Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật ở các trường tiểu học huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế (tt)

13 41 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHAN THANH TUÂN BI N PHÁP U N HOẠT ĐỘNG DẠ HỌC M N M THU T CÁC TRƯỜNG TI U HỌC HU N HƯ NG TRÀ T NH TH A THI N HUẾ Chuyên ngành: U N GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Demo Version - Select.Pdf SDK U N VĂN THẠC SĨ U N GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN XUÂN BÁCH HUẾ NĂM 2012 ỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu ghi luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Họ tên tác giả Phan Thanh Tuân Demo Version - Select.Pdf SDK ỜI C M N Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: - Khoa Tâm lý Giáo dục trường Đại học Sư phạm Huế thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản lý giáo dục khóa 19 Trường Đại học Sư phạm Huế suốt trình học tập nghiên cứu - TS Trần Xuân Bách, người hướng dẫn khoa học tận tình bảo giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu để hồn thành luận văn - Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hương Trà, cán quản lý, giáo viên học sinh trường tiểu học địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi nhiều trình hình Demo Version - Select.Pdf SDKthành luận văn, cung cấp số liệu tư vấn khoa học trình nghiên cứu - Gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln động viên, khích lệ hết lòng giúp đỡ q trình học tập, nghiên cứu Mặc dù cố gắng hết sức, tác giả tin luận văn khơng tránh khỏi sai sót, mong nhận góp ý chân tình q Thầy, Cơ bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2012 Tác giả luận văn Phan Thanh Tuân MỤC ỤC Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng A M ĐẦU B NỘI DUNG 11 Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học 11 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 11 1.2 Các khái niệm đề tài 13 1.2.1 Quản lý, giáo dục, quản lý giáo dục 13 1.2.2 Hoạt động DH, quản lý HĐDH 14 1.2.3 Thẩm mỹ, giáo dục thẩm mỹ, quản lý giáo dục thẩm mỹ 16 Version - Select.Pdf 1.2.4 MỹDemo thuật, giáo dục mỹ thuật, quản lýSDK giáo dục mỹ thuật 17 1.3 Cơ sở lý luận HĐDH môn mỹ thuật trường tiểu học 18 1.3.1 Vị trí, vai trò DH môn mỹ thuật trường tiểu học 18 1.3.2 Đặc trưng DH môn mỹ thuật trường tiểu học 19 1.3.3 Đặc điểm QTDH môn mỹ thuật trường tiểu học 20 1.3.4 Yêu cầu đổi HĐDH môn mỹ thuật trường tiểu học 24 1.4 uản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học 25 1.4.1 Vai trò, nhiệm vụ, chức Hiệu trưởng 25 1.4.2 Mục tiêu quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học 27 1.4.3 Nội dung quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học 27 Tiểu kết chương 33 Chương 2: Thực trạng quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế 34 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội giáo dục đào tạo huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế 34 2.1.1 Vị trí địa lý 34 2.1.2 Tài nguyên, đất đai cảnh quan thiên nhiên, sinh thái 34 2.1.3 Tình hình kinh tế - xã hội 35 2.2 Thực trạng DH môn mỹ thuật trường tiểu học huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế 37 2.2.1 Thực trạng đội ngũ GV mỹ thuật 37 2.2.2 Thực trạng học sinh học môn mỹ thuật 41 2.2.3 Thực trạng điều kiện hỗ trợ HĐDH môn mỹ thuật 44 2.3 Thực trạng công tác quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế 46 2.3.1 Tình hình đội ngũ Hiệu trưởng 46 2.3.2 Thực trạng quản lý hoạt động dạy môn mỹ thuật GV 46 2.3.3 Thực trạng quản lý hoạt động học môn mỹ thuật HS 54 2.3.4 Thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ HĐDH mỹ thuật 57 2.4 Nhận định đánh giá chung thực trạng quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế 60 2.4.1 Ưu điểm 61 Demo Version - Select.Pdf SDK 2.4.2 Hạn chế, tồn 61 2.4.3 Nguyên nhân 62 Tiểu kết chương 63 Chương 3: Biện pháp quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế 64 3.1 Nguyên tắc xác lập biện pháp 64 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế 64 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 64 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 64 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 65 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 65 3.2 Các biện pháp cụ thể 65 3.2.1 Nhóm biện pháp tác động đến nhận thức CBQL, GV, HS cha mẹ HS 65 3.2.2 Nhóm biện pháp quản lý hoạt động dạy môn mỹ thuật 69 3.2.3 Nhóm biện pháp quản lý hoạt động học mơn mỹ thuật 81 3.2.4 Nhóm biện pháp quản lý điều kiện hỗ trợ HĐDH môn mỹ thuật 85 3.3 Mối quan hệ nhóm biện pháp 89 3.4 Khảo nghiệm nhận thức tính cần thiết khả thi nhóm biện pháp đề xuất 89 Tiểu kết chương 91 C KẾT U N VÀ KHU ẾN NGHỊ 92 TÀI I U THAM KH O 95 PHỤ ỤC Demo Version - Select.Pdf SDK DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa đầy đủ CBQL : Cán quản lý CSVC : Cơ sở vật chất DH : Dạy học GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GV : Giáo viên HĐDH : Hoạt động dạy học HS : Học sinh ND : Nội dung NDDH : Nội dung dạy học QTDH : Quá trình dạy học PP : Phương pháp PPDH : Phương pháp dạy học Demo Version SDKtiện dạy học PTDH - Select.Pdf : Phương TB Trung bình : DANH MỤC CÁC B NG Bảng 2.1 Tổng hợp ý kiến đánh giá lực chuyên môn đội ngũ giáo viên mỹ thuật 38 Bảng 2.2 Tổng hợp ý kiến đánh giá tình hình học tập môn mỹ thuật HS 42 Bảng 2.3 Tổng hợp kết học tập môn mỹ thuật 44 Bảng 2.4 Tổng hợp ý kiến đánh giá CSVC 44 Bảng 2.5 Tổng hợp ý kiến đánh giá PTDH 45 Bảng 2.6 Tổng hợp ý kiến đánh giá nhận thức quan tâm cha mẹ HS môn học mỹ thuật 45 Bảng 2.7 Tổng hợp tình hình đội ngũ Hiệu trưởng 46 Bảng 2.8 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng quản lý việc thực chương trình, kế hoạch DH mơn mỹ thuật 47 Bảng 2.9 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng quản lý việc thực NDDH môn mỹ thuật 47 Bảng 2.10 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng quản lý việc sử dụng bồi dưỡng GV mỹ thuật 48 Demo - Select.Pdf SDK Bảng 2.11 Tổng hợpVersion ý kiến đánh giá Hiệu trưởng quản lý việc soạn chuẩn bị lên lớp GV mỹ thuật 49 Bảng 2.12 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng quản lý hồ sơ chuyên môn GV mỹ thuật 50 Bảng 2.13 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng quản lý lên lớp Giáo viên mỹ thuật 51 Bảng 2.14 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng quản lý việc thực đổi PPDH môn mỹ thuật 52 Bảng 2.15 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng quản lý việc dự phân tích sư phạm dạy môn mỹ thuật 52 Bảng 2.16 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng quản lý việc kiểm tra đánh giá kết học tập môn mỹ thuật 54 Bảng 2.17 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng việc đạo xây dựng kỷ cương, nề nếp học tập môn mỹ thuật cho HS 54 Bảng 2.18 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng việc xây dựng động cơ, thái độ học tập môn mỹ thuật cho HS 55 Bảng 2.19 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng việc theo dõi, giám sát tình hình học tập lớp HS 55 Bảng 2.20 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng việc tổ chức hoạt động học tập ngoại khố gắn liền mơn học mỹ thuật 56 Bảng 2.21 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng quản lý việc phát bồi dưỡng kịp thời HS khiếu phụ đạo HS yếu môn học mỹ thuật 57 Bảng 2.22 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng quản lý CSVC, PTDH môn mỹ thuật 57 Bảng 2.23 Tổng hợp ý kiến đánh giá Hiệu trưởng công tác phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS việc quản lý HĐDH môn mỹ thuật 59 Bảng 3.1 Tổng hợp kết khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi nhóm biện pháp 90 Demo Version - Select.Pdf SDK A M ĐẦU í chọn đề tài Ngày nay, tiến hành cơng nghiệp hố, đại hố đường phát triển tất yếu nước ta để đạt mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Đây xu hướng phát triển nước giới Cơng nghiệp hố, đại hố khơng cơng xây dựng kinh tế mà q trình biến đổi cách mạng sâu sắc với lĩnh vực đời sống xã hội (kinh tế, trị, khoa học người…) nhằm thúc đẩy xã hội phát triển lên trạng thái chất Để q trình cơng nghiệp hố, đại hố thành cơng, ngồi mơi trường trị ổn định, cần phải có nguồn lực cần thiết như: nguồn lực người, vốn tài nguyên thiên nhiên, sở vật chất kỹ thuật Các nguồn lực quan hệ biện chứng với nhau, nguồn lực người đóng vai trò định Tuy nhiên, người phải có lực trí tuệ, có tảng đạo đức, tâm hồn sáng, thể chất cường tráng biết cảm thụ giá trị thẩm mỹ để trở thành lợi tăng trưởng kinh tế, lợi phát triển xã hội bền vững MuốnDemo có đượcVersion nguồn lực- Select.Pdf người này, đòi hỏi nhiệm vụ GD&ĐT hết SDK sức to lớn Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII rõ: “GD&ĐT phải có bước chuyển nhanh chóng chất lượng hiệu đào tạo, đáp ứng yêu cầu đất nước Thực nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho nghiệp xây dựng phát triển đất nước” [13] Để thực tốt nhiệm vụ mình, GD&ĐT cần phải tập trung quan tâm đến chất lượng, hiệu giáo dục tất bậc học hệ thống giáo dục quốc dân Nhưng đó, đặc biệt trọng đến chất lượng, hiệu giáo dục bậc tiểu học Bởi vì, bậc tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân Luật giáo dục năm 2005 xác định rõ mục tiêu giáo dục tiểu học là: “…nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học trung học sở” [24] 10 Mục tiêu giáo dục tiểu học đạt phụ thuộc vào chất lượng dạy GV chất lượng học HS Chất lượng dạy GV chất lượng học HS lại phụ thuộc nhiều yếu tố, yếu tố quan trọng cơng tác tổ chức, đạo thực HĐDH người Hiệu trưởng Trong q trình tổ chức, đạo HĐDH, đòi hỏi người Hiệu trưởng cần phải quan tâm đến tất môn học, không đề cao, coi trọng vai trò HĐDH mơn xem nhẹ, bng lỏng HĐDH mơn khác Vì, mơn học có vị trí, vai trò riêng góp phần quan trọng cho việc thực mục tiêu giáo dục tiểu học Mỹ thuật môn DH bắt buộc bậc tiểu học HĐDH môn mỹ thuật bậc tiểu học tác động sâu sắc đến trí tuệ, tình cảm đạo đức, hình thành nét đẹp hành vi, thói quen kỹ sáng tạo HS, góp phần tích cực cho việc thực phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Bộ GD&ĐT phát động Với tầm quan trọng này, đòi hỏi người Hiệu trưởng, GV giảng dạy môn mỹ thuật bậc tiểu học cần phải trọng đến chất lượng, hiệu HĐDH môn mỹ thuật Thực tế từ năm 2008 đến nay, HĐDH môn mỹ thuật trường tiểu học địa bàn huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế có chuyển biến tích cực, Demo Version - Select.Pdf SDK chất lượng, hiệu DH bước nâng lên Tuy nhiên, HĐDH môn mỹ thuật trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế tồn hạn chế sau: - Đối với GV: thực chương trình, NDDH chưa đảm bảo yêu cầu, việc sử dụng PP, PTDH chưa tốt; công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập HS chưa sát với tiêu chí mục tiêu giáo dục; chuẩn bị hồ sơ sổ sách dạy trước lên lớp, lên lớp chưa chu đáo, thiếu thường xuyên; tổ chức thực đổi PPDH chưa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo HS; sinh hoạt tổ chuyên môn, nghiệp vụ nặng hình thức, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu ngành - Đối với HS: việc thực nề nếp, kỷ cương học tập chưa ổn định; động cơ, thái độ học tập chưa cao; chuẩn bị nhà đồ dùng học tập trước đến lớp qua loa, sơ sài; hoạt động học tập lớp thiếu chủ động, thiếu sáng tạo; hoạt động học tập ngoại khoá để hỗ trợ cho HĐDH mơn mỹ thuật tổ chức thực hiện; việc bồi dưỡng HS khiếu HS yếu môn mỹ thuật 11 chưa quan tâm mức - Các điều kiện hỗ trợ HĐDH như: CSVC, PTDH mơn mỹ thuật thiếu, yếu không đồng bộ; phối, kết hợp với Ban đại diện cha mẹ HS chưa chặt chẽ Nguyên nhân chủ yếu hạn chế trên, công tác quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng chưa thật trọng, chí đơi lúc xem nhẹ, lúng túng trình đạo tổ chức thực Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế” Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận khảo sát, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng, nhằm nâng cao chất lượng DH môn mỹ thuật trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý người Hiệu trưởng trường tiểu học Demo Version - Select.Pdf SDK 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Giả thuyết khoa học Nếu Hiệu trưởng trường tiểu học đề xuất thực thi đồng biện pháp quản lý HĐDH môn mỹ thuật như: nâng cao nhận thức cho CBQL, đội ngũ GV, HS cha mẹ HS mơn mỹ thuật; quản lý có hiệu hoạt động dạy GV, hoạt động học HS điều kiện hỗ trợ HĐDH khác nâng cao hiệu DH mơn mỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận công tác quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng DH quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 12 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: sử dụng PP phân tích; tổng hợp; phân loại tài liệu nhằm xây dựng sở lý luận quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: PP điều tra an két; nghiên cứu sản phẩm; quan sát; tổng kết kinh nghiệm; lấy ý kiến chuyên gia nhằm khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý HĐDH mơn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 6.3 Phương pháp thống kê toán học: nhằm xử lý kết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu 28 trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Cấu trúc luận văn Luận văn gồm phần: - Mở đầu - Nội dung: gồm chương Demo Version - Select.Pdf SDK Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Biện pháp quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Kết luận khuyến nghị 13 ... trưởng trường tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Biện pháp quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường. .. tỉnh Thừa Thiên Huế 12 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận:... cứu sở lý luận công tác quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng DH quản lý HĐDH môn mỹ thuật Hiệu trưởng trường tiểu học huyện Hương Trà, tỉnh Thừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật ở các trường tiểu học huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế (tt) , Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn mỹ thuật ở các trường tiểu học huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn