Quản lý tài sản công các cơ sở giáo dục đại học công lập ở việt nam (tt)

26 37 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 14:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  ĐÀO THỊ HƯƠNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2019 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Tiến Hanh TS Chu Thị Thủy Chung Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện Học viện Tài Vào hồi … … ngày … tháng … năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Cơ sở GDĐH công lập sở GDĐH nhà nước (trung ương địa phương) đầu tư kinh phí sở vật chất (đất đai, nhà cửa) hoạt động chủ yếu kinh phí từ nguồn tài cơng khoản đóng góp phi vụ lợi Để có sở thực hoạt động mình, sở GDĐH công lập ban đầu trang bị TSC Việc quản lý tốt TSC sở GDĐH công lập đảm bảo việc thực tốt chức năng, nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho sở GDĐH cơng lập Do TSC hình thành chủ yếu từ nguồn chi tiêu công, việc sử dụng tiết kiệm, chống thất lãng phí trách nhiệm, nghĩa vụ quan quản lý thân sở GDĐH công lập Xuất phát từ lý nêu trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài:“Quản lý TSC sở GDĐH công lập Việt Nam” làm chủ đề nghiên cứu luận án tiến sĩ Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án Với vai trò quan trọng ngày khẳng định TSC quốc gia quan, tổ chức, đơn vị, thấy năm gần nghiên cứu TSC quản lý TSC xuất ngày nhiều Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án nước nước dạng báo, luận án, luận văn, giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học tác giả tổng hợp, phân tích làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn bàn luận khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu luận án Dưới nhiều góc độ khác nhau, nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án nghiên cứu tìm hiểu phân tích tiếp cận góc độ đa dạng, giải tương đối nhiều vấn đề liên quan đến TSC quản lý TSC Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu cấp độ luận án tiến sĩ nghiên cứu chuyên sâu quản lý TSC, đặc biệt quản lý TSC sở GDĐH công lập mà dừng lại ĐVSN công lập lại vào chi tiết sở GDĐH công lập chưa tự chủ phận khối ĐVSN cơng lập, đồng thời giữ vai trò quan trọng nghiệp phát triển văn hóa – xã hội quốc gia Hơn nữa, theo thời gian, chế quản lý việc tổ chức thực quản lý TSC sở GDĐH cơng lập có thay đổi Đây khoảng trống nghiên cứu mà đề tài luận án NCS tập trung giải Mục đích nghiên cứu đề tài luận án Mục đích nghiên cứu đề tài luận án xây dựng quan điểm giải pháp hoàn thiện quản lý TSC sở GDĐH công lập phù hợp với tiến trình thực chế tự chủ sở GDĐH công lập đổi chế quản lý TSC Việt Nam Bám sát mục tiêu nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể luận án bao gồm: - Hệ thống hóa, phân tích làm sáng tỏ vấn đề lý luận TSC sở GDĐH công lập quản lý TSC sở GDĐH công lập - Tổng hợp, phân tích minh chứng làm rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân thực trạng quản lý TSC sở GDĐH công lập Việt Nam - Đề xuất quan điểm giải pháp hoàn thiện quản lý TSC sở GDĐH cơng lập Việt Nam có luận khoa học lý luận thực tiễn, có tính khả thi cao, phù hợp với tiến trình thực chế tự chủ sở GDĐH công lập đổi chế quản lý TSC Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài luận án Đối tượng nghiên cứu đề tài luận án vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến quản lý TSC sở GDĐH công lập Việt Nam Phạm vi nghiên cứu đề tài luận án: Về nội dung: luận án tập trung nghiên cứu quản lý TSC sở GDĐH cơng lập góc độ quản lý trình hình thành, khai thác, sử dụng kết thúc TSC theo quy định pháp luật hành Việt Nam quản lý TSC sở GDĐH công lập Việt Nam TSC sở GDĐH công lập đa dạng chủng loại giá trị, luận án tập trung nghiên cứu quản lý nhóm TSC tập hợp vào CSDL quốc gia TSC Bộ Tài quản lý, gồm: (1) Tài sản nhà (2) Tài sản khác có nguyên giá 500 triệu đồng/1đơn vị tài sản trở lên, tài sản khác nguyên giá 500 triệu đồng/1 đơn vị trở lên nghiên cứu TSCĐ hữu hình Chủ thể quản lý TSC xác định luận án Nhà nước quản lý Đồng thời, xu hạn chế việc trang bị vật hoạt động quản lý Nhà nước TSC, luận án khơng sâu phân tích hình thức trang bị tài sản thơng qua hình thức giao cho sở GDĐH công lập Về không gian thời gian: Để đảm bảo tính hệ thống liệu nghiên cứu phù hợp xu phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, luận án tập trung nghiên cứu 12 sở GDĐH công lập tự chủ năm theo Nghị số 77/2014/NQCP Chính phủ giai đoạn 2014 - 2018 Về kinh nghiệm nước giới, Luận án nghiên cứu nước với mốc thời gian khác nhìn chung thời gian mà có đổi quản lý sở GDĐH công lập bắt đầu chuyển sang chế tự chủ Chính phủ nước trọng đổi hoạt động quản lý sở GDĐH công lập nói chung, quản lý tài sản tài sở GDĐH cơng lập nói riêng Quan điểm giải pháp hoàn thiện quản lý TSC sở GDĐH công lập Việt Nam nghiên cứu áp dụng cho giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Phương pháp nghiên cứu luận án Phương pháp luận NCKH sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử để nghiên cứu vấn đề đảm bảo tính tồn diện, tính hệ thống, tính thực tiễn logic Các phương pháp NCKH cụ thể sử dụng phương pháp NCKH lĩnh vực kinh tế thống kê, tổng hợp, phân tích, hệ thống, diễn giải, so sánh… Các số liệu sử dụng luận án bao gồm số liệu thứ cấp (được thu thập thông qua báo cáo) số liệu sơ cấp (tổng hợp qua bảng khảo sát vấn trực tiếp) Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung Luận án chia thành chương: Chương 1: Lý luận chung kinh nghiệm quốc tế quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Chương 2: Thực trạng quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Việt Nam Chương 3: Quan điểm giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Việt Nam Kết cấu luận án Ngồi phần mở đầu kết luận, nội dung Luận án chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kinh nghiệm quốc tế quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Chương 2: Thực trạng quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Việt Nam Chương 3: Quan điểm giải pháp hồn thiện quản lý tài sản cơng sở giáo dục đại học công lập Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 1.1 TÀI SẢN CÔNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 1.1.1 Cơ sở giáo dục đại học công lập Cơ sở GDĐH công lập ĐVSN công lập hoạt động lĩnh vực giáo dục Nhà nước trang bị sở vật chất, kể đầu tư xây dựng sở hạ tầng 1.1.2 Khái niệm đặc điểm tài sản công sở giáo dục đại học công lập 1.1.2.1 Khái niệm tài sản công sở giáo dục đại học công lập TSC sở GDĐH công lập phận TSC mà Nhà nước giao cho sở GDĐH công lập trực tiếp quản lý sử dụng để thực chức nhiệm vụ giao 1.1.2.2 Đặc điểm tài sản công sở giáo dục đại học công lập TSC sở GDĐH cơng lập hình thành đan xen từ nguồn NSNN huy động xã hội hóa; TSC sở GDĐH công lập đa dạng phong phú chủng loại; Giá trị TSC sở GDĐH cơng lập giảm dần q trình sử dụng 1.1.3 Phân loại tài sản công sở giáo dục đại học công lập Theo công dụng tài sản: bao gồm: sở hoạt động nghiệp; phương tiện lại; máy móc, thiết bị tài sản khác Theo giá trị tài sản: bao gồm: ngoại trừ nhà, đất, phương tiện vận tải tài sản khác sở GDĐH công lập chia thành nhóm tài sản có nguyên giá từ 500 triệu trở lên tài sản có nguyên giá 500 triệu Theo nguồn gốc hình thành: chia TSC sở GDĐH công lập thành TSC Nhà nước giao đầu tư, mua sắm, có nguồn gốc từ NSNN TSC từ nguồn huy động, xã hội hóa 1.1.4 Vai trò tài sản công sở giáo dục đại học cơng lập TSC đóng vai trò tảng ban đầu sở GDĐH công lập, điều kiện thiếu để sở GDĐH công lập thực nhiệm vụ giao TSC sở GDĐH công lập nhân tố quan trọng trình tổ chức thực hoạt động nghiệp trường nhằm giúp trường cung cấp dịch vụ công với chất lượng cao 1.2 QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 1.2.1 Khái niệm quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Quản lý TSC sở GDĐH công lập tác động máy quản lý đến hình thành vận động TSC sở GDĐH công lập nhằm đảm bảo TSC đầu tư xây dựng mới, mua sắm, sử dụng lý cách hiệu quả, tiết kiệm; thực tốt chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao cho sở GDĐH công lập 1.2.2 Các yêu cầu quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Quản lý TSC sở GDĐH công lập cần quán triệt yêu cầu: thống chế, sách, chế độ quản lý; thực quản lý sử dụng TSC theo tiêu chuẩn, định mức; thực phân cấp quản lý TSC; quản lý TSC phải gắn với quản lý NSNN 1.2.3 Nội dung quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập 1.2.3.1 Quản lý trình hình thành tài sản a Nguồn hình thành tài sản: TSC sở sở GDĐH công lập hình thành từ nguồn gồm: TSC vật Nhà nước giao; Tài sản đầu tư xây dựng, mua sắm từ NSNN, quỹ phát triển hoạt động nghiệp, quỹ khấu hao tài sản, nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật; Tài sản hình thành từ nguồn vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật b Nội dung quản lý trình hình thành tài sản: Đối với tài sản hình thành đầu tư, mua sắm việc định chủ trương đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản vào định mức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản, chế độ quản lý tài sản; thực trạng, nhu cầu TSC khả nguồn lực tài để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản sở GDĐH công lập làm sở xây dựng kế hoạch, ghi vào dự toán NSNN hàng năm Sau có chủ trương đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, việc thực đầu tư, mua sắm tài sản phải tuân thủ theo quy trình nghiệp vụ, quy định đầu tư xây dựng, quy định mua sắm TSC Trong quản lý giai đoạn này, sở GDĐH công lập đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản ghi vào kế hoạch, dự tốn, khơng thực nhu cầu xây dựng, mua sắm tài sản ngồi kế hoạch (trừ trường hợp cấp có thẩm quyền bổ sung, tài sản mua sắm tài trợ, biếu tặng) Đối với quản lý trình hình thành tài sản thơng qua đầu tư xây dựng: Căn vào thực trạng tài sản nhà sở GDĐH công lập; vào tiêu chuẩn, định mức sử dụng nhà cấp CQNN có thẩm quyền quy định, quan thực chức quản lý nhà nước TSC cấp phối hợp với quan liên quan thẩm định nhu cầu đầu tư xây dựng để định chủ trương đầu tư với nội dung quy mô, chất lượng cơng trình vấn đề khác có liên quan Tùy theo quy mơ, tính chất dự án lực mình, chủ đầu tư lựa chọn hình thức quản lý thực dự án là: chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực dự án, chủ nhiệm điều hành dự án, chìa khóa trao tay, tự thực dự án Đối với quản lý tài sản hình thành thơng qua mua sắm: Việc mua sắm TSC phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng TSC Kinh phí mua sắm TSC NSNN bảo đảm theo quy định pháp luật Việc mua sắm TSC thực cơng khai, theo trình tự, thủ tục pháp luật đấu thầu Các hình thức mua sắm tài sản sở GDĐH công lập bao gồm: mua sắm tài sản thông qua đấu thầu mua sắm tài sản không thông qua đấu thầu Đối với tài sản hình thành Nhà nước giao, nhận điều chuyển từ đơn vị khác: Căn biên bản giao tài liệu khác liên quan đến tài sản, sở GDĐH công lập tiến hành lập hồ sơ tài sản (gồm thông tin: nguyên giá, năm đưa vào sử dụng, giá trị hao mòn, giá trị lại, trạng tài sản…) làm sở ghi chép sổ sách quản lý tài sản, hạch toán kế toán theo quy định, làm sở cho việc bố trí khai thác, sử dụng, tu, bảo dưỡng tài sản 1.2.3.2 Quản lý q trình khai thác, sử dụng tài sản cơng Đăng ký báo cáo TSC: Các sở GDĐH công lập phải đăng ký TSC để bảo đảm công khai, minh bạch phục vụ công tác tổng hợp, tra, kiểm quan chức năng, giám sát cộng đồng TSC Để CQNN nắm tình hình quản lý, sử dụng TSC sở GDĐH cơng lập; từ đó, tổng hợp tài sản chung quốc gia, đồng thời có phương án đầu tư mới, điều chuyển, xử lý tài sản cách kịp thời, hiệu quả, sở GDĐH công lập phải thực chế độ báo cáo TSC Các sở GDĐH công lập thực chế độ báo cáo tài sản quan chủ quản để quan tổng hợp báo cáo lên quan quản lý tài Sắp xếp lại, cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản: Việc xếp lại tài sản nhằm mục tiêu quản lý, sử dụng tài sản mục đích, có hiệu quả, điều hòa chung tài sản quản lý đơn vị sử dụng để phù hợp với điều kiện ngân sách đầu tư xây dựng, mua sắm Cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản sở GDĐH công lập giao quản lý, sử dụng thực tài sản dư thừa, không phát huy hết công suất, đáp ứng quy định nhà nước, sở GDĐH công lập cho thuê tài sản mang tài sản liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân khác Các quy định cụ thể cho trường hợp sử dụng TSC vào mục đích cho thuê, sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết quy định cụ thể Luật Quản lý, sử dụng TSC Nghị định 152/2017/NĐ – CP Quản lý tài sản theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng: việc sử dụng phải tuân thủ theo tiêu chuẩn, định mức định Tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng TSC Nhà nước ban hành, sở GDĐH cơng lập có quyền sử dụng TSC khai thác, sử dụng tiêu chuẩn, định mức chế độ Tính hao mòn trích khấu hao TSCĐ: Hao mòn TSCĐ tính năm lần vào tháng 12 hàng năm Các tài sản tính hao mòn đủ sử dụng TSCĐ chưa tính hao mòn đủ mà hư hỏng khơng tiếp tục sử dụng khơng phải tính hao mòn Tính hao mòn TSCĐ sở GDĐH cơng lập thực theo phương pháp đường thẳng (bình quân) Trong trường hợp phải trích khấu hao TSCĐ, chi phí khấu hao TSCĐ phải phân bổ cho hoạt động nghiệp, hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để hạch tốn chi phí hoạt động tương ứng Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản: Mọi TSC sở GDĐH công lập phải bảo dưỡng, sửa chữa theo chế độ, tiêu chuẩn kỹ thuật bảo quản, sử dụng tài sản theo quy định CQNN có thẩm quyền dự toán ngân sách duyệt 1.2.3.3 Quản lý tài sản cơng kết thúc q trình sử dụng Khi TSC hết thời gian sử dụng, hao mòn hết hư hỏng khơng sử dụng phải tiến hành lý để thu hồi phần giá trị thu hồi cho NSNN, đồng thời để chuẩn bị đầu tư, mua sắm tài sản Khi kết thúc sử dụng tài sản phải thực đánh giá trạng tài sản vật chất giá trị tài sản, thực kiểm kê, xác định giá trị tài sản, lập phương án xử lý khác Vấn đề định giá để bán, lý tài sản yếu tố nhạy cảm định hiệu trình Quản lý trình kết thúc việc sử dụng TSC sở GDĐH cơng lập quản lý q trình xử lý tài sản với hình thức khác lý, bán chuyển nhượng 1.2.3.4 Thanh tra, kiểm tra trình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thường xuyên tiến hành tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi vi phạm trình quản lý, sử dụng TSC Thanh tra, kiểm tra việc thực quy định Nhà nước khâu quan trọng quản lý TSC Thanh tra, kiểm tra nhằm tìm ưu điểm, nhân tố mới, tích cực để phát huy, đồng thời phát sai lệch đối tượng quản lý để uốn nắn kịp thời Mặt khác, qua tra, kiểm tra phát kịp thời bất cập chế, sách liên quan đến sử dụng TSC để hoàn thiện, sửa đổi cho phù hợp 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý tài sản công sở giáo dục đại học cơng lập 1.2.4.1 Nhóm nhân tố khách quan: hệ thống văn pháp luật, sách, chế độ quản lý TSC áp dụng cho hệ thống sở GDĐH công lập; phân cấp quản lý TSC; hệ thống CSDL, thông tin TSC; cấp quản lý quy mơ tài sở GDĐH cơng lập; chiến lược phát triển sở GDĐH công lập; ý thức sử dụng TSC sở GDĐH công lập; tổ chức máy quản lý TSC sở GDĐH cơng lập 1.2.4.2 Nhóm nhân tố chủ quan: tổ chức máy quản lý TSC; hoạt động tra, kiểm tra CQNN; lực đội ngũ cán công chức làm công tác quản lý TSC CQNN 1.3 Kinh nghiệm quốc tế quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập vài học cho sở giáo dục đại học công lập Việt Nam 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập số nước giới 1.3.1.1 Kinh nghiệm quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Trung Quốc Áp dụng phương thức xếp bố trí TSC mới, theo ưu tiên bố trí từ tài sản có sở GDĐH cơng lập; trường hợp khơng có tài sản có để bố trí th, hạn chế tối đa mua sắm để thực mục tiêu xếp tài sản có sử dụng có hiệu quả, tránh lãng phí; thúc đẩy việc sử dụng chung tài sản có để tăng hiệu tiết kiệm; tất tài sản dôi dư đưa vào kho TSC, tất thực mạng Khi có nhu cầu lên trang web để theo dõi 1.3.1.2 Kinh nghiệm quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Australia Mọi định đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng lý tài sản phải đảm bảo tính hiệu với ý thức tiết kiệm, công tâm, đồng thời phải thực theo chế đấu thầu, đấu giá, phải công khai thông tin đại chúng, với báo chí, nhân dân phải giải trình với quốc hội, quan có chức quản lý tài sản; việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng lý tài sản chủ yếu vào chất lượng kết đầu dịch vụ cung cấp như: số học sinh tốt nghiệp hàng năm, tỷ lệ đỗ cao ; Mọi tài sản phải ghi chép, hạch toán giá trị vật, định kỳ đánh giá lại giá trị tài sản quản lý thông qua chương trình phần mềm quản lý tài sản 1.3.1.3 Kinh nghiệm quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Canada Các sở GDĐH công lập thuê tài sản trụ sở làm việc, phương tiện lại theo tiêu chuẩn, định mức theo yêu cầu, nhiệm vụ giao phải sử dụng tài sản theo mục đích Quan hệ thực theo hợp đồng thuê tài sản Khi đơn vị có thay đổi nhu cầu sử dụng diện tích làm việc, phương tiện lại khơng nhu cầu sử dụng ký lại hợp đồng thuê sử dụng cho phù hợp với nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức chấm dứt hợp đồng thuê 1.3.2 Bài học cho sở giáo dục đại học công lập Việt Nam Sử dụng phương thức thuê tài sản nhằm giảm dần chế độ mua sắm, trang bị tài sản cho sở GDĐH cơng lập Lập dự tốn đầu tư, mua sắm tài sản theo phương thức quản lý ngân sách nhà nước theo đầu kết Xây dựng hệ thống CSDL TSC sở GDĐH công lập Tổ chức tốt khâu lý TSC cách hiệu Tăng cường trách nhiệm giải trình tính minh bạch quản lý TSC sở GDĐH công lập sử dụng nguồn xã hội hóa để hình thành tài sản, khơng phát huyđược tính chủ động tài tài sản sở GDĐH công lập 2.2.2 Thực trạng quản lý trình hình thành tài sản cơng 2.2.2.1 Quản lý đầu tư xây dựng Giai đoạn trước năm 2014 có vấn đề vướng mắc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý đầu tư công sở GDĐH bao gồm:  Chưa có văn luật thống quản lý đầu tư công Hệ thống văn quy phạm pháp luật đầu tư cơng thiếu chưa đồng bộ, chí chồng chéo, mâu thuẫn lẫn nên gây khó khăn cho sở GDĐH công lập việc thi hành triển khai;  Các văn quy phạm pháp luật chưa đầy đủ, nhiều lỗ hổng dễ gây thất thốt, lãng phí;  Các u cầu quản lý nhà nước suốt trình đầu tư, từ khâu phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, lập kế hoạch đầu tư, xác định danh mục dự án đầu tư, triển khai thực hiện, theo dõi, đánh giá, tra, kiểm tra kế hoạch, chương trình, dự án chưa phân định làm rõ trách nhiệm quan chủ quản thân sở GDĐH công lập;  Trong số quy định chưa đảm bảo rõ ràng, chặt chẽ hiệu nhiệm vụ cụ thể quản lý đầu tư công; Ngày 18/6/2017 Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công Việc ban hành luật tạo sở pháp lý thống nhất, đồng hoàn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý hoạt động đầu tư sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải đầu tư cơng, góp phần nâng cao hiệu đầu tư theo mục tiêu, định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội đất nước Đồng thời, Luật tạo công cụ quan trọng để bảo đảm việc quản lý đầu tư công cơng khai, minh bạch, góp phần tích cực vào việc chống thất thốt, lãng phí Đây pháp lý để tăng cường cơng tác phòng chống tham nhũng, khắc phục tình trạng cửa quyền, nhũng nhiễu quản lý đầu tư công Cuối cùng, triển khai khai Luật Đầu tư công nghị định hướng dẫn thi hành ngăn ngừa tùy tiện, chủ quan, ý chí việc định chủ trương đầu tư Các nội dung liên quan đến khâu hình thành tài sản phân tích bao gồm: Thứ nhất, quản lý xây dựng phê duyệt kế hoạch đầu tư XDCB Cơ sở GDĐH công lập vào quy hoạch đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở làm việc cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức khảo sát lập dự án đầu tư gửi cho quan chủ quản cấp quan tài cấp Cơ quan định đầu tư chịu trách nhiệm định đầu tư theo quy định hành Bộ chủ quản sở GDĐH công lập vào khả NSNN cấp dành cho việc đầu tư xây dựng sở hoạt động nghiệp để định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây 10 dựng theo quy định quản lý đầu tư xây dựng Để định phê duyệt đầu tư cho sở GDĐH công lập, quan quản lý phải thực quy hoạch xây dựng, sở sở GDDH công lập thực lập kế hoạch đầu tư xây dựng Đối với quy hoạch: Căn tình hình thực tế, cơng tác quy hoạch liên quan đến quản lý TSC mà sở GDĐH cơng lập trọng hồn thiện thời gian qua chủ yếu quy hoạch xây dựng (được phê duyệt từ nhiều năm trước) Đối với kế hoạch: Thời gian trước đây, công tác kế hoạch liên quan đến quản lý tài nói chung quản lý tài sản nói riêng chưa trọng, nội dung tập trung chủ yếu vào vấn đề: “xin” cấp tiền có dự án Kế hoạch chủ yếu có tầm nhìn ngắn hạn, hàng năm, khơng có kế hoạch mang tính trung hạn dài hạn Nội dung kế hoạch mang nặng tính hình thức, chưa trọng đến chất lượng, hiệu tính khả thi Thứ hai, tổ chức thực đầu tư XDCB Để tạo thuận lợi linh hoạt việc áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, Luật đấu thầu quy định phương thức Luật Đấu thầu 2013 quy định rõ phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo lĩnh vực cụ thể Bên cạnh đó, Luật bổ sung số phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm đa dạng hóa phương pháp đánh giá để phù hợp với loại hình quy mơ gói thầu, đồng thời khắc phục tình trạng bỏ thầu giá thấp khơng đủ lực, kinh nghiệm để thực gói thầu Nhằm đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, tính cơng khai, minh bạch lựa chọn nhà thầu ý hơn; thực quy định lựa chọn nhà thầu, việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu ý; chủ đầu tư, bên mời thầu đầu tư phải đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ mời thầu công khai, minh bạch, đảm bảo thời gian quy định Quản lý trình mua sắm tài sản: bao gồm nội dung: lập kế hoạch mua sắm tài sản, thẩm định định mua sắm tài sản, thực mua sắm tài sản Quy định cụ thể áp dụng tài sản trị giá 100 triệu (hình thức thực định thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn) 100 triệu (được thực theo hình thức: đấu thầu chào hàng cạnh tranh) Khi thực sở GDĐH công lập gặp khó định thầu vướng mắc, quy định thời gian khiến sở GDĐH công lập thời gian chờ đợi phê duyệt, ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đầu tư Việc lập kế hoạch phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản sở GDĐH cơng lập phát sinh vướng mắc, bất cập Trước hết, mặt quy định, số dự án có tỷ lệ cấu phần xây dựng nhỏ lại phân loại dự án có cấu phần xây dựng, phải thực quy trình, thủ tục dự án xây dựng nên nhiều thời gian để hoàn chỉnh thủ tục tỷ lệ cấu phần xây dựng dự án 11 khơng đáng kể Ngồi ra, sở GDĐH công lập mua sắm tài sản phải theo dự toán duyệt, dự toán lại không sát với nhu cầu thực tế (về chủng loại, chất lượng giá cả) Nhiều sở GDĐH công lập (đặc biệt trước thời gian tự chủ) nặng tư tưởng bao cấp nên lập dự toán chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế dẫn đến mua tài sản không sử dụng được, để tồn kho gây lãng phí Đồng thời việc kiểm tra, kiểm soát quan chủ quản chưa tốt nên có tình trạng nơi thừa nơi thiếu Hình thức mua sắm mua sắm phân tán nên chưa phát huy hiệu hoạt động mua sắm 2.2.3 Thực trạng quản lý trình khai thác, sử dụng tài sản công 2.2.3.1 Chế độ đăng ký báo cáo tài sản Việc đăng ký bổ sung tài sản trực tiếp tạo thuận lợi nhiều cho sở GDĐH công lập, giảm thủ tục thời gian báo cáo Tuy nhiên, theo đánh giá cán quản lý Bộ Tài Bộ Giáo dục Đào tạo nhiều sở GDĐH công lập chưa thực chủ động việc cập nhật liệu tài sản đơn vị, gây khó khăn cho quan quản lý để nắm bắt thực tế tài sản sở 2.2.3.2 Sắp xếp lại, cho thuê, liên doanh, liên kết tài sản giao quản lý, sử dụng Một là, xếp lại tài sản: Những quy định xếp tài sản ban hành tạo hành lang pháp lý để sở GDĐH công lập thực hoạt động Kết xếp tài sản nhà, đất sở GDĐH công lập số năm có thay đổi tích cực Hai là, sử dụng TSC vào mục đích cho thuê, sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết: chế hành quy định cụ thể tạo điều kiện nhiều cho sở GDĐH công lập sử dụng TSC vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết nhằm gia tăng nguồn thu cho sở GDĐH công lập Hoạt động liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản thực nhiều sở GDĐH công lập Tuy nhiên, hoạt động liên doanh, liên kết chưa thực chưa đem lại giá trị kinh tế cho sở GDĐH; số sở GDĐH công lập thực hoạt động liên doanh, liên kết giá trị đem lại thấp, thể số tài sản cho thuê, liên doanh, liên kết 2.2.3.3 Tính hao mòn khấu hao tài sản cố định Thực tế triển khai sở GDĐH công lập cho thấy, sở GDĐH cơng lập tự chủ cơng tác hạch tốn, kế tốn khơng tính tốn đủ khoản chi phí, chưa tính chi phí đào tạo với khoản chi khơng thường xun, hạch tốn chưa kịp thời, chưa tính tới vấn đề phân bổ, đặc biệt chưa tính khấu hao TSCĐ vào chi phí đào tạo mà phân bổ giá trị TSCĐ dạng tính hao mòn 2.2.3.4 Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản Mỗi năm sở GDĐH công lập thành lập Tổ kiểm kê với thành phần cá nhân phòng Quản trị thiết bị đơn vị sử dụng tài sản, thực hoạt động kiểm 12 kê tài sản, xem trạng tài sản, từ lập biên kiểm kê sửa chữa, bảo dưỡng, thay cần điều chuyển không sử dụng đến Dù vậy, hoạt động nhiều sở GDĐH cơng lập mang nặng tính hình thức, chưa thực đảm bảo vai trò việc trì cơng sử dụng tài sản dẫn đến việc có tài sản chưa hết khấu hao hỏng hóc, có tài sản dùng liên tục với cường độ cao nên nhanh hỏng 2.2.4 Thực trạng quản lý trình kết thúc sử dụng tài sản công Việc định tổ chức lý TSC thực trình tự, thủ tục quy định chủ yếu theo phương thức bán TSC Tuy nhiên, lý TSC có trường hợp chưa đảm bảo đầy đủ hồ sơ lý như: văn đề nghị lý TSC, danh mục tài sản đề nghị đăng ký, số tài sản mà pháp luật quy định lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản quan chun mơn phải gửi kèm ý kiến văn quan chun mơn Hình thức xử lý gồm: điều chuyển (chủ yếu điều chuyển nội bộ), bán, lý, thu hồi 2.2.5 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý tài sản công Đơn vị phụ trách hoạt động Thanh tra Bộ Tài Hoạt động tra đơn vị thực định kỳ đột xuất có u cầu quan quản lý Ngồi ra, thân sở GDĐH công lập thực hoạt động tra, kiểm tra nội Tuy nhiên, cơng tác tra, kiểm tra TSC có tách biệt với kiểm tra, tra tài Nhận thức đơn vị kiểm tra xem nhẹ, nhiều kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng TSC mang tính hình thức Trong sau kiểm tra, quan chức chấn chỉnh sai phạm, thiếu sót với đơn vị kiểm tra, tra 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Việt Nam 2.3.1 Các kết đạt Hệ thống chế sách quản lý tài sản cơng sở giáo dục đại học công lập hình thành tương đối đầy đủ Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản công sở giáo dục đại học công lập bước đổi phù hợp với lộ trình đổi chế quản lý sở giáo dục đại học công lập tự chủ Cơ sở liệu quốc gia tài sản cơng hình thành, cập nhật tương đối kịp thời đầy đủ Tài sản cơng có sở giáo dục đại học công lập bố trí, khai thác có hiệu 2.3.2 Những hạn chế 13 Các thể chế quản lý tài sản công dành riêng cho sở giáo dục đại học công lập chậm ban hành Hiệu đầu tư, mua sắm tài sản chưa cao CSDL tài sản chưa bao quát hết loại tài sản chưa thực đầy đủ thông tin tài sản Xử lý tài sản chưa hiệu quả, đấu giá tài sản cơng hạn chế 2.3.3 Ngun nhân hạn chế 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan Cơ chế đầu tư, mua sắm TSC sở GDĐH cơng lập bất cập Cụ thể: Về thẩm quyền định đầu tư, mua sắm tài sản: sở GDĐH công lập tự chủ phải tuân thủ theo Luật Đầu tư công, đầu tư công trình có giá trị phải nằm danh mục đầu tư công Bộ Kế hoạch Đầu tư phê duyệt Sự chồng chéo dẫn đến tình trạng muốn đầu tư hạng mục cơng trình, sở GDĐH công lập phải chờ phê duyệt Bộ Kế hoạch Đầu tư Về điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư cơng trung hạn: Điều 55 Luật Đầu tư công quy định điều kiện để chương trình, dự án bố trí kế hoạch đầu tư cơng trung hạn cấp có thẩm quyền định chủ trương đầu tư Tuy nhiên, chương trình, dự án bố trí vốn chuẩn bị đầu tư kế hoạch đầu tư trung hạn chưa thể cấp có thẩm quyền phê duyệt định chủ trương đầu tư Về việc kéo dài thời gian thực giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm: quy định cho phép kéo dài vốn đầu tư sang năm sau tạo tâm lý chủ đầu tư không tập trung triển khai thực kế hoạch năm kế hoạch ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư Về chế tài đầu tư, mua sắm tài sản: chế tài cho phép sở GDĐH công lập huy động vốn từ nguồn xã hội hóa để đầu tư tài sản, sở GDĐH cơng lập đặc điểm lại quan trọng, việc đầu tư lại phải theo tiêu chuẩn, định mức (cả số lượng giá mua) đơn vị sử dụng NSNN Vì vậy, chế hạn chế khả sử dụng nguồn xã hội hóa để hình thành tài sản, khơng phát huy tính chủ động tài tài sản sở GDĐH công lập Cơ chế liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản chưa thực tạo thuận lợi cho sở GDĐH công lập Luật quản lý, sử dụng TSC chưa bao quát tổng thể TSC sở GDĐH công lập Cơ chế đấu giá TSC nhiều bất cập 14 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan Nhận thức tầm quan trọng hoạt động trình quản lý, sử dụng TSC sở GDĐH công lập chưa cao Cơng tác hạch tốn kế tốn TSC sở GDĐH cơng lập chưa thực đầy đủ theo quy định, việc tính khấu hao TSCĐ chưa quan tâm mức Năng lực thực nhiệm vụ lực lượng giao nhiệm vụ quản lý TSC hạn chế Còn tình trạng bố trí vốn dàn trải Năng lực quản lý đầu tư XDCB sở GDĐH công lập chưa cao Các sở giáo dục đại học công lập chưa chủ động thực báo cáo tài sản Công tác kiểm tra, tra việc quản lý, sử dụng TSC chưa thực thường xuyên; chưa triệt để xử lý sai phạm phát sinh sử dụng TSC CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 3.1 Quan điểm hồn thiện quản lý tài sản cơng sở giáo dục đại học công lập Việt Nam 3.1.1 Quan điểm hồn thiện quản lý tài sản cơng Một là, việc sử dụng TSC phải mục đích, chế độ, tiêu chuẩn định mức Hai là, thực đổi quản lý TSC phù hợp với chế quản lý kinh tế, tài đất nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng Ba là, phân định rõ quyền trách nhiệm nhà nước, quyền nghĩa vụ đối tượng giao quản lý người trực tiếp sử dụng TSC Bốn là, đáp ứng yêu cầu đổi chế quản lý kinh tế, vận hành nguyên tắc thị trường có điều tiết Nhà nước Năm là, công khai, minh bạch quản lý, sử dụng TSC 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Quản lý TSC phải đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động đơn vị, phù hợp với xu tự chủ đại học Hoàn thiện chế quản lý TSC đảm bảo yêu cầu tăng cường quản lý TSC sở pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu chế quản lý TSC; quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm TSC giao theo quy định Nhà nước 15 Tăng cường quản lý TSC giao phù hợp với chế quản lý kinh tế, tài chính, quản lý TSC Nhà nước đặc thù hoạt động, chế quản lý tài sở GDĐH cơng lập áp dụng Quy định rõ việc phân cấp quản lý TSC, trách nhiệm quan quản lý Nhà nước TSC, sở GDĐH công lập giao quản lý, sử dụng TSC 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản công sở giáo dục đại học cơng lập Việt Nam 3.2.1 Nhóm giải pháp chế sách 3.2.1.1 Hồn thiện chế quản lý đầu tư, mua sắm tài sản công a Tăng quyền chủ động cho sở giáo dục đại học công lập hoạt động đầu tư xây dựng Đối với Chính phủ: Chính phủ cần cho phép sở GDĐH công lập phép chủ động đầu tư nâng cấp sở vật chất nguồn vốn hợp pháp thay phải lập dự án trình Bộ Kế hoạch Đầu tư phê duyệt, cấp vốn thực Việc làm vừa làm giảm tính chủ động, quyền tự sở, vừa làm giảm hiệu hoạt động đầu tư thời gian chờ đợi Đối với Bộ Kế hoạch Đầu tư: Việc đầu tư cho sở GDĐH công lập nên áp dụng chế trọn gói theo dự án Các sở GDĐH công lập phép tự chủ đầu tư sau có định phê duyệt chủ trương Bộ Giáo dục & Đào tạo giống doanh nghiệp, tuân theo Luật Đầu tư công sử dụng quỹ phát triển hoạt động nghiệp để đầu tư Đối với Bộ Tài chính: Với dự án hồn thành, Bộ Tài cần ủy quyền cho sở GDĐH công lập cơng tác phê duyệt tốn dự án sử dụng vốn NSNN, đặc biệt dự án tồn đọng nhiều năm trước b Đổi chế mua sắm cơng Hồn thiện chế sách quản lý TSC theo hướng giảm mua sắm, trang bị vật chuyển sang chế khốn kinh phí thuê tài sản: Bộ chủ quản sở GDĐH cơng lập cần đẩy mạnh thực hình thức bố trí sử dụng TSC khốn kinh phí, thuê tài sản Việc thuê, khoán, mua sắm TSC phải theo tiêu chuẩn, định mức dự toán ngân sách giao Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mua sắm cơng: Bộ Tài mặt cần hoàn thiện phương diện như: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật mạng đấu thầu quốc gia, sở liệu quốc gia tài sản ; mặt khác nên hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin mua sắm công, áp dụng đấu thầu điện tử cho quan chủ quản sở GDĐH công lập mạnh mẽ để họ triển khai sở GDĐH cơng lập mà quản lý Tăng cường phân cấp thẩm quyền định định đầu tư, mua sắm tài sản: Bộ chủ quản nên phân cấp thẩm quyền sở GDĐH cơng lập, sở GDĐH công lập tự chủ cần phân cấp thẩm quyền định rộng 16 nội dung quản lý TSC, đồng thời phải có văn hướng dẫn thực riêng cho sở 3.2.1.2 Hồn thiện chế khai thác tài sản cơng Bộ Tài Bộ chủ quản sở GDĐH công lập nên giảm bớt thủ tục hành quản lý hành trước kia, thay vào nên quản lý theo dự án hỗ trợ sở GDĐH công lập việc xã hội hóa nguồn tài để vừa giảm gánh nặng cho NSNN, vưa khuyến khích sở GDĐH khác tham gia vào tiến trình tự chủ 3.2.1.3 Hồn thiện chế quản lý khấu hao tài sản cố định Cần thống chế khấu hao TSCĐ Khấu hao TSCĐ xác định đầy đủ vào giá thành sản phẩm dịch vụ công Tuy nhiên, trình thực cần thay đổi cách tiếp cận quan niệm phí sử dụng dịch vụ cơng, phân biệt giá thành dịch vụ phí sử dụng dịch vụ Q trình chuyển đổi tính giá dịch vụ nghiệp công lập cần thực qua giai đoạn: Giai đoạn (2018 – 2019): sở GDĐH cơng lập tính đủ chi phí tiền lương lao động trực tiếp gián tiếp giá dịch vụ ĐVSN công sở khung giá Nhà nước quy định Đây giai đoạn có tính chất q độ, nhằm bước tạo thích ứng cho sở GDĐH cơng lập, xã hội Giai đoạn (2020 – 2021): sở GDĐH cơng lập phép tính đủ chi phí tiền lương chi phí quản lý Tuỳ điều kiện cụ thể địa phương để tiến dần tới việc giá dịch vụ bù đắp đủ chi phí quản lý Giai đoạn (2022 – 2025): sở GDĐH cơng lập phép tính đủ chi phí tiền lương, chi phí quản lý khấu hao TSCĐ Khi thực sách giá dịch vụ bù đắp đủ chi phí cần thực đồng thời với việc NSNN không cấp chi đầu tư cho sở GDĐH cơng lập 3.2.1.2 Hồn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công Tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC sở GDĐH nên hoàn thiện theo hướng bám sát đặc thù hoạt động lĩnh vực giáo dục – đào tạo; quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác sở GDĐH công lập sở lĩnh vực giáo dục theo mơ hình khác 3.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực 3.2.2.1 Đa đạng hóa phương thức xử lý tài sản, khai thác hiệu giá trị kinh tế từ khâu xử lý tài sản Khi xử lý tài sản, để khai thác hiệu giá trị kinh tế mà TSC mang lại, cần tổ chức bán, lý tài sản cách định giá tốt giá tài sản xử lý, thuê đơn vị thẩm định thực tăng tính khách quan hiệu nhiều Các sở GDĐH tăng cường thực phương thức xử lý TSC điều chuyển tài sản sở GDĐH công lập với nhau; chế xử lý TSC hoàn 17 thiện tương tự doanh nghiệp 3.2.2.2 Hồn thiện tăng cường tính ứng dụng hệ thống sở liệu quốc gia tài sản công Căn vào hệ thống liệu với nhóm tài sản (nhà, đất, tô tài sản khác nguyên giá từ 500 triệu trở lên), Bộ Tài cần bước mở rộng để tích hợp liệu loại TSC khác vào hệ thống để đảm bảo đầy đủ tài sản giá trị TSC sở GDĐH công lập, trước mắt cần bổ sung TSCĐ có nguyên giá 500 triệu đồng/đơn vị tài sản vào CSDL quốc gia Sau cập nhật liệu TSC vào CSDL quốc gia, Bộ Tài cần cơng khai số liệu, cho phép sở GDĐH công lập truy cập vào hệ thống liệu để biết thông tin TSC sở khác, từ định tài sản thuê, liên doanh, liên kết… cách hiệu 3.2.2.3 Tổ chức tốt dịch vụ cung ứng tài sản công Các Bộ chủ quản sở GDĐH công lập cần thực tốt quy định dịch vụ cung cấp TSC Chính phủ nên có quy định cụ thể để đảm bảo tách bạch nhiệm vụ quản lý nhà nước dịch vụ cơng; Bộ Tài xem xét trình Chính phủ bổ sung ban hành danh mục mua sắm tập trung riêng dành cho sở GDĐH cơng lập, lại tài sản đặc thù sở tự định sau có thẩm định Bộ chủ quản Đối với nhiệm vụ thuộc dịch vụ cơng chuyển cho tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội hóa để thực hiện; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị có nhu cầu khả cung ứng dịch vụ công tham gia vào q trình cung cấp mặt chế sách 3.2.2.4 Nâng cao hiệu đấu giá tài sản công Thực nghiêm chỉnh quy định việc niêm yết thông báo công khai việc đấu giá tài sản; kiêm soát việc thực quyền nghĩa vụ quan, đơn vị giao nhiệm vụ xử lý TSC việc giám sát tồn q trình đấu giá, kể trường hợp thuê tổ chức đấu giá thực Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức pháp luật, nâng cao chất lượng đội ngũ đấu giá viên nhằm đáp ứng ngày tốt yêu cầu thực tiễn hoạt động bán đấu giá Nghiên cứu, xây dựng quy tắc đạo đức nghề đấu giá Tăng cường tra, kiểm tra, chấn chỉnh sai phạm biểu tiêu cức hoạt động bán đấu giá tài sản 3.2.2.5 Tăng cường kiểm tra xử lý sai phạm việc sử dụng tài sản công  Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo:  Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản sở GDĐH cơng lập:Kiểm tra q trình hình thành TSC (đầu tư, mua sắm, tiếp nhận); kiểm tra q trình quản lý, sử dụng (hạch tốn, bảo dưỡng, sử dụng theo tiêu chuẩn, định mức, mục đích, chế độ ); 18  Kiểm tra trình xử lý tài sản (bán, chuyển nhượng, lý, điều chuyển, tiêu hủy tài sản);  Kiểm tra việc báo cáo, công khai TSC Công tác kiểm tra áp dụng cho quan, đơn vị, tổ chức sử dụng TSC;  Được tiến hành thường xuyên định kỳ Trong chế quản lý với xu hướng phân cấp ngày mạnh, trao thẩm quyền định việc quản lý, sử dụng tài sản cho đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản việc tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát cần thiết nhằm kịp thời phát xử lý sai phạm quản lý, sử dụng tài sản - Kiểm tra việc sử dụng TSC vào mục đích cho thuê, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết: Kiểm tra thủ tục thực việc xác định giá trị tài sản để giao vốn cho sở GDĐH công lập hoạt động theo mô hình doanh nghiệp theo quy định Pháp luật Đây điều kiện để sở GDĐH công lập xem xét sử dụng TSC vào mục đích cho thuê, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết Hiện có nhiều sở GDĐH cơng lập sử dụng tài sản vào hoạt động cho thuê, kinh doanh dịch vụ mà chưa cấp có thẩm quyền cho phép Vì vậy, sau kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng tài sản đơn vị, phát có sử dụng tài sản vào mục đích cho thuê, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết phải kiểm tra thủ tục xác định: phê duyệt đề án thực giá trị TSC để giao vốn cho sở GDĐH công lập theo mơ hình doanh nghiệp Kiểm tra việc cho th, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết hạch toán tiền thu từ hoạt động 19  Đối với sở GDĐH công lập: - Trong khâu hình thành tài sản: Kiểm tra việc mua sắm, đầu tư thuê tài sản phục vụ hoạt động sở GDĐH công lập mặt: chấp hành đầy đủ quy định điều kiện mua sắm, đầu tư, thuê tài sản; tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC; trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu giá mua sắm, thuê, đầu tư xây dựng; kiểm tra nhằm phát xa hoa, lãng phí mua sắm, đầu tư, thuê tài sản vượt nhu cầu thực tế sử dụng - Trong khâu quản lý, sử dụng tài sản: Kiểm tra việc bố trí sử dụng tài sản tiêu chuẩn, định mức chế độ sử dụng; việc khai thác sử dụng tài sản mục đích đầu tư, xây dựng, mua sắm, đặc biệt lưu ý tra, kiểm tra trường sử dụng TSC vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết, kinh doanh dịch vụ, cho mượn… để phát ngăn chặn kịp thời thất thoát TSC - Trong khâu xử lý TSC: Cần ý điều kiện để xử lý tài sản (bán, lý, điều chuyển, tiêu hủy, mất, thất lạc tài sản) tổ chức thực xử lý tài sản, để phát sai phạm trường hợp: lợi dụng xử lý tài sản chưa đủ điều kiện để thay tài sản mới, tổ chức xử lý tài sản, xử lý tài sản chưa quy trình bán, lý 3.2.2.6 Hoàn thiện hệ thống giao dịch điện tử tài sản công Nhà nước xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý vận hành, hướng dẫn sử dụng để thực việc bán, chuyển nhượng, cho thuê TSC, chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác TSC giao dịch khác TSC Nhà nước sở GDĐH công lập quan, tổ chức khác 3.2.2.7 Cơ sở giáo dục đại học công lập cần hồn thiện kế tốn tài sản cố định Thực quy định hạch toán kế toán TSCĐ; Thực trích khấu hao TSCĐ sở GDĐH cơng lập tự chủ lựa chọn phương pháp tính khấu hao doanh nghiệp: khấu hao đường thẳng, khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm Xác định giá trị TSCĐ tài sản khơng có hồ sơ: cần ban hành cách tính giá trị thống cho sở GDĐH công lập trường hợp tài sản Sử dụng phương pháp tính khấu hao TSCĐ để tính giá thành dịch vụ công phù hợp 3.3 Kiến nghị 20 3.3.1 Tăng cường hiệu tự chủ đại học, đặc biệt tự chủ tài chính: Các bộ, ngành, sớm ban hành văn hướng dẫn, tiêu chí đánh giá mức độ chất lượng hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao tự chủ nhằm tháo gỡ khó khăn chế, sách; Trao nhiều quyền tự chủ mức thu cho sở GDĐH cơng lập, trước hết thu học phí, lệ phí; Nhà nước cần đổi phương pháp phân bổ kinh phí NSNN cho sở GDĐH theo kết đầu ra; giao ngân sách gắn với nhiệm vụ sản phẩm cuối 3.3.2 Nâng cao lực quản lý tài sản công: Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét đưa nghiệp vụ quản lý TSC vào chương trình đào tạo bậc cao đẳng, đại học, sau đại học sở đào tạo kinh tế, tài chính, kế tốn; Bộ Tài tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán làm nhiệm vụ quản lý TSC; Bộ Tài xây dựng cẩm nang hướng dẫn việc thực loại nghiệp vụ phát sinh cụ thể xử lý tình thường gặp quản lý TSC áp dụng cho cấp quy trình quản lý, sử dụng TSC; sở GDĐH công lập cần tăng cường trao đổi nghiệp vụ thực tế với quan quản lý TSC, đồng thời nâng cao trình độ, lực cán có liên quan đến quản lý TSC 3.3.3 Cơ sở giáo dục đại học công lập cần thực kiểm kê tài sản thường xuyên thực chất: Người đứng đầu sở GDĐH cơng lập cần hồn thiện quy định liên quan đến tài sản đơn vị quản lý đầy đủ hơn, chặt chẽ từ khâu mua sắm, sử dụng tới lý tài sản; yêu cầu đơn vị có liên quan đến quản lý TSC thực quy định, quy chế ban hành, tránh tình trạng văn ban hành để đối phó ban hành không áp dụng 3.3.4 Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tra hoạt động quản lý, sử dụng tài sản công: Thanh tra Bộ Tài chính, tra chun ngành Kiểm tốn Nhà nước cần tăng cường công tác tra, kiểm tra, kiểm toán Khi thực tra, kiểm toán tài cơng đồng thời tra việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sử dụng, khai thác, xử lý TSC đối tượng tra, kiểm toán Đẩy mạnh thực tra, kiểm toán chuyên đề nội dung dễ phát sinh vi phạm thực tế việc quản lý, sử dụng sở hoạt động nghiệp vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xử lý bán, lý TSC; quản lý, sử dụng tiền thu từ khai thác nguồn lực tài từ TSC… 21 KẾT LUẬN Quản lý TSC sở GDDH công lập vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể, đối tượng Bám sát mục tiêu nghiên cứu sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học, NCS hi vọng luận án có đóng góp lý luận thực tiễn phương diện sau: Về lý luận: hệ thống hố, phân tích làm phong phú rõ thêm số vấn đề lý luận TSC quản lý TSC sở GDĐH công lập khái niệm, đặc điểm TSC sở GDĐH công lập; khái niệm, yêu cầu quản lý TSC sở GDĐH cơng lập nội dung quản lý theo q trình vận động tài sản; nhân tố ảnh hưởng đến quản lý TSC sở GDĐH công lập Có thể khẳng định, việc thống chế, sách, chế độ quản lý; thực tiêu chuẩn, định mức; thực phân cấp quản lý TSC yêu cầu bắt buộc, giúp cho việc quản lý hiệu Về thực tiễn: tổng kết, phân tích, minh chứng rõ kết đạt được, hạn chế, bất cập nguyên nhân thực trạng quản lý TSC sở GDĐH công lập Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 theo trình vận động tài sản, từ khâu hình thành, sử dụng, khai thác tài sản đến khâu kết thúc sử dụng tài sản Đổng thời, tổng kết kinh nghiệm quản lý TSC sở GDĐH công lập số quốc gia giới, rút học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn tham chiếu áp dụng cho sở GDĐH công lập Việt Nam năm tới Về giải pháp kiến nghị: luận án đưa quan điểm nhóm giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý TSC sở GDĐH công lập Việt Nam phù hợp với quan điểm quản lý TSC nói chung quản lý TSC sở GDĐH cơng lập Việt Nam nói riêng, có sở khoa học lý luận thực tiễn, có tính khả thi nhằm góp phần thực thành công mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 chiến lược tổng thể phát triển GDĐH giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030 Đối với giải pháp hoàn thiện chế quản lý đầu tư, mua sắm TSC: Cơ chế cần hoàn thiện theo hướng tăng quyền chủ động cho sở GDĐH công lập hoạt động đầu tư XDCB, chủ động đầu tư nâng cấp sở vật chất nguồn vốn hợp pháp thay phải lập dự án trình Bộ Kế hoạch Đầu tư phê duyệt, cấp vốn Đối với hoạt động mua sắm tài sản, cần hoàn thiện chế theo hướng giảm mua sắm, trang bị vật chuyển sang chế khốn kinh phí th tài sản; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mua sắm cơng để đảm bảo q trình mua sắm công khai, minh bạch công cho tất đối tượng có khả tham gia Đối với giải pháp hoàn thiện chế khai thác TSC: Việc cần làm làm thực chất phải đẩy mạnh xây dựng sách xã hội hóa chuyển dịch sở GDĐH công lập thành doanh nghiệp cổ phần hóa; tạo điều kiện cho sở GDĐH cơng lập tự chủ góp vốn liên doanh, liên kết cho thuê tài sản 22 việc thực hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ, dịch vụ thông qua thương hiệu tài sản sở GDĐH công lập (có thể định giá tài sản góp vốn theo dự án hợp tác, khơng cần định giá tồn tài sản để Nhà nước giao vốn) Số tiền thu từ khai thác TSC sở GDĐH công lập sau dùng để hoàn trả vốn huy động phép giữ lại để bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động sở GDĐH công lập khơng cần hạch tốn NSNN Đối với giải pháp hoàn thiện chế quản lý khấu hao TSCĐ: Trong tiến trình tự chủ GDĐH, yêu cầu cần thiết phải tính giá thành dịch vụ Do đó, việc trích khấu hao TSCĐ phải hiểu, từ tính đúng, tính đủ giá thành dịch vụ cơng Việc tính đủ chi phí, trích khấu hao TSCĐ xác định theo lộ trình định qua giai đoạn đến năm 2025 Đối với giải pháp hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản: Đây hành lang pháp lý quan để quản lý, sử dụng TSC từ hình thành tài sản, trình quản lý, sử dụng xử lý tài sản hết chu kỳ sử dụng Tuy nhiên, tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC dành riêng cho sở GDĐH công lập chậm Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, làm giảm chủ động việc huy động nguồn vốn khác vốn từ xã hội hóa, nguồn thu từ hoạt động nghiệp) để đầu tư sở vật chất khó khăn trình thực Vì vậy, tiêu chuẩn, định mức sử dụng TSC sở GDĐH nên hoàn thiện theo hướng bám sát đặc thù hoạt động lĩnh vực giáo dục – đào tạo đặc điểm tình hình địa phương Giải pháp cần Bộ Giáo dục Đào tạo thực để đơn vị có thực hoạt động quản lý, sử dụng TSC hiệu Quản lý TSC sở GDĐH công lập Việt Nam vấn đề phức tạp Bởi vậy, khuôn khổ nghiên cứu luận án tiến sĩ khó tránh khỏi hạn chế định nội dung, hình thức, phương pháp tiếp cận xử lý số vấn đề cụ thể theo mục tiêu nghiên cứu luận án đặt Tác giả trân trọng cảm ơn mong muốn nhận góp ý dẫn nhà khoa học người quan tâm đến chủ đề nghiên cứu luận án để hồn thiện chất lượng luận án tốt 23 DANH MỤC BÀI BÁO CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Quản lý tài sản công – Trụ sở làm việc quan hành nhà nước số nước học cho Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tài – Kế tốn, Số 5/2015, trang 73 – 76 Bàn phương thức trao quyền tự chủ đại học Nhà nước, Tạp chí Tài – Đầu tư Đơng Nam Á, Số 6/2018, trang 54 – 56 Quản lý tài sản công – Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam, Tạp chí Tài – Đầu tư Đơng Nam Á, Số 8/2018, trang 54 – 56 Tài cho giáo dục đại học từ góc nhìn quốc tế, Hội thảo Khoa học quốc gia – Nxb Tài chính, 12/2018, trang 241 – 248 Hoạt động đầu tư xây dựng trường đại học công lập tự chủ Việt Nam, Tạp chí Tài chính, Số 2/2019, trang 171 -175 ... quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 1.1 TÀI SẢN CÔNG CÁC CƠ SỞ GIÁO... GDĐH công lập CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM 2.1 Cơ sở giáo dục đại học công lập tài sản công sở giáo dục đại học công lập Việt Nam 2.1.1... lượng cao 1.2 QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP 1.2.1 Khái niệm quản lý tài sản công sở giáo dục đại học công lập Quản lý TSC sở GDĐH công lập tác động máy quản lý đến hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài sản công các cơ sở giáo dục đại học công lập ở việt nam (tt) , Quản lý tài sản công các cơ sở giáo dục đại học công lập ở việt nam (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn