bo de on tap va kiem tra chuong i can bac hai can bac ba

6 42 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:24

BỘ ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9 (20182019) ĐỀ 1: Bài 1: Rút gọn biểu thức: a) √ √ √ √ b) √ √ √ c) √ √ √ d) √ √ √ Bài 2: Giải phương trình: a) √ = 2 b) √ √ √ Bài 3: Chứng minh đẳng thức ( √ √ √ √ √ ) √ √ = 4 Bài 4: Cho biểu thức P =( √ √ ) √ √ √ (với x>0 và x ) a) Rút gọn P. b) Tìm x để P BỘ ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG I ĐẠI SỐ (2018-2019) ĐỀ 1: Bài 1: Rút gọn biểu thức: b) √ √ c) √ √ d) √ √ √ a) √ √ -√ √ √ √ Bài 2: Giải phương trình: a) √ =2 √ b) √ √ √ Bài 3: Chứng minh đẳng thức ( √ √ Bài 4: Cho biểu thức P =( √ √ √ ) ) √ √ √ √ √ √ =4 (với x>0 x ) b) Tìm x để P a) Rút gọn P ĐỀ 2: Bài 1: Rút gọn biểu thức: a) ( √ √ b) √(√ √ ) +√ c) √ √ √ d) ( √ √ √ √ ) ( √ ) √ √ √ ) √ √ Bài 2: Giải phương trình: Truy cập trang http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! a) √ =4 b) √ √ Bài 4: Cho biểu thức Q = a) Rút gọn Q √ √ √ (với x>0 x √ ) b) Tính giá trị Q x = Bài 4: Chứng minh đẳng thức √ √ √ √ √ ĐỀ 3: Bài 1: a) Tìm điều kiện để thức bậc hai có nghĩa 5 2x 1 b) 64  27  4 Bài 2: Rút gọn biểu thức: a)  18  32  50 b) √(√ c) √ ) +√ 1 5  45  5 d)   (1  3) Bài 3: Giải phương trình: a) √ =2 x  18  x   b) 25 x  50   x     :     x  x  x  x x      Bài 4: Cho biểu thức P =  a) Tìm điều kiện x để biểu thức P xác định b) Rút gọn P c) Tìm giá trị x để P < Truy cập trang http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! Bài 5: Cho Q = x2 x 3 Tìm giá trị lớn Q ĐỀ 4: Bài 1: a) Tìm điều kiện để thức bậc hai có nghĩa b) 27  64  3 2x 1 x2  128 Bài 2: Rút gọn biểu thức: a) 20  45  125  80 1  45  (2  ) b) c) 5 5  5 5 Bài 3: Giải phương trình: a/ 45x  20 x  80 x  21 b/ x  10x  25    x 1 x 2 Bài 4: Cho biểu thức: A      (với x  0; x  )   x   x  x    x 1 b) Tính giá trị x A  a) Rút gọn biểu thức A  Bài 5: Chứng minh đẳng thức:  15  10    15 = ĐỀ 5: Bài 1: a) Tìm điều kiện để thức bậc hai có nghĩa b) 125 216  512 2 x Bài 2: Rút gọn biểu thức: Truy cập trang http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! a) 80  45  245 b) 2  13 4   14  15   : c)    1  d) 1  2   7  28  10 Bài 3: Giải phương trình: a/ x  x   b/ 16 x  16  x   x   16  x  Bài 4: Cho biểu thức: A  a2  a 2a  a   (với a  ) a  a 1 a a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị nhỏ A Bài 5: Chứng minh ab  b a   với a  ; b  b b ĐỀ 6: x2 2x 1 Bài 1: a) Tìm điều kiện để thức bậc hai có nghĩa b) 625  216 27 Bài 2: Rút gọn biểu thức: a) 48  32  75  50 b) 20  15   1 5  c) 3  32 Bài 3: Giải phương trình: a/ x  12  b/ x   x   x 1 5 16 Truy cập trang http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất!  a a 1 a 1   a  Bài 4: Cho biểu thức: P    : a   (với a  0; a  1) ) a    a    a 1 b) Tính giá trị P a =  2 a) Rút gọn biểu thức P Bài 5: Chứng minh đẳng thức  3 3 10   15  12   ĐỀ 7: (KT 2018-2017) Bài 1: (1,0 đ) Tìm điều kiện để thức bậc hai có nghĩa a)  5x b) 2x 1 Bài 2: (2,0 đ) Thực phép tính: a) (3  2)2   5 b) 270  1,8 20 30 Bài 3: (4,0 đ) Rút gọn biểu thức: a) 72   12 c) 2   1 1 b)  5 2 3 d) 64  27  8 Bài 4: (1,5 đ) Giải phương trình: 4x   x      25 x  50   Bài54: (1,5 điểm) Cho biểu thức: A  1     (với a  0; a  ) a   a 1 a 1   a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị A a =  2 Bài 6: (0,5 điểm) Chứng minh đẳng thức:     Truy cập trang http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! ĐỀ 8: (KT 2017-2018) Bài 1: (1,0 đ) Tìm điều kiện để thức bậc hai có nghĩa a)  2x b) 5 2x 1 Bài 2: (4,0 đ) Rút gọn biểu thức: a) (3  2)2   5 c) 2  3 2 b) d) 625  4 6  1 1 Bài 3: (2,5 đ) Giải phương trình: a) (2 x  3)2  b) x   x   16x  16   x   Bài 4: (2,0 điểm) Cho biểu thức: A        (với x  0; x  )  x 1 x  x   x 1 x 1  a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị x A =  30  20     15    3 Bài 5: (0,5 điểm) Chứng minh đẳng thức:  Truy cập trang http://tuyensinh247.com để học Tốn – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh – Sử Địa – GDCD tốt nhất! ...a) √ =4 b) √ √ B i 4: Cho biểu thức Q = a) Rút gọn Q √ √ √ (v i x>0 x √ ) b) Tính giá trị Q x = B i 4: Chứng minh đẳng thức √ √ √ √ √ ĐỀ 3: B i 1: a) Tìm i u kiện để thức bậc hai có nghĩa 5 2x... Rút gọn biểu thức A  B i 5: Chứng minh đẳng thức:  15  10    15 = ĐỀ 5: B i 1: a) Tìm i u kiện để thức bậc hai có nghĩa b) 125 216  512 2 x B i 2: Rút gọn biểu thức: Truy cập trang http://tuyensinh247.com... B i 4: Cho biểu thức: A  a2  a 2a  a   (v i a  ) a  a 1 a a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị nhỏ A B i 5: Chứng minh ab  b a   v i a  ; b  b b ĐỀ 6: x2 2x 1 B i 1: a) Tìm i u
- Xem thêm -

Xem thêm: bo de on tap va kiem tra chuong i can bac hai can bac ba, bo de on tap va kiem tra chuong i can bac hai can bac ba

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn