huy GV - HS đọc - GV TĐN theo huy nhip Âm nhạc thờng thức: Nhạc sĩ huy 2/4 Trần Hoàn hát: Một mùa - HS ghi xuân nho nhỏ - GV Ghi - HS đọc bảng - Chỉ định đến HS đọc phần giới thiệu Nhạc sĩ Trần Hoàn - GV Chỉ hát: Mùa xuân nho nhỏ trang - HS quan sát định SGK - Giới thiệu ảnh chân dung nhạc sĩ - HS Trả lời Trần Hoàn - GV thực - HS nghe, cảm nhận ghi tóm tắt - GV câu hỏi - GV - GV định thực - HS nghe cảm nhận ChØ - HS tr¶ lêi thùc - Em h·y kĨ tên hát nhạc sĩ Trần Hoàn mà em biết? - Giới thệu nhạc sĩ Trần Hoàn theo tài liệu SGK môt số trích đoạn tác phẩm nhạc sĩ cho HS nghe - GV tóm tắt hoàn cảnh đời, tính - GV hỏi chất âm nhạc nội dung ca từ hát Một mùa xuân nho nhỏ - GV tự trình bầy mở băng hát: Một mùa xuân nho nhỏ - Em có cảm nhận nh âm nhạc nội dung ca từ hát: Một mùa xuân nho nhỏ Củng cố - GV huy lớp đứng chỗ trình bầy hát TĐN Hớng dẫn nhà - Học cũ - Nghiên cứu trớc - GV Ngày soạn: 25/9/2018 Ngày giảng: 29/9/2018 tiết Học hát: Bài Lí dĩa bánh bò (Dân ca Nam bé) I Mơc tiªu Kiến thức: HS biÕt Lí dĩa bánh bò dân ca Nam Bộ Kỹ năng: HS hát giai điệu, lời ca thể đợc tính chất vui tơi, nhí nhảnh hát Thái độ: Nghiêm túc học tập, thêm yêu quý môn âm nhạc II chuẩn bị Giáo viên: - Đàn ooc gan - Đàn hát thục bài: Lý dĩa bánh bò Học sinh: - SGK - Nhạc cụ gõ III Tiến trình dạy học Tổ chức: 8a: 8b: Kiểm tra: không kiểm tra Bài mới: HĐ GV Nội dung - GV Ghi bảng * Học hát: Bài Lý dĩa bánh bò Dân ca Nam - GV thuyết trình 1- Giới thiệu hát: + Bài hát đợc hình thành từ câu thơ: Hai tay bng dĩa bánh bò Giấu cha, giấu mẹ cho trò thi Lời hát gợi lên hình ảnh cô gái tốt bụng thơng anh học trò nghèo trọ, nên dấu cha, mẹ mang đĩa bánh tới cho anh Chắc lần đầu làm việc nên - GV điều cô lúng túng chân bớc ngập khiển ngừng Nhng với tình thơng chân thật, cô gái vợt lên rụt rè để - GV đàn thực đợc mong muốn - GV hớng dẫn - Nghe băng hát mẫu GV tự hát - Luyện theo mẫu câu - GV điều 1=> phút khiển - Tập hát câu GV hớng dẫn GV hát mẫu câu sau đàn giai điệu 2=>3 lần bắt nhịp cho HS hát với đàn - GV ghép câu mét theo lèi H§ cđa HS - HS ghi bµi - HS nghe vµ ghi nhí - HS nghe cảm nhận - HS luyện - HS tập h¸t HS thùc hiƯn - HS h¸t theo híng dÉn móc xích, đàn giai điệu yêu cầu HS hát đàn HS thực GV - Tập tơng tự câu định đến hết - GV cho HS hát toàn theo đàn - Nửa lớp hát đoạn nửa hát đoạn đổi ngợc lại - Thể sắc thái vui tơi nhí nhảnh hát: - Hát lần Đoạn hát đối đáp theo dẫy bàn, đoạn lớp hát hoà giọng - Lần Đoạn HS nữ hát lĩnh xớng, đoạn lớp hát hoà giäng 4- Cđng cè - GV chØ huy c¶ líp đứng chỗ trình bầy hát theo nhạc đệm đàn 5- Hớng dẫn nhà -Học cũ - Nghiên cứu trớc Ngày soạn: 2/ 10/ 2018 Ngày giảng: 6/10/2018 tiết Ôn tập hát : Lí dĩa bánh bò Nhạc lí: Gam thứ, giọng thứ Tập đọc nhạc: TĐN số I-Mục tiêu Kiến thức: HS thuộc Lí dĩa bánh bò thể đợc sắc thái, tình cảm hát HS biết đợc cấu tạo, tính chất Gam thứ, giọng thứ Kỹ năng: HS đọc giai điệu, ghép lời ca TĐN số Vn dng vào hoạt động ngoại khố ngồi nh trng Thái độ: Nghiêm túc học tập, thêm yêu quý môn âm nhạc II chuẩn bị: Giáo viên: - Đàn ooc gan Học sinh: - SGK - Nhạc cụ gõ III Tiến trình dạy häc Tỉ chøc: 8a: 8b: KiĨm tra: (§an xen ôn tập) 3.Bài mới: HĐ Nội dung GV - GV ghi 1- Ôn tập hát: Lí dĩa bánh bò bảng DC Nam Bộ - GV thực - Đệm đàn lần lợt cho tổ trình bầy hát lần - Một vài HS trình bầy hát GV tiếp - GV tục chỗ sai, hớng định dẫn em sửa chữa GV cho - Cả lớp trình bầy hát hoàn chỉnh 10 HĐ HS - HS ghi - HS hát theo tổ - HS Trình bầy - HS thực - Hớng dẫn theo hớng dẫn - Đọc nhạc trớc ghép lời ca sau - Thực Đàn cho - Một nửa lớp đọc nhạc nửa lớp đọc ghép lời ca ngợc lại - Kiểm tra đọc nhạc cá nhân để - Ghi -Ghi chép - Ghi bảng ®¸nh gi¸ cho ®iĨm -Híng dÉn * Néi dung : Ôn phần trắc nghiệm - Học thuộc tên hát - tác giả học từ đầu năm học - Các tập đọc nhạc số nhịp đã học từ đầu năm học - Giới thiệu nhạc sĩ học , c¸c néi dung kh¸c - Chó ý c¸c nội dung nhạc lý học từ đầu năm học Củng cố: - Ôn TĐN số 7,8 - Bài hát Tuổi đời mênh mông - Nội dung phần trắc nghiệm 5.Hớng dẫn nhà: - Trả lời câu hỏi tập SGK Ngày soạn: Ngày giảng: 78 tiết 35 kiểm tra học kì ii i mục tiêu: - Giúp học sinh khắc sâu kiến thức học cho kiểm tra học kỳII đạt kết cao - Qua nội dung hát, hớng dẫn em đến tình cảm yêu mến ngời lao động, yêu quê hơng đất nớc - Cung cấp cho HS kiến thức âm nhạc số kiến thức cho trắc nghiệm - Kiểm tra đánh giá chất lợng học sinh qua học kỳ II II chuẩn bị: Giáo viên: Đề kiểm tra cuèi k× II Häc sinh: GiÊy thi iii tiÕn trình dạy học Tổ chức: 8a : 8b : 8c: KiĨm tra: (Kh«ng) 3.Bµi míi: I Trắc nghiệm khách quan Trả lời câu hỏi sau cách khoanh tròn chữ A, B, C D (mỗi câu có đáp án đúng) Câu Câu hát Nụ cười tươi môi… có hát nào? A Khát vọng mùa xuân C Ngôi nhà B Nổi trống lên bạn D Tuổi đời mênh mông Câu Nhịp cho biết điều gì? A Mỗi nhịp có phách, phách nốt trắng B Mỗi nhịp có phách, phách nốt móc đơn C Mỗi nhịp có phách, phách nốt đen 79 D Mỗi nhịp có phách, phách nốt móc đơn Câu Đây tiết tấu mở đầu TĐN nào? A TĐN số 5- Làng tơi C TĐN số 7- Dòng suối chảy đâu B TĐN số 6- Chỉ có đời xuân D TĐN số 8- Thầy cô cho em mùa Câu Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn tác giả hát nào? A Lên đàng B Nhạc rừng C Biết ơn Võ Thị Sáu D Đường Câu Nhạc sĩ Sô-panh người nước nào? A Nga C Đức B Ba Lan Câu Bài TĐN viết nhịp D Áo ? A TĐN số 5- Làng xuân C TĐN số 8- Thầy cho em mùa B TĐN số 7- Dòng suối chảy đâu D Cả B C Câu Gam Đô trưởng ghi: Đô- Rê- Mi- Son- La- Đơ thiếu nốt nào? A Pha- Son B Pha- Si C Pha- La D La- Si II Tự luận Hãy hoàn thành tập sau Câu Chép lời hát Khát vọng mùa xuân Câu Hãy viết cảm nhận em hát Tuổi đời mênh mông (viết 50 chữ) Câu 10 Trong ô nhịp mở đầu TĐN số 5- Làng tơi có nốt nhạc viết sai trường độ chưa thứ tự ô nhịp Em sửa lại cho chép tất xuống khng nhạc 80 híng dÉn chÊm kiểm tra học kì ii Cõu Cõu hỏt Nụ cười tươi mơi… có hát nào? C Ngôi nhà Câu Nhịp cho biết điều gì? D Mỗi nhịp có phách, phách nốt móc đơn Câu Đây tiết tấu mở đầu TĐN nào? C TĐN số 7- Dòng suối chảy đâu Câu Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn tác giả hát nào? C Biết ơn Võ Thị Sáu Câu Nhạc sĩ Sô-panh người nước nào? B Ba Lan Câu Bài TĐN viết nhịp ? A TĐN số 5- Làng Câu Gam Đô trưởng ghi: Đơ- Rê- Mi- Son- La- Đơ thiếu nốt nào? B Pha- Si Tự luận Câu Chép lời hát Khát vọng mùa xuân Theo SGK Âm nhạc 8, trang 38 Câu Hãy viết cảm nhận em hát Tuổi đời mênh mông (viết 50 chữ) HS viết nhiều cảm nhận khác (về nội dung, sắc thái, tình cảm ), GV đánh giá tuỳ theo 81 Câu 10 Đáp án là: Thang ®iĨm chÊm: Trắc nghiệm khách quan Câu Trả lời điểm Câu Trả lời điểm Câu Trả lời điểm Câu Trả lời điểm Câu Trả lời điểm Câu Trả lời điểm Câu Trả lời điểm Tự luận Câu Hoàn thành điểm Câu Hoàn thành điểm Câu 10 Hoàn thành im 82 83 84 85 86 87 Ngày Soạn: 9/ / 2010 Ngày giảng: Tiết 35 Kiểm tra học kỳ II I- Mục tiêu: - Giúp học sinh khắc sâu kiến thức học cho kiểm tra học kỳII đạt đạt kết cao - Qua nội dung hát, hớng dẫn em đến tình cảm yêu mến ngời lao động, yêu quê hơng đất nớc - Cung cấp cho HS kiến thức âm nhạc số kiến thức cho trắc nghiệm - Kiểm tra đánh giá chất lợng học sinh qua học kỳ II II- Chuẩn bị giáo viên: - Đàn phím điện tử - Đề kiểm tra học kỳ I III- Tiến trình lên lớp: Tổ chøc: 8a: 8b: 8c:…… KiĨm tra: H§ gv Nội dung 88 HĐ hs Giao * PhầnI : Câu hỏi cho học A Câu hỏi lý thut (15 phót) kiĨm tra sinh ViÕt bµi - Câu (1,5đ) Nhịp 6/8 ? So sánh nhịp 6/8 với nhịp 4/4 có giống khác ? - Câu (1,5đ) Em giới thiệu ngắn gọn nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn ? - Kiểm tra thực hành Thực hành B.Câu hỏi thực hành (30 theo phút) cầu Câu hỏi : Thực hành đọc TĐN số hát Tuổi đời mênh mông ? ( Có thể kiểm tra từ đến học sinh một, tuỳ vào số lợng học sinh thời lợng kiểm tra theo phân phối chơng trình ) * Phần II : Đáp án A Lý thuyết : (3điểm) - Câu : ( 1,5điểm ) + Nhịp 6/8 nhịp có phách, phách nốt móc đơn Nhịp có hai trọng âm , trọng âm thứ nhấn vào phách 1, trọng âm thứ nhấn vào phách ( 0,5đ) + So sánh : Nhịp 6/8 nhịp 4/4 - Giống : Phách đầu phách mạnh (0,5đ) - Khác : Nhịp 6/8 có phách , phách nốt đơn Nhịp 4/4 có phách, phách 89 yêu nốt đen(0,5đ) - Câu : (1,5điểm ) Giới thiệu nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn + Ông sinh ngày 10/3/1929 - GV nêu Hà Nội , ông vừa nhạc sỹ vừa - thang Hoạ sỹ điểm trớc tra Lắng nghe + TPTB : Đào Công Sự , Biết ơn kiểm Võ Thị Sáu , Quê em + Ông đợc nhà nớc trao tặng giải thởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật B Thang điểm thực hành: ( điểm ) - Đọc (hát) cao độ : 2đ - Đọc (hát) trờng độ : 2đ - Đọc (hát) tên nốt, thuộc lời : 1,5đ - Thể sắc thái tốt : 1,5đ Củng cố: Thu bài, nhận xết kiểm tra 5.HDVN: Trả lời câu hỏi tập SGK ******************************************************* 90 91 92 ... Hãy hót chim nhỏ hay hót (Trích) Nhạc: Ba Lan Đặt lời: Anh Hoàng - HS đọc gam - HS phát biểu xây dựng - GV Đàn - HS Nghe - GV phân - Đọc gam Am gam Am hoà thùc hiƯn tÝch theo híng - GV cïng HS... Xem tríc bµi míi t9 18 Ngày soạn: 28/ 10/20 18 Ngày giảng: 3/11/20 18 tiết Học hát : Bài Tuổi Hồng Nhạc lời: Trơng Quang Lục I Mơc tiªu KiÕn thøc:HS biết vài nét nhạc sĩ Trương Quang Lục – tác giả... Đàn ooc gan Học sinh: - SGK - Nhạc cụ gõ III Tiến trình dạy học Tổ chức: 8a: 8b: Kiểm tra: ( an xen ôn tập) 3.Bài mới: HĐ Nội dung GV - GV ghi 1- Ôn tập hát: Lí dĩa bánh bò bảng DC Nam Bộ - GV
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an am nhac 8 2015, giao an am nhac 8 2015, Kü n¨ng: HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát.