ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 10, NGÀY 15 07 2019

15 89 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 11:40

This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 ĐỀ THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2019 (Kỳ thi số 10 Thời gian thi: 60 phút) Họ tên:………………………….………………………………………… ………………… SĐT:……………………….……… Email:…………………………………………………… Câu Viên chức bị hạn chế thực hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật có liên quan, viên chức bị hình thức kỷ luật sau A Cảnh cáo B Buộc việc C Khiển trách D Tất ý Câu Việc đào tạo, bồi dưỡng thực viên chức bổ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức danh nghề nghiệp nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ phục vụ hoạt động nghề nghiệp, thực nào? A Sau bổ nhiệm B Trước bổ nhiệm C Không cần đào tạo bỗi dưỡng D Tất ý Câu Việc định thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức thực nào? A Trước có kết thi xét B Sau có kết thi xét C Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập có quyền định lúc D Tất ý Câu Viên chức bị hạn chế thực hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật có liên quan, viên chức bị hình thức kỷ luật sau A Cảnh cáo B Buộc việc C Khiển trách D Tất ý This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu Việc đào tạo, bồi dưỡng thực viên chức bổ nhiệm chức vụ quản lý, thay đổi chức danh nghề nghiệp nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ phục vụ hoạt động nghề nghiệp, thực nào? A Sau bổ nhiệm B Trước bổ nhiệm C Không cần đào tạo bỗi dưỡng D Tất ý Câu Việc định thay đổi chức danh nghề nghiệp viên chức thực nào? A Trước có kết thi xét B Sau có kết thi xét C Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập có quyền định lúc D Tất ý Câu Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức từ nguồn kinh phí nào? A Nguồn tài đơn vị nghiệp công lập B Các nguồn tài khác C Tiền Viên chức D Tất ý Câu Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành gì? A Chịu quản lý đơn vị nghiệp công lập B Chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng C Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng D Tất ý Câu Viên chức cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng gì? A Tiền theo quy chế đơn vị nghiệp công lập B Tiền phụ cấp theo quy định pháp luật C Tiền lương D Tất ý Câu 10 Thời gian đào tạo, bồi dưỡng viên chức tính A Khơng tính thời gian công tác liên tục B Không xét nâng lương C Được tính thời gian cơng tác liên tục, xét nâng lương This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Tất ý Câu 11 Viên chức đơn vị nghiệp công lập cử đào tạo đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc tự ý bỏ việc chi phí đào tạo giải nào? A Viên chức phải đền bù 50% chi phí đào tạo theo quy định Chính phủ B Viên chức phải đền bù 70% chi phí đào tạo theo quy định Chính phủ C Viên chức phải đền bù tồn chi phí đào tạo theo quy định Chính phủ D Viên chức khơng phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định Chính phủ Câu 12 Quyết định việc biệt phái viên chức người định? A Người đứng đầu quan có thẩm quyền quản lý đơn vị nghiệp công lập định B Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập định C Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập đề nghị quan có thẩm quyền quản lý đơn vị nghiệp công lập định D Tất ý Câu 13 Thông thường thời hạn cử biệt phái không năm? A 04 năm B 05 năm C 02 năm D 03 năm Câu 14 Viên chức cử biệt phái phải chịu phân công công tác quản lý đơn vị nào? A Của cấp quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đến B Của quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đến C Của quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái D Tất ý Câu 15 Trong thời gian biệt phái, đơn vị nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi cho viên chức cử làm biệt phái A Thời gian biệt phái viên chức bảo đảm tính thời gian cơng tác liên tục B Bảo đảm quyền lợi khác viên chức C Bảo đảm tiền lương D Tất ý This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 16 Viên chức cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hưởng sách hỗ trợ theo quy định Chính phủ bao nhiêu? A Khơng hưởng sách hỗ trợ theo quy định Chính phủ B Được hưởng tồn sách hỗ trợ theo quy định Chính phủ C Được hưởng phần sách hỗ trợ theo quy định Chính phủ D Tất ý Câu 17 Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở đơn vị cũ công tác Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm với viên chức? A Tiếp nhận bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái đảm nhiệm việc mà đơn vị thiếu B Giới thiệu viên chức tìm việc đơn vị khác C Tiếp nhận bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ viên chức D Tất ý Câu 18 Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Chính phủ ngày 29/11/2018 qui định đối tượng sau tuyển vào Viên chức, thời gian tập tháng A Giáo viên có trình độ Đại học B Giáo viên có trình độ Trung cấp C Giáo viên có trình độ Cao đẳng D Tất ý Câu 19 Không thực biệt phái viên chức nữ mang thai nuôi tháng tuổi? A 24 tháng tuổi B 36 tháng tuổi C 12 tháng tuổi D 18 tháng tuổi Câu 20 Được thực cử biệt phái viên chức nữ nuôi từ tháng tuổi trở lên? A Từ 24 tháng tuổi trở lên B Từ 12 tháng tuổi trở lên This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C Từ 18 tháng tuổi trở lên D Từ 36 tháng tuổi trở lên Câu 21 Bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn khơng q năm? A 03 năm B 05 năm C 06 năm D 04 năm Câu 22 Khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ quản lý, trường hợp không bổ nhiệm lại viên chức làm gì? A Nếu chưa đến tuổi nghỉ hưu bố trí việc mà đơn vị thiếu B Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm bố trí viên chức vào vị trí việc làm theo nhu cầu cơng tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ viên chức C Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm giới thiệu viên chức tìm việc đơn vị khác D Tất ý Câu 23 Bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý tổ chức/cá nhân định A Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập đề nghị cấp có thẩm quyền định theo phân cấp quản lý B Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập định C Cấp có thẩm quyền định theo phân cấp quản lý D Tất ý Câu 24 Viên chức quản lý xin thơi giữ chức vụ quản lý miễn nhiệm thuộc trường hợp sau đây: A Đủ lực B Không đủ sức khoẻ C Có uy tín D Tất ý Câu 25 Viên chức quản lý xin giữ chức vụ quản lý chưa người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập cấp có thẩm quyền đồng ý cho thơi giữ chức vụ quản lý viên chức làm gì? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Không thực nhiệm vụ, quyền hạn quản lý B Vẫn phải tiếp tục thực nhiệm vụ, quyền hạn C Nghỉ làm việc quản lý từ lúc viết đơn xin D Tất ý Câu 26 Việc đánh giá viên chức thực dựa say đây: A Các cam kết hợp đồng làm việc ký kết B Quy tắc ứng xứ viên chức C Quy định đạo đức nghề nghiệp D Tất ý Câu 27 Việc đánh giá viên chức xem xét theo nội dung sau đây: A Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp việc thực nghĩa vụ khác viên chức B Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc ký kết; C Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp việc thực quy tắc ứng xử viên chức; D Tất ý Câu 28 Việc đánh giá viên chức quản lý xem xét theo nội dung sau đây: A Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành tổ chức thực nhiệm vụ B Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc ký kết; Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp; Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp việc thực quy tắc ứng xử viên chức; Việc thực nghĩa vụ khác viên chức C Kết hoạt động đơn vị giao quản lý, phụ trách D Tất ý Câu 29 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khố XII, kỳ họp thứ thơng qua, chương IV, gồm điều? A B C D This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 30 Theo Luật Viên chức, trường hợp viên chức có thời gian làm việc đơn vị nghiệp cơng lập năm trở lên xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển A Từ đủ 10 năm trở lên B Từ đủ 06 năm trở lên C Từ đủ 03 năm trở lên D Từ đủ 05 năm trở lên Câu 31 Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Chính phủ ngày 29/11/2018 qui định đối tượng sau tuyển vào Viên chức, thời gian tập tháng A Y sỹ có trình độ trung cấp B Bác sỹ có trình độ Thạc sỹ C Bác sỹ có trình độ Đại học D Tất ý Câu 32 Các hình thức kỷ luật Viên chức quản lý A Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức B Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc việc C Cảnh cáo; Cách chức; Buộc việc D Khiển trách; Cách chức; Buộc việc Câu 33 Hàng năm, vào nội dung đánh giá, viên chức phân làm loại theo Khoản Điều 42 Luật Viên chức 2010 A B C D Câu 34 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khố XII, kỳ họp thứ thông qua, chương VI, gồm điều: A B C D This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 35 Thông báo kết đánh giá, phân loại viên chức thực nào? A Nội dung đánh giá viên chức phải thông báo cho viên chức; Kết phân loại viên chức công khai đơn vị nghiệp cơng lập Nếu khơng trí với kết đánh giá phân loại viên chức quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền B Kết phân loại viên chức công khai đơn vị nghiệp cơng lập Nếu khơng trí với kết đánh giá phân loại viên chức quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền C Nội dung đánh giá viên chức phải thông báo cho viên chức Nếu khơng trí với kết đánh giá phân loại viên chức quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền D Nội dung đánh giá viên chức phải thông báo cho viên chức; Kết phân loại viên chức công khai đơn vị nghiệp công lập Nếu không trí với kết đánh giá phân loại viên chức yêu cầu người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập tổ chức bình xét lại đánh giá lại Câu 36 Các trường tổ chức sau thực chương trình giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân phải tuân theo quy định Nghị định số 75/2006/NĐ-CP? A Trường quan nhà nước B Trường tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội C Trường lực lượng vũ trang nhân dân D Tất đáp án đúng; Câu 37 Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Đơn vị bị xoá tên khỏi danh sách đơn vị đạt chuẩn A Đơn vị hai năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục; B Đơn vị ba năm liền không trì kết phổ cập giáo dục C Đơn vị bốn năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục D Đơn vị năm năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục Câu 38 Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Có khoản quy định hướng nghiệp phân luồng giáo dục? A.4 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B.5 C.6 D.7 Câu 39 Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Quy định thi kiểm tra, tuyển sinh, công nhận tốt nghiệp có nội dung? A.5 B.6 C.7 D.8 Câu 40 Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Ai định việc tuyển sinh vào trường trung học phổ thông theo hình thức thi tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển xét tuyển, sở điều kiện cụ thể địa phương Quy chế thi, tuyển sinh? A UBND cấp B UBND cấp tỉnh C UBND cấp huyện D Sở Giáo dục Đào tạo Câu 41 Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Quy chế tuyển sinh, quy định thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp phải bảo đảm yêu cầu nào? A Bảo đảm xác, cơng bằng, khách quan, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thí sinh; Thực mục đích thi, tuyển sinh B Nội dung đề thi kiểm tra nằm chương trình giáo dục, phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ quy định chương trình giáo dục, phân loại trình độ thí sinh, kết thi kiểm tra phản ánh kiến thức, kỹ tích luỹ q trình học tập rèn luyện thí sinh C Bảo đảm tổ chức thi kiểm tra nghiêm túc, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi tiêu cực thi cử D Cả đáp án đúng; Câu 42 Theo Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo: Quan điểm đạo Đảng định hướng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo gồm nội dung? A.6 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B.7 C.8 D.9 Câu 43 Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ niên độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông tương đương là: A.80% B.90% C.85% D.95% Câu 44 Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo xác định Nhà nước giữ vai trò chủ đạo đầu tư phát triển GD&ĐT tổng chi ngân sách Nhà nước cho GD&ĐT tối thiểu mức: A.15% B.20% C.25% D.30% Câu 45 Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo xác định mục tiêu phấn đấu giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực vào năm: A.2020 B.2025 C.2030 D.2035 Câu 46 Theo Luật Giáo dục 2005: Giáo dục đại học đào tạo trình độ nào? A Cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ B Trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ C Trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ D Trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ Câu 47 Theo Luật Giáo dục 2005: Ai có thẩm quyền quy định trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban ? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Hiệu trưởng B Giám đốc sở GD-ĐT C Trưởng phòng GD Quận, Huyện D Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Câu 48 Theo Luật Giáo dục 2005: Thủ tướng phủ có thẩm quyền ban hành điều lệ loại trường nào? A Phổ thông B Cao đẳng C Đại học D Cả ba loại trường Câu 49 Theo Luật Giáo dục 2005: Tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng, thủ tục bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp quy định ? A Thủ trưởng Chính phủ quy định B Bộ trưởng Bộ GD – ĐT quy định C Thủ trưởng quan quản lý Nhà nước dạy nghề quy định D Cả sai Câu 50 Theo Luật Giáo dục 2005: Đâu hành vi mà nhà giáo không làm? A Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền B Quan hệ không sáng với phụ huynh học sinh C Gian lận D Làm ca sỹ, diễn viên Câu 51 Theo Luật Giáo dục 2005: Người học sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân không quy định điều 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 luật giáo dục ? A Trẻ em sở giáo dục mầm non B Học sinh, sinh viên C Học viên, nghiên cứu sinh D Tất Câu 52 Luật Giáo dục quy định quyền cha mẹ người giám hộ học sinh? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Yêu cầu nhà trường thông báo kết học tập, rèn luyện em người giám hộ B Yêu cầu xếp thời khóa biểu phù hợp với em C Xây dựng gia đình văn hóa, làm gương cho em D Cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Câu 53 Đâu quan quản lý Nhà nước giáo dục địa phương? A Chính phủ B Ủy ban nhân dân cấp C Bộ Giáo dục Đào tạo D Cả Câu 54 Các khoản thu theo qui định luật giáo dục khoản nào? A Học phí lệ phí tuyển sinh B Học phí, lệ phí tuyển sinh, phí sở vật chất, hội phí ban đại diện phụ huynh học sinh C Cả A B D Cả A B sai Câu 55 Văn hệ thống giáo dục quốc dân gồm: A Bằng tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiệp đại học, tiến sĩ B Bằng tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiêp đại học, tiến sĩ C Bằng tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiêp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ D Bằng tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiêp đại học quy, thạc sĩ, tiến sĩ Câu 56 Theo điều 46 Luật giáo dục số (44/2009/QH12):Cơ sở giáo dục thường xuyên bao gồm: A Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức cấp tỉnh huyện B Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) C Trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức cá nhân thành lập D Cả đáp án This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 57 Một quyền người học theo điều 86, Luật giáo dục năm 2005 A Tham gia lao động hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khoẻ lực B Thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường, sở giáo dục khác C Được trực tiếp thông qua đại diện hợp pháp kiến nghị với nhà trường, sở giáo dục khác giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích đáng người học D Góp phần xây dựng, bảo vệ phát huy truyền thống nhà trường, sở giáo dục khác Câu 58 Theo điều 38, Luật giáo dục 2009: Đào tạo trình độ cao đẳng người có tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thực hiện: A Từ năm trở lên B Từ 1,5 năm trở lên C Từ 1,5- năm D Từ 1-3 năm Câu hỏi 59 Theo điều 38, Luật giáo dục 2009: Đào tạo trình độ đại học người có tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành đào tạo năm? A năm B năm C Từ - năm D Từ 2,5 - năm Câu 60 Trong luật Giáo dục điểm khác biệt luật GD số 44/2009/QH12 là: “Trường Đại học, viện nghiên cứu khoa học phép đào tạo trình độ tiến sĩ”còn luật Giáo dục số 38/2005/QH11 là: “……… giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ” A Cơ sở Giáo dục đại học B Viện nghiên cứu khoa học C Các trường Đại học, Cao đẳng D Cả B C This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KHĨA HỌC ONLINE ƠN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC Các em biết, hình thức học online xu giáo dục 4.0 Nó có ưu điểm lớn là: Các em khơng thời gian đến lớp; ngồi nhà, quán café mát lạnh mà học kiến thức mà em mong muốn Thật dễ dàng không em?Các em tương tác trao đổi trực tiếp với giảng viên; hỏi gi gỉ gi nội dung môn học, giải đáp đề thi nội dung khác mà em quan tâm Chỉ cần có laptop smartphone em học lúc, nơi Thầy tạo nhóm học cho khung ngày (GROUP: BC LỚP ƠN THI VIÊN CHỨC - LUẬT CỦA THẦY ĐỒN, Nhóm Luật Thầy Đồn), Thầy livestream nhóm để em tham gia học Nhóm có tính lưu giữ VIDEO Vì vậy, trường hợp, em bận không tham gia buổi học nào, em vào nhóm nghe lại VIDEO để học Trong q trình học, nghe lại VIDEO, có chỗ em chưa rõ, em gửi tin nhắn nhóm cho FB cá nhân Thầy, email Thầy, Thầy giải đáp cho em Thầy đồng hành với em đến ngày em thi Thầy hỗ trợ tối đa cho em đến mức Rất mong em dành thời gian để học tập tốt, ôn luyện để em đạt kết tốt: TRÚNG TUYỂN KỲ THI VIÊN CHỨC TỚI, em nhé.Cụ thể sau: Hình thức học online: Mỗi tuần có buổi livestream nhóm(Group) Thầy giảng có nội dung ôn thi theo khung đề cương Sở, luyện đề chữa đề thi cho em, hướng dẫn cách nhớ lâu kiến thức, mẹo học làm thi trắc nghiệm đạt kết cao Khi em chưa rõ nội dung kiến thức nào, em gửi câu hỏi vào email, vào group lớp học, vào FB cá nhân Thầy, Thầy có trách nhiệm trả lời câu hỏi em sau nhận câu hỏi Đồng thời, hàng ngày Thầy giao cho người làm em gửi làm cho Thầy qua email This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Lớp học áp dụng với tất học viên nước.Các em cần đăng ký học Thời gian học: 120 phút/buổi (3 buổi/tuần) Khơng giới hạn tổng số buổi/khóa học, em học đến ngày em thi thơi Kinh phí trọn gói khóa học(từ đăng ký, đóng học phí đến tận ngày thi em) 900.000 đồng Thầy giảm 20% cho nhóm bạn đăng ký từ người trở lên giảm 50% cho nhóm bạn đăng ký học từ người trở lên Đây số tài khoản sau Thầy: 26010000064719 - Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ Tài khoản: Phan Văn Đoàn Sau nhận tiền em gửi, Thầy xác nhận việc nhận tiền em em lưu lại để có chứng minh xác thực em Sau thực thủ tục chuyển tiền, Thầy gửi cho em tài liệu học tập, văn pháp luật phục vụ cho kỳ thi đề thi trắc nghiệm phần kiến thức chung.Đồng thời, Thầy add em vào nhóm Group học tập Thầy (GROUP: BC LỚP ÔN THI VIÊN CHỨC - LUẬT CỦA THẦY ĐỒN, Nhóm Luật Thầy Đồn) Để thuận tiện cho việc học, việc hỗ trợ kịp cho em, em cho Thầy xin thông tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi cơng tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển(Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời gian mà em tham gia học nhóm Các em đăng ký khóa học theo thơng tin gửi email Thầy: diepdoan2003@gmail.com qua tin nhắn FB Thầy: Diep Doan Phan SĐT: 0987265525 ... đánh giá viên chức phải thông báo cho viên chức Nếu khơng trí với kết đánh giá phân loại viên chức quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền D Nội dung đánh giá viên chức phải thông báo cho viên chức; ... tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi công tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển (Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời... lên D Từ 36 tháng tuổi trở lên Câu 21 Bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý có thời hạn không năm? A 03 năm B 05 năm C 06 năm D 04 năm Câu 22 Khi viên chức quản lý hết thời hạn giữ chức vụ quản
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 10, NGÀY 15 07 2019 , ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 10, NGÀY 15 07 2019

Từ khóa liên quan