Biện pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại các trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, tỉnh quảng trị (tt)

12 48 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:12

 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TẠI CÁC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ huyên ngành: uản lý giáo dục Demo Version - Select.Pdf SDK ã số: 60.14.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC gười hướng dẫn khoa học: , Ă 2012 L Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, đồng tác giả cho phép sử dụng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả guyễn ũ Demo Version - Select.Pdf SDK uang Lời cảm ơn Với tình cảm chân thành, Tôi xin cảm ơn: - Trường Đại học Sư phạm Huế, Phòng Đào tạo Sau đại học - Quý thầy cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục - Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị - Ban Giám đốc, quý Thầy cô giáo Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, tỉnh Quảng Trị Trong trình học tập nghiên cứu luận văn, tác giả luận văn nhận giúp đỡ ủng hộ nhiều tập thể cá nhân tạo điều kiện thuận lợi vật chất lẫn Version Select.Pdf SDKthông tin, số liệu, tài tinh thần,Demo cung cấp -cho tơi liệu ý kiến đóng góp quý báu cho luận văn; bậc cha mẹ học sinh, em học sinh đóng góp ý kiến chân tình nhằm đem lại ý nghĩa thực tiễn khoa học cho luận văn Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phan Minh Tiến, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả việc định hướng nội dung đề tài, phương pháp nghiên cứu khoa học thường xuyên quan tâm giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Huế, tháng năm 2012 ác giả luận văn guyễn ũ uang iii L Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục Danh mục ký hiệu chữ viết tắt Danh mục bảng biểu, sơ đồ Ở Ầ Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc luận văn hư ng DemoỞVersion L L - Select.Pdf SDK L Â K -HN 10 1.1 KHÁI QUÁT LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 10 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 11 1.2.1 Hướng nghiệp 11 1.2.2 Giáo dục hướng nghiệp 13 1.2.3 Quản lý 14 1.2.4 Quản lý giáo dục 16 1.2.5 Quản lý nhà trường 17 1.2.6 Quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp 18 1.3 LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC GDHN CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 18 1.3.1 Ý nghĩa công tác giáo dục hướng nghiệp 18 1.3.2 Mục tiêu công tác giáo dục hướng nghiệp 19 1.3.3 Nội dung, đường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông 19 1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác GDHN cho học sịnh phổ thông 23 1.4 TRUNG TÂM KTTH-HN VÀ VẤN ĐỀ GDHN CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 26 1.4.1 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Trung tâm KTTH-HN công tác GDHN cho học sinh phổ thông 26 1.4.2 Đặc trưng công tác GDHN cho HS PT Trung tâm KTTH-HN 27 1.5 NỘI DUNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDHN CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG CỦA TRUNG TÂM KTTH-HN 29 1.5.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động GDHN 29 1.5.2 Quản lí nội dung, chương trình giáo dục hướng nghiệp 29 1.5.3 Quản lí phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp 31 1.5.4 Quản lí hoạt động GDHN giáo viên lực lượng giáo dục khác 33 1.5.5 Quản lí hoạt động học hướng nghiệp học sinh 33 1.5.6 Quản lí điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp 34 Tiểu kết chương 35 hư ng Ự L Â K , Ỉ Ị 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI, GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ 36 2.1.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội 36 2.1.2 Khái quát tình hình giáo dục-đào tạo 38 2.2 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC TT KTTH-HN, TỈNH QUẢNG TRỊ 40 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TẠI CÁC TRUNG TÂM KTTH-HN 42 Demo Version - Select.Pdf SDKdục hướng nghiệp cho học 2.3.1 Thuận lợi, khó khăn cơng tác giáo sinh phổ thơng Trung tâm KTTH-HN 42 2.3.2 Thực trạng tổ chức hoạt động GDHN cho HS PT 43 2.3.3 Thực trạng điều kiện h trợ hoạt động giáo dục hướng nghiệp 47 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDHN CHO HỌC SINH PT TẠI CÁC TT KTTH-HN 50 2.4.1 Nhận thức lực lượng giáo dục Trung tâm công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh 50 2.4.2 Thực trạng quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh TT KTTH-HN 52 2.4.3 Thực trạng phối hợp Trung tâm với lực lượng xã hội khác công tác GDHN 58 2.4.4 Thực trạng tổ chức điều kiện h trợ công tác GDHN cho học sinh 59 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG 60 2.5.1 Những ưu điểm 60 2.5.2 Những tồn 61 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 62 Tiểu kết chương 63 hư ng L Ở Â K - , Ỉ Ị 64 3.1 CƠ S XÁC LẬP BIỆN PHÁP 64 3.1.1 Chủ trương Đảng, Nhà nước giáo dục hướng nghiệp 64 3.1.2 Định hướng phát triển công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Trung tâm KTTH-HN, tỉnh Quảng Trị 66 3.1.3 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 66 3.2 CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ 67 3.2.1 Tác động nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS lực lượng giáo dục vai trò công tác GDHN cho HS PT 67 3.2.2 Xây dựng chế quản lý môi trường pháp lý cho công tác GDHN 71 3.2.3 Tăng cường cơng tác kế hoạch hóa hoạt động GDHN 72 3.2.4 Tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy GV hoạt động học tập HS GDHN 74 3.2.5 Tăng cường công tác tổ chức, đạo, giám sát, kiểm tra đánh giá công tác GDHN 76 3.2.6 Cải tiến nội dung, đổi phương pháp hình thức hoạt động GDHN 77 3.2.7 Xây dựng bồi dưỡng đội ng CBQL, GV thực công tác GDHN 80 3.2.8 Nâng cao hiệu công tác phối hợp Trung tâm với trường phổ thông hoạt động GDHN cho học sinh 81 3.2.9 Đẩy mạnh xã hội hóa cơng tác GDHN 83 Version SDK 3.2.1 TổDemo chức điều kiện- Select.Pdf h trợ hoạt động GDHN 83 3.3 M I QUAN HỆ GI A CÁC BIỆN PHÁP 87 3.4 KHẢO NGHIỆM NHẬN THỨC VỀ T NH KHẢ THI, T NH C N THIẾT, CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT 88 3.4.1 Mục đích 88 3.4.2 Cách tiến hành kết 88 Tiểu kết chương 91 K L K Ị 92 KẾT LUẬN 92 1.1 Về mặt lý luận 92 1.2 Về mặt thực tiễn 92 1.3 Các biện pháp đề xuất 93 KHUYẾN NGHỊ 94 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 94 2.2 Đối với UBND tỉnh Quảng Trị 94 2.3 Đối với Sở GD-ĐT Quảng Trị 94 2.4 Đối với trường THPT, THCS, Phòng GD-ĐT 95 L K 96 L Ữ Ắ hữ viết tắt ghĩa đầy đủ BGĐ Ban giám đốc CBQL Cán quản lý CMHS Cha mẹ học sinh CĐ Cao đ ng CNH, HĐH Cơng nghiệp hố, đại hóa CNTT Cơng nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất DN Dạy nghề DNPT Dạy nghề phổ thông ĐH Đại học GD Giáo dục GDHN Giáo dục hướng nghiệp GD-ĐT Giáo dục Đào tạo GĐ Giám đốc GV Giáo viên HN Hướng Nghiệp HS Học sinh KHCN Khoa học công nghệ KHKT Khoa học kỹSDK thuật Demo Version - Select.Pdf KTTH-HN Kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp KT-XH Kinh tế- xã hội NPT Nghề phổ thông NXB Nhà xuất PT Phổ thông PPDH Phương pháp dạy học PTDH Phương tiện dạy học QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục SL Số lượng TCCN Trung cấp chuyên nghiệp THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TB Trung bình TS Tổng số TT Trung tâm TT KTTH-HN Trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp TVHN Tư vấn hướng nghiệp UBND Uỷ ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa Ể Ồ Trang Bảng 2.1 Danh sách, địa điểm Trung tâm KTTH-HN tỉnh Quảng Trị 40 Bảng 2.2 Số lượng HS học nghề PT từ năm Bảng 2.3 Số lượng HS PT GDHN từ năm Bảng 2.4 Khảo sát đội ng CBQL-GV TT KTTH-HN 48 Bảng 2.5 Đánh giá thực trạng sở vật chất-thiết bị 49 9-2011 41 9-2011 46 Bảng 2.6 Nhận thức công tác GDHN 50 Bảng 2.7 Quản lý việc xây dựng kế hoạch hoạt động GDHN 52 Bảng 2.8 Đánh giá quản lý hoạt động giảng dạy GV 53 Bảng 2.9 Đánh giá quản lý hoạt động học tập HS 54 Bảng 2.10 Công tác đạo, giám sát hoạt động GDHN 55 Bảng 2.11 Tình hình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn CBQL, GV công tác GDHN 57 Demo Version - Select.Pdf SDK Bảng 2.12 Đánh giá quản lý CSVC-TBDH 59 Bảng 3.1 Kết việc thực hiện, hiệu biện pháp 88 Bảng 3.2 Kết tính khả thi biện pháp 89 Bảng 3.3 Kết tính cần thiết biện pháp 90 Sơ đồ 1.1 Về mơ hình quản lí 15 Ở Ầ L Văn kiện Đại hội lần thứ IX Đảng kh ng định “Coi trọng công tác hướng nghiệp (HN) phân luồng học sinh (HS) trung học, chuẩn bị cho niên vào lao động nghề nghiệp phù hợp với chuyển dịch cấu kinh tế nước địa phương” [8 Nhưng thực tế công tác giáo dục hướng nghiệp (GDHN) cho học sinh phổ thông (HS PT) tồn nhiều vấn đề bất cập Nền kinh tế thị trường ngày phát triển, đòi hỏi cơng tác HN phải có thay đổi lý luận thực hành, nhằm tạo cấu lao động hợp lý, nguồn lực người có chất lượng cao Hiện nay, nhiều nội dung Quyết định 126/CP ngày 19/3/1981 Chính phủ “về công tác HN trường phổ thông (PT) việc s dụng HS cấp trung học sở (THCS) trung học phổ thông (THPT) tốt nghiệp trường”, khơng phù hợp Vấn đề đặt cần phải nghiên cứu công tác HN cho học HS PT điều kiện Demo - Select.Pdf SDK Văn kiện ĐạiVersion hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam kh ng định: “Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao yếu tố định phát triển nhanh, bền vững đất nước Đổi bản, toàn diện giáo dục (GD) theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa…” [10] Đẩy mạnh đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Xây dựng môi trường GD lành mạnh Thực phương châm học đôi với hành, GD kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội Coi trọng công tác HN phân luồng HS trung học, chuẩn bị cho thanh, thiếu niên vào lao động nghề nghiệp phù hợp với dịch chuyển cấu kinh tế nước địa phương, đồng thời góp phần định hướng nghề nghiệp cho HS trước vào đời nhiệm vụ quan trọng, cấp bách GD PT nước ta Để đáp ứng nhu cầu đó, GDHN cho HS PT quan trọng nhằm giúp em hiểu vấn đề hệ thống nghề nghiệp, việc làm xã hội, có lực phân tích lựa chọn, định hướng nghề nghiệp, có kỹ lao động cần thiết để thực việc lựa chọn nghề nghiệp, việc chuyển dịch nghề nghiệp cần Trong năm gần đây, thực Nghị Quốc hội khoá X; Chiến lược phát triển GD giai đoạn 1-2 ; Văn kiện đại hội IX, đại hội X, đại hội XI Đảng; Nghị Đại hội XIV tỉnh Đảng bộ, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Trị nhấn mạnh việc đổi chương trình sách giáo khoa PT Vấn đề dạy học công nghệ GDHN nhiều trường PT trọng, nhiên công tác HN cho HS PT chưa cấp quản lý (QL) quan tâm mức Tâm lý học để thi, học để làm thầy khơng thích làm thợ HS có ảnh hưởng lớn đến định hướng nghề nghiệp tương lai HS trường, làm cho chủ trương phân luồng HS PT khó thực được, dẫn tới cân đối cấu đào tạo tất yếu dẫn tới cân đối cấu nguồn nhân lực Thực tế cho thấy, công tác HN cho HS PT GD-ĐT Quảng Trị Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (TT KTTH-HN) đảm nhận, hạn chế về: sở vật chất - thiết bị dạy học (CSVC-TBDH), chế phối hợp Trung tâm (TT) với trường PT, đội ng cán quản lý Demo Version - Select.Pdf (CBQL), giáo viên (GV), quan tâm gia SDK đình xã hội, đó, cơng tác HN triển khai hiệu đạt chưa cao Vì vậy, vấn đề cần thiết phải có nghiên cứu khoa học làm sáng tỏ sở lý luận tìm hiểu thực trạng cơng tác HN cho HS PT Từ đó, xác lập luận khoa học biện pháp QL hữu hiệu giúp TT KTTHHN tỉnh Quảng Trị làm tốt vai trò cơng tác HN cho HS PT, nhằm giúp HS có lựa chọn đắn nghề nghiệp Với lý trên, nghiên cứu đề tài: “Biện pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, tỉnh Quảng Trị” Í Ê Ứ Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề xuất biện pháp QL nhằm nâng cao hiệu công tác GDHN cho HS PT TT KTTH-HN tỉnh Quảng Trị 10 K Ể Ố Ợ Ê Ứ 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác GDHN TT KTTH-HN 3.2 ối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý công tác GDHN cho HS PT TT KTTH-HN, tỉnh Quảng Trị K Chất lượng hiệu công tác GDHN phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: CSVC - TBDH, chế phối hợp TT với trường PT, đội ng chuyên trách HN, quan tâm gia đình xã hội, Nếu đề xuất thực đồng biện pháp QL khoa học nhằm đẩy mạnh công tác GDHN TT KTTH-HN, phù hợp với điều kiện có TT nâng cao chất lượng hiệu công tác GDHN cho HS PT Ê Ứ 5.1 Nghiên cứu sở lý luận công tác GDHN cho HS PT 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng QL công tác GDHN TT KTTH-HN tỉnh Quảng Trị Demo Version - Select.Pdf SDK 5.3 Đề xuất biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh công tác HN cho HS PT TT KTTH-HN, tỉnh Quảng Trị Ê Ứ Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu, đề tài s dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 6.1 hóm phư ng pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái qt hóa, hệ thống hóa tài liệu văn bản…, nhằm xây dựng sở lý luận đề tài nghiên cứu 6.2 hóm phư ng pháp nghiên cứu thực tiễn - S dụng phương pháp: Quan sát, điều tra, phóng vấn, trò chuyện,… nhằm khảo sát, đánh giá thực trạng, xây dựng sở thực tiễn cho việc đề xuất biện pháp - S dụng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia nhằm khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 11 - S dụng phương pháp tổng kết kinh nghiệm nhằm thu thập thơng tin h trợ cho q trình nghiên cứu 6.3 hư ng pháp thống kê toán học S dụng phương pháp thống kê toán học để x lý kết nghiên cứu Ê Ứ Đề tài nghiên cứu hoạt động QL công tác GDHN cho HS PT TT KTTH-HN, tỉnh Quảng Trị, bao gồm TT: TT KTTH-HN tỉnh, thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh, Hải Lăng, Đakrông, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hướng Hố, Sơng Hiếu Ấ Ú L Ă đầu ội dung: gồm chương Chương Cơ sở lý luận quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Chương Thực trạng quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp, Demotỉnh Version - Select.Pdf SDK Quảng Trị Chương Biện pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp, tỉnh Quảng Trị Kết luận khuyến nghị ài liệu tham khảo hụ lục 12 ... luận quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp Chương Thực trạng quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Trung. .. Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp, Demotỉnh Version - Select.Pdf SDK Quảng Trị Chương Biện pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp, tỉnh Quảng. .. chọn đắn nghề nghiệp Với lý trên, nghiên cứu đề tài: Biện pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, tỉnh Quảng Trị Í Ê Ứ Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại các trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, tỉnh quảng trị (tt) , Biện pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại các trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, tỉnh quảng trị (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn