Biện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học ở trung tâm đào tạo từ xa đại học huế (tt)

12 75 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:12

- - BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HỌC LIỆU PHỤC VỤ DẠY HỌC Ở TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA - ĐẠI HỌC HUẾ Demo Version - Select.Pdf SDK huyên ngành: Q Ả LÝ ã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Ù Ì Ẫ , Ă 2012 L A A Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Tác giả Demo Version - Select.Pdf SDK rương hị inh hạnh Lời cảm ơn Với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Lãnh đạo Nhà trường, Khoa Tâm lý - Giáo dục Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày cao nhiệm vụ Cảm ơn Quý Cô giáo, Thầy giáo tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản lý Giáo dục Khóa XIX trang bị kiến thức trình học tập cho thân Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Phùng Đình Mẫn, người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hoàn thành luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, PhòngDemo Kế hoạch - Tài-chính anhSDK chị em cán công chức Trung Version Select.Pdf tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế; anh chị em đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tình học tập, nghiên cứu Những nội dung học tập trường thông qua tài liệu nhà giáo lên lớp hướng dẫn với giúp đỡ đồng nghiệp giúp nâng cao nhận thức hoàn thiện đề tài: “ iện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học rung tâm tạo xa - ại học uế” Mặc dù tác giả cố gắng song thiếu sót luận văn khó tránh khỏi, mong góp ý Thầy giáo, Cơ giáo, bạn đồng nghiệp người quan tâm đến vấn đề trình bày luận văn Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Huế, tháng năm 2012 Ả Trương Thị Minh Thạnh M CL C Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục sơ đồ bảng MỞ ẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK hương Ở LÝ L ẬN VỀ QUẢ LÝ C LIỆU PH C V D Y H CỞ Â O TỪ XA 10 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 10 1.2 Một số khái niệm 11 1.2.1 Khái niệm quản lý 11 1.2.2 Khái niệm quản lý giáo dục 13 1.2.3 Khái niệm quản lý nhà trường 16 1.2.4 Khái niệm học liệu 18 1.2.5 Khái niệm hoạt động dạy học 20 1.2.5.1 Hoạt động dạy 20 1.2.5.2 Hoạt động học 20 1.3 Chức năng, nhiệm vụ trung tâm đào tạo từ xa 21 1.3.1 Chức 21 1.3.2 Nhiệm vụ 21 1.4 Nội dung công tác quản lý học liệu phục vụ dạy học trung tâm đào tạo từ xa 25 1.4.1 Quản lý công tác lập kế hoạch nguồn lực tài để sản xuất học liệu 25 1.4.2 Quản lý trình tổ chức sản xuất học liệu 26 1.4.3 Quản lý việc cung cấp học liệu cho người học 26 1.4.4 Quản lý việc bổ sung bảo quản học liệu 27 1.4.4.1 Quản lý bổ sung học liệu 27 1.4.4.2 Quản lý việc bảo quản học liệu 28 Tiểu kết chương 28 hương ỰC TR Ô Q Ả LÝ C LIỆU, PH C V D Y H C Ở Â O TỪ XA I H C HU 29 2.1 Khái quát Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế 29 2.2 Cơ cấu, quy mô đào tạo Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế 31 2.2.1 Cơ cấu hệ thống tổ chức, máy 31 2.2.2 Đội ngũ cán 32 2.2.3 Quy mô đào tạo 33 2.3 Thực trạng công tác đào tạo Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế 37 2.4 Thực trạng nguồn học liệu Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế 40 2.5 Thực trạng công tác quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế 44 2.5.1 Thực trạng quản lý công tác lập kế hoạch nguồn lực tài Demo - Select.Pdf SDK để sản xuất Version học liệu 44 2.5.2 Thực trạng quản lý trình tổ chức sản xuất học liệu 47 2.5.3 Thực trạng việc quản lý cung cấp học liệu cho người học 48 2.5.4 Thực trạng quản lý bổ sung bảo quản học liệu 53 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế 54 2.6.1 Ưu điểm 54 2.6.2 Hạn chế 54 2.6.3 Thuận lợi 54 2.6.4 Khó khăn 55 2.6.5 Nguyên nhân 55 Tiểu kết chuơng 56 hương Ệ Q Ả LÝ LỆ Y Ở Â Ừ XA 57 3.1 Cơ sở xác lập biện pháp 57 3.1.1 Xu phát triển hệ thống giáo dục theo hình thức đào tạo từ xa 57 3.1.2 Định hướng phát triển nhiệm vụ quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế 59 3.1.3 Mục tiêu quản lý học liệu định hướng phát triển nguồn học liệu Trung tâm 60 3.1.4 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 61 3.2 Các biện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế 62 3.2.1 Tăng cường công tác đạo phối hợp phòng chức Trung tâm tổ chức quản lý có hiệu cơng tác quản lý học liệu 63 3.2.2 Xây dựng phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý học liệu đạt kết mong muốn 69 3.2.3 Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ cán trực tiếp làm công tác quản lý học liệu với phòng chức có liên quan Trung tâm 70 3.2.3.1 Nắm vững sở pháp lý để đạo công tác quản lý học liệu 70 3.2.3.2 Cải tiến tổ chức máy xây dựng chế quản lý học liệu 71 3.2.4 Xây dựng kế hoạch bổ sung lâu dài bổ sung năm ngành học, số lượng, nguồn bổ sung, phương thức bổ sung 71 3.2.4.1 Điều kiện thực biện pháp 71 3.2.4.2 Lập kế hoạch xây dựng kế hoạch sản xuất học liệu 71 3.2.4.3 Tăng cường công tác tra, kiểm tra 72 3.2.4.4 Tăng cường đồng hóa ứng dụng cơng nghệ thông tin vào việc Demo - Select.Pdf SDK quản lýVersion học liệu 73 3.2.5 Các biện phỏp hỗ trợ 73 3.3 Mối quan hệ biện pháp điều kiện để thực biện pháp 77 3.4 Khảo nghiệm nhận thức tính hợp lý khả thi biện pháp đề xuất 78 Tiểu kết chuơng 81 K L Ậ K Y 82 Kết luận 82 Khuyến nghị 83 2.1 Đối với Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo 83 2.2 Đối với Đại học Huế 84 2.3 Đối với Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế 84 LỆ A K Ả 85 L A Ữ Ắ hữ viết tắt ghĩa đầy đủ BCH Ban chấp hành BCS Ban cán BGH Ban Giám hiệu CBGD Cán giảng dạy CBQL-GD Cán quản lý - giáo dục CN Công nghệ CNH, HĐH Công nghiệp hố, đại hố CNTT Cơng nghệ thơng tin CSTNCT ĐTTX Cơ sở tiếp nhận chương trình đào tạo từ xa CSVC Cơ sở vật chất DH Dạy học ĐCN Đa chức ĐH Đại học ĐPT Đa phương tiện ĐT Version - Select.Pdf Đào tạoSDK Demo ĐVHT Đơn vị học trình GD Giáo dục GDCT Giáo dục trị GD-ĐT Giáo dục đào tạo GDPT Giáo dục phổ thông GDTC Giáo dục Thể chất GDTH Giáo dục Tiểu học GV Giáo viên HS Học sinh KH-TC Kế hoạch Tài KT-XH Kinh tế - xã hội PPDH Phương pháp dạy học SĐH Sau đại học SV Sinh viên THPT Trung học phổ thông TTGDTX Trung tâm Giáo dục Thường xuyên A Ồ Ả Trang Sơ đồ Sơ đồ trình quản lý giáo dục 16 Sơ đồ Tổ chức máy Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế 31 Sơ đồ Sơ đồ mối quan hệ nhóm biện pháp 77 Bảng 2.1 Quy mô đào tạo Trung tâm Đào tạo Từ xa năm học 2011 - 2012 35 Bảng 2.2 Số lượng SV tốt nghiệp Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế từ năm 1997 đến tháng 12 năm 2011 38 Bảng 2.3 Số lượng nguồn học liệu Trung tâm (đến tháng 02/2010) 41 Bảng 2.4 Đánh giá vai trò giáo trình hoạt động tự học 42 Bảng 2.5 Ảnh hưởng yếu tố cần thiết đến hiệu tự học 43 Bảng 2.6 Đánh giá sinh viên nguồn giáo trình Trung tâm 43 Bảng 2.7 Mức độ Version cần thiết phải có tài liệuSDK tham khảo sách hướng dẫn Demo - Select.Pdf học tập 49 Bảng 2.8 Đánh giá nội dung giáo trình Trung tâm 50 Bảng 3.1 Kết đánh giá tính hợp lý biện pháp 79 Bảng 3.2 Kết đánh giá tính khả thi biện pháp 80 MỞ ẦU LÝ Ề Trên đường cơng nghiệp hố đại hố đất nước xu hội nhập toàn cầu giáo dục đào tạo đóng vai trò đặc biệt ngày Đảng Nhà nước quan tâm Hiện đứng trước nhiệm vụ phải giải tốt toán chất lượng, khơng có hệ thống giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học tụt hậu xa Để bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng u cầu đại hóa đất nước, đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý giáo dục, có tăng cường quản lý nhà trường nói chung, quản lý sở vật chất - kỹ thuật trường học nói riêng Trong xu hội nhập khu vực quốc tế giáo dục đại học, Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế Trung tâm đào tạo từ xa khác đổi nội dung chương trình, phương pháp quy mơ đào tạo, tăng dần quy mô tuyển sinh, đa dạngDemo hóa loại hình- đào tạo TrungSDK tâm ý xây dựng đội ngũ cán Version Select.Pdf quản lý, cán giảng dạy theo hướng chuẩn hóa, đồng hóa, thực chế độ sách cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm tạo thêm động lực dạy học, đồng thời huy động nguồn lực để nâng cấp sở vật chất phục vụ dạy học Trung tâm đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý học liệu người học theo hình thức giáo dục từ xa chủ yếu tự học qua học liệu giáo trình, băng hình, băng tiếng, đĩa CD-ROM, phần mềm vi tính, sử dụng phương tiện nghe nhìn cá nhân, phát thanh, truyền hình, tổ hợp truyền thơng đa phương tiện, mạng Internet… Với phạm vi nghiên cứu đề tài này, tập trung nghiên cứu cơng tác quản lý giáo trình truyền thống sinh viên học tập theo hình thức đào tạo từ xa Đối với giáo dục đại học giai đoạn 2000-2010, với việc đổi mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng đa dạng hóa, chuẩn hóa, đại hóa, cần phải: “Phấn đấu đảm bảo trường có thư viện tốt, thường xuyên cập nhật, có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo cho sinh viên giảng viên,…” [39, tr.30] Báo cáo trị Ban chấp hành Đảng Trung tâm Đào tạo Từ xa Đại học Huế Đại hội Đảng lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015 (tháng 06/2010) khẳng định “Nâng cao lực lãnh đạo Đảng bộ, đổi toàn diện, đưa Trung tâm phát triển bền vững” Thực tế cho thấy việc đổi phương pháp dạy học giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu đào tạo Trung tâm Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế trọng việc đầu tư nâng cấp tăng cường quản lý học liệu phục vụ giảng dạy học tập Học liệu loại sở vật chất, phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động dạy học, đồng thời nguồn tri thức quan trọng giảng viên sinh viên Muốn thay đổi cập nhật chương trình đào tạo, điều kiện tiên phải có kho học liệu chuẩn làm tảng xây dựng chiến lược lâu dài với công tác quản lý học liệu khoa học góp phần nâng cao hiệu tự học sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo Trung tâm Ngày nay, cách mạng khoa học công nghệ giới diễn Demo Select.Pdf mạnh mẽ Với nhữngVersion thành tựu- ngànhSDK khoa học công nghệ cao tác động đến trình thực hoạt động dạy hoạt động học trường đại học nói chung, Trung tâm Đào tạo Từ xa thuộc Đại học Huế nói riêng, nhu cầu cập nhật thông tin ngày cao sinh viên trình biến dạy học thành dạy - tự học Nhưng thực tế năm qua phương thức quản lý học liệu Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế chưa thực phù hợp nhiều bất cập Yêu cầu cấp thiết Trung tâm cần đề biện pháp hữu hiệu việc quản lý học liệu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên Tuy nhiên, Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế chưa có cơng trình nghiên cứu cơng tác quản lý học liệu Vì vậy, chúng tơi chọn nghiên cứu đề tài: “ iện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học tạo Từ xa - ại học Huế” 10 rung tâm Í M Ê ỨU Trên cở sở nghiên cứu lý luận khảo sát thực trạng vấn đề nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý học liệu để phục vụ tốt hoạt động dạy học giáo viên hoạt động tự học sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế K Ể Ố Ợ Ê ỨU - Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế - Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế GIẢ THUY T KHOA H C Công tác quản lý học liệu nội dung quan trọng quản lý Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế Trước thực tế công tác quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu tự học sinh viên giai đoạn Nếu xác lập Demo biện pháp quản lý học liệu có tính khoa học, phù hợp với Version - Select.Pdf SDK điều kiện thực tiễn Trung tâm góp phần nâng cao hiệu tự học sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo Trung tâm NHIỆM V Ê ỨU 5.1 Xây dựng sở lý luận quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý học liệu Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý học liệu Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế Ê ỨU 6.1 hóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích, phân loại, tổng hợp tài liệu lý luận có liên quan đến vấn đề nghiên cứu nhằm xây dựng sở lý luận công tác quản lý học liệu Trung tâm đào tạo từ xa 11 6.2 hóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Bao gồm: 6.2.1 Phương pháp điều tra, phương pháp quan sát, phương pháp vấn nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý học liệu thu thập thêm thơng tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu 6.2.2 Phương pháp chuyên gia nhằm khai thác kinh nghiệm, vốn hiểu biết chuyên gia vấn đề nghiên cứu 6.3 hương pháp thống kê toán học Nhằm xử lý số liệu kết nghiên cứu Ê GIỚI H ỨU 7.1 Giới hạn nghiên cứu: nguồn học liệu Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế 7.2 Phạm vi nghiên cứu: tiến hành nghiên cứu công tác quản lý học liệu Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế 7.3 Thời gian nghiên cứu: từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 06 năm 2012 CẤ Ú L Ậ Ă Luận Demo văn gồmVersion có phần sau: - Select.Pdf SDK PHẦN MỞ ẦU: trình bày số vấn đề chung luận văn PHẦN N I DUNG: gồm chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm đào tạo từ xa - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế - Chương 3: Biện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế PHẦN K T LUẬ DANH M K Y N NGH L ỆU THAM KHẢO PH L C 12 ... Cơ sở lý luận quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm đào tạo từ xa - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế - Chương 3: Biện pháp. .. dựng sở lý luận quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản lý học liệu Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế 5.3 Đề xuất biện pháp quản. .. Đại học Huế - Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế GIẢ THUY T KHOA H C Công tác quản lý học liệu nội dung quan trọng quản lý Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học ở trung tâm đào tạo từ xa đại học huế (tt) , Biện pháp quản lý học liệu phục vụ dạy học ở trung tâm đào tạo từ xa đại học huế (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn