Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện bố trạch, tỉnh quảng bình (tt)

11 43 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN XUÂN HẢI BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BỐ TRẠCH TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.05 Demo Version - Select.Pdf SDK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS TRẦN VĨNH TƯỜNG HUẾ, NĂM 2012 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CB CBQL CNH, HĐH CNTT CSGD CSVC GD GD&ĐT GV HS KT-XH MN NV Nghĩa đầy đủ Cán Cán quản lý Cơng nghiệp hố, đại hóa Cơng nghệ thơng tin Cơ sở giáo dục Cơ sở vật chất Giáo dục Giáo dục Đào tạo Giáo viên Học sinh Kinh tế - xã hội Mầm non Nhân viên Phổ cập giáo dục Tiểu học PCGDTHĐĐT độ tuổi Phổ cập giáo dục trung học PCGDTHCS sở Phổ cập giáo dục tiểu học-xóa PCGDTH-XMC mù chữ Demo Version QL Quản-lýSelect.Pdf SDK QLGD Quản lý giáo dục QLNT Quản lý nhà trường TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng sơ đồ MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7 Phạm vi nghiên cứu 8 Đóng góp đề tài Demo Version - Select.Pdf SDK Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 11 1.3 Hiệu trưởng trường Tiểu học 18 1.4 Trường Tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 22 1.5 Quy mô, quản lý, nhiệm vụ trường Tiểu học 23 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến trình quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học 25 1.7 Ý nghĩa việc nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học 26 Tiểu kết chương 27 Chương THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 29 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 29 2.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 37 2.3 Thực trạng công tác quản lý đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 48 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 55 Tiểu kết chương 57 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN BỐ TRẠCH TỈNH QUẢNG BÌNH 58 3.1 Những đề xuất biện pháp 58 3.1.1 Căn vào mục tiêu ngành yêu cầu đổi giáo dục Tiểu học giai đoạn 58 3.1.2 Căn vào yêu cầu giáo dục Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 59 3.1.3 Căn vào thực trạng chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 59 3.2 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 60 3.2.1 Các biện pháp phải mang tính hệ thống đồng 60 Demo Select.Pdf 3.2.2 CácVersion biện pháp-phải mang tínhSDK khả thi 60 3.2.3 Các biện pháp phải mang tính hiệu 61 3.3 Các biện pháp cụ thể 61 3.3.1 Biện pháp nâng cao lực nhận thức 61 3.3.2 Nhóm biện pháp đào tạo, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ 63 3.3.3 Nhóm biện pháp công tác quản lý 67 3.3.4 Nhóm biện pháp cơng tác tổ chức 73 3.3.5 Nhóm biện pháp chế độ sách Hiệu trưởng trường Tiểu học 80 3.4 Mối quan hệ nhóm biện pháp 82 3.5 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 83 Tiểu kết chương 86 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 87 Kết luận 87 Khuyến nghị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ CB Cán CBQL Cán quản lý CNH, HĐH Cơng nghiệp hố, đại hóa CNTT Công nghệ thông tin CSGD Cơ sở giáo dục CSVC Cơ sở vật chất GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh KT-XH Kinh tế - xã hội Demo Version - Select.Pdf SDK MN Mầm non NV Nhân viên PCGDTHĐĐT Phổ cập giáo dục Tiểu học độ tuổi PCGDTHCS Phổ cập giáo dục trung học sở PCGDTH-XMC Phổ cập giáo dục tiểu học-xóa mù chữ QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục QLNT Quản lý nhà trường TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Trang Bảng 2.1 Học sinh đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia mơn văn hóa 32 Bảng 2.2 Quy mô phát triển giáo dục Tiểu học 33 Bảng 2.3 Xếp loại học lực, hạnh kiểm học sinh Tiểu học năm học 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011 34 Bảng 2.4 Đội ngũ giáo viên, cán quản lý giáo dục 35 Bảng 2.5 Thống kê sở vật chất trang thiết bị dạy học 36 Bảng 2.6 Ngân sách giáo dục cho địa phương 36 Bảng 2.7 Thực trạng độ tuổi Hiệu trưởng, P Hiệu trưởng trường Tiểu học 37 Bảng 2.8 Thực trạng tuổi nghề, thời gian làm công tác quản lý Hiệu trưởng 38 Bảng 2.9 Tổng hợp trình độ chuyên môn CBQL trường Tiểu học huyện Bố Trạch 39 Bảng 2.10 Thực trạng trình độ lý luận trị 39 Bảng 2.11 Demo Thời gian bồi dưỡng kiến thức SDK công tác quản lý trường học Version - Select.Pdf Hiệu trưởng 40 Bảng 2.12 Tổng hợp kết thăm dò ý kiến đánh giá phẩm chất trị, đạo đức Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch 41 Bảng 2.13 Tổng hợp kết đánh giá chuyên môn Hiệu trưởng Tiểu học huyện Bố Trạch 43 Bảng 2.14 Tổng hợp kết đánh giá lực quản lý Hiệu trưởng Tiểu học huyện Bố Trạch 44 Bảng 2.15 Tổng hợp thăm dò Hiệu trưởng dự thăm lớp giáo viên 48 Bảng 2.16 Tổng hợp ý kiến đánh giá hình thức bồi dưỡng 50 Bảng 2.17 Tổng hợp kết đánh giá hình thức tra, kiểm tra 52 Bảng 2.18 Tổng hợp kết thăm dò phương thức bổ nhiệm 53 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 84 Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ chức quản lý 14 Sơ đồ 1.2 Các yếu tố quản lý giáo dục 15 Sơ đồ 1.3 Mối quan hệ thành tố trình giáo dục 16 Sơ đồ 3.1 Mối quan hệ nhóm biện pháp 82 Demo Version - Select.Pdf SDK MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục Đào tạo đóng vai trò quan trọng việc huy nguồn lực người Các Nghị Đảng khẳng định vai trò Giáo dục Đào tạo nghiệp xây dựng đất nước Một đường để phát triển nghiệp Giáo dục Đào tạo xây dựng đội ngũ cán quản lý giáo dục có phẩm chất tốt, lực quản lý giỏi, có đội ngũ cán quản lý giáo dục Tiểu học Luật Giáo dục (2005) nêu: “Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho nghiệp phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học Trung học sở” [35, tr.21] Từ đến 2020, quản lý giáo dục Tiểu học phải tập trung vào ba vấn đề lớn: Nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục; phát triển quy mô giáo dục sở đảm bảo chất lượng điều chỉnh cấu đào tạo, gắn đào tạo với Version Select.Pdf yêu cầu phátDemo triển kinh tế - xã-hội (KT-XH), SDK đào tạo với sử dụng; thực công xã hội giáo dục Để thực thắng lợi nhiệm vụ này, giáo dục Tiểu học cần có đội ngũ cán quản lý chuẩn hóa Xây dựng đội ngũ Hiệu trưởng Tiểu học có đủ phẩm chất lực để thực yêu cầu Nghị Trung ương 2, khóa VIII: “…Nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện bậc tiểu học” Bàn cơng tác cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ “Cán gốc công việc”, “Muôn việc thành công thất bại cán tốt hay kém”, “Có cán tốt việc xong” [29, tr.26] Quan điểm xuyên suốt Đảng, Nhà nước ta khẳng định tầm quan trọng đội ngũ cán quản lý (CBQL) giáo dục nói chung, Hiệu trưởng trường Tiểu học nói riêng việc điều hành hệ thống giáo dục ngày mở rộng phát triển Đặc biệt giai đoạn nay, toàn ngành Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) triển khai thực “Đổi toàn diện giáo dục, đào tạo” nhằm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đất nước” vai trò trách nhiệm cán quản lý giáo dục cấp nói chung, Hiệu trưởng trường Tiểu học nói riêng lại quan trọng hết Vì vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng năm 2004 việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục Vai trò, trách nhiệm Hiệu trưởng trường Tiểu học quan trọng, thực tế, đa số làm công tác quản lý chủ yếu theo kinh nghiệm, lúng túng việc thực thi chức quản lý nhà trường Sự hạn chế kiến thức, kỹ quản lý nhà trường nguyên nhân làm ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường Tiểu học Đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có đặc điểm nói Bố Trạch huyện nông, điều kiện KT-XH chưa phát triển mạnh Hơn mười năm trước đây, đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học có bồi dưỡng ngắn hạn công tác quản lý nhà trường, nhiều kiến thức quản lý so với không phù hợp Mặt khác, năm qua, nhiều Hiệu trưởng bổ nhiệm mới, chưa bồi Demo Version - Select.Pdf SDKđiều làm cho mâu thuẫn dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà trường Tất chất lượng, lực quản lý Hiệu trưởng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục giai đoạn tăng thêm Do đó, nâng cao chất lượng cho đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học nhiệm vụ quan trọng thiết Ngành GD&ĐT giai đoạn Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu nhà khoa học giáo dục vấn đề nêu góc độ tiếp cận khác Tuy nhiên, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, vấn đề chưa nghiên cứu cách có hệ thống Để góp phần giải mâu thuẫn nói trên, chúng tơi chọn vấn đề: Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm đề tài nghiên cứu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Đề xuất biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường Tiểu học giai đoạn KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu: Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu thực biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học theo định hướng: xây dựng phát triển đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học phù hợp với yêu cầu đổi chương trình, nội dung phương pháp giáo dục nay, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn GD&ĐT huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học địa bàn nghiên cứu NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu sở lý luận vấn đề quản lý nâng cao chất lượng cho đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học 5.2 Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý chất lượng đội Demo - Select.Pdf ngũ Hiệu trưởng Version trường Tiểu học huyện BốSDK Trạch, tỉnh Quảng Bình 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp hệ thống hóa tài liệu có liên quan để xây dựng sở lý luận đề tài nghiên cứu 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Sử dụng phương pháp điều tra, vấn, tọa đàm, quan sát sư phạm, phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia… nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 6.3 Phương pháp thống kê toán học nhằm xử lý số liệu kết nghiên cứu 10 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ĐĨNG GĨP CỦA ĐỀ TÀI 8.1 Về lý luận Xác lập làm rõ thêm sở lý luận công tác quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học 8.2 Về thực tiễn Đánh giá thực trạng công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Đề xuất biện pháp quản lý nâng cao chất lượng Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình CẤU TRÚC LUẬN VĂN Ngồi mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm có chương Chương 1: Cở sở lý luận công tác quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học Demo Version Select.Pdf Chương 2: Thực trạng-chất lượng độiSDK ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 11 ... lý, nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh. .. Version trường Tiểu học huyện BốSDK Trạch, tỉnh Quảng Bình 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, khảo... Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 48 2.4 Đánh giá chung công tác quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ Hiệu trưởng trường Tiểu học huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện bố trạch, tỉnh quảng bình (tt) , Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện bố trạch, tỉnh quảng bình (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn