ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC kỳ số 2 NGÀY 24 6 2019

13 78 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 11:40

This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 ĐỀ THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC CỦA HÀ NỘI NĂM 2019 (Đề số Thời gian thi: 60 phút) – KỲ SỐ Họ tên:………………………….………………………………………… ………………… SĐT:……………………….……… Email:…………………………………………………… Vị trí thi: Giáo viên tiểu học Câu 1: Nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp viên chức A Tuân giữ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp quy tắc ứng xử B Chịu tra, kiểm tra, giám sát quan có thẩm quyền nhân dân C Bảo vệ quyền chủ động đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập D Cả A B Câu 2: Có nguyên tắc quản lý viên chức? A Hai nguyên tắc B Ba nguyên tắc C Bốn nguyên tắc D Năm nguyên tắc Câu 3: Nguyên tắc quản lý viên chức A Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức thực sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm vào hợp đồng làm việc B Thực bình đẳng giới, sách ưu đãi Nhà nước viên chức người có tài năng,người dân tộc thiểu số, người có cơng với cách mạng, viên chức làm việc miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn sách ưu đãi khác Nhà nước viên chức C Tận tụy phục vụ nhân dân D Cả A B Câu 4: Chế độ tập có nguyên tắc? A Một nguyên tắc B Hai nguyên tắc C.Ba nguyên tắc d Bốn nguyên tắc This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 5: Trừ trường hợp quy định điểm b, khoản 1, Điều 29 Luật Viên chức 2010, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ngày đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc? A 45 ngày hợp đồng không xác định thời hạn, 30 ngày hợp đồng xác định thời hạn B Ít 45 ngày hợp đồng khơng xác định thời hạn, 30 ngày hợp đồng xác định thời hạn C 60 ngày hợp đồng không xác định thời hạn, 30 ngày hợp đồng xác định thời hạn D Ít 60 ngày hđ không xác định thời hạn, 30 ngày hợp đồng xác định thời hạn Câu 6: Biệt phái viên chức gì? A Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác B Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu, nhiệm vụ thời hạn định C Biệt phái viên chức việc viên chức đơn vị nghiệp công lập cử làm việc quan tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu hiệu trưởng D Tất đáp án Câu 7: Viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn năm? A.5 năm B.3 năm C.Không năm D.Không năm Câu Hình thức đào tạo, bồi dưỡng viên chức gồm: A.Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ ngạch bậc quản lý B Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh chức nghiệp C Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kĩ phục vụ hoạt động nghề nghiệp D Tất đáp án Câu Cơ quan giao quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động viên chức quy định chi tiết nội dung, chương trình, hình thức, thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức làm việc ngành, lĩnh vực giao quản lý? A Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập B Các Bộ, quan ngang Bộ C Cơ quan quản lý đơn vị nghiệp công lập This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Cấp có thẩm quyền Câu 10 Mục đích đánh giá viên chức quy định: A Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng viên chức B Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức C Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng , bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng viên chức D Mục đích đánh giá viên chức để làm tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng , khen thưởng, kỉ luật thực chế độ, sách viên chức Câu 11 Hằng năm, vào nội dung đánh giá, viên chức phân thành loại? A.3 B.5 C.6 D.4 Câu 12 Trách nhiệm đánh giá viên chức thuộc thẩm quyền quản lí thuộc ai? A.Chính phủ B.Bộ giáo dục C.Đơn vị công lập D.Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Câu 13: Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được? A Hưởng trợ cấp việc B Trợ cấp việc làm C Chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật lao động pháp luật bảo hiểm xã hội D Tất đáp án Câu 14.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khố XII, kỳ họp thứ thơng qua, chương II, mục gồm điều: A B C D Câu 15.Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 Chính phủ Viên chức tuyển vào chức danh nghề nghiệp, thời gian nghỉ ốm đau ngày tính vào thời gian tập This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A 12 ngày B Dưới 12 ngày C 13 ngày D Tất ý Câu 16 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ thông qua, chương III, mục gồm điều: A.2 B.3 C.5 D.4 Câu 17 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ thông qua, chương III, mục gồm điều: A.3 B.5 C.4 D.2 Câu 18.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ thông qua, chương III, mục gồm điều: A.5 B.3 C.4 D.2 Câu 19 Nguyên tắc tuyển dụng gồm nguyên tắc nào? A.Tuân thủ tính cạnh tranh B Hướng tới công khai, minh bạch, công bằng, khách quan pháp luật C.Ưu tiên người có tài năng, người có cơng với cách mạng, người dân tộc thiểu số D Cả đáp án Câu 20:Phương thức tuyển dụng viên chức là? A Thông qua thi tuyển B Thông qua xét tuyển C Thông qua thi tuyển xét tuyển D Cả đáp án Câu 21: Ai người quy định chi tiết nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chức? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Nhà nước B Hiệu trưởng C Bộ Giáo dục & Đào tạo D Chính phủ Câu 22: Có loại hợp đồng làm việc? A.1 B.3 C.2 D.4 Câu 23.Trường hợp viên chức bị ốm đau, bị tai nạn điều trị tháng liên tục phải báo trước ngày A.30 ngày B.6 ngày C.Ít ngày D.Ít ngày Câu 24: Viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bị tai nạn, bị ốm đau điều trị tháng ? A.6 tháng B.Ít tháng C.Ít tháng D.Từ tháng Câu 25 Việc đánh giá viên chức xem xét theo nội dung nào? A Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc thỏa thuận B Việc thực quy định đạo ứng xử nghề nghiệp C Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp thực quy tắc ứng xử viên chức Việc thực nghĩa vụ khác viên chức D Cả đáp án Câu 26 Việc đánh giá viên chức thực nào? A Hàng năm B Khi kết thúc thời gian tập sự; trước kí kết hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm C Hàng năm; kết thúc thời gian tập sự; trước kí kết hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỉ luật, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; D Khi xét khen thưởng, kỉ luật, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng Câu 27 Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lí viên chức định nghỉ hưu trước? A.3 tháng This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B.4 tháng C.2 tháng D.5 tháng Câu 28 Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm nội dung? A.7 B.8 C.10 D.9 Câu 29 Quyết định kỉ luật viên chức lưu vào A Hồ sơ nhà trường B Hồ sơ cán công chức C Hồ sơ nội D Hồ sơ viên chức Câu 30 Trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thời hạn xử lí kỉ luật kéo dài không quá? A tháng B.3 tháng C tháng D tháng Câu 31 Kể từ ngày định đình điều tra, đình vụ án, người định phải gửi định tài liệu có liên quan cho đơn vị quản lí viên chức để xem xét xử lí kỉ luật thời hạn bao lâu? A ngày B ngày C ngày D ngày Câu 32 Trong thời hạn xử lí kỉ luật người định tạm đình công tác viên chức tháy viên chức tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xem xét, xử lí kỉ luật? A Chính phủ B Đơn vị nghiệp công lập C Bộ Giáo dục Đào tạo D Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập Câu 33 Các nguyên tắc quản lý viên chức thể điều Luật viên chức 2010, gồm khoản: A.5 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B.2 C.4 D.3 Câu 34 Vị trí việc làm thể điều Luật Viên chức 2010, gồm khoản A B C D Câu 35 Theo Điều - Luật Viên chức 2010 quy định Chức danh nghề nghiệp gồm khoản: A.2 B.5 C.3 D.4 Câu 36 Theo Điều Điều 9,Luật Viên chức 2010 quy định Đơn vị nghiệp công lập cấu tổ chức quản lý hoạt động đơn vị nghiệp công lập, gồm khoản: A.4 B.3 C.5 D.6 Câu hỏi 37 Luật Giáo dục quy định quyền cha mẹ người giám hộ học sinh? A Yêu cầu nhà trường thông báo kết học tập, rèn luyện em người giám hộ B Yêu cầu xếp thời khóa biểu phù hợp với em C Xây dựng gia đình văn hóa, làm gương cho em D Cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Câu hỏi 38 Đối tượng khơng phải đóng học phí? A Học sinh tiểu học trường cơng lập B.Học sinh tiểu học trường ngồi cơng lập C Học sinh tiểu học trường công lập học sinh tiểu học trường ngồi cơng lập D Học sinh trung học sở công lập Câu hỏi 39 Cơ quan tra giáo dục gồm cấp ? A Thanh tra phòng giáo dục B Thanh tra Bộ GD ĐT C Thanh tra Sở GD-ĐT This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D B C Câu hỏi 40 Cơ quan ban hành quy định chế thu sử dụng học phí tất loại hình nhà trường sở giáo dục khác? A Bộ Giáo dục Đào tạo B Bộ Tài C Bộ Giáo dục Đào tạo phối hợp với Bộ Tài D Chính phủ Câu 41: Theo Luật Giáo dục 2005 luật sử đổi bổ sung năm 2009, tổ chức loại hình nhà trường sau không hệ thống giáo dục quốc dân: A.Trường dân lập B.Trường tư thục C.Trường bán công D.Trường công lập Câu 42 Luật Giáo dục năm 2005 quy định điều lệ nhà trường có nội dung chủ yếu: A.7 B.6 C.8 D.9 Câu 43 Luật Giáo dục năm 2005 quy định Hội đồng nhà trường có nhiệm vụ: A.7 B.4 C.5 D.6 Câu 44 Hệ thống giáo dục quốc dân gồm: A Giáo dục quy B Giáo dục thường xuyên C Giáo dục đặc biệt D Giáo dục quy giáo dục thường xuyên Câu hỏi 45 Có cấp học hệ thống giáo dục quốc dân? A B.4 C D.6 Câu 46 Điểm khác biệt luật GD số 38/2005/QH11 với luật GD sửa đổi bổ sung số 44/2009/QH12 việc phổ cập giáo dục A Luật GD số 38/2005/QH11 quy định GDTH GD THCS cấp học phổ cập This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B Luật GD số 38/2005/QH11 quy định phổ cập GD mầm non cho trẻ tuổi C Luật GD số 44/2009/QH12 quy định phổ cập GD mầm non cho trẻ tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học giáo dục THCS D Luật GD số 38/2005/QH11 quy định GDTH GD THCS cấp học phổ cập.Còn luật GD số 44/2009/QH12 quy định phổ cập GD mầm non cho trẻ tuổi, phổ cập Giáo dục tiểu học giáo dục THCS Câu hỏi 47 Luật giáo dục năm 2005 (luật số:28/2005/QH11) gồm chương, điều? A chương, 119 điều B chương, 120 điều C 10 chương, 121 điều D 11 chương, 122 điều Câu hỏi 48: Theo điều 11, luật giáo dục năm 2005: Mọi công dân độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt A Trình độ tiểu học B Trình độ trung học sở C Trình độ trung học phổ thơng D Trình độ giáo dục phổ cập Câu hỏi 49: Theo điều 46 Luật giáo dục năm 2005:Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: A Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức cấp tỉnh huyện B Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) C Trung tâm kỹ thuật - tổng hợp hướng nghiệp D Cả A B Câu 50: Một nhiệm vụ người học theo điều 85, Luật giáo dục năm 2005 A Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực chương trình, học tuổi cao tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban B Tôn trọng nhà giáo, cán nhân viên nhà trường, sở giáo dục khác; đoàn kết, giúp đỡ lẫn học tập, rèn luyện; thực nội quy, điều lệ nhà trường; chấp hành pháp luật Nhà nước C Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động học tập, văn hoá thể dục, thể thao nhà trường, sở giáo dục khác D Được nhà trường, sở giáo dục khác tơn trọng đối xử bình đẳng, cung cấp đầy đủ thông tin việc học tập, rèn luyện This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu hỏi 51 Trường tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng sở vật chất bảo đảm kinh phí hoạt động nguồn vốn ngồi ngân sách nhà nước: A.Dân lập B.Cơng lập C.Tư thục D.Cả đáp án Câu 52 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 Giáo dục Đào tạo Nội vụ, ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, Tiêu chuẩn chung đạo đức nghề nghiệp giáo viên tiểu học thể điều bao nhiêu? A Điều B Điều C Điều D Điều Câu 53 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 Giáo dục Đào tạo Nội vụ, ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số V.07.03.07 thể điều bao nhiêu? A Điều B Điều C Điều D Điều Câu 54 Căn thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 Giáo dục Đào tạo Nội vụ, ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, gồm chương: A chương B chương C chương D chương (Câu 55 Do trình làm đề, Thầy sót câu này.Mong em thơng cảm Để hoàn thiện đề 60 câu, Thầy xin bổ sung câu 55, em nhé) Câu 55 Nhiệm vụ giáo viên tiểu học hạng IV thể Điểm d Khoản Điều Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/09/2015 là: A Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh khiếu, phụ đạo học sinh yếu cấp tiểu học B Giảng dạy, giáo dục học sinh theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học cấp tiểu học This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C Vận dụng sáng kiến kinh nghiệm, kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp tiểu học D Thực đổi phương pháp dạy học, đổi tổ chức lớp học, tổ chức hoạt động dạy học đánh giá kết học tập theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, hình thành lực phương pháp tự học học sinh Câu 56:Điều lệ trường tiểu học quy định trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nước ngồi nước vào học lớp độ tuổi: A.Từ đến tuổi B.Từ đến tuổi C.Từ đến 10 tuổi D.Từ đến 11 tuổi Câu 57:Điều lệ trường tiểu học quy định Phó hiệu trưởng tham gia giảng dạy tuần: A.3 tiết B.4 tiết C.5 tiết D.6 tiết Câu 58:Điều lệ trường tiểu học quy định Tổ chun mơn có tổ phó Tổ có: A.Từ thành viên trở lên B.Từ thành viên trở lên C.Từ thành viên trở lên D.Từ thành viên trở lên Câu 59.Điều lệ trường tiểu học quy định diện tích mặt xây dựng trư¬ờng khu vực thành phố, thị xã: A.4m2 cho học sinh B.6m2 cho học sinh C.8 m2 cho học sinh D.10 m2 cho học sinh Câu hỏi 60: Công dân Việt Nam, từ tuổi trở lên có phẩm chất, trình độ, lực cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu Quốc hội A Từ đủ 19 tuổi trở lên B Từ đủ 20 tuổi trở lên C Từ đủ 18 tuổi trở lên D Từ đủ 21 tuổi trở lên This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 THƠNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KHĨA HỌC ONLINE ÔN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2019 Các em biết, hình thức học online xu giáo dục 4.0 Nó có ưu điểm lớn là: Các em khơng thời gian đến lớp; ngồi nhà, quán café mát lạnh mà học kiến thức mà em mong muốn Thật dễ dàng không em?Các em tương tác trao đổi trực tiếp với giảng viên; hỏi gi gỉ gi nội dung môn học, giải đáp đề thi nội dung khác mà em quan tâm Chỉ cần có laptop smartphone em học lúc, nơi.Cụ thể sau: Hình thức học online: Mỗi tuần có buổi livestream nhóm(Group) Thầy giảng có nội dung ôn thi theo khung đề cương Sở, luyện đề chữa đề thi cho em, hướng dẫn cách nhớ lâu kiến thức, mẹo học làm thi trắc nghiệm đạt kết caoKhi em chưa rõ nội dung kiến thức nào, em gửi câu hỏi vào email, vào group lớp học, vào FB cá nhân Thầy, Thầy có trách nhiệm trả lời câu hỏi em sau nhận câu hỏi Đồng thời, hàng ngày Thầy giao cho người làm em gửi làm cho Thầy qua email Lớp học áp dụng với tất học viên nước.Các em cần đăng ký học Thời gian học: 120 phút/buổi (3 buổi/tuần) Khơng giới hạn tổng số buổi/khóa học, em học đến ngày em thi thơi Kinh phí trọn gói khóa học(từ đăng ký, đóng học phí đến tận ngày thi em) 900.000 đồng Thầy giảm 20% cho nhóm bạn đăng ký từ người trở lên giảm 50% cho nhóm bạn đăng ký học từ người trở lên Đây số tài khoản sau Thầy: 26010000064719 - Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ Tài khoản: Phan Văn Đoàn Sau nhận tiền em gửi, Thầy xác nhận việc nhận tiền em em lưu lại để có chứng minh xác thực em Sau thực thủ tục chuyển tiền, Thầy gửi cho em tài liệu học tập, văn pháp luật phục vụ cho kỳ thi đề thi trắc nghiệm phần kiến thức chung Để thuận tiện cho việc học, việc hỗ trợ kịp cho em, em cho Thầy xin thông tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi cơng tác, Vị trí việc làm mà This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 em thi tuyển(Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời gian mà em tham gia học nhóm Các em đăng ký khóa học theo thơng tin gửi email Thầy: diepdoan2003@gmail.com qua tin nhắn FB Thầy: Diep Doan Phan SĐT: 0987265525 ... permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 098 726 5 525 A 12 ngày B Dưới 12 ngày C 13 ngày D Tất ý Câu 16 Luật Viên chức số 58 /20 10/QH 12 ngày 15/11 /20 10 Quốc hội nước Cộng Hồ... Câu 22 : Có loại hợp đồng làm việc? A.1 B.3 C .2 D.4 Câu 23 .Trường hợp viên chức bị ốm đau, bị tai nạn điều trị tháng liên tục phải báo trước ngày A.30 ngày B.6 ngày C.Ít ngày D.Ít ngày Câu 24 : Viên. .. Phan MB: 098 726 5 525 B.4 tháng C .2 tháng D.5 tháng Câu 28 Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm nội dung? A.7 B.8 C.10 D.9 Câu 29 Quyết định kỉ luật viên chức lưu vào A
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC kỳ số 2 NGÀY 24 6 2019 , ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC kỳ số 2 NGÀY 24 6 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn