Giáo án anh 6 phát triển năng lực hệ 7 năm

18 65 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:15

Week: Period 1: Introduction Preparing date:16/8/ Period: Teaching date I.Objectives 1.Knowledge By the end of the lesson, Ss will be able to know about the book Tieng Anh - book map - Parts of a unit - How to study vocab , stucture - The importance of English 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity, … - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, … 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around, … II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Warm-up: T: Chatting : Ask ss some questions in Vietnamese + What is the weather like today ? + How you feel about this new school ? + Do you like English? Ss: Answer New lesson a Structure of English 6: - Sách Tiếng Anh gồm 16 đơn vị học với 16 chủ điểm phát triển từ chủ điểm lớn chia nhỏ theo mục Mỗi phần tương ứng với nội dung có liên quan đến chủ điểm chung học - Mỗi học tiếng Anh phát triển theo bước: Giới thiệu học - giới thiệu ngữ liệu - luyện tập - vận dụng củng cố Trình tự bước gấn liền với kỹ nghe - nói - đọc - viết - Sau học có phần Grammar Practice kiểm tra 45’ - Cuối sách phần tổng kết ngữ pháp từ vững năm học b Phân phối chương trình - Cả năm: tiết x 35 tuần = 105 - Học kỳ I: tiết x 18 tuần = 54 tiết - Học kỳ II: tiết x 17 tuần = 51 tiết c Some common language  Thank you : cảm ơn  Sitdown : ngồi xuống  Stand up: đứng lên  Lisen to me : lắng nghe  Don't talk in class : khơng nói chuyện lớp  May I go out : xin phép  May I come in : xin phép vào lớp d Some abbreviations  Noun = N ( danh từ)  Verb = V ( động từ )  Object = O ( tân ngữ )  Adjective = Adj ( tính từ )  Subject = S ( chủ ngữ )  Adverb = Adv (trạng từ ) Đặc điểm môn học - Xoay quanh chủ điểm lớn: + You and me + Education + Community Alphabet A F B G C H D I E J K L M N O + Nature + Recreation + People and places P Q R S T U V W X Y Z Giới thiệu cách học Tiếng Anh a Trên lớp: - Trật tự lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu ý kiến - Rèn luyện giao tiếp Tiếng Anh học Tiếng Anh, hạn chế sử dụng Tiếng Việt - Mạnh dạn phát âm chuẩn, thực hành nói nhiều b Học nhà - Học cũ: học từ vựng, ngữ pháp học trước - Đọc lại khóa nhiều lần để nhớ từ vựng - Tự lấy ví dụ sử dụng cấu trúc ngữ pháp học - Làm nhiều tập nâng cao - Chuẩn bị học (Tra từ vựng học, đọc trước học phát triển kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết) - Giao tiếp với khách nước ngồi có hội Production : Prepare Test Week: Period: TEST (45') Preparing date: 16/8/ Teaching date: I.Objectives 1.Knowledge -To check their knowledge they have learn in the primary school -Students know how to the test 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity, … - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, … 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around, … II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III Procedures *Warm up *Test Question 1(3 points) Chọn đáp án 1.This Lan.( is, am, are) what your name? name is Hoa.( is-your/ is-my) Where you live? I in An Tao.(does-live/ do-live) ………… there any fish in the bowl? ( Is/ Are/ Do) Question 2(3 points) Sắp xếp cac từ sau thành câu hoàn chỉnh: is/ there/ book/ a// …………………………………………………………………… sing/ can/ I// ……………………………………………………………………… am/ a/ I/ cook// …………………………………………………………………… are/ how old/ you//? …………………………………………………………………… those/ pens/ are// …………………………………………………………………… How many/ you/ do/ pens/ have? …………………………………………………………………… Question 3(4 points) Trả lời câu hỏi sau thân What your name? ……………………………………………………………………………… How are you? …………………………………………………………………………………… How old are you? ………………………………………………………………………………… Where you live? ………………………………………………………………………………… How many people are there in your family? …………………………………………………………………………………… What’s your father ‘s name? ……………………………………………………………………………… What ‘s your mother’s name? ………………………………………………………………………………… Are there any yard near your house? …………………………………………………………………………………… Answer Key: Question 1(3,0) 0,5 point for each right word is is-My do-live Is Question 2(3,0) 0,5 points for each sentence There is a book I can sing 3.I am a cook How old are you? Are those pens? How many pens you have? Question 3(4,0) 0,5 points for each sentence 1.My name is I am fine, thanks 3.I am .year old I live in Thong Kenh There are …… people in my family His name… Her name…… Yes, there are (No, there aren't) * Teacher collects the test 3.Production: -Learn the words and the models by heart -Prepare "Unit 1" -Week: Period: Unit : Greetings Lesson 1: A Hello (A1-4) Preparing date: 16/8/ Teaching date: I.Objectives 1.Knowledge By the end of the lesson , Ss will be able to: + Greet each other , say " Hi, Hello", introduce name + Help ss have skills to study and practice + Make ss feel self- confident when they introduce about themselves 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,… - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around,… II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Teacher’s & Students’ activities 1.Warm-up: - T: Ask Ss to look at the picture page 10 and give their ideas about greetings + How you greet each other in Vietnam ? - T: Request ss to look at the picture and answer the questions Ss:Answer 2.Presentation -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, Contents I Warm-up: - T: Ask Ss to look at the picture page 10 and give their ideas about greetings + How you greet each other in Vietnam ? - T: Request ss to look at the picture and answer the questions Ss:Answer II- Vocabulary: self- study, using language… * Act 1: How to greet each other - T: Ask Ss to look at the picture in the Sts’ books and tell about the situation in the picture Ss: Discuss sthing about the pictures - T presents vocabulary and let ss practise * Let ss play a game: "What and where" - T: Prepare some cards about newwords Guide the way to play Ss: Listen and play with two groups - T: Check and comment the winner - T: Notice the differences between Hello and Hi Ss: Take notes if necessary * Act 2: How to introduce name - T uses the pictures in the book and sets the scene to Øntoduce name - T: Ask: How many ways can we use to introduce name ? Ss: Give their ideas -> Concept check:form, meaning, use, pronunciation - T: Introduce short form Ss: Copy down + + + + + + + + + Greeting (n): lêi chào Hello: xin chào Hi: Name (n): tên I: tôi, tí,anh ,em My : cđa t«i, cđa tí is = am: , I am = I`m: My name is : tên * What and where My I Hello Hi Nam e III- Model sentence: Eg: My name is Hung I`m Hung => Form: My name is I am * Notes: Short form : I am = I’m 3.Practice My name is = My name’s -T- M: Play game, practising, discussion IV- Practice: group, technical present… 1/ Say "hello, hi" to your classmates -C & Q: Co-operation, communication, A: Hello self- study, using language… B: Hi T uses the picture in the book and sets the 2/Dialogue build scene to build dialogue Lan Nga Ss: pairwork - T: Aks ss to role play Nam , Ba … to a Lan: Hello! Lan repeat the sentences Nga: Hello! I Nga Ss: Roleplay b Ba: Hello! My name’s Ba Greet and introduce the name Nam: Hi! Nam -T: Ask ss to greet each other and 3/Practice: introduce their name Eg P1 : Hello Ss :Practice with a partner P2 : Hi - T: Call some pairs to practise in front of the class Ss: Talk in pairs before class - T: Comment if necessary 4.Further practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… - Ask Ss to look at the workbook and Exercise (p – workbook) individually Ex1 : a) I am Hoa / I’m Hoa b) Mai c) Minh d) Nam e) Thu f) Linh - Ask Ss to work in four groups and Exercise (p – workbook) - Call some Ss to write the sentences on the board a) Hello My name’s … b) Hi My … … … c) Hi … … … … d) Hello … … … Huy 5.Production - Learn by heart all the new words and the structure - Practice say “hello, hi” to every body and introduce your name - Do exercise and in workbook - Prepare: Unit 1: Lesson 2: A5-8 P1 : I’m Hoa P2 : My name is Linh V Exercises Exercise (p 4) b) I am Mai / I’m Mai c) I am Minh / I’m Minh d) I am Nam / I’m Nam e) I am Thu / I’m Thu f) I am Linh / I’m Linh Exercise (p4) a) Hello My names’ Nga b) Hi My name is Phong c) Hi My name is Chi d) Hello My name is Huy VI.Homework: - Learn by heart all the new words and the structure - Practice say “hello, hi” to every body and introduce your name - Do exercise and in workbook - Prepare: Unit 1: Lesson 2: A5-8 Week: Period:4 Unit (cont) Lesson 2: A5-7 Preparing date: 21/8/ Teaching date I.Objectives 1.Knowledge - By the end of the lesson, Ss will be able to: + Ask about health greeting and say “ thank you ” + Practice asking and answering about health 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,… - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around,… II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Teacher’s & Students’ activities Warm up (5') “Jumbled words” - Give clear instruction and check - Have Ss work in two teams - Let them have time to play loleh sdant up sti dnow enpo seolc Control and get feedback 2.Presentation -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… * Act 1: Pre – teach vocab - T: Use examples to introduce newwords Ss: Listen, repeat and copy down - T: Ask ss to read out in groups and read Contents I Warm up “Jumbled words” Hello- loleh Stand up - sdant up Sit down - sti dnow Open- enpo Close - seolc II- Newwords + How : nh + are : thì, là, + you : bạn, bạn, cháu, em + And you: bạn sao? individually Ss: Read out => Checking: Slap the board * Act :Greeting and talking about the health - T: Ask ss to look at the picture (P 12 ) Ss look at the picture - T: Introduce the situation : Lan and Ba meet when they are at school Ask ss to guess what Nam and Ba are talking about Ss: Answer - T: Ask ss to put the dialogue in the correct order Ask ss to work in pairs Ss: Pairwork - Ask ss to read the dialogue again and check their guess Ss: Read and check their guess -T: Give the way to ask and answer about health : + fine : kháe + thanks / thank you: c¶m ơn, cảm ơn bạn + Mr : ông, ngài + Miss/ Mrs: cô, bà III-A5 : Listen and repeat 1/Grammar: *Put the dialogue in the correct order Ba : How are you ? Lan : Hello , Ba Lan : I’m fine , thanks And you ? Ba : Fine , thanks Ba : Hi, Lan => Key : – – – – Eg: P1: How are you?P2: I`m fine, thanks How are you? I`m fine, thanks.And you? 2/Note:- Khi ngêi thø hái l¹i thay nói And how are you? cần nói And you?” - I am = I`m 3.Practice -T- M: Play game, practising, discussion IV- Practice: group, technical present… 1-A6: Practice with a partner -C & Q: Co-operation, communication, Mr Hung / Mrs Hoa / Miss Lan self- study, using language… * Act 1(A5) Eg : -T: Ask ss to practice with a partner to read P1 : Hello , Mr Hung the dialogue A5 first then make similar P2 : Hi , Miss Hoa dialogues P1 : How are you ? Ss: Pairwork P2 : I’m fine , thank you And you ? - T: Ask ss to work in Close Pair first then P1 : Fine , thanks / Very well , thanks Open Pair Ss make similar dialogues * Act ( A 6): - T: Ask ss to pracice with a partner Ss: Pairwork * Act ( A 7) + / Pre – writing : Ask ss to look at the picture and give the situation 2-A7 : Write Ss: Give the ideas Nam : Hello , Lan - T: Help ss to fill in the missing words How are you ? Ss: Fill words Lan : Hi , I’m fine, thank you +/ While – writing - T: Ask ss to write in their notebook Ss: write the dialogue by filling in the missing words +/ Post – writing -T: Ask ss to read the dialogue again Ss: Read in pairs 4.Further practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… - T: Ask ss to the exercises Exe 1: Nam: Hello My … … Nam Hoa: Hi, Nam I … Hoa How … you? Nam: I`m …, thank you And you? Hoa: Fine, … Exe 2: Ss: Do exercises in pairs -T: Let ss read the answers Ss: Read -T: Comment and correct 5.Production - Ask ss to write how to ask about health - Do exercises part A in exercise book - Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1-4 10 V.* Futher practice Exe 1: Complete the dialogue Nam: Hello My name is Nam Hoa: Hi, Nam I’m Linh How are you? Nam: I’m fine, thank you And you? Hoa: Fine, thanks Exe 2: Ba: Hello, Hoa How are you? Hoa: Hi I am fine, thank you And you? Ba: Fine, thanks A: Hi My name is An B: Hi I’m Ba How are you? A: I am fine, thank you And how are you? B: Fine, thanks VI Homework - Ask ss to write how to ask about health - Do exercises part A in exercise book - Prepare: Unit 1: Lesson 3: B1-4 Week: Period: Unit Greetings Lesson B good morning (1 – ) Preparing date: 21/8/ Teaching date I.Objectives 1.Knowledge By the end of the lesson, Ss will be able to: + Greet each other using “ Good morning , good afternoon…And say “ good bye ” + Use " We are " to talk about us + Practise asking and answering about health greeting 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,… - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around,… II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Teacher’s & Students’ activities Contents 11 Warm up I Warm up GreetingAsk some questions -+Hello +How are you? - Control and get feedback 2.Presentation -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… * Pre-teach vocabulary - T : Ask ss to look at the pictures P 14 and sets the situation Ss : Look at the pictures and listen - T : Plays the tape Ss : Listen and repeat - T : Introduces new words by using the pictures and taking examples Ss: Listen, repeat, and copy down - T: Request ss to practise newwords Ss: Practise => Checking: Matching T explains some ways of greeting + Presentation Dialogue + Show the picture in B3/P.15 and ask: (?) Who is this? (Teacher) (?)Are they students?(yes) How Miss Hoa and the students greet one another? Let's listen to their dialogue T reads the dialogue – Ss listen Ask Ss to play the role of Miss Hoa ansd the children to read the dialogue(closed pairs) Call on some pairs of Ss to demonstrate the dialogue before the class T explains the question and the answer How are you? We are fine, thanks Ss take notes 3.Practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, GreetingAsk some questions -+Hello +How are you? - Control and get feedback 12 II- Newwords +good morning : chào buổi sáng + good afternoon : chào buổi tra, chiỊu + good evening : chµo bi tèi + good night : chóc ngđ ngon + good bye : tạm biệt + children (n): trẻ em + Mom (n): mẹ + we are = we`re : * Notes : Hi/ hello: Lời chào thân mật không phân biệt thời gian ngày Good morning/ afternoon : dùng để chào tùy theo thời gian ngày thể trịnh trọng, lịch để tôn trọng ngời ®èi tho¹i III- Dialogue B3.P.15 * Notes: How are you? We are fine, thank you => We’re = We are Các em có khỏe không? Chúng em khỏe ạ, cảm ¬n c« self- study, using language… * Act ( B1 ) : T asks Ss to listen to the teacher and match the pictures with the correct sentences IV- Practice 1/ Picture drill B1,2( p.14,15) a) b) c) d) e) Ss: Listen to the tape then repeat - Some Ss read loudly * Act (B2): Now look at the pictures of time p15 then say greeting with your partner * Act 3(B3): In picture a) Miss Hoa meet her students in the school, they greet each other In picture b) Lan and her Mom say greeting before going to bed Ss: Practise in pairs 4.Further practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… - T: Ask ss to complete the dialogue B4 Lan: Good afternoon, Nga Nga: … …, … Lan: How are you? Nga: … … …, … … …? Lan: Fine, thanks Nga: Goodbye Lan: … Ss: Write individually , and compare with a partner -T: Let ss make their own dialogues Ss: Make dialogues a) B1: Listen and match Good morning – picture a Good afternoon – picture d Good evening – picture e Good night – picture b Goodbye – picture c b) B2: Practice with a partner Example Exchange -S1: Good morning -S2: Good morning 2-B3 : Dialouge build a)Miss Hoa : Good morning , children Children : Good morning , Miss Hoa Miss Hoa : How are you ? Children : We’re fine , thank you How are you ? Miss Hoa : Fine , thanks Goodbye Children : Bye b) Mom : Good night , Lan Lan : Good night , Mom 3- B4 : Write Lan: Good afternoon, Nga Nga: Good afternoon, Lan 5.Production Lan: How are you? - Request ss to learn newwords by heart - Ask ss to write their own dialogues ( three Nga: I am fine, thanks And you? Lan: Fine, thanks lines for each ) Nga: Good bye - Do exercises part B in exercise book Lan: Bye 13 - Prepare: Unit 1: Lesson 4: C1,2,5 V- Homework: - Request ss to learn newwords by heart - Ask ss to write their own dialogues ( three lines for each ) - Do exercises part B in exercise book - Prepare: Unit 1: Lesson 4: C1,2,5 Week: Period: Unit : (cont) Lesson 4: C How old are you ? (C 1,2,) Preparing date Teaching date 22/8/ I.Objectives 1.Knowledge - By the end of the lesson, Ss will be able to: + Count numbers from to 20 + Introduce oneself and others + Ask and answer about the ages 2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing 3.Attitudes: Students love more lesson Competence and quality: 4.1 Competence: - General capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,… - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, 4.2 Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people arou II.Preparation: 1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues 2, Students': text book, note book, chalks, pens III.Procedures Teacher’s & Students’ activities Warm-up: *Hold a game “ Jumble words ”: Reorder the letter to make words tow => two oruf => four tne => ten xsi => six noe => one vesen => seven fiev => five nema=> name Contents I.Warm-up: *Hold a game “ Jumble words ”: Reorder the letter to make words tow => two oruf => four tne => ten xsi => six noe => one vesen => seven fiev => five nema=> name 14 Ss: Write true words on the board - T:comment and give marks I- Newwords 2.Presentation -T- M: Play game, practising, discussion one two three four five 10 group, technical present… six seven eight nine ten -C & Q: Co-operation, communication, 11 12 13 14 15 self- study, using language… eleven twelve thirteen fourteen fifteen * Pre- teach the newwords 16 17 18 19 20 -T: Ask Ss to look at the pictures then sixteen seventeen eighteen nineteen twenty count the item in each picture from one to twenty Ss: Look at the pictures and count the - and: céng items in each picture - minus: trõ - T: Introduce words and write words on III- Practice the board 1- C1 Listen and repeat: Ss: Listen, repeat, and copy down one two three four five six seven eight => Checking: Rub out and remember nine ten eleven twelve thirteen fourteen 3.Practice fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen -T- M: Play game, practising, discussion twenty group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… * Act 1:(C1) 2- C2 Practice vocab -T: Play the tape twice Eg : Ss listen and repeat ( whole class , then P1 – 19 individually) P2 – nineteen * Act 2:(C2) P3 – nineteen ( write on the board ) - T: Ask ss to practice the numbers – Rub out and remember Ss: Practice the numbers in groups + The first st speaks numbers in Vietnamese + The second speaks in English + The third write it in English 3- C5: Play bingo - Ask three ss to come to the board and 13 practice Ss: Do what teacher ask * Act 3:(C5) 12 - Give the game of Bingo: + Ask Ss to look at the “Bingo” in 10 page 19 Ss’ books and listen to the teacher’s explanation to understand how to play “Bingo” + Ask Ss to prepare draft and write down the numbers which the teacher 15 read  5, 3, 7, 11, 14, 15, 18, 20, 16  13, 2, 19, 12, 17, 9, 6, 1, 15  6, 18, 3, 20, 12, 10, 2, 6, 11 Ss:Play the game individually - Raise the winners 4.Further practice -T- M: Play game, practising, discussion group, technical present… -C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language… -T: Request ss to count the phone numbers Ss: Count the phone numbers -T: Commment if necessary 5.Production - Request ss to learn newwords by heart - Ask ss to copy numbers – 20 and count the things in their home - Do exercise 1,2- part C in exercise book- P - Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4,6 IV* Further practice: Eg: 01685114374 0972648559 0978112334 V Homework: - Request ss to learn newwords by heart - Ask ss to copy numbers – 20 and count the things in their home - Do exercise 1,2- part C in exercise book- P - Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4,6 Thày có nhu cầu giáo án xin liên hệ số 0989.832560 ( có Zalo ) 16 17 18 ... numbers which the teacher 15 read  5, 3, 7, 11, 14, 15, 18, 20, 16  13, 2, 19, 12, 17, 9, 6, 1, 15  6, 18, 3, 20, 12, 10, 2, 6, 11 Ss:Play the game individually - Raise the winners 4.Further... W X Y Z Giới thiệu cách học Tiếng Anh a Trên lớp: - Trật tự lắng nghe giáo viên giảng bài, hăng hái phát biểu ý kiến - Rèn luyện giao tiếp Tiếng Anh học Tiếng Anh, hạn chế sử dụng Tiếng Việt -... exercise 1,2- part C in exercise book- P - Prepare: Unit 1: Lesson 5: C3,4 ,6 IV* Further practice: Eg: 0 168 5114374 097 264 8559 0978112334 V Homework: - Request ss to learn newwords by heart - Ask
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án anh 6 phát triển năng lực hệ 7 năm, Giáo án anh 6 phát triển năng lực hệ 7 năm

Từ khóa liên quan