Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sinh viên ở trường đại học sư phạm đại học huế (tt)

12 68 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  - TRẦN ĐẠI THIỆP BIỆN PHÁP U N NG DỤNG C NG NGHỆ TH NG TIN TRONG C NG TÁC SINH VI N TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: U N GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 UẬN VĂN THẠC SỸ U N GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Tụ HUẾ, THÁNG 06 NĂM 2012 ỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Họ tên tác giả Demo Version - Select.Pdf SDK Trần Đại Thiệp Với tình cảm chân thành, tác giả xin cảm ơn sâu sắc đối với: Hội đồng khoa học, Phòng Đào tạo Sau đại học, Khoa Tâm lý - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế; Quý Thầy, Cô giáo đa tham gia quản lý, giảng dạy giúp đỡ q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn Tiến sỹ Nguyễn Văn Tụ - người thầy hướng dẫn khoa học tận tình bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn Demo Version - Select.Pdf SDK thiện luận văn Sự hướng dẫn tận tâm Thầy giúp ích cho tơi nhiều suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành cơng trình nghiên cứu Cuối cùng, xin cảm ơn Ban Giám hiệu, lãnh đạo Khoa/Phòng ban chun mơn, cán bộ, giảng viên Trường ĐHSP Huế, anh chị em đồng nghiệp gia đình nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Mặc dù cố gắng, chắn luận văn tốt nghiệp khơng thể tránh khỏi sai sót, kính mong giúp đõ, góp ý dẫn thêm Xin chân thành cảm ơn Huế, tháng 06 năm 2012 Trần Đại Thiệp MỤC ỤC Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 13 CHƯƠNG 13 CƠ S UẬN U N NG DỤNG C NG NGHỆ TH NG TIN TRONG C NG TÁC SINH VI N TRƯỜNG ĐẠI HỌC 13 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 13 1.2 Một số khái niệm 14 1.3 Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên 19 1.4 Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên trường Đại học 27 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến trình quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên 32 TIỂU KẾT CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 37 Demo Version THỰC TRẠNG U N - Select.Pdf NG DỤNGSDK C NG NGHỆ TH NG TIN TRONG C NG TÁC SINH VI N TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ 37 2.1 Khái quát trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 37 2.2 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên 40 2.2.1 Thực trạng nhận thức cần thiết ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên 41 2.2.2 Thực trạng kiến thức, k ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên 41 2.2.3 Thực trạng sở vật chất -thiết bị CNTT phục vụ công tác sinh viên 45 2.2.4 Thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên 49 2.3 Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên 52 2.3.1 Thực trạng quản lý nâng cao nhận thức quản lý ứng dụng CNTT cán hành giảng viên kiêm nhiệm cơng tác sinh viên 53 2.3.2 Thực trạng quản lý việc nâng cao kiến thức, k ứng dụng CNTT cán hành giảng viên kiêm nhiệm công tác sinh viên 55 2.3.3 Thực trạng quản lý sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin công tác sinh viên 57 2.3.4 Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên 60 2.3.5 Thực trạng quản lý phối hợp đơn vị, phòng chức nhà trường quản lý ứng dụng CNTT CTSV 64 2.4 Nhận định thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên 65 TIỂU KẾT CHƯƠNG 67 CHƯƠNG 69 BIỆN PHÁP U N NG DỤNG C NG NGHỆ TH NG TIN TRONG C NG TÁC SINH VI N TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC HUẾ 69 3.1 Cơ sở xác lập biện pháp 69 3.2 Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên 70 3.2.1 Nâng cao nhận thức quản lý ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán hành giảng viên kiêm nhiệm công tác sinh viên 70 3.2.2 Bồi dưỡng kiến thức, k quản lý ứng dụng cơng nghệ thơng tin cán hành giảng viên kiêm nhiệm công tác sinh viên 72 Demo Version - Select.Pdf SDK 3.2.3 Quản lý tăng cường sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin hoạt động công tác sinh viên 75 3.2.4 Hoàn thiện triển khai chế định quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên 78 3.2.5 Hiện thực hoá quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên đối tượng nhà trường 81 3.2.6 Tăng cường phối hợp đơn vị, phòng chức nhằm nâng cao hiệu quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên 86 3.2.7 Đảm bảo điều kiện cần đủ hỗ trợ cho việc quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên cán hành giảng viên kiêm nhiệm 87 3.3 Mối quan hệ biện pháp 90 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 91 TIỂU KẾT CHƯƠNG 93 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 Kết luận 95 Khuyến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT CBHC : NGHĨA ĐẦY ĐỦ Cán hành CNTT : Cơng nghệ thơng tin CSVC : Cơ sở vật chất CTSV : Công tác sinh viên ĐHSP : Đại học Sư phạm ĐTB (x ): Điểm trung bình GD Giáo dục : GD-ĐT: Giáo dục & Đào tạo GV Giảng viên : KT-XH: Kinh tế- xã hội HSSV : Học sinh sinh viên Demo QL :Version - Select.Pdf Quản lý SDK QLGD : Quản lý giáo dục SV : Sinh viên TrB : Trung bình XH : Xã hội DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ B NG Trang Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức trường ĐHSP Huế ………………………………… 35 Biểu đồ 2.1 Đánh giá chung kiến thức, k ứng dụng CNTT CTSV …………………………………………………………… 39 Biểu đồ 2.2 Đánh giá chung sở vật chất, thiết bị ứng dụng CNTT……… 43 Bảng 2.1 Phân loại đánh giá mức độ đạt ………………………………… 36 Bảng 2.2 Nhận thức cần thiết ứng dụng CNTT công tác sinh viên…… 37 Bảng 2.3 Đánh giá kiến thức, k ứng dụng CNTT CTSV… 38 Bảng 2.4 Đánh giá chung k ứng dụng CNTT CTSV………… 40 Bảng 2.5 Đánh giá sở vật chất, thiết bị CNTT phục vụ ứng dụng CNTT… 42 Bảng 2.6 Tổng hợp ý kiến đánh giá phần mềm tác quản lý học sinh sinh viên 45 Bảng 2.7 Tổng hợp ý kiến đánh giá ứng dụng CNTT CTSV… … 46 Bảng Đánh giá nguyên nhân hạn chế việc ứng dụng CNTT …… 48 Bảng 2.9 Phân loại đánh giá mức độ thực hiện………………………………… 49 Bảng 2.10 Tổng hợp ý kiến đánh giá việc nâng cao nhận thức quản lý ứng dụng CNTT CTSV…………………………………………… 49 Demo Version - Select.Pdf SDK Bảng 2.11 Tổng hợp ý kiến đánh giá việc nâng cao kiến thức, k quản lý ứng dụng CNTT CBHC GV kiêm nhiệm CTSV…………… 51 Bảng 2.12.Tổng hợp ý kiến đánh giá việc quản lý sở vật chất, hạ tầng CNTT………………………………………………………………… 53 Bảng 2.13.Tổng hợp ý kiến đánh giá điều kiện hỗ trợ quản lý ứng dụng CNTT CTSV ………………………………………… … 54 Bảng 2.14 Tổng hợp ý kiến đánh giá công tác quản lý ứng dụng CNTT CTSV………………………………………………………………… 56 Bảng 2.15 Tổng hợp ý kiến quản lý ứng dụng CNTT hỗ trợ nhu cầu người học …………………………………………………………………… 58 Bảng 3.1 Phân loại đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi ………………… 87 Bảng 3.2 Kết khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp …………………………………………………………….…… 87 M ĐẦU DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong thập niên cuối kỷ XX, nhân loại chứng kiến cách mạng khoa học công nghệ thông tin (CNTT) diễn vũ bão, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, quan điểm hành động hầu hết quốc gia lĩnh vực Sự phát triển khoa học công nghệ đem lại thành tựu to lớn cho xã hội Ngày nay, việc ứng dụng CNTT trở thành đòi hỏi tất yếu hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội Với tốc độ phát triển nhanh lợi ích mà CNTT mang lại, CNTT ngày đóng vai trò quan trọng, khơng thể thiếu vận hành hoạt động lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực giáo dục đào tạo (GD-ĐT) Việc ứng dụng CNTT lĩnh vực GD-ĐT trở thành nhu cầu thiết thiếu Để cân nó, tồn hệ thống giáo dục cần cải cách CNTT nên tích hợp vào hoạt động giáo dục Việc quản lý ứng dụng CNTT đổi phương pháp giảng dạy học tập; hoạt động công tác sinh Demo - Select.Pdf SDK viên (CTSV); Version quản lý giáo dục (QLGD) quản lý người học theo hướng đại hoá, tin học hoá Bộ Giáo dục&Đào tạo đặc biệt quan tâm Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin nên Đảng, Nhà nước sớm có chủ trương, sách ứng dụng phát triển lĩnh vực quan trọng Vì mà thị số -CT/TW Ban chấp hành trung ương Đảng khẳng định: “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công tác giáo dục đào tạo cấp học, bậc học, ngành học” [1] Để triển khai đổi lĩnh vực giáo dục, Bộ GD-ĐT thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/09/200 tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 200 -2012 nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT điều hành quản lý giáo dục “CNTT công cụ đắc lực hỗ trợ đổi phương pháp giảng dạy, học tập hỗ trợ đổi quản lý giáo dục, góp phần nhằm nâng cao hiệu chất lượng giáo dục Phát triển nguồn nhân lực CNTT ứng dụng CNTT giáo dục nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa định phát triển CNTT đất nước” Cũng xuất phát từ tình hình đó, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 nhấn mạnh: “Nhanh chóng áp dụng cơng nghệ thơng tin vào giáo dục để đổi phương pháp giáo dục quản lý” [8] Quyết định số /2007/QĐ-BGDĐT “Quy định hồ sơ học sinh, sinh viên ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên” [5] Những vấn đề nêu với mục đích đưa CNTT tham gia vào hoạt động ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu GD-ĐT quản lý điều hành công tác học sinh sinh viên (HSSV) nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu trình phát triển kinh tế -xã hội việc cung cấp nguồn nhân lực thời kỳ Trường Đại học Sư phạm Huế (ĐHSP) sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán quản lý giáo dục trình đại học sau đại học; sở nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ phục vụ nghiệp phát triển giáo dục cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trong năm qua, nhận thức vai trò, ý nghĩa quan trọng CNTT, nhà trường bước đưa CNTT vào ứng dụng công tác giảng dạy, quản lý điều hành để nâng cao chất lượng hiệu Demo Version GD-ĐT Việc ứng dụng CNTT- Select.Pdf chưa thực SDK trở thành nhiệm vụ xuyên suốt trình quản lý nhà trường Tiếp cận từ góc độ quản lý, nhận thấy nhà trường phần lớn dừng lại mức chủ trương thực chưa thường xuyên, chưa sâu rộng, thiếu biện pháp cụ thể, chưa tạo động lực việc nâng cao lực ứng dụng CNTT Vì việc quản lý ứng dụng CNTT đội ngũ cán hành giảng viên kiêm nhiệm số hạn chế, hoạt động tác nghiệp công tác sinh viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện GD-ĐT Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: “Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên trường Đại học Sư phạm Đại học Huế” cho cơng trình nghiên cứu MỤC ĐÍCH NGHI N C U Trên sở phân tích mặt lý luận thực tiễn, từ thực trạng quản lý ứng dụng CNTT công tác sinh viên trường ĐHSP - Đại học Huế, đề xuất 10 biện pháp, yêu cầu quy định nhằm nâng cao hiệu quản lý ứng dụng CNTT công tác sinh viên nhà trường KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHI N C U 3.1 Khách thể nghiên cứu Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu công tác sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế GI THUYẾT KHOA HỌC Nếu biện pháp quản lý ứng dụng CNTT công tác sinh viên mà chúng tơi đề xuất có tính khả góp phần nâng cao chất lượng hiệu trình giáo dục & đào tạo nhà trường NHIỆM VỤ NGHI N C U 5.1 Nghiên cứu sở lý luận quản lý ứng dụng CNTT công tác sinh viên trườngDemo đại học Version - Select.Pdf SDK 5.2 Khảo sát đánh giá thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu công tác sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế PHƯƠNG PHÁP NGHI N C U 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, phân loại tài liệu…và khái quát hóa tài liệu, cơng trình nghiên cứu có liên quan nhằm xây dựng sở lý luận đề tài nghiên cứu 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Sử dụng phương pháp điều tra giáo dục, phương pháp chuyên gia, phương pháp tổng kết kinh nghiệm… nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu công tác sinh viên xác lập biện pháp quản lý 6.3 Phương pháp thống kê tốn học: Sử dụng số cơng thức tốn học để xử lý kết điều tra thực trạng kết nghiên cứu 11 PHẠM VI NGHI N C U Đề tài giới hạn nghiên cứu quản lý ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu công tác sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế CẤU TRÚC CỦA UẬN VĂN Luận văn cấu trúc gồm phần: + Phần thứ nhất: Mở đầu + Phần thứ hai: Nội dung nghiên cứu, gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý ứng dụng CNTT công tác sinh viên trường Đại học - Chương 2: Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT công tác sinh viên trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế - Chương 3: Biện pháp quản lý ứng dụng CNTT công tác sinh viên trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế + Phần thứ ba: Kết luận khuyến nghị - Tài liệu tham khảo Demo Version - Select.Pdf SDK - Phụ lục 12 ... công nghệ thông tin công tác sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu công tác sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế PHƯƠNG PHÁP... sở lý luận quản lý ứng dụng CNTT công tác sinh viên trường Đại học - Chương 2: Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT công tác sinh viên trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế - Chương 3: Biện pháp quản. .. cứu Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin công tác sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu công tác sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sinh viên ở trường đại học sư phạm đại học huế (tt) , Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác sinh viên ở trường đại học sư phạm đại học huế (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn