ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 5 NGÀY 27 6 2019

14 121 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 11:40

This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 ĐỀ THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC CỦA HÀ NỘI NĂM 2019 (Đề thi kỳ số Thời gian thi: 60 phút) Họ tên:………………………….………………………………………… ………………… SĐT:……………………….……… Email:…………………………………………………… Câu hỏi 1: Quy tắc ứng xử ? A Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với công việc lĩnh vực đặc thù B Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát việc chấp hành C Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ quan hệ xã hội quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát D Quy tắc ứng xử chuẩn mực xử viên chức thi hành nhiệm vụ, quan hệ xã hội nhà nước ban hành, phù hợp với đặc thù công việc lĩnh vực hoạt động công khai để nhân dân giám sát Câu hỏi 2: Tuyển dụng gì? A Tuyển dụng việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực vào làm viên chức đơn vị nghiệp công lập B Tuyển dụng việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực vào làm đơn vị nghiệp công lập C Tuyển dụng việc lựa chọn người có phẩm chất, trình độ lực D Tuyển dụng việc lựa chọn người có lực, phẩm chất trình độ vào làm viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu hỏi 3: Chế độ tập quy định thời gian bao lâu? A Từ tháng đến 12 tháng B.Từ tháng đến 12 tháng C Từ tháng đến 12 tháng D Từ tháng đến 12 tháng Câu hỏi 4: Cơ quan quy định chi tiết chế độ tập sự? A Bộ Giáo dục Đào tạo This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B Thủ trưởng quan quản lý nhà nước C Chính phủ D Sở Nội vụ Câu hỏi 5: Trong trình làm việc, bên có u cầu thay đổi nội dung hợp đồng làm việc phải báo cho bên biết trước thời gian? A ngày B ngày C 12 ngày D 60 ngày Câu hỏi 6: Hợp đồng làm việc gì? A Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên B Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập vị trí việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên C Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên D.Hợp đồng làm việc thỏa thuận văn viên chức người tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc Câu hỏi 7: Trong luật viên chức quy định: Nghĩa vụ viên chức quản lý gồm nghĩa vụ? A.4 B.5 C.6 D.7 Câu hỏi 8: Trong luật viên chức quy định: Những việc viên chức không làm gồm việc? A.4 B.5 C.6 D.7 Câu hỏi 9: Trong luật viên chức quy định:Những việc viên chức không làm gồm? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Khơng trốn tránh trách nhiệm, thối thác cơng việc nhiệm vụ đươc giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình cơng B Khơng sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật C Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức D.Tất đáp án Câu hỏi 10: Đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức bị ốm đau thời hạn bao lâu? A 12 tháng liên tục với hợp đồng không xác định thời hạn, tháng liên tục hợp đồng xác định thời hạn B 36 tháng liên tục với hợp đồng không xác định thời hạn, 12 tháng liên tục với hợp đồng xác định thời hạn C Khoảng 12 tháng với hợp đồng không xác định thời hạn, khoảng tháng hợp đồng xác định thời hạn D Khoảng 36 tháng với hợp đồng không xác định thời hạn, khoảng 12 tháng với hợp đồng xác định thời hạn Câu hỏi 11: Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc phải thông báo văn với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập biết trước ngày? A.60 ngày B.Ít 60 ngày C.45 ngày D.Ít 45 ngày Câu hỏi 12: Biệt phái viên chức có khoản? A khoản B khoản C khoản D khoản Câu hỏi 13 Viên chức quản lí xin thơi giữ chức vụ quản lí miễn nhiệm thuộc trường hợp nào? A.Không đủ sức khỏe Khơng đủ lực, uy tín B.Theo u cầu nhiệm vụ C.Vì lí khác D.Tất đáp án This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu hỏi 14: Viên chức cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng? A Tiền lương tiền thưởng B Trợ cấp, phụ cấp theo quy định pháp luật quy chế đơn vị nghiệp công lập C Thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính thời gian cơng tác liên tục, xét nâng lương D.Tất đáp án Câu hỏi 15 Việc đánh giá viên chức thực dựa nào? A Các cam kết hợp đồng làm việc kí kết B Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp C Các nội dung quy định ứng xử viên chức D.Tất đáp án Câu hỏi 16 Quy định chi tiết trình tự, thủ tục đánh giá viên chức quan nào? A.Bộ Giáo dục Đào tạo B.Đơn vị công lập C.Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập D.Chính phủ Câu hỏi 17 Thời hiệu xử lí kỉ luật kể từ thời điểm có hành vi vi phạm là? A 12 tháng B 36 tháng C tháng D 24 tháng Câu hỏi 18 Quy định khen thưởng viên chức nào? A Viên chức có cơng trạng, thành tích cống hiến cơng tác, hoạt động nghề nghiệp khen thưởng, tôn vinh theo quy định pháp luật thi đua, khen thưởng B.Viên chức khen ngợi có cơng trạng, thành tích xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định Chính phủ C.Viên chức hồn thành tốt nhiệm vụ quan, đơn vị nghiệp công lập giao phó D.Tất đáp án Câu hỏi 19 Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào? A Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lí, xếp, bố trí sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc B Thực việc đánh giá, khen thưởng, kỉ luật viên chức Thực chế độ tiền lương, sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C Lập, quản lí hồ sơ viên chức; thực chế độ báo cáo quản lí viên chức thuộc phạm vi quản lí D.Tất đáp án Câu hỏi 20 Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm nội dung? A.7 B.8 C.10 D.9 Câu 21.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khố XII, kỳ họp thứ thơng qua, chương III, mục gồm điều? A.6 B.5 C.4 D.3 Câu 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ thông qua, chương III, mục gồm điều? A.3 B.5 C.2 D.4 Câu 23.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ thông qua, chương I, gồm điều? A.8 B.9 C.10 D.7 Câu 24 Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Chính phủ ngày 29/11/2018 qui định đối tượng sau tuyển vào Viên chức, thời gian tập tháng? A Bác sỹ có trình độ Thạc sỹ B Y sỹ có trình độ trung cấp C Bác sỹ có trình độ Đại học This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Tất ý Câu 25 Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 Chính phủ Viên chức nghỉ ốm đau ngày khơng tính vào thời gian tập sự? A Từ 14 ngày trở lên B Từ 10 ngày trở lên C Từ 12 ngày trở lên D Từ ngày trở lên Câu 26 Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 Chính phủ Viên chức tuyển vào chức danh nghề nghiệp, thời gian tập trường hợp sau khơng tính vào thời gian tập sự: A Thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên thời gian nghỉ không hưởng lương B Thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình cơng tác theo quy định pháp luật C Thời gian nghỉ sinh theo chế độ bảo hiểm xã hội D Tất ý Câu 27 Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 Chính phủ Khơng thực chế độ việc trường hợp sau đây: A Viên chức có thơng báo nghỉ hưu B Viên chức quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc quan, tổ chức, đơn vị khác hệ thống trị C Viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định pháp luật D Tất ý Câu 28 Theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP: Có trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật có hành vi vi phạm pháp luật? A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 29 Hội đồng tuyển dụng viên chức có nhiệm vụ quyền hạn? A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 30 Đâu nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng tuyển dụng viên chức? A Thành lập Ban Hậu cần B Tổ chức hồ sơ dự tuyển sử dụng phí dự tuyển theo quy định This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C Tổ chức thi; chấm thi; chấm điểm vấn (trong trường hợp thi vòng vấn); kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển xét tuyển D Tất đáp án Câu 31 Chậm ngày sau ngày tổ chức chấm thi xong, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức kết thi tuyển xét tuyển để xem xét, định công nhận kết thi tuyển xét tuyển? A.5 B.10 C.15 D.20 Câu 32 Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) trường hợp nào: A Có tốt nghiệp đại học, sau đại học tiếng dân tộc B Có tốt nghiệp đại học, sau đại học nước tốt nghiệp đại học, sau đại học sở đào tạo nước C Người dự tuyển làm viên chức công tác vùng dân tộc thiểu số người dân tộc thiểu số có chứng tiếng dân tộc thiểu số cấp có thẩm quyền công nhận D Tất đáp án Câu 33 Theo điều 26, Luật giáo dục 2005:Học sinh vào lớp 10 phải? A Có tốt nghiệp THCS, có tuổi 15 tuổi B Có tốt nghiệp THCS, có tuổi 14 tuổi C Có tốt nghiệp THCS, có tuổi 13 tuổi D Có tốt nghiệp THCS, có tuổi 17 tuổi Câu 34 Luật Giáo dục năm 2005 quy định nhà giáo phải có tiêu chuẩn sau đây: A Phẩm chất đạo đức tư tưởng tốt B Đạt trình độ chuẩn đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ C Đủ sức khỏe lý lịch rõ ràng D Cả đáp án Câu 35 Điền từ vào chỗ trống sử dụng điều 75, Luật Giáo dục năm 2005 : “Nhà giáo khơng có hành vi sau đây:……buộc học sinh học thêm để thu tiền” A Ràng B.Trói C Ép D.Bắt This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 36.Theo quy định Luật Giáo dục năm 2005: Trình độ chuẩn giáo viên Trung học sở: A Cao đẳng sư phạm Cao đẳng B.Cao đẳng nghề C Đại học D.Trung cấp Câu 37 Theo Luật giáo dục 2005: Cơ sở dạy nghề tổ chức: A Độc lập B Gắn với sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sở giáo dục khác C Độc lập gắn với sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sở giáo dục khác D Cả A B sai Câu 38.Theo điều 37 Luật giáo dục 2005: Học sinh học hết chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp, chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề được: A Thủ trưởng sở giáo dục nghề nghiệp cấp chứng nghề B Hiệu trưởng nhà trường cấp tốt nghiệp C Bộ Giáo dục Đào tạo cấp nghề D Tất đáp án Câu 39 Theo điều 38, Luật giáo dục 2009: Đào tạo trình độ tiến sĩ người có tốt nghiệp thạc sĩ đào tạo năm? A năm B Từ 1- năm C Từ 1,5 -2 năm D Từ 2- năm Câu 40.Theo điều 38 Luật giáo dục 2009 :Trong trường hợp đặc biệt, thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ kéo dài rút ngắn theo quy định của: A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo B Thủ tướng Chính phủ C Nhà nước D Các quan ngang Câu 41 Theo điều 38, Luật giáo dục 2009: “Nghiên cứu sinh khơng có điều kiện theo học tập trung liên tục sở giáo dục cho phép phải có đủ lượng thời gian học tập trung theo quy định khoản để hồn thành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, có nhất……………… theo học tập trung liên tục” A năm B năm This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C năm D 1,5 năm Câu 42 Điểm khác biệt điều 38 Luật GD năm 2005 so với luật giáo dục 2009 gì? A.Điều 38 Luật 2005 có nội dung B.Điều 38 Luật 2009 có nội dung C.Điều 38 Luật 2005 có nội dung D.Điều 38 Luật 2005 có nội dung luật 2009 có thêm nội dung Câu 43.Theo điều 39 Luật Giáo dục 2005: Giáo dục đại học có mục tiêu? A.3 B C.5 D Câu hỏi 44 Theo điều 39 Luật Giáo dục 2005: Nội dung giáo dục phải có tính? A Tính đại B Tính phát triển C Tính khoa học D.Tính đại phát triển Câu hỏi 45.Theo điều 39, Luật Giáo dục 2005: Phương pháp đào tạo trình độ tiến sĩ thực chủ yếu bằng? A Tự học, tự nghiên cứu hướng dẫn nhà giáo, nhà khoa học B Coi trọng rèn luyện thói quen nghiên cứu khoa học C Coi trọng rèn luyện phát triển tư sáng tạo phát hiện, giải vấn đề chuyên môn D Tất đáp án Câu hỏi 46 Theo điều 42 luật Giáo dục số 44/2009/QH12 là: “Trường Đại học, viện nghiên cứu khoa học phép đào tạo trình độ tiến sĩ đảm bảo điều kiện? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu hỏi 47 Theo điều 42, luật Giáo dục 2005: Mơ hình tổ chức cụ thể loại trường Đại học quy định? A Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo B Thủ tướng Chính phủ This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C Nhà nước D Chính phủ Câu hỏi 48 Ai người có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, giám sát kiểm tra, tổng hợp kết thực phổ cập giáo dục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ? A Phó Thủ tướng phụ trách mảng văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội B Bộ Giáo dục Đào tạo C Bộ Lao động thương binh xã hội D Bộ Nội vụ Câu hỏi 49.Đơn vị bị xoá tên khỏi danh sách đơn vị đạt chuẩn khi: A Đơn vị hai năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục B Đơn vị ba năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục C Đơn vị bốn năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục D Đơn vị năm năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục Câu hỏi 50 Đơn vị có trách nhiệm dự báo công bố công khai nhu cầu sử dụng nhân lực kế hoạch năm, năm năm địa phương? A.UBND cấp tỉnh B.UBND cấp huyện C UBND cấp xã D.UBND cấp Câu hỏi 51 Các trường hàng năm công bố công khai lực, ngành nghề đào tạo, có biện pháp cụ thể sử dụng kết hướng nghiệp phổ thơng q trình tuyển sinh tổ chức đào tạo? A.Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; B Các trường Trung cấp Cao đẳng C Các trường Cao đẳng Đại học D Tất đáp án sai Câu hỏi 52 Liên thông giáo dục gì? A Biện pháp giúp người học sử dụng kết học tập có để học tiếp cấp học, trình độ cao ngành nghề chuyển sang ngành đào tạo, hình thức giáo dục trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng B Biện pháp giúp người học sử dụng kết học tập có để học tiếp cấp học ngành nghề chuyển sang ngành đào tạo, hình thức giáo dục trình độ đào tạo khác phù hợp với yêu cầu nội dung tương ứng This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C Biện pháp giúp người học sử dụng kết học tập có để học tiếp cấp học, trình độ cao ngành nghề chuyển sang ngành đào tạo, hình thức giáo dục trình độ đào tạo khác phù hợp D Cả đáp án sai Câu hỏi 53: Mục tiêu giáo dục phổ thơng đổi tồn diện GD&ĐT là: A Tập trung hình thành "năng lực cơng dân; lực thực hành vận dụng kiến thức vào thực tiễn" B Chú trọng ngoại ngữ (trước hết tiếng Anh), tin học nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế kinh tế tri thức C Chú trọng môn khoa học tự nhiên Chú trọng môn khoa học xã hội D Cả A & B Câu hỏi 54: Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo xác định mục tiêu phấn đấu giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực vào năm: A.2020 B.2025 C.2030 D.2035 Câu hỏi 55: Hệ thống giáo dục quốc dân phải hoàn thiện theo hướng: A Hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập B Xây dựng hệ thống giáo dục cộng đồng liên tục đổi C Hệ thống giáo dục liên cấp, đồng bắt kịp xu thời đại, hội nhập quốc tế D Hệ thống giáo dục đa ngành, liên kết trường học – cộng đồng doanh nghiệp Câu hỏi 56 Trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học có cấp học cao THCS A Phòng Giáo dục đào tạo quản lý B Sở Giáo dục đào tạo quản lý C Bộ Giáo dục đào tạo quản lý D.Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý Câu hỏi 57 Trường thực phân cấp quản lý theo quy chế tổ chức hoạt động? A Trường THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học B Trường THCS trường phổ thơng có nhiều cấp học C Trường chuyên biệt D Cả A & B This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu hỏi 58 Có điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục trường trung học: A B C D.8 Câu hỏi 59 Đâu điều kiện để cho phép hoạt động giáo dục trường trung học? A.Có định thành lập định cho phép thành lập trường B.Có đất đai, trường sở, sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục C.Địa điểm trường bảo đảm mơi trường giáo dục, an tồn cho học sinh, giáo viên, cán nhân viên D Cả A, B C Câu hỏi 60: Trong khố Quốc hội sau đâu Quốc hội lập hiến? A Quốc hội khoá I B Quốc hội khoá II C Quốc hội khoá III D Quốc hội khoá IV This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KHĨA HỌC ONLINE ƠN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC THÁNG 7.2019 Các em biết, hình thức học online xu giáo dục 4.0 Nó có ưu điểm lớn là: Các em không thời gian đến lớp; ngồi nhà, quán café mát lạnh mà học kiến thức mà em mong muốn Thật dễ dàng không em?Các em tương tác trao đổi trực tiếp với giảng viên; hỏi gi gỉ gi nội dung mơn học, giải đáp đề thi nội dung khác mà em quan tâm Chỉ cần có laptop smartphone em học lúc, nơi Thầy tạo nhóm học cho khung ngày (GROUP: BC LỚP ÔN THI VIÊN CHỨC - LUẬT CỦA THẦY ĐỒN, Nhóm Luật Thầy Đồn), Thầy livestream nhóm để em tham gia học Nhóm có tính lưu giữ VIDEO Vì vậy, trường hợp, em bận không tham gia buổi học nào, em vào nhóm nghe lại VIDEO để học Trong trình học, nghe lại VIDEO, có chỗ em chưa rõ, em gửi tin nhắn nhóm cho FB cá nhân Thầy, email Thầy, Thầy giải đáp cho em Thầy đồng hành với em đến ngày em thi Thầy hỗ trợ tối đa cho em đến mức Rất mong em dành thời gian để học tập tốt, ôn luyện để em đạt kết tốt: TRÚNG TUYỂN KỲ THI VIÊN CHỨC TỚI, em nhé.Cụ thể sau: Hình thức học online: Mỗi tuần có buổi livestream nhóm(Group) Thầy giảng có nội dung ơn thi theo khung đề cương Sở, luyện đề chữa đề thi cho em, hướng dẫn cách nhớ lâu kiến thức, mẹo học làm thi trắc nghiệm đạt kết cao Khi em chưa rõ nội dung kiến thức nào, em gửi câu hỏi vào email, vào group lớp học, vào FB cá nhân Thầy, Thầy có trách nhiệm trả lời câu hỏi em sau nhận câu hỏi Đồng thời, hàng ngày Thầy giao cho người làm em gửi làm cho Thầy qua email This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Lớp học áp dụng với tất học viên nước.Các em cần đăng ký học ln Thời gian học: 120 phút/buổi (3 buổi/tuần) Khơng giới hạn tổng số buổi/khóa học, em học đến ngày em thi thơi Kinh phí trọn gói khóa học(từ đăng ký, đóng học phí đến tận ngày thi em) 900.000 đồng Thầy giảm 20% cho nhóm bạn đăng ký từ người trở lên giảm 50% cho nhóm bạn đăng ký học từ người trở lên Đây số tài khoản sau Thầy: 26010000064719 - Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ Tài khoản: Phan Văn Đoàn Sau nhận tiền em gửi, Thầy xác nhận việc nhận tiền em em lưu lại để có chứng minh xác thực em Sau thực thủ tục chuyển tiền, Thầy gửi cho em tài liệu học tập, văn pháp luật phục vụ cho kỳ thi đề thi trắc nghiệm phần kiến thức chung.Đồng thời, Thầy add em vào nhóm Group học tập Thầy (GROUP: BC LỚP ÔN THI VIÊN CHỨC - LUẬT CỦA THẦY ĐỒN, Nhóm Luật Thầy Đồn) Để thuận tiện cho việc học, việc hỗ trợ kịp cho em, em cho Thầy xin thông tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi cơng tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển(Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời gian mà em tham gia học nhóm Các em đăng ký khóa học theo thông tin gửi email Thầy: diepdoan2003@gmail.com qua tin nhắn FB Thầy: Diep Doan Phan SĐT: 0987265525 ... MB: 09872 655 25 C Lập, quản lí hồ sơ viên chức; thực chế độ báo cáo quản lí viên chức thuộc phạm vi quản lí D.Tất đáp án Câu hỏi 20 Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm... tuyển làm viên chức cơng tác vùng dân tộc thi u số người dân tộc thi u số có chứng tiếng dân tộc thi u số cấp có thẩm quyền cơng nhận D Tất đáp án Câu 33 Theo điều 26, Luật giáo dục 20 05: Học sinh... phổ cập giáo dục B Đơn vị ba năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục C Đơn vị bốn năm liền khơng trì kết phổ cập giáo dục D Đơn vị năm năm liền không trì kết phổ cập giáo dục Câu hỏi 50 Đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 5 NGÀY 27 6 2019 , ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 5 NGÀY 27 6 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn