Nghiên cứu tình trạng sức khỏe răng miệng, nhu cầu điều trị và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp cho người cao tuổi tại tỉnh yên bái

193 69 1
  • Loading ...
1/193 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 13:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ DUY HƯNG NGHI£N CøU TìNH TRạNG SứC KHỏE RĂNG MIệNG, NHU CầU ĐIềU TRị Và ĐáNH GIá HIệU QUả MộT Số BIệN PHáP CAN THIệP CHO NGƯờI CAO TUổI TạI TỉNH YÊN BáI LUN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ======= VŨ DUY HƯNG NGHI£N CøU TìNH TRạNG SứC KHỏE RĂNG MIệNG, NHU CầU ĐIềU TRị Và ĐáNH GIá HIệU QUả MộT Số BIệN PHáP CAN THIệP CHO NGƯờI CAO TUổI TạI TỉNH YÊN BáI Chuyờn ngành : Răng Hàm Mặt Mã số : 62720601 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Lương Ngọc Khuê PGS.TS.Trương Mạnh Dũng HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi Vũ Duy Hưng, nghiên cứu sinh khóa 34 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn thầy PGS.TS Lương Ngọc Khuê PGS.TS Trương Mạnh Dũng Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, dược xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Người viết cam đoan Vũ Duy Hưng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHYT : Bảo hiểm y tế BQR : Bệnh quanh BS : Bác sỹ CPITN : Chỉ số nhu cầu điều trị nha chu cộng đồng DT : Chỉ số sâu FDI : Liên đoàn nha khoa quốc tế FT : Chỉ số trám HQCT : Hiệu can thiệp MBR : Mảng bám MT : Chỉ số NCS : Nghiên cứu sinh NCT : Người cao tuổi PVS : Phỏng vấn sâu QHI : Chỉ số Quigle & Hein RHM : Răng hàm mặt SKRM : Sức khỏe miệng SMT (DMFT) : Chỉ số sâu trám VSRM : Vệ sinh miệng WHO : Tổ chức y tế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Thực trạng nhu cầu điều trị bệnh miệng người cao tuổi 1.1.1 Bệnh sâu 1.1.2 Bệnh quanh 1.1.3 Tình trạng 15 1.2 Các biện pháp phòng bệnh miệng cho người cao tuổi 18 1.2.1 Các biện pháp điều trị dự phòng bệnh sâu 19 1.2.2 Một số biện pháp điều trị dự phòng bệnh quanh 25 1.2.3 Chăm sóc sức khoẻ miệng ban đầu người cao tuổi 32 1.3 Một số nghiên cứu can thiệp bệnh miệng người cao tuổi 37 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Nghiên cứu mô tả cắt ngang 39 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 39 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.1.3 Mẫu nghiên cứu 39 2.1.4 Cách chọn mẫu 41 2.1.5 Các bước tiến hành nghiên cứu 42 2.1.6 Kỹ thuật thu thập số liệu 42 2.1.7 Các số biến số nghiên cứu mô tả cắt ngang 43 2.2 Nghiên cứu can thiệp 48 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 48 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 49 2.2.3 Cỡ mẫu nghiên cứu 49 2.2.4 Chọn mẫu 50 2.2.5 Các bước tiến hành nghiên cứu 51 2.2.6 Các hoạt động can thiệp 53 2.2.7 Các tiêu chuẩn sử dụng đánh giá 58 2.2.8 Thiết kế nghiên cứu 60 2.2.9 Các biến số nghiên cứu 61 2.2.10 Độ tin cậy 62 2.2.11 Hạn chế sai số nghiên cứu 62 2.2.12 Theo dõi, quản lý bệnh nhân thu thập số liệu nghiên cứu 62 2.3 Xử lý phân tích số liệu 64 2.4 Đạo đức nghiên cứu 64 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 66 3.1 Thực trạng bệnh miệng nhu cầu điều trị bệnh miệng người cao tuổi Yên Bái 66 3.1.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 66 3.1.2 Tình trạng bệnh miệng người cao tuổi 68 3.2 Đánh giá hiệu can thiệp đề xuất số biện pháp can thiệp cho phòng bệnh miệng chương trình chăm sóc sức khỏe miệng ban đầu cho người cao tuổi tỉnh Yên Bái 79 3.3 Một số yếu tố liên quan đến nhu cầu điều trị miêng người cao tuổi tỉnh Yên Bái 92 3.3.1 Đối với người cao tuổi 92 3.3.2 Đối với cán Y tế hệ thống sách Y tế chăm sóc sức khỏe 94 Chương 4: BÀN LUẬN 100 4.1 Mô tả thực trạng bệnh miệng, nhu cầu điều trị người cao tuổi tỉnh Yên Bái 100 4.1.1 Đặc trưng cá nhân nhóm đối tượng nghiên cứu 100 4.1.2 Tình trạng bệnh miệng NCT Yên Bái 102 4.2 Nhu cầu điều trị bệnh miệng số yếu tố liên quan tới bệnh miệng người cao tuổi tỉnh Yên Bái: 113 4.2.1 Nhu cầu điều trị thân 113 4.2.2 Nhu cầu phục hình 115 4.2.3 Nhu cầu điều trị bệnh quanh răng: 117 4.2.4 Một số yếu tố liên quan tới bệnh miệng người cao tuổi tỉnh Yên Bái 118 4.3 Đánh giá hiệu can thiệp phòng chống bệnh miệng chương trình chăm sóc sức khỏe miệng ban đầu cho người cao tuổi tỉnh Yên Bái 123 4.3.1 Thơng tin chung nhóm can thiệp nhóm đối chứng 125 4.3.2 Hiệu can thiệp với sâu người cao tuổi 128 4.4 Đóng góp luận án 135 KẾT LUẬN 136 KIẾN NGHỊ 138 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tình hình sâu, mất, trám số SMT số quốc gia giới Bảng 1.2: Tình hình sâu, mất, trám số SMT qua số nghiên cứu Việt Nam Bảng 1.3: Tình hình sâu chân số quốc gia giới Bảng 1.4: Tình hình nghiên cứu bệnh quanh số quốc gia giới Việt Nam 12 Bảng 1.5: Tình hình người cao tuổi số quốc gia giới Việt Nam 16 Bảng 1.6: Ba cấp chăm sóc miệng ban đầu cho người cao tuổi 34 Bảng 1.7: Một số vấn đề giáo dục nha khoa cho người cao tuổi 35 Bảng 3.1: Đặc điểm tình trạng kinh tế - xã hội 66 Bảng 3.2: Đặc điểm thói quen sống, bệnh tồn thân, tiền sử nha khoa 67 Bảng 3.3: Tình trạng niêm mạc miệng người cao tuổi 68 Bảng 3.4: Tình trạng sâu người cao tuổi 69 Bảng 3.5: Tình trạng sâu chân người cao tuổi 69 Bảng 3.6: Tổng số bị sâu, bị sâu, trám 70 Bảng 3.7: Tỷ lệ % người cao tuổi phân bố theo tuổi 71 Bảng 3.8: Số bị mòn cổ răng, sâu chân răng, 71 Bảng 3.9: Số tự nhiên người cao tuổi lại cung hàm 72 Bảng 3.10: Tình trạng bệnh quanh theo giới 73 Bảng 3.11: Phân bố tỷ lệ NCT đủ vùng lục phân lành mạnh theo giới 73 Bảng 3.12: Chỉ số CPI nặng theo giới tính 74 Bảng 3.13: Tình trạng viêm lợi người cao tuổi 74 Bảng 3.14: Tình trạng khớp thái dương hàm người cao tuổi 75 Bảng 3.15: Nhu cầu điều trị thân người cao tuổi 75 Bảng 3.16: Nhu cầu hàn mặt thân người cao tuổi 76 Bảng 3.17: Nhu cầu hàn mặt thân người cao tuổi 76 Bảng 3.18: Nhu cầu điều trị tủy người cao tuổi 77 Bảng 3.19: Nhu cầu phục hình người cao tuổi 77 Bảng 3.20: Nhu cầu điều trị thân người cao tuổi theo số cần điều trị 78 Bảng 3.21: Nhu cầu điều trị bệnh quanh người cao tuổi 78 Bảng 3.22: Thông tin chung đối tượng nghiên cứu 79 Bảng 3.23: Tuổi trung bình người cao tuổi hai nhóm nghiên cứu 80 Bảng 3.24: Tỷ lệ sâu theo lứa tuổi hai nhóm thời điểm trước can thiệp 80 Bảng 3.25: Tỷ lệ sâu theo giới thời điểm trước can thiệp 80 Bảng 3.26: Tỷ lệ sâu chân theo nhóm tuổi thời điểm trước can thiệp 81 Bảng 3.27: Tỷ lệ theo tuổi thời điểm trước can thiệp 81 Bảng 3.28: Chỉ số SMT thời điểm trước can thiệp 82 Bảng 3.29: Tỷ lệ sâu hiệu can thiệp theo thời gian 82 Bảng 3.30: Chỉ số hiệu phòng Sâu người cao tuổi theo thời gian 83 Bảng 3.31: Chỉ số hiệu số phòng sâu sau 18 tháng theo nhóm tuổi, giới 84 Bảng 3.32: Tỷ lệ sâu thân hiệu can thiệp theo thời gian 85 Bảng 3.33: Tỷ lệ sâu chân hiệu can thiệp theo thời gian 86 Bảng 3.34: Chỉ số sâu chân người cao tuổi theo thời gian 86 Bảng 3.35: Chỉ số hiệu số sâu chân sau 18 tháng 87 Bảng 3.36: Chỉ số hiệu số sau 18 tháng 88 Bảng 3.37: Tỷ lệ hiệu can thiệp theo thời gian 89 Bảng 3.38: Chỉ số SMT người cao tuổi theo thời gian 90 Bảng 3.39: Tỷ lệ mòn cổ hiệu can thiệp theo thời gian 90 Bảng 3.40: Chỉ số hiệu số sâu trám theo nhóm tuổi, giới sau 18 tháng 91 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hình ảnh sâu phá hủy thân lan rộng Hình 1.2 Hình ảnh tiêu xương ổ răng, chân bộc lộ nhiều kèm theo mòn cổ 11 Hình 1.3 Hình ảnh người cao tuổi 18 Hình 2.1 Bộ khay khám 48 Hình 2.2 Phương pháp chải Toothpick 54 Hình 2.3 Nước xúc miệng Fluor 0,2% 56 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1: Tình trạng niêm mạc miệng người cao tuổi 68 Biểu đồ 3.2: Nhu cầu điều trị bệnh quanh người cao tuổi 79 Biểu đồ 3.3: Tỷ lệ sâu thân hiệu can thiệp theo thời gian 85 Biểu đồ 3.4: Chỉ số Sâu chân người cao tuổi theo thời gian 87 4,15,23,29,54,59,66,75,77,83,84,165,166 1-3,5-14,16-22,24-28,30-53,55-58,60-65,67-74,76,78-82,85-164,167- TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG HÀM MẶT BẢN HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU/THẢO LUẬN NHÓM CÁN BỘ Y TẾ (Tuyến tỉnh, huyện, xã) Thời gian: Địa điểm: Người vấn: Người ghi chép: Họ tên người vấn: Địa chỉ: Chức vụ: NỘI DUNG Nhận xét chung ơng/bà tình hình bệnh miệng người cao tuổi khám chữa bệnh sở mình? - Có nhiều người cao tuổi đến khám, chữa bệnh miệng hay không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Các bệnh miệng hay mắc người cao tuổi bệnh gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… - Nguyên nhân gây mắc bệnh miệng người cao tuổi gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Bệnh miệng hay mắc thuộc nhóm tuổi người cao tuổi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Nhóm đối tượng người cao tuổi thuộc nghề nghiệp trước mắc nhiều bệnh miệng (nông dân, CBVC, công nhân, nghề tự do…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Giới (nam hay nữ) người cao tuổi hay mắc bệnh miệng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Người cao tuổi sống khu vực hay mắc bệnh miệng (miền núi, đồng bằng, ven biển, thành thị, nông thôn…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nhận xét ông/bà ảnh hưởng bệnh miệng đến sức khỏe người cao tuổi địa phương ta nào? - Những ảnh hưởng bệnh miệng đến sức khỏe người cao tuổi nói chung? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Những ảnh hưởng bệnh miệng đến sức khỏe trước mắt, lâu dài người cao tuổi nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Các biến chứng thường gặp bệnh miệngở người cao tuổi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nhận xét ông/bà khả đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh miệng địa phương ta nào? - Về nhân lực: Số lượng cán chuyên ngành, lực chuyên môn? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Về sở vật chất, trang thiết bị (ở trạm y tế xã/phường có ghế máy nha chưa), thuốc chuyên ngành… ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Mức độ thuận tiện để người cao tuổi tiếp cận khám/chữa bệnh miệng? (hệ thống tổ chức dịch vụ theo chuyên ngành, thời gian cung cấp dịch vụ, địa điểm cung cấp dịch vụ, thủ tục hành chính, khoảng cách tới sở khám chữa RHM…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Về giá dịch vụ có phù hợp với người cao tuổi không/khả chi trả người cao tuổi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Cơ sở Ơng/bà có tiếp nhận khám, chữa hết bệnh miệng cho người cao tuổi khu vực phục vụ khơng? Nếu khơng sao? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nhận xét ông/bà nhu cầu khám chữa bệnh miệng người cao tuổi địa phương ta nào? - Thực tế địa phương người cao tuổi có khám, chữa bệnh miệng không? người hay khám, người không khám? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Những người có khám sao? Những người khơng khám sao? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Những bệnh miệng người cao tuổi có nhu cầu khám, chữa sở ông/bà? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ý kiến ông/bà kiến thức, thực hành phòng chống bệnh miệng người cao tuổi địa phương ta nào? - Theo ông/bà người cao tuổi địa phương ta có biết cần phải chăm sóc miệng khơng, có biết việc cần làm để phòng bệnh miêng không? ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Những việc làm người cao tuổi biết/đã thực để phòng bệnh miệng? Những việc làm người cao tuổi chưa biết/chưa thực để phòng bệnh miệng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Hiện người cao tuổi cung cấp kiến thức, hướng dẫn phòng bệnh miệng chưa, hình thức nào? Tổ chức nào? Ai thực hiện? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Những ý kiến đề xuất ơng/bà để phòng chống bệnh miệng cho người cao tuổi địa phương ta gì? - Về hệ thống tổ chức chuyên ngành khám chữa RHM địa phương, sở nên nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Về chế độ sách khám chữa bệnh/phòng bệnh miệng cho người cao tuổi? ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Những điều kiện cần thiết để tổ chức thực chăm sóc bệnh miệng tốt cho người cao tuổi gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Về nhân lực: cán chuyên môn (BS RHM, điều dưỡng nha khoa) cho tuyến (tỉnh, huyện, xã) nên nào? số lượng, nhu cầu đào tạo/tập huấn, chế độ sách với cán ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Nhu cầu trang bị sở vật chất (ghế máy nha), trang thiết bị, thuốc cho tuyến nào…? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Loại dịch vụ khám/chữa bệnh miệng cho người cao tuổi tuyến (loại dịch vụ (nhổ răng, chữa răng, làm giả)? Tuyến thực hiện? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Về giá dịch vụ nên nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Các hoạt động phòng bệnh bệnh miệng cần tổ chức thực cho người cao tuổi để giảm tỷ lệ mắc bệnh miệng người cao tuổi? chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, nên thực đâu, nào…? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Thực tế có cần cung cấp kiến thức, hướng dẫn phòng bệnh miệng cho người cao tuổi khơng? Nội dung, phương pháp, tài liệu, đơn vị/người thực hiện)? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Những ý kiến đề xuất khác để phòng bệnh miệng cho người cao tuổi nói chung địa phương ông/bà? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn Ơng/Bà đóng góp ý kiến quý báu! TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG HÀM MẶT BẢN HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU/THẢO LUẬN NHÓM NGƯỜI CAO TUỔI Thời gian: Địa điểm: Người vấn: Người ghi chép: Họ tên người vấn:……………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………………………………… NỘI DUNG Nhận xét ơng/bà tình hình bệnh miệng người cao tuổi địa phương - Có nhiều người cao tuổi mắc bệnh miệng hay không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Các bệnh miệng hay mắc người cao tuổi bệnh gì? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Nguyên nhân mắc bệnh miệng người cao tuổi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Người cao tuổi thuộc nhóm tuổi hay mắc bệnh miệng hơn? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Người cao tuổi thuộc nghề nghiệp trước hay mắc nhiều bệnh miệng? (nông dân, CBVC, công nhân, nghề tự do…) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Người cao tuổi mắc bệnh miệng có khám chữa bệnh khơng? Vì sao? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nhận xét ơng/bà ảnh hưởng bệnh miệng đến sức khỏe người cao tuổi địa phương ta nào? - Những ảnh hưởng bệnh miệng đến sức khỏe người cao tuổi nói chung? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Những ảnh hưởng bệnh miệng đến sức khỏe trước mắt người cao tuổi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Những ảnh hưởng bệnh miệng đến sức khỏe lâu dài người cao tuổi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Các biến chứng thường gặp bệnh miệng người cao tuổi? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nhận xét ông/bà dịch vụ khám chữa bệnh miệng địa phương ta nào? - Khi người cao tuổi bị bệnh miệng khám/chữa bệnh có thuận tiện? có khó khăn gặp phải (thời gian, địa điểm, thủ tục giấy tờ…)? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Khả chuyên môn khám, chữa bệnh miệng cán y tế địa phương có đáp ứng yêu cầu người cao tuổi không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Về giá có phù hợp với người cao tuổi khơng (cao/thấp/vừa phải?) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Những điểm mà ông/bà thấy hài lòng chưa hài lòng khám/chữa bệnh miệng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Cần làm để người cao tuổi khám/chữa bệnh miệng hài lòng hơn? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nhận xét ông/bà nhu cầu khám chữa bệnh miệng người cao tuổi địa phương ta nào? - Hiện người cao tuổi có cần khám, chữa bệnh miệng không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Thực tế địa phương ta người cao tuổi có khám, chữa bệnh miệng không, người hay khám/chữa bệnh miệng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Địa phương ta có nhiều người cao tuổi mắc bệnh miệng lại không khám/chữa khơng? lý khơng khám/chữa…? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Những bệnh miệng người cao tuổi thường khám/chữa? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Nhận xét ơng/bà kiến thức, thực hành phòng chống bệnh miệng người cao tuổi địa phương ta nào? - Người cao tuổi có biết cần phải chăm sóc miệng khơng, có biết bệnh miệng mà người cao tuổi hay mắc không, biết lý mắc bệnh miệng người cao tuổi khơng? Biết việc cần làm để phòng bệnh miêng không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Người cao tuổi thường làm để phòng bệnh miệng? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Người cao tuổi có mong muốn cung cấp kiến thức, hướng dẫn phòng bệnh miệng không? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Hiện người cao tuổi cung cấp kiến thức, hướng dẫn phòng bệnh miệng chưa, hình thức nào? Tổ chức nào? Ai thực hiện? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Những ý kiến đề xuất ơng/bà để thực phòng chống bệnh miệng người cao tuổi địa phương ta tốt gì? - Ơng bà có mong muốn để chăm sóc miệng cho người cao tuổi tốt hơn? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Cần có sách khám chữa bệnh/phòng bệnh miệng cho người cao tuổi địa phương ta? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Cần tổ chức cung cấp dịch vụ khám/chữa bệnh miệng cho người cao tuổi địa phương ta cho tốt hơn? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Về giá dịch vụ khám chưa bệnh, phòng bệnh miệng cho người cao tuổi nên nào? (hỗ trợ, bảo hiểm y tế, người sử dụng dịch vụ trả…? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Các hoạt động dự phòng bệnh miệng cần tổ chức thực cho người cao tuổi để giảm tỷ lệ mắc bệnh miệng người cao tuổi địa phương ta? chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, nên thực đâu, nào…? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Về truyền thơng giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh miệng, người cao tuổi muốn cung cấp kiến thức, hướng dẫn phòng bệnh miệng nào? phương pháp nào? Do thực hiện, thực đâu phù hợp? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Những ý kiến khác ơng/bà để phòng bệnh miệng cho người cao tuổi địa phương ta nay? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn Ơng/Bà đóng góp ý kiến quý báu! MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁM LẤY SỐ LIỆU CAN THIỆP Hướng dẫn cho người cao tuổi cách phòng chống bệnh miệng Nước xúc miệng Fluor 2% cung cấp cho đối tượng can thiệp ... Nghiên cứu tình trạng sức khỏe miệng, nhu cầu điều trị đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp cho người cao tuổi tỉnh Yên Bái với mục tiêu sau: Mô tả thực trạng sức khỏe miệng người cao tuổi tỉnh. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ======= VŨ DUY HƯNG NGHI£N CứU TìNH TRạNG SứC KHỏE RĂNG MIệNG, NHU CầU ĐIềU TRị Và ĐáNH GIá HIệU QUả MộT Số BIệN PHáP CAN THIệP CHO NGƯờI CAO. .. sóc sức khỏe miệng ban đầu cho người cao tuổi tỉnh Yên Bái 79 3.3 Một số yếu tố liên quan đến nhu cầu điều trị miêng người cao tuổi tỉnh Yên Bái 92 3.3.1 Đối với người cao tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình trạng sức khỏe răng miệng, nhu cầu điều trị và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp cho người cao tuổi tại tỉnh yên bái , Nghiên cứu tình trạng sức khỏe răng miệng, nhu cầu điều trị và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp cho người cao tuổi tại tỉnh yên bái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn