Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình (tt)

11 53 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VÕ PHƯỚC NAM BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÃ HỘI HĨA GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Demo Version - Select.Pdf SDK Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học PGS.TS TRẦN VĨNH TƯỜNG HUẾ, NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Demo Version - Select.Pdf SDK Vừ Phc Nam Lời cảm ơn Với tình cảm chân thành trân trọng nhất, xin bày tỏ lòng biết ơn niềm tri ân sâu sắc đến: Ban giám đốc Đại học Huế, Ban đào tạo Sau Đại học Đại học Huế; Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học sư phạm Huế tạo điều kiện thuận lợi cho học tập hoàn thành kế hoạch khóa học thực thành công luận văn tốt nghiệp Quý thầy cô giáo, cán nhân viên tham gia giảng dạy, quản lý giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt thầy giáo PGS.TS Trần Vĩnh Tường, người thầy, người hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ, bảo, hướng dẫn hoàn thành việc nghiên cứu đề tài luận văn Lãnh đạo, cán chuyên viên Sở GD&ĐT Quảng Bình; Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN hun LƯ Thđy; Héi khun häc,- Héi cùu gi¸oSDK chøc, Phòng GD&ĐT Lệ Demo Version Select.Pdf Thủy tạo ®iỊu kiƯn vỊ thêi gian, kinh phÝ, cung cÊp sè liƯu, cø liƯu thùc tiƠn, t­ vÊn khoa häc gióp đỡ hoàn thành khóa học luận văn Hiệu trưởng, cán giáo viên, nhân viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THCS địa bàn huyện Lệ Thủy tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ khảo sát thực tiễn trình nghiên cứu Gia đình, bạn bè đồng nghiệp quan tâm, động viên, khuyến khích tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Mặc dù cố gắng, thời gian nghiên cứu khả hạn chế nên luận văn tránh khỏi hạn chế sai sót, mong dẫn, góp ý chân tình quý thầy cô giáo quý vị độc giả, Lệ Thủy, tháng năm 2012 Tác giả luận văn Võ Phước Nam MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục sơ đồ, bảng biểu MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Demo Version - Select.Pdf SDK Cấu trúc luận văn NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CƠNG TÁC XÃ HỘI HĨA GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÃ HỘI HĨA GIÁO DỤC Ở TRƯỞNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 11 1.3 Vị trí, vai trò, nhiệm vụ giáo dục trung học sở 20 1.4 Công tác xã hội hóa giáo dục trường trung học sở 21 1.5 Hiệu trưởng trường THCS với việc quản lý công tác XHHGD 30 * Tiểu kết chương 36 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÃ HỘI HĨA GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 37 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 37 2.2 Thực trạng cơng tác xã hội hóa giáo dục trường trung học sở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 45 2.3 Thực trạng quản lý công tác XHHGD hiệu trưởng trường THCS huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 52 2.4 Đánh giá chung 58 * Tiểu kết chương 62 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÃ HỘI HĨA GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 63 3.1 Những sở xác lập biện pháp 63 Demo Version - Select.Pdf 3.2 Một số biện pháp quản lý công tácSDK XHHGD hiệu trưởng trường THCS huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 68 3.3 Mối quan hệ biện pháp 90 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 91 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 Kết luận 94 Khuyến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung CBQL Cán quản lý CMHS Cha mẹ học sinh CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CNTT Cơng nghệ thơng tin CP Chính phủ CQG Chuẩn quốc gia CSVC Cơ sở vật chất GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục Đào tạo HĐGD Hội đồng giáo dục HĐND Hội đồng nhân dân Demo Version - Select.PdfKếSDK KHH hoạch hóa KT-XH Kinh tế - Xã hội LLXH Lực lượng xã hội QLGD Quản lý giáo dục TBDH Thiết bị dạy học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TW Trung ương UBND Ủy ban nhân dân UBMTTQVN Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam XHCN Xã hội chủ nghĩa XHH Xã hội hóa XHHGD Xã hội hóa giáo dục DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 3.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Bảng 2.17 Bảng 2.18 Bảng 2.19 Bảng 2.20 Bảng 2.21 Bảng 2.22 Bảng 2.23 Bảng 2.24 Bảng 2.25 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Biểu thị khái niệm xã hội hóa giáo dục 17 Vị trí trường THCS hệ thống giáo dục quốc dân 20 Mối quan hệ biện pháp 91 Quy mô trường lớp, số lượng học sinh từ mầm non đến THCS năm năm học 2006-2007 đến 2010-2011 P14 Chất lượng giáo dục bậc phổ thông qua năm học 40 Số giáo viên dự thi đạt danh hiệu GVDG qua năm 41 Số liệu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia sau năm 41 Số liệu học sinh THCS qua năm P15 Kết chất lượng giáo dục THCS qua hàng năm 42 Về trình độ giáo viên THCS 43 Danh sách trường đạt chuẩn quốc gia qua năm 43 Nhận thức tầm quan trọng XHHGD THCS 47 Nhận thức nội dung công tác XHHGD THCS P16 Nhận thức mục tiêu lợi ích XHHGD THCS 48 Mức độ tham gia LLXH vào hoạt động XHHGD THCS 49 Đánh giá thực trạng việc thực nhiệm vụ XHHGD THCS P17 Kết điều tra việc tổ chức Đại hội giáo dục cấp 50 Kết điều tra hoạt động Hội đồng giáo dục 51 Demo Version - Select.Pdf SDK Thực trạng tình hình hoạt động Ban đại diện CMHS 52 Kết điều tra mức độ tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức vai trò XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Lệ Thủy 52 Thực trạng kế hoạch hóa cơng tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Lệ Thủy 53 Thực trạng việc tổ chức thực công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Lệ Thủy 54 Thực trạng việc huy động, tổ chức lực lượng xã hội tham gia công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Lệ Thủy 54 Thực trạng đạo, giám sát việc thực công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Lệ Thủy 55 Thực trạng huy động nguồn lực cho công tác xã hội hóa giáo dục hiệu trưởng trường THCS huyện Lệ Thủy 55 Thực trạng quản lý nâng cao chất lượng giáo dục hiệu trưởng trường THCS huyện Lệ Thủy 56 Thực trạng phát huy vai trò ảnh hưởng trường THCS huyện Lệ Thủy xã hội 57 Kết điều tra thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Lệ Thủy 58 Kết trưng cầu ý kiến tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 92 Tính tương quan tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 93 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, đòi hỏi phải đào tạo nguồn nhân lực lớn có chất lượng cao Vì vậy, phải phát triển mạnh mẽ quy mô giáo dục- đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày cao nhân dân Trong điều kiện đó, Nhà nước chưa đủ sức khơng thể bao cấp tồn nghiệp phát triển giáo dục xã hội hóa giáo dục phương thức để phát triển giáo dục Xã hội hóa giáo dục (XHHGD) chủ trương lớn, có tầm chiến lược Đảng Nhà nước, tạo động lực phát huy nguồn lực để phát triển giáo dục chất lượng cao sở có tham gia toàn xã hội; phương thức để thực chủ trương người dân có hội học tập Nghị Trung ương (khóa VII), Nghị Trung ương (khóa VIII), Thơng báo 242/TB-TW kết luận Bộ Chính trị (khóa X) tiếp tục thực Nghị Version - Select.Pdf SDK Trung ương Demo khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 xác định đường lối, chủ trương, định hướng cho việc thực XHHGD; Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: “Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, coi giáo dục nghiệp toàn dân giải pháp quan trọng để tiếp tục phát triển giáo dục” “Hồn thiện chế, sách xã hội hoá giáo dục, đào tạo ba phương diện: động viên nguồn lực xã hội; phát huy vai trò giám sát cộng đồng; khuyến khích hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để người dân học tập suốt đời” [13, tr.18] Luật Giáo dục (Điều 12) quy định: “Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập nghiệp nhà nước tồn dân Nhà nước giữ vai trò chủ đạo nghiệp giáo dục; thực đa dạng hóa loại hình trường hình thức giáo dục; huy động tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển nghiệp giáo dục Mọi tổ chức, gia đình cơng dân có trách nhiệm chăm lo nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực mục tiêu giáo dục, xây dựng mơi trường giáo dục lành mạnh an tồn”[31, tr 4] Chủ trương XHHGD xuất phát từ quan điểm coi giáo dục nghiệp Đảng, Nhà nước nhân dân XHHGD mặt không làm giảm nhẹ trách nhiệm đầu tư nhà nước cho giáo dục đào tạo, mặt khác Nhà nước huy động thêm nguồn đầu tư khác để tăng tỷ lệ đầu tư tài cho giáo dục đào tạo, đồng thời Nhà nước quản lý tốt để hiệu đầu tư nguồn ngồi ngân sách ngày cao Chính phủ ban hành văn sách khuyến khích đẩy mạnh công tác XHHGD lĩnh vực xã hội khác, là: Nghị số 90/CP ngày 21 tháng năm 1997; Nghị số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng năm 2005; Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 1999 Lâu nay, đặc biệt kể từ đất nước thực đổi tồn diện, cơng tác XHHGD ln cấp ủy Đảng, quyền quan tâm, đề nhiều giải pháp triển khai thực nhiều hình thức đa dạng phong phú Huyện ủy, HĐND UBND huyện Lệ Thủy ban hành nhiều nghị quyết, nhiều văn quan trọng triển khai công tác XHHGD Tuy nhiên, công tác XHHGD gặp khơng khó khăn, trở ngại Trước đây, có thời gian dài sống chế Nhà nước bao cấp mặt Cơ chế tạo tâm lý thụ động, trơng chờ, ỷ lại vào Nhà nước Khơng người quan Demo Version - Select.Pdf SDKtiền nhân dân; số nơi niệm: Nội dung XHHGD huy động quan niệm XHHGD để dân lo chính, việc đầu tư nguồn lực cho giáo dục phát triển chưa quan tâm mức Thực tế cho thấy rằng, năm qua, công tác XHHGD địa bàn huyện Lệ Thủy nói chung cấp THCS nói riêng đạt kết định Song, nhiều bất cập, hạn chế; có cơng tác quản lý hiệu trưởng trường THCS Vì vậy, với việc tăng cường đầu tư cho giáo dục từ nguồn ngân sách Nhà nước, cần làm tốt công tác XHHGD nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện vững nghiệp giáo dục, thể quan điểm Đảng “Coi giáo dục - đào tạo quốc sách hàng đầu” XHHGD công tác quan trọng để phát triển nghiệp giáo dục đào tạo, nên năm qua nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu triển khai nhiều phương diện khác Tuy vậy, quản lý công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đến chưa nghiên cứu cách tồn diện, có hệ thống Thực quan điểm Đảng Nhà nước công tác XHHGD nhằm phát triển nhanh bền vững nghiệp giáo dục địa bàn huyện, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát huy tối đa nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục THCS huyện nhà, mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài “Biện pháp quản lý cơng tác Xã hội hóa giáo dục Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu lý luận quản lý công tác XHHGD khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS địa bàn nghiên cứu, đề xuất biện pháp quản lý Hiệu trưởng nhằm tăng cường hiệu công tác XHHGD trường THCS huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý Hiệu trưởng trường THCS 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS - Select.Pdf SDK địa bàn Demo huyện LệVersion Thủy, Quảng Bình GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Công tác XHHGD trường THCS huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thời gian qua đạt kết định, song nhiều tồn tại, hạn chế, hiệu chưa cao Nếu khảo sát, đánh giá thực trạng, từ đề xuất hệ thống biện pháp quản lý phù hợp, khả thi của Hiệu trưởng cơng tác nâng cao hiệu công tác XHHGD trường THCS địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Hệ thống hóa vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu; 5.2 Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý cơng tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý công tác XHHGD Hiệu trưởng trường THCS huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 10 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp; phân loại; hệ thống hóa tài liệu, văn Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, tỉnh Quảng Bình, huyện Lệ Thủy nhằm xây dựng sở lý luận đề tài nghiên cứu 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra Anket, vấn, trao đổi nhằm khảo sát thực trạng, thu thập thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu; - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn (dựa số liệu thống kê, báo cáo tổng kết Bộ, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT ngành liên quan), phương pháp chuyên gia, nhằm thu thập thông tin làm sáng tỏ sở thực tiễn việc đề xuất biện pháp 6.3 Phương pháp thống kê toán học Nhằm xử lý kết nghiên cứu PHẠM VI NGHIÊN CỨU 7.1 Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý công tác XHHGD Version - Select.Pdf Hiệu trưởng Demo trường THCS huyện Lệ Thủy SDK giai đoạn nay; 7.2 Giới hạn khách thể khảo sát, điều tra: - Đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền huyện, xã, thị trấn: 20 người; - Cán quản lý giáo dục Phòng GD&ĐT trường THCS: 63 người; - Giáo viên THCS trực tiếp giảng dạy: 72 người; - Ban đại diện cha mẹ học sinh THCS lực lượng xã hội khác: 95 người; CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn có chương: - Chương Cơ sở lý luận cơng tác xã hội hóa giáo dục quản lý cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Trung học sở - Chương Thực trạng quản lý cơng tác xã hội hóa giáo dục Hiệu trưởng trường Trung học sở địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Chương Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 11 ... Chương Cơ sở lý luận cơng tác xã hội hóa giáo dục quản lý cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Trung học sở - Chương Thực trạng quản lý cơng tác xã hội hóa giáo dục Hiệu trưởng trường Trung học sở. .. TRẠNG QUẢN LÝ CƠNG TÁC XÃ HỘI HĨA GIÁO DỤC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 37 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo huyện Lệ Thủy,. .. trường Trung học sở địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - Chương Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục Hiệu trưởng trường Trung học sở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình (tt) , Biện pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình (tt)

Từ khóa liên quan