ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 1

14 125 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 11:40

This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC CỦA HÀ NỘI NĂM 2019 (Đề số Thời gian thi: 60 phút) Họ tên:………………………….………………………………………… ………… SĐT:……………………….……… Email:…………………………………………… Vị trí thi: Giáo viên mần non Câu hỏi 1: Phạm vi điều chỉnh luật viên chức A Luật quy định viên chức; quyền nghĩa vụ viên chức, tuyển dụng viên chức B Luật quy định viên chức; nghĩa vụ viên chức; tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập C Luật quy định việc tuyển dụng viên chức, quyền viên chức D Luật quy định viên chức; quyền, nghĩa vụ viên chức; tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập Câu hỏi 2: Cơ quan quy định hệ thống danh mục, tiêu chuẩn mã số chức danh nghề nghiệp A Bộ Nội vụ chủ trì B Các Bộ, quan ngang Bộ có liên quan C Bộ Giáo dục đào tạo D Cả A B Câu hỏi 3: Hợp đồng làm việc gồm nội dung? A.12 B.11 C.14 D.15 Câu hỏi 4: Viên chức gì? A Viên chức cơng dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B Viên chức tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật C Viên chức cơng dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lâp D Viên chức công dân Việt Nam, làm việc đơn vị nghiệp công lập, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Câu hỏi 5: Nghĩa vụ chung viên chức gồm nghĩa vụ? A.4 B.5 C.6 D.7 Câu hỏi 6: Nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp gồm nghĩa vụ? A.4 B.5 C.6 D.7 Câu hỏi 7: Trong luật viên chức quy định: Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định nào? A Có thái độ lịch sự, tơn trọng nhân dân Chấp hành quy định đạo dức nghề nghiệp B Khơng có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn C Hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân D Tất đáp án Câu hỏi 8: Đối với hợp đồng xác định thời hạn trước hết hạn hợp đồng ngày người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập định kí kết tiếp chấm dứt A.30 ngày B.60 ngày C.36 ngày D.24 ngày Câu hỏi 9: Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập không đơn phương chấm dứt hợp đồng với viên chức nữ có thai ni tháng tuổi? This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A.Dưới 18 tháng tuổi B.Dưới 24 tháng tuổi C.Dưới 36 tháng tuổi D.Dưới 12 tháng tuổi Câu hỏi 10.Viên chức phải thông báo văn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập biết trước ngày điểm d, khoản 5, Điều 29? A.Từ 45 ngày B.Ít 45 ngày C.Từ 30 ngày D Ít 30 ngày Câu hỏi 11: Thời hạn biệt phái không năm? A năm B năm C năm D năm Câu hỏi 12 Viên chức không hưởng trợ cấp việc thuộc trường hợp sau đây? A.Xin chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật B Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà không vi phạm quy định khoản 4,5 Điều 29 luật C Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định khoản Điều 28 Luật D Tất đáp án Câu hỏi 13: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lí viên chức phải thơng báo văn thời điểm nghỉ hưu trước? A tháng B tháng C tháng D tháng Câu hỏi 14 Quản lí viên chức quy định nội dung quản lí viên chức bao gồm nội dung nào? A Xây dựng vị trí việc làm; bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp B.Tuyển dụng viên chức; Kí hợp đồng làm việc This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái chấm dứt hợp đồng làm việc, giải chế độ việc D Tất đáp án Câu hỏi 15: Cơ quan quy định chi tiết bổ nhiệm viên chức quản lý? A.Người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập B.Chính phủ C Cơ quan quản lý đơn vị nghiệp cơng lập D.Cấp có thẩm quyền Câu hỏi 16 Thời hạn xử lí kỉ luật? A tháng B Không tháng C tháng D Không tháng Câu 17 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hồ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khố mấy, kỳ họp thứ thơng qua A Khố XII, kỳ họp thứ thơng qua B Khố XII, kỳ họp thứ thơng qua C Khố XII, kỳ họp thứ thơng qua D Khố XII, kỳ họp thứ thông qua Câu 19 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khố XII, kỳ họp thứ thơng qua, gồm điều A 60 B 62 C 61 D 63 Câu 20.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khố XII, kỳ họp thứ thơng qua, gồm chương: A B C D This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 21 Phạm vi điều chỉnh Nghị định 27/2012/NĐ-CP A Quy định thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật viên chức B Quy định thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật viên chức C Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức D Quy định thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức; Câu 22 Theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP: Có nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức A.5 B.6 C.7 D.8 Câu 23.Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khoá XII, kỳ họp thứ thông qua, chương I, gồm điều? A.8 B.9 C.10 D.7 Câu 24 Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP Chính phủ ngày 29/11/2018 qui định đối tượng sau tuyển vào Viên chức có thời gian tập tháng? A Bác sỹ có trình độ Thạc sỹ B Y sỹ có trình độ Trung cấp C Bác sỹ có trình độ Đại học Câu 25 Theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP: Đâu nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức A Mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hình thức kỷ luật Nếu viên chức có nhiều hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật thời gian thi hành định kỷ luật bị xử lý kỷ luật hành vi vi phạm pháp luật chịu hình thức kỷ luật mức so với hình thức kỷ luật áp dụng với hành vi vi phạm nặng nhất, trừ trường hợp có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật hình thức buộc việc This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B Thái độ tiếp thu, sửa chữa chủ động khắc phục hậu viên chức có hành vi vi phạm pháp luật yếu tố xem xét tăng nặng giảm nhẹ áp dụng hình thức kỷ luật C Thời gian chưa xem xét xử lý kỷ luật viên chức trường hợp quy định Điều Nghị định khơng tính vào thời hạn xử lý kỷ luật D Tất đáp án Câu 26 Theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP: Đâu nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức A Khách quan, công bằng, nghiêm minh, pháp luật B Áp dụng hình thức xử phạt hành thay cho hình thức kỷ luật C Không cấm hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm viên chức trình xử lý kỷ luật D Tất đáp án Câu hỏi 27: Tính chất giáo dục Việt Nam ? “… nhân dân, dân tộc, khoa học đại lấy chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng” A Nền giáo dục Việt Nam giáo dục xã hội chủ nghĩa hướng tới B Nền giáo dục Việt Nam giáo dục xã hội chủ nghĩa phục vụ C Nền giáo dục Việt Nam giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính D.Tất đáp án Câu hỏi 28 Mục tiêu phát triển giáo dục ? A Phát triển kinh tế xã hội, tiến khoa học, cơng nghệ, củng cố quốc phòng an ninh B Chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa C Mở rộng qui mô sở bảo đảm chất lượng hiệu quả; kết hợp đào tạo sử dụng D Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Câu hỏi 29 Kiểm định chất lượng giáo dục biện pháp chủ yếu nhằm để làm ? A Xác định điều chỉnh mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch giáo dục B Xác định mức độ thực mục tiêu chương trình, nội dung giáo dục nhà trường C Xác định mức độ thực mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục nhà trường sở giáo dục khác D Xác định mức độ thực mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục nhà trường để có biện pháp điều chỉnh phù hợp This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu hỏi 30 Giáo dục mầm non thực việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ độ tuổi đến độ tuổi ? A Từ tháng tuổi đến tuổi B Từ 18 tháng tuổi đến tuổi C Từ tháng tuổi đến tuổi D Từ tháng tuổi đến tuổi Câu hỏi 31 Điều lệ Trường mầm non quy định A Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ Chương trình hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em B Tài sản trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; Giáo viên nhân viên; Trẻ em C Quan hệ trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập với gia đình xã hội D Tất đáp án Câu hỏi 32 Đối tượng áp dụng Điều lệ trường mầm non A Trường mầm non trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập B Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non C Cả A & B D Cả A & B sai Câu hỏi 33 Có nhiệm vụ quyền hạn trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập? A.8 B.9 C.10 D.11 Câu hỏi 34 Theo điều 23 Luật giáo dục:Yêu cầu nội dung giáo dục mầm non phải: A Bảo đảm phù hơp với phát triển tâm sinh lý trẻ em, hài hòa ni dưỡng, chăm sóc giáo dục B Giúp trẻ em phát triển thể cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn C Biết kính trọng, u mến, lễ phép với ơng, bà, cha, mẹ, thầy cô giáo người trên; yêu quý, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên yêu thích đẹp, ham hiểu biết, thích học This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Cả đáp án Câu hỏi 35 Theo điều 23 Luật giáo dục:Phương pháp giáo dục mầm non chủ yếu A Thông qua việc tổ chức hoạt động vui chơi để giúp trẻ em phát triển toàn diện B Chú trọng việc nêu gương, động viên, khích lệ C Cả A B D Cả A B sai Câu hỏi 36.Theo điều 24 Luật giáo dục 2005:Chương trình giáo dục mầm non thể hiện: A Mục tiêu giáo dục mầm non; cụ thể hóa u cầu ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em độ tuổi B Quy định việc tổ chức hoạt động nhằm tạo điều kiện để trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ C Hướng dẫn cách thức đánh giá phát triển trẻ em tuổi mầm non D Cả đáp án Câu hỏi 37 Theo điều 24 Luật giáo dục 2005:Cơ quan ban hành chương trình giáo dục mầm non sở thẩm định Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non? A Chính phủ B Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo C Hiệu trưởng D Nhà nước Câu hỏi 38.Theo điều 25, Luật giáo dục 2005:Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm sở? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu hỏi 39 Theo điều 25, Luật giáo dục:Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm? A Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ tháng tuổi đến tuổi B.Trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ tuổi đến tuổi C Trường mầm non sở giáo dục kết hợp nhà trẻ mẫu giáo, nhận trẻ em từ tháng tuổi đến tuổi D Cả đáp án This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu hỏi 40 Theo điều 26, Luật giáo dục 2005:Giáo dục phổ thông bao gồm: A Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học B Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS C Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS, giáo dục THPT D Giáo dục THCS, giáo dục THPT Câu hỏi 41 Theo điều 26, Luật giáo dục 2005:Tuổi học sinh vào lớp là? A.5 B.6 C.7 D.8 Câu hỏi 42 Theo điều 26, Luật giáo dục 2005:Giáo dục tiểu học thực năm? A.4 B.5 C.6 D.7 Câu hỏi 43 Theo điều 26, Luật giáo dục 2005:Học sinh vào lớp phải? A Hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi 11 tuổi B Hồn thành chương trình tiểu học, có tuổi 12 tuổi C Hồn thành chương trình tiểu học, có tuổi 10 tuổi D Hồn thành chương trình tiểu học, có tuổi 13 tuổi Câu hỏi 44 Theo điều 26, Luật giáo dục 2005:Giáo dục THCS phải thực năm học? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 45 Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Phổ cập giáo dục A Q trình tổ chức để cơng dân học tập đạt tới trình độ học vấn tối thiểu theo quy định Nhà nước Giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B Q trình tổ chức để cơng dân học tập đạt tới trình độ học vấn tối đa theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập C Q trình tổ chức để cơng dân học tập đạt tới trình độ văn hóa tối thiểu theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập D Q trình tổ chức để cơng dân học tập đạt tới trình độ học vấn tối thiểu theo quy định Nhà nước Giáo dục tiểu học giáo dục đại học cấp học phổ cập Câu 46 Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Có khoản quy định hướng nghiệp phân luồng giáo dục? A.4 B.5 C.6 D.7 Câu 47 Theo Nghị định số 75/2006/NĐ-CP: Hướng nghiệp giáo dục gì? A Hệ thống giải pháp thực nhà trường để giúp học sinh có kiến thức nghề nghiệp có khả lựa chọn nghề nghiệp sở kết hợp nguyện vọng, sở trường cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động xã hội B Hệ thống biện pháp tiến hành nhà trường để giúp học sinh có kiến thức nghề nghiệp có khả lựa chọn nghề nghiệp sở kết hợp nguyện vọng, sở trường cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động xã hội C Sự lựa chọn nghề nghiệp sở kết hợp nguyện vọng, sở trường cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động xã hội D Tất đáp án Câu hỏi 48: Quan điểm đạo Đảng định hướng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo gồm nội dung? A.6 B.7 C.8 D.9 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu hỏi 48: Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ niên độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông tương đương là: A.80% B.90% C.85% D.95% Câu hỏi 49: Có nhiệm vụ giải pháp thực đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo? A.7 B.8 C.9 D.10 Câu hỏi 50: Có mục tiêu chung Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030? A.3 B.4 C.5 D.6 Câu hỏi 51: Đâu mục tiêu chung Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030? A Đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp đảm bảo cấu hợp lý theo hướng kiên cố hóa, đại hóa, chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu học tập người dân, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Thành phố; xác định bố trí quỹ đất dành cho mạng lưới trường học theo cấu loại hình đào tạo B Mạng lưới trường học cấp, ngành Hà Nội, phải đảm bảo khả phục vụ học sinh học hoạt động buổi/ngày trường cho trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT phát triển trường học có tổ chức bán trú Giảm dân số học sinh bình quân lớp C Cả A B D Cả A B sai Câu hỏi 52: Tỷ lệ huy động trẻ độ tuổi học đến năm 2020 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Trẻ độ tuổi nhà trẻ đạt 60%; trẻ mẫu giáo đạt 95%; trì 100% trẻ tuổi học mẫu giáo B Trẻ độ tuổi nhà trẻ đạt 70%; trẻ mẫu giáo đạt 95%; trì 100% trẻ tuổi học mẫu giáo C Trẻ độ tuổi nhà trẻ đạt 80%; trẻ mẫu giáo đạt 95%; trì 100% trẻ tuổi học mẫu giáo D Trẻ độ tuổi nhà trẻ đạt 90%; trẻ mẫu giáo đạt 95%; trì 100% trẻ tuổi học mẫu giáo Câu hỏi 53 Có nguyên tắc quản lý văn bằng, chứng chỉ? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 54 Thời hạn nhận hồ sơ người đăng ký dự tuyển ……… làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai phương tiện thông tin đại chúng A 10 ngày B Ít 10 ngày C 20 ngày D Ít 20 ngày Câu 55 Chậm ……làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển xét tuyển, quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai trụ sở làm việc thông báo trang điện tử đơn vị (nếu có) A.5 ngày B.10 ngày C.15 ngày D.20 ngày Câu 56 Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, Viên chức trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có u cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học (trừ chức danh nghề nghiệp bác sĩ) Thời gian tập quy định tháng? A 12 tháng B 24 tháng This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C 18 tháng D tháng Câu hỏi 57: Điều Hiến pháp 2013 qui định tổ chức tổ chức trị-xã hội? A Hội Nơng dân Việt Nam, Cơng Đồn Việt Nam B Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh C Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam D Tất ý Câu hỏi 58: Điều Hiến pháp 2013 quy định: Chủ tịch nước người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đối nội đối ngoại? A Điều 86 B Điều 81 C Điều 82 D Điều 80 Câu hỏi 59: Điều Hiến pháp năm 2013 quy định nhiệm kỳ khoá Quốc hội năm năm? A Điều 72 B Điều 73 C Điều 70 D Điều 71 Câu hỏi 60: Quyền hành pháp cao toàn xã hội thơng qua hệ thống thể chế hành nhà nước quan nào? A Nhà nước B Quốc hội C Chính phủ D Đảng Cộng Sản Việt Nam This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KHĨA HỌC ONLINE ƠN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC Hình thức hoc online sau: Mỗi tuần có buổi livestream nhóm (Group) Thời gian: 120 phút Thầy trả lời câu hỏi em đề thi, giảng phần kiến thức, luyện đề, giải đề, mẹo học làm thi Giao cho người làm em gửi làm cho Thầy qua email.Hình thức áp dụng với tất học viên nước Thời gian học: từ em đăng ký vào nhóm, đóng học phí học, em học em thi thơi Các em gửi câu hỏi vào lúc cho Thầy qua email, Thầy có trách nhiệm giải đáp cho em vòng 24h (nhanh so với mơ hình trực tuyến Topica, Topica thời gian trả lời 72h) Kinh phí trọn gói khóa học (từ đăng ký, đóng học phí đến tận ngày thi em) 900.000 đồng.Thầy giảm 50% cho 20 bạn đăng ký học nhóm bạn đăng ký học từ người trở lên Nếu em đăng ký học vui lòng đăng ký gửi email qua tin nhắn FB Thầy: Email :diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan.SĐT: 0987265525 Để thuận tiện cho việc học hỗ trợ kịp thời cho em, em cho Thầy xin thêm thông tin sau: Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi cơng tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển (Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời gian mà em tham gia học nhóm Đồng thời,các em gửi kinh phí khóa học (900.000) cho Thầy vào số tài khoản sau Thầy: 26010000064719 - Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ Tài khoản: Phan Văn Đoàn Sau nhận tiền em gửi, Thầy gửi TIN NHẮN cho em để xác nhận việc nhận tiền, em Sau đó, Thầy gửi cho em tài liệu học tập, văn pháp luật phục vụ cho kỳ thi đề thi trắc nghiệm phần kiến thức chung Hàng ngày, Thầy giảng dạy kiến thức Luật viên chức, Luật Giáo dục, Nghị định, Thông tư theo khung đề cương Sở; gửi đề cho em làm, luyện đề, chia sẻ mẹo làm đề giải đề cho em Các em trao đổi, đặt câu hỏi cho Thầy, Thầy có nghĩa vụ trả lời em kịp thời vòng 24h Lớp học dạy tới em thi thơi, em ... Luật giáo dục 2005 :Giáo dục phổ thông bao gồm: A Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học B Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS C Giáo dục tiểu học, giáo dục THCS, giáo dục THPT D Giáo dục THCS, giáo dục. .. hỏi 16 Thời hạn xử lí kỉ luật? A tháng B Khơng tháng C tháng D Không tháng Câu 17 Luật Viên chức số 58/2 010 /QH12 ngày 15 /11 /2 010 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, khố mấy, kỳ họp... bồi thường, hoàn trả viên chức; Câu 22 Theo Nghị định 27/2 012 /NĐ-CP: Có nguyên tắc xử lý kỷ luật viên chức A.5 B.6 C.7 D.8 Câu 23.Luật Viên chức số 58/2 010 /QH12 ngày 15 /11 /2 010 Quốc hội nước Cộng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 1 , ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục năm 2019 kỳ số 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn