Nghiên cứu tình trạng sức khỏe răng miệng, nhu cầu điều trị và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp cho người cao tuổi tại tỉnh yên bái (tt)

28 51 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 13:59

CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lương Ngọc Khuê PGS.TS Trương Mạnh Dũng V DUY HNG Phn bin 1: NGHIÊN CứU TìNH TRạNG SứC KHỏE RĂNG MIệNG, Phn bin 2: NHU CầU ĐIềU TRị Và ĐáNH GIá HIệU QUả MộT Số BIệN PHáP CAN THIệP CHO NGƯờI CAO TUổI Phn bin 3: TạI TØNH Y£N B¸I Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường Chuyên ngành : Răng Hàm Mặt họp Trường Đại học Y Hà Nội Mã số : 62720601 Vào hồi ngày tháng năm 2019 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Có thể tìm hiểu luận án tại: HÀ NỘI - 2019 Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN Vũ Duy Hưng, Phạm Thái Thơng (2018), Tình trạng bệnh khớp thái dương hàm người cao tuổi tỉnh Yên Bái, Tạp chí y học thực hành, số 11 (1085), 147-149 Vũ Duy Hưng, Phạm Thái Thông (2019), Thực trạng bệnh sâu người cao tuổi tỉnh Yên Bái, Tạp chí y học thực hành, số (1091), 40 - 43 Vũ Duy Hưng, Phạm Thái Thông (2019), Đánh giá hiệu can thiệp dự phòng bệnh miệng cho người cao tuổi nước súc miệng Fluoride 0,2% tỉnh Yên Bái, Tạp chí y học thực hành, số (1090), 8-11 Truong Manh Dung, Vu Manh Tuan, Ha Ngoc Chieu, Loc Thi Thanh Hien, Vu Duy Hung (2016), Dental caries in an elderly population in Viet Nam 2015, Viet Nam Journal of medicine & pharmacy, Volume 12 N03, 64-68 A GIỚI THIỆU LUẬN ÁN ĐẶT VẤN ĐỀ Xu hướng già hoá dân số đặt nhân loại trước thách thức to lớn kỷ XXI Một thách thức vấn đề chăm sóc bảo vệ sức khoẻ cho người cao tuổi cộng đồng Việt Nam nước phát triển, số người cao tuổi có xu hướng tăng nhanh Theo báo cáo Bộ Y tế tính tới cuối năm 2012, Việt Nam có triệu người cao tuổi (chiếm 10,2% dân số) Việt Nam thức bước vào nước có dân số già hóa Chăm sóc sức khỏe nói chung sức khỏe miệng cho người cao tuổi sách quan trọng Chính phủ Theo số liệu điều tra sức khỏe miệng quốc gia Việt Nam năm 2001 cho thấy tỷ lệ sâu vĩnh viễn có chiều hướng tăng theo tuổi, tỷ lệ sâu đối tượng từ 45 tuổi trở lên toàn quốc 78%, số SMT dao động từ khoảng 6,09-11,66 Nghiên cứu năm 1989 Luan Cs điều tra 338 người 66 tuổi Trung Quốc thấy tuổi 66-69 số SMT 16,6 Phạm Văn Việt cộng (2004) tỷ lệ sâu NCT Hà Nội 55,1%, SMT 12,6 D.T.Zero CS (2004) nghiên cứu lâm sàng đánh giá hiệu tái khoáng hố nước súc miệng có chứa 100 ppm Fluor, cho thấy sau tuần 42% tổn thương sâu giai đoạn sớm phục hồi độ cứng bề mặt Các kết nghiên cứu cho thấy tình trang mắc BRM NCT mức cao, nhiên chưa có nghiên cứu việc sử dụng chế phẩm nước súc miệng Fluor dự phòng bệnh miệng cho NCT Xuất phát từ tầm quan trọng ý nghĩa trên, tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu tình trạng sức khỏe miệng, nhu cầu điều trị đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp cho người cao tuổi tỉnh Yên Bái” với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng sức khỏe miệng người cao tuổi tỉnh Yên Bái năm 2015-2017 Nhận xét nhu cầu điều trị miệng số yếu tố liên quan tới bệnh miệng người cao tuổi tỉnh Yên Bái Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp chương trình chăm sóc sức khỏe miệng ban đầu cho người cao tuổi tỉnh Yên Bái TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hiểu biết thực trạng bệnh miêng người cao tuổi, số yếu tố liên quan đến nhu cầu điều trị bệnh miệng NCT Số liệu hiệu dự phòng bệnh miệng giáo dục nha khoa sử dụng nước xúc miệng fluor 0,2% so với kem chải có fluor người cao tuổi cụ thể vấn đề cần nghiên cứu, xác định, nhằm góp phần xây dựng kế hoạch dự phòng cộng đồng bệnh miệng hiệu cho người cao tuổi Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ ĐÓNG GÓP MỚI Đây nghiên cứu khu vực miền núi phía Tây Bắc nghiên cứu chuyên biệt NCT Việt Nam có cỡ mẫu tương đối lớn đưa tổng thể thực trạng BRM NCT Trên sở thực trạng BRM đề tài đưa nhu cầu điều trị dựa thực trạng BRM NCT Dựa nghiên cứu định tính nghiên cứu đưa số yếu tố liên quan đến nhu cầu điều trị Bằng biện pháp đơn giản dễ thực cộng đồng sử dụng nước súc miệng Fluor 0,2% với truyền thơng giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh miệng, nghiên cứu cho thấy hiệu loại nước xúc miệng có hiệu quả.Trên sở nghiên cứu chúng tơi đề xuất sử dụng nước xúc miệng có Fluor 0,2% dự phòng bệnh sâu cho người cao tuổi cộng đồng CẤU TRÚC LUẬN ÁN Ngoài phần đặt vấn đề kết luận, luận án gồm chương: Chương I: Tổng quan vấn đề nghiên cứu, 35 trang; Chương II: Đối tượng phương pháp nghiên cứu, 27 trang; Chương III: Kết nghiên cứu, 35 trang; Chương IV: Bàn luận, 36 trang Luận án có 47 bảng, 04 sơ đồ biểu đồ, 06 hình ảnh, 104 tài liệu tham khảo (30 tiếng Việt, 75 tiếng Anh) B NỘI DUNG LUẬN ÁN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Thực trạng nhu cầu điều trị bệnh miệng người cao tuổi 1.1.1 Bệnh sâu răng: Sâu bệnh phổ biến nhất, thường gặp với canxi thành phần vô cơ, kèm phân huỷ thành phần hữu tạo thành hố mặt thân, chân thân chân gọi lỗ sâu 1.1.2 Bệnh quanh răng: Theo Tổ chức Y tế giới, bệnh quanh gặp phổ biến quốc gia hay gặp viêm lợi viêm quanh 1.1.3 Tình trạng răng: Mất tình trạng phổ biến NCT Tuỳ số lượng vị trí mà gây ảnh hưởng nhiều phương diện với mức độ khác 1.2 Các biện pháp phòng bệnh miệng cho người cao tuổi 1.2.1 Các biện pháp điều trị dự phòng bệnh sâu răng: Ngày với phát triển phương tiện chuẩn đoán vật liệu kỹ thuật đưa đến thay đổi lớn điều trị dự phòng bệnh sâu 1.2.1.1 Các nội dung dự phòng sâu  Các sách dự phòng sâu liên đoàn nha khoa Quốc tế FDI tổ chức Y tế Thế giới  Các biện pháp can thiệp 1.2.1.2 Vai trò nước súc miệng fluor phòng điều trị tổn thương sâu sớm  Cơ chế tác dụng nước súc miệng fluor: Tái khoáng hóa lại tổ chức men bị hủy khống  Một số nghiên cứu dự phòng sâu nước súc miệng có Fluor  Liều lượng cách sử dụng nước súc miệng fluor: Nước súc miệng dùng hàng ngày, ngày lần dùng 1-2 lần/tuần Mỗi lần súc miệng từ 2- phút 1.2.2 Một số biện pháp điều trị dự phòng bệnh quanh 1.2.2.1 Điều trị bệnh quanh răng: Điều trị khởi đầu, điều trị túi quanh răng, điều trị phẫu thuật, điều trị trì 1.2.2.2 Dự phòng bệnh quanh răng: Dự phòng BQR tập trung vào việc giảm thiểu loại trừ yếu tố bệnh tham gia vào q trình sinh bệnh 1.2.3 Chăm sóc sức khoẻ miệng ban đầu người cao tuổi 1.2.3.1 Đại cương: Tỷ lệ NCT mắc bệnh miệng cao, hành vi cá nhân tự chăm sóc đáp ứng sở dịch vụ miệng lại mức thấp có nhiều bất cập 1.2.3.2 Vấn đề giáo dục nha khoa hay phòng bệnh cấp I: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tổng quát nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng biện pháp phòng bệnh, điều trị, nâng cao SKRM Khuyến cáo bỏ yếu tố gây hại 1.2.3.3 Các biện pháp phòng bệnh tích cực hay phòng bệnh cấp II: Khám định kỳ ngắn người có nguy mắc bệnh cao nhằm mục tiêu phát bệnh sớm can thiệp kịp thời để đạt yêu cầu phục hồi lại sức khoẻ cách tồn vẹn, hay chặn đứng phát triển bệnh 1.2.3.4 Nội dung hoạt động thúc đẩy sức khoẻ miệng: Sử dụng môi trường sinh hoạt hội xã hội NCT, chương trình truyền thông… tạo động lực xã hội, động viên NCT tự nguyện tích cực tham gia chương trình có quan tâm cộng đồng 1.2.3.5 Nội dung tổ chức mạng lưới dịch vụ lâm sàn: Đưa kế hoạch chăm sóc SKRM NCT vào chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng nói chung Tổ chức phận hoạch định điều hành từ cấp trung ương đến địa phương 1.3 Một số nghiên cứu can thiệp bệnh miệng người cao tuổi: Hiệu việc kiểm soát mảng bám răng, hướng dẫn vệ sinh miệng, khám miệng định kỳ, lấy cao răng, làm vệ sinh miệng có SKRM tốt hẳn so với người không khám thường xuyên CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nghiên cứu mô tả cắt ngang 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Tiêu chuẩn lựa chọn nghiên cứu: Là người 60 tuổi sinh sống có hộ thường trú tỉnh Yên Bái thời gian điều tra; Có đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu - Tiêu chuẩn loại trừ: Đang mắc bệnh tồn thân miệng cấp tính, khơng đồng ý tham gia vào nghiên cứu khơng có mặt điều tra, không đủ khả trả lời vấn 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang, Thời gian nghiên cứu: tháng 06/2015 2.1.3 Mẫu nghiên cứu *Nghiên cứu lượng: Cỡ mẫu tính theo cơng thức: n  Z12 / p(1  p) x DE d2 Trong đó: p: Tỷ lệ mắc bệnh sâu cộng đồng người cao tuổi (78%); d: Độ xác tuyệt đối (= 3,2%); Z2(1-α/2): hệ số tin cậy, với mức ý nghĩa thống kê  = 0,05, tương ứng với độ tin cậy 95% Z(1α/2) = 1,96; Do sử dụng kỹ thuật chọn mẫu 30 chùm ngẫu nhiên nên cỡ mẫu cần nhân với hệ số thiết kế mẫu (DE =2); Cỡ mẫu tối thiểu: 1288 người cao tuổi lấy 5% dự phòng, Cỡ mẫu thực 1350 người cao tuổi *Nghiên cứu định tính: Tổng số vấn sâu 40 gồm: 20 cán y tế, 20 người cao tuổi * Đối với người cao tuổi - Tiêu chuẩn lựa chọn nghiên cứu: Là người 60 tuổi sinh sống có hộ thường trú tỉnh Yên Bái thời gian điều tra, Có đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu - Tiêu chuẩn loại trừ: Đang mắc bệnh toàn thân miệng cấp tính Khơng đồng ý tham gia vào nghiên cứu khơng có mặt điều tra, Khơng đủ khả trả lời vấn * Đối với cán y tế: - Tiêu chuẩn lựa chọn nghiên cứu: Là cán Y tế làm công tác quản lý Sở Y tế, Cán làm công tác quản lý bệnh viện Tỉnh, bệnh viện huyện, Cán lãnh đạo khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Tỉnh, Huyện, Cán Bác sỹ điều trị khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Tỉnh, Huyện, Cán y tế thuộc Trạm y tế xã, phường, Bác sỹ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tư nhân - Tiêu chuẩn loại trừ: Không đồng ý tham gia vào nghiên cứu 2.1.4 Cách chọn mẫu *Nghiên cứu định lượng Chọn 30 chùm ngẫu nhiên chọn đối tượng nghiên cứu chùm 45 NCT *Nghiên cứu định tính: Tổng số vấn sâu 40 2.1.5 Các bước tiến hành nghiên cứu: Thu thập số liệu việc sử dụng bảng câu hỏi để vấn người, khám miệng, vấn sâu Bộ câu hỏi vấn bệnh án: sử dụng công cụ mẫu Tổ chức Y tế Thế giới năm 1997, bổ sung năm 2013 2.2 Nghiên cứu can thiệp 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên không phân biệt nam, nữ Sinh sống địa bàn phường - xã: Đồng Tâm, Yên Ninh, Đại Đồng, Tân Hương thuộc tỉnh Yên Bái thời gian điều tra Tiêu chuẩn lựa chọn: đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu (có phiếu chấp thuận đồng ý); người cao tuổi tối thiểu 10 tự nhiên khoang miệng Tiêu chuẩn loại trừ: Người cao tuổi mắc bệnh tồn thân cấp tính Khơng tự nguyện tham gia nghiên cứu Người cao tuổi ngừng điều trị sâu biện pháp Fluor chỗ < tháng Có tiền sử dị ứng với Fluor Người cao tuổi điều trị thuốc có phản ứng chéo với Fluor Chlohexidine NCT có vùng lục phân ≤ vùng ≤ 10 cung hàm 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp có đối chứng, thời gian nghiên cứu từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2017 (18 tháng) 2.2.3 Cỡ mẫu nghiên cứu Z(1-ỏ/2) : hệ số tin cậy mức xác suất 95% (=1,96); Z1-ò : lực mẫu (=80%); P1: tỷ lệ sâu vĩnh viễn nhóm can thiệp, sau 18 tháng theo dõi ước lượng 30%; P2: tỷ lệ sâu vĩnh viễn nhóm chứng, ước lượng 50% sau 18 tháng theo dõi; P: (P1+P2)/2; n1: cỡ mẫu nhóm can thiệp; n2 : cỡ mẫu nhóm đối chứng; Theo cơng thức tính cỡ mẫu cần thiết tối thiểu cho nhóm nghiên cứu n= n2= n1=160 người cao tuổi, tổng số người cao tuổi cho nhóm nghiên cứu can thiệp là 320 người 2.2.4 Chọn mẫu: Chọn chủ đích 02 phường phường Đồng Tâm phườngYên Ninh thuộc thành phố Yên Bái xã Tân Hương Đại Đồng thuộc huyện Yên Bình làm địa điểm nghiên cứu Sử dụng máy tính để chọn ngẫu nhiên 320 người cao tuổi vào hai nhóm: Nhóm can thiệp (n1): 160 người cao tuổi thuộc địa bàn phường Đồng Tâm xã Tân Hương Nhóm chứng (n2): 160 người cao tuổi thuộc địa bàn phường Yên Ninh xã Đại Đồng 2.2.6 Các hoạt động can thiệp 2.2.6.1 Can thiệp giáo dục nha khoa: Hướng dẫn vệ sinh miệng can thiệp phòng chống bệnh miệng nước súc miệng Fluor 0,2%: 2.2.6.2 Hoạt động can thiệp phòng chống bệnh miệng nước súc miệng Fluor 0,2%: - Nhóm chứng: NCT hướng dẫn chải theo phương pháp Toothpick, lượng kem chải cho lần tương đương khoảng 1gram - Nhóm can thiệp: Ngồi hướng dẫn VSRM chải nhà nhóm chứng súc miệng với dung dịch fluor 0,2% theo lịch cố định: lần/tuần xúc miệng vòng phút/lần, 30ml/lần vòng 18 tháng Sử dụng tiêu chuẩn hệ thống đánh giá phát sâu WHO năm 1997 cải tiến năm 2013 2.3 Xử lý phân tích số liệu Các thơng tin định lượng: Số liệu thu thập phân tích phương pháp thống kê y học, sử dụng phần mềm SPSS 20.0 phần mềm R số thuật tốn thống kê Nghiên cứu định tính: phân tích theo kỹ thuật phân tích nội dung (content analysis) 2.4 Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành theo đề cương nghiên cứu hội đồng đạo đức trường Đại học Y Hà Nội thông qua CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng bệnh miệng nhu cầu điều trị bệnh miệng người cao tuổi Yên Bái 3.1.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu: Trong 1350 NCT, tỷ lệ nam chiếm 39,9% thấp nữ 60,1%; nhóm tuổi 65-74 chiếm tỷ lệ cao 40,9%; sống phần lớn nông thôn chiếm 72,3%; nghề nghiệp phần đông nơng dân 51,2%; trình độ học vấn tiểu học chiếm tỷ lệ cao 47%, có tình trạng kinh tế khơng nghèo chiếm đa số 59,9% 3.1.2 Tình trạng bệnh miệng người cao tuổi *Tình trạng niêm mạc miệng: NCT khơng có tổn thương niêm mạc lợi chiếm 97% có tỷ lệ thấp tình trạng viêm lợi, loét, hoại tử cấp 2,4%; 1,2%; 0,4% Biểu đồ 3.1: Tình trạng niêm mạc miệng người cao tuổi *Tình trạng sâu răng, Bảng 3.1: Tình trạng sâu người cao tuổi Sâu Đặc điểm Nam Nữ 60-64 Nhóm 65-74 tuổi ≥75 Thành thị Địa dư Nông thôn Tổng Giới Không sâu n % 396 73,6 527 64,9 230 66,7 355 64,3 338 74,6 292 78,1 631 64,7 923 68,4 Có sâu n % 142 26,4 285 35,1 115 33,3 197 35,7 115 25,4 82 21,9 345 35,3 427 31,6 Tổng n % 538 100 812 100 345 100 552 100 453 100 374 100 976 100 1350 100 p 0,001 0,002 0,0001 Tỷ lệ sâu nam 26,4% nữ 35,1%; tỷ lệ sâu nông thôn 35,3% thành thị 21,9% có khác biệt có ý nghĩa thống kê với p ≤0,001; khơng có khác biệt tỷ lệ sâu nhóm tuổi Bảng 3.2: Tình trạng sâu chân người cao tuổi Sâu chân Đặc điểm Nam Giới Nữ 60-64 Nhóm 65-74 tuổi ≥75 Thành thị Địa dư Nơng thơn Tổng Không sâu n % 498 92,6 718 88,4 319 92,5 480 87,0 417 92,1 356 95,2 860 88,1 1216 90,1 Có sâu n 40 94 26 72 36 18 116 134 % 7,4 11,6 7,5 13,0 7,9 4,8 11,9 9,9 Tổng n 538 812 345 552 453 374 976 1350 p % 100 0,013 100 100 100 0,006 100 100 0,0001 100 100 Tỷ lệ sâu chân NCT chiếm 9,9%, có khác biệt giới Nam 7,4% Nữ 11,6% với P< 0,013; Nông thôn 11,9% Thành thị 4,8% với p ≤0,0001 Bảng 3.3: Tổng số bị sâu, bị sâu, trám (chỉ số sâu trám) Giới 0,78± 2,45 Địa dư Thành Nông Tổng Nữ 60 - 64 65 - 74 ≥75 thị thôn 1,08±2, 0,81±1, 1,14±2, 0,84±2, 0,59±2,0 1,10±2, 0,96±2, 37 86 67 42 51 40 – 27 – 20 Đặc điểm Số Chỉ số SMT Trám Mất sâu Sâu X ±SD Min – Max Median p Nam Nhóm tuổi – 18 – 25 – 27 – 25 – 27 0 0 0 0,062 0,026 0,0001 6,19±7, 6,37±7, 3,60±5, 5,48±6, 9,35± 5,25±6, 6,70± X ±SD 51 49 39 55 8,81 64 7,76 Min – – 28 – 28 – 27 – 28 – 28 – 28 -28 Max Median 3,5 p 0,653 0,0001 0,001 0,00±0, 0,03± 0,02±0 0,03± 0,01± 0,02±0, 0,02± X ±SD 043 0,234 ,234 0,179 0,141 212 0,172 Min – 0–1 0–4 0–4 0–2 0–3 0–3 0–4 Max Median 0 0 0 p 0,263 0,437 0,002 6,96±7, 7,48± 4,43±5 6,65± 10,20±8 5,86±6, 7,81± X ±SD 70 7,62 ,70 6,82 ,84 87 7,87 Min – – 28 – 28 – 28 – 28 – 28 – 28 – 28 Max Median 4 p 0,229 0,0001 0,0001 – 27 6,30±7, 49 – 28 Chỉ số sâu số sâu trám nữ cao nam nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,01 Chỉ số sâu, mất, trám có khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm tuổi, nơng thơn thành thị * Tình trạng vùng quanh Bảng 3.4 Tình trạng bệnh quanh theo giới Nam Nữ Tổng 7,27±7, 65 – 28 Có BQR Số lượng 80 458 538 Tỷ lệ % 5,93 33,93 39,85 Số lượng 151 661 812 Tỷ lệ % 11,19 48,96 60,15 Số lượng 231 1119 1350 Tỷ lệ % 17,11 82,89 100 Bảng 3.5: Tình trạng viêm lợi người cao tuổi Chảy máu lợi Không Có Tổng Đặc điểm N % n % n % p (χ2) >0,05 Nhóm tuổi Địa dư p Nam 154 28,6 384 71,4 538 100 Nữ 251 30,9 561 69,1 812 100 60-64 92 26,7 253 73,3 345 100 65-74 177 32,1 375 67,9 552 100 0,229 ≥75 136 30,0 317 70,0 453 100 Thành thị 109 29,1 265 70,9 374 100 Nông thôn 296 30,3 680 69,7 976 100 405 30,0 945 70,0 1350 100 Giới 0–4 Tổng Khơng BQR Tỷ lệ NCT có bệnh vùng quanh 82,89%, khơng có khác biệt Nam Nữ với P>0,05 0,02±0, 18 Bệnh quanh Giới Tổng 0,369 0,671 Tỷ lệ NCT có viêm lợi chiếm tỷ lệ cao 70%, khơng có khác biệt nhóm tuổi, địa dư giới *Tình trạng khớp thái dương hàm Bảng 3.6: Tình trạng khớp thái dương hàm người cao tuổi Khớp thái Bình Đau Tổng dương hàm thường p Đặc điểm n % n % n % Nam 425 79,0 113 21,0 538 100 0,980 Giới Nữ 641 78,9 171 21,1 812 100 60-64 287 83,2 58 16,8 345 100 Nhóm 65-74 437 79,2 115 20,8 552 100 0,03 tuổi ≥75 342 75,5 111 24,5 453 100 Thành thị 298 79,7 76 20,3 374 100 0,689 Địa dư Nông thôn 768 78,7 208 21,3 976 100 Tổng 1066 79,0 284 21,0 1350 100 Bảng 3.8: Nhu cầu phục hình người cao tuổi Chung Hàm Hàm Nhu cầu phục hình n % n % n % Khơng có nhu cầu giả 31 2,3 475 35,2 423 31,3 Cần đơn vị giả 337 25,0 131 9,7 149 11,0 Cần nhiều đơn vị giả 955 70,7 281 20,8 298 22,1 Cần kết hợp hay nhiều 0,4 282 20,9 313 23,2 đơn vị giả Cần giả toàn 0,1 114 8,4 104 7,7 Không ghi nhận 19 1,4 67 5,0 63 4,7 Tổng 1350 100 1350 100 1350 100 Tỷ lệ NCT khơng có nhu cầu làm giả chiếm 2,3%, nhu cầu cần nhiều đơn vị giả cao với 70,7% * Nhu cầu điều trị vùng quanh Tỷ lệ NCT đau khớp thái dương hàm chiếm 21%, có khác biệt nhóm tuổi, có ý nghĩa thống kê với P0,05 Trám 0,06±0,32 0–5 0,04±0,19 0–1 0,05±0,33 0–5 >0,05 SMT 4,34±5,26 – 18 4,25±5,48 – 17 4,29±5,36 – 18 >0,05 Bảng 3.12: Chỉ số hiệu phòng Sâu người cao tuổi theo thời gian Nhóm Thời gian th X ±SD Nhóm can thiệp Trước CT Sau CT (1) 0–9 0–9 Median 0 CS Trước CT HQ 0–9 0–9 Median 0 6,5 0–9 0–9 Median 0 CS HQ P12** CS CT 0–6 0–6 0 20,6* >0,05 2,71 0,68±1,25 0,94±1,32 11,8 0,93±1,55 0,70±1,52 Min – Max Sau CT (2) 0,68±1,25 0,82±1,30 0,93±1,55 0,82±1,53 Min – Max X ±SD Nhóm đối chứng 0,93±1,55 0,87±1,55 Min – Max X ±SD 12 th Tỷ lệ sâu nhóm can thiệp chiếm 41,9%; nhóm đối chứng 33,1% Khơng có khác biệt tỷ lệ sâu nhóm tuổi hai nhóm nghiên cứu thời điểm trước can thiệp Bảng 3.10: Tỷ lệ sâu chân theo nhóm tuổi thời điểm trước can thiệp Sâu Can thiệp Đối chứng P(χ2) Có Khơng Có Khơng n % n % n % n % Tuổi 60 – 64 17,8 37 82,2 13,6 38 86,4 >0,05 65 – 74 14 17,7 65 82,3 23 24,7 70 75,3 >0,05 ≥75 11 30,5 25 69,4 21,7 18 78,3 >0,05 Tổng 33 20,6 127 79,4 34 21,3 126 78,7 >0,05 Chỉ số SMT nhóm can thiệp nhóm đối chứng thời điểm trước can thiệp 4,34±5,26 4,25±5,48 số SMT chung 4,29± 5,36 Khơng có khác biệt 18 th Bảng 3.9: Tỷ lệ sâu theo lứa tuổi hai nhóm thời điểm trước can thiệp Can thiệp Đối chứng Sâu P(χ2) Có Khơng Có Khơng Tuổi N % n % n % n % 60 – 64 15 33,3 30 66,7 14 31,8 30 68,2 >0,05 65 – 74 34 43,1 45 56,9 34 36,6 59 63,4 >0,05 ≥75 18 50,0 18 50,0 21,7 18 78,3 0,05 0–6 0–6 0 38,2* >0,05 50,0 0,68±1,25 1,13±1,36 24,7 0–6 0–6 0 66,2* 0,05 75 4,29± 6,57± 5,78 6,23 Giới Nam 4,40± 5,94 Nữ 4,11± 5,05 Chung 4,25± 5,48 – 18 – 28 – 25 – 28 – 25 – 28 4,00± 3,76 4,93± 5,66 7,43± 6,11 5,21± 5,82 4,88± 4,92 4,91± 5,18 – 18 – 28 – 25 – 28 – 25 – 28 35,59* 0,05 10,26 13,09* >0,05 12,76 18,41* 0,05 15,60 3,5 15,53* 0,05 Localiti es Total p 0,369 0,229 0,671 The rate of elderly people suffering gingivitis lays in a very high level with 70% No differences between age groups, localities and genders happen Normal Paint Total n % n % n % Male 425 79,0 113 21,0 538 100 Female 641 78,9 171 21,1 812 100 60-64 287 83,2 58 16,8 345 100 65-74 437 79,2 115 20,8 552 100 ≥75 342 75,5 111 24,5 453 100 Urban 298 79,7 76 20,3 374 100 Rural 768 78,7 208 21,3 976 100 1066 79,0 284 21,0 1350 100 Characteristics Age groups Rate of the elderly people with periodontal disease is 82,89%, no difference between the male and the female with P>0,05 Table 3.13: Gingivitis status of the elderly Gum bleeding Characteristics *Temporomandibular joint status Bảng 3.14: Temporomandibular joint status of the elderly p 0,980 0,03 0,689 The rate of the elderly suffering temporomandibular joint accounts for 21% with a difference between age groups presenting statistical significance P0,05 50,0 18 50,0 18 78,3 0,05 21,7 Pre-intervention dental caries rate is 37,5%, dental caries rate of the intervention group accounts for 41,9%; that of the control 33,1% There is no difference of dental caries rate between the two group at the time of pre-intervention Table 3.26: Pre-intervention root decay rate by age groups Intervention Yes Non-intervention Có No n % 60 – 64 17,8 37 82,2 65 – 74 14 17,7 ≥75 11 30,5 Tổng 33 20,6 127 79,4 34 Ages Need of tartar removal in the elderly accounts for 74,3% Có No n Dental caries Chart 3.3: Periodontal disease treatment need in the elderly Non-intervention n % Yes P(χ2) n % 13,6 38 86,4 >0,05 65 82,3 23 24,7 70 75,3 >0,05 25 69,4 21,7 18 78,3 >0,05 21,3 126 78,7 >0,05 13 14 Decay 0,93±1,55 Missing 3,35±5,04 Filled 0,06±0,32 DMFT 4,34±5,26 0–9 0 – 18 0–5 0 – 18 Interven tion ±SD Min – Max Median 0,68±1,25 3,53±5,34 0,04±0,19 4,25±5,48 Control ±SD Min – Max Median 0–6 0 – 17 0–1 0 – 17 ±SD Min – Max Median P* 0,80±1,41 3,44±5,19 0,05±0,33 4,29±5,36 0–9 >0,05 – 18 >0,05 0–5 >0,05 – 18 >0,05 General (*):Mann-Whitney test Pre-intervention DMFT indexes of the intervention and control groups are 4,34±5,26 and 4,25±5,48, respectively And the general DMFT index is 4,29± 5,36, presenting no difference Table 3.30: Dental caries prevention effectiveness index for the elderly by time group 18 month 12 month month Thời gian ±SD Min – Max Median ±SD Min – Max Median ±SD Min – Max Intervention group 0,93± 1,55 Postinter (1) 0,87± 1,55 0–9 0–9 0,93± 1,55 0,82± 1,53 0–9 0–9 0,93± 1,55 0,70± 1,52 0–9 0–9 Preinter Effe index 6,5 11,8 24,7 Control group 0,68± 1,25 Postinter (2) 0,82± 1,30 0–6 0–6 0,68± 1,25 0,94± 1,32 0–6 0–6 0,68± 1,25 1,13± 1,36 0–6 0–6 Preinter Effe index 20,6* 38,2* 66,2* P12** >0,05 >0,05 0,05 168,4 25,6* 75 3,22± 9,22± 3,90 6,77 Genders Male Female 3,62± 4,79± 4,81 5,51 General 4,33± 5,26 – 14 – 27 – 28 – 17 – 28 – 28 2,56± 3,23 – 14 3,37± 3,87 – 27 9,25± 6,73 – 28 1,5 3,71± 4,79 – 17 4,94± 5,42 – 28 4,46± 5,20 – 28 ±SD Min – Max Median after 188 months Eff.inde x months ±SD Min – Max Median 18 months Time Control group PostPreinterve CS intervent ntion HQ ion (2) 4,25± 4,46± 5,48 5,45 4,9* – 28 – 28 control Intervention group PostPreinterv interven ention tion (1) 4,34± 4,39± 5,26 5,24 1,2 – 28 – 28 * Group Before Table 3.38: Elderly DMFT index by time ±SD Min – Max Median CSHQ P12** CSCT 60 – 64 Age groups 65 – 74 >75 Genders Male Female 6,67* 2,95± 3,88 4,66* 4,29± 5,78 0,33* 6,57± 6,23 2,49* 4,40± 5,94 3,13* 4,11± 5,05 3,00* 4,25± 5,48 – 18 – 28 – 25 – 28 – 25 – 28 4,00± 3,76 4,93± 5,66 7,43± 6,11 5,21± 5,82 4,88± 4,92 4,91± 5,18 – 18 – 28 – 25 – 28 – 25 – 28 35,59* 0,05 10,26 13,09* >0,05 12,76 18,41* 0,05 15,60 3,5 15,53*
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình trạng sức khỏe răng miệng, nhu cầu điều trị và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp cho người cao tuổi tại tỉnh yên bái (tt) , Nghiên cứu tình trạng sức khỏe răng miệng, nhu cầu điều trị và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp cho người cao tuổi tại tỉnh yên bái (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn